Vui đêm lửa trại

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>Vui &#273;êm l&#7917;a tr&#7841;i</title> </head> <body> <p align="center"><font color="#0000FF" face="Arial" size="2"><b>Vui &#273;êm l&#7917;a tr&#7841;i</b></font></p> <div style="float: right; width: 129px; height: 25px"> <table border="1" cellspacing="1" style="border-collapse: collapse" width="100%" bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000" id="table1"> <tr> <td> <img border="0" src="vui%20dem%20lua%20trai.jpg" width="250" height="188"></td> </tr> </table> </div> <p align="justify"><b><font face="Arial" size="2" color="#008000">1. Th&#7893;i t&#7855;t ng&#7885;n &#273;èn</font></b></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Cách ch&#417;i: T&#7845;t c&#7843; ng&#432;&#7901;i ch&#417;i &#273;&#7913;ng thành vòng tròn, hai ng&#432;&#7901;i &#273;&#432;&#7907;c ch&#7885;n vào trong và c&#7847;m m&#7895;i ng&#432;&#7901;i m&#7897;t cây n&#7871;n &#273;ã th&#7855;p. Còi th&#7893;i, hai ng&#432;&#7901;i này ph&#7843;i cò cò và v&#7915;a d&#7845;u &#273;èn c&#7911;a mình sau l&#432;ng, v&#7915;a th&#7893;i &#273;èn c&#7911;a b&#7841;n cho t&#7855;t &#273;i.<br> Ng&#432;&#7901;i ch&#417;i nào &#273;&#7875; t&#7855;t tr&#432;&#7899;c là thua cu&#7897;c.<br> Trò ch&#417;i này có th&#7875; cho ch&#417;i t&#7915;ng c&#7863;p, r&#7891;i ch&#7885;n vào chung k&#7871;t nh&#7919;ng ng&#432;&#7901;i chi&#7871;n th&#7855;ng.<br> <br> <font color="#008000"><b>2. Con &#273;&#432;&#7901;ng bao xa</b></font></font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Cách ch&#417;i: T&#7893; ch&#7913;c vào bu&#7893;i t&#7889;i. Ng&#432;&#7901;i &#273;i&#7873;u khi&#7875;n &#273;&#7913;ng cách ng&#432;&#7901;i ch&#417;i trên quãng &#273;&#432;&#7901;ng &#273;ã bi&#7871;t tr&#432;&#7899;c chi&#7873;u dài. Ng&#432;&#7901;i &#273;i&#7873;u khi&#7875;n c&#7847;m &#273;èn phin b&#7845;m sáng lên m&#7897;t lúc r&#7891;i t&#7855;t &#273;i. Ng&#432;&#7901;i ch&#417;i &#432;&#7899;c &#273;&#7841;t xem t&#7915; ch&#7895; mình &#273;&#7871;n &#273;èn sáng là bao xa. Ng&#432;&#7901;i &#273;i&#7873;u khi&#7875;n có th&#7875; b&#7845;m &#273;èn nhi&#7873;u l&#7847;n và ng&#432;&#7901;i ch&#417;i c&#361;ng &#432;&#7899;c &#273;&#7841;t nhi&#7873;u l&#7847;n: ghi l&#7847;n th&#7913; nh&#7845;t bao nhiêu mét, l&#7847;n th&#7913; nhì bao niêu mét… và ghi vào gi&#7845;y n&#7897;p cho ng&#432;&#7901;i &#273;i&#7873;u khi&#7875;n.<br> Ng&#432;&#7901;i ch&#417;i nào &#432;&#7899;c &#273;&#7841;t xê xích trên d&#432;&#7899;i g&#7847;n &#273;úng v&#7899;i th&#7921;c t&#7871; là th&#7855;ng.<br> Trò ch&#417;i c&#361;ng có th&#7875; ch&#417;i ban ngày, ng&#432;&#7901;i &#273;i&#7873;u khi&#7875;n l&#7845;y c&#7901; thay th&#7871; &#273;èn pin.<br> <br> <font color="#008000"><b>3. Hành trình r&#432;&#7899;c &#273;u&#7889;c</b></font></font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Cách ch&#417;i: Phát cho m&#7895;i &#273;&#7897;i ch&#417;i 1 bao diêm có 3 que và 3 cây n&#7913;a. B&#7889; trí m&#7895;i &#273;&#7897;i ch&#417;i &#273;&#7913;ng 1 phía, cách xa &#273;i&#7875;m t&#7853;p trung làm “l&#7917;a tr&#7841;i” m&#7897;t kho&#7843;ng cách b&#7857;ng nhau, &#273;&#7897; 50 m. Nghe l&#7879;nh còi “n&#7893;i l&#7917;a”, các &#273;&#7897;i ch&#417;i làm th&#7871; nào &#273;&#7875; nhóm &#273;u&#7889;c lên s&#7899;m nh&#7845;t và ch&#7841;y theo m&#7897;t hàng d&#7885;c r&#432;&#7899;c &#273;u&#7889;c v&#7873; n&#417;i “l&#7917;a tr&#7841;i”.<br> Có th&#7875; dùng &#273;&#7889;ng &#273;u&#7889;c &#273;ó châm vào &#273;&#7889;ng c&#7911;i &#273;ã s&#7855;p x&#7871;p s&#7861;n &#273;&#7875; b&#7855;t &#273;&#7847;u m&#7897;t &#273;êm vui.<br> <br> <font color="#008000"><b>4. C&#7917; ch&#7881; &#273;i&#7879;u b&#7897;</b></font></font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Cách ch&#417;i: M&#7895;i &#273;&#7897;i ch&#417;i l&#7847;n l&#432;&#7907;t c&#7917; lên m&#7897;t ng&#432;&#7901;i ch&#417;i lên vòng l&#7917;a &#273;ua tài v&#7899;i nhau.<br> Ng&#432;&#7901;i &#273;i&#7873;u khi&#7875;n yêu c&#7847;u m&#7895;i ng&#432;&#7901;i di&#7877;n t&#7843; c&#7917; ch&#7881;, hành &#273;&#7897;ng, &#273;i&#7879;u b&#7897; nào &#273;ó c&#7911;a m&#7897;t nhân v&#7853;t nào &#273;ó. Ví d&#7909;: M&#7897;t c&#7847;u th&#7911; &#273;ang &#273;á bóng, m&#7897;t bác s&#297; &#273;ang khám b&#7879;nh…<br> Ng&#432;&#7901;i ch&#417;i ph&#7843;i tìm ra c&#7917; ch&#7881;, hành &#273;&#7897;ng, &#273;i&#7879;u b&#7897; c&#7911;a nhân v&#7853;t và di&#7877;n t&#7843; cho khán gi&#7843; xem. &#272;&#7897;i ch&#417;i nào di&#7877;n t&#7843; &#273;úng nh&#7845;t v&#7873; nhân v&#7853;t theo quy &#273;&#7883;nh s&#7869; chi&#7871;n th&#7855;ng (các &#273;&#7897;i ch&#417;i cùng cho &#273;i&#7875;m, ng&#432;&#7901;i &#273;i&#7873;u khi&#7875;n t&#7893;ng h&#7907;p).<br> <br> <font color="#008000"><b>5. Ti&#7871;ng nói tri âm</b></font></font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Cách ch&#417;i: Ng&#432;&#7901;i &#273;i&#7873;u khi&#7875;n &#273;&#432;a ra m&#7897;t câu nói nào &#273;ó (ví d&#7909;: Bu&#7891;n quá, s&#7855;p ph&#7843;i chia tay r&#7891;i!) yêu c&#7847;u ng&#432;&#7901;i ch&#417;i c&#7911;a các &#273;&#7897;i ch&#417;i nói l&#7841;i câu trên b&#7857;ng m&#7897;t gi&#7885;ng khác nh&#432;: gi&#7885;ng B&#7855;c, Trung, Nam ho&#7863;c c&#7911;a ng&#432;&#7901;i nông dân, bà buôn, công an…<br> Ng&#432;&#7901;i ch&#417;i làm sao ph&#7843;i di&#7877;n t&#7843; th&#7853;t gi&#7889;ng gi&#7885;ng nói, cách nói và &#273;i&#7879;u b&#7897; c&#7911;a nhân v&#7853;t… Khán gi&#7843; quan sát và cho &#273;i&#7875;m.<br> <br> <font color="#008000"><b>6. D&#7841; h&#7897;i hóa trang</b></font></font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Cách ch&#417;i: M&#7895;i &#273;&#7897;i &#273;&#432;&#7907;c cung c&#7845;p m&#7897;t s&#7889; v&#7853;t d&#7909;ng c&#7847;n thi&#7871;t nh&#432; bìa c&#7913;ng, báo, màu, h&#7891; dán, kim b&#259;ng… &#273;&#7875; làm m&#7863;t n&#7841; l&#7917;a tr&#7841;i. Trong th&#7901;i gian quy &#273;&#7883;nh ph&#7843;i hoàn thành xong. &#272;&#7897;i ch&#417;i ho&#7863;c ng&#432;&#7901;i ch&#417;i nào làm &#273;&#7865;p nh&#7845;t s&#7869; có ph&#7847;n th&#432;&#7903;ng.<br> <br> <font color="#008000"><b>7. &#272;óng vai nhân v&#7853;t</b></font></font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Các ch&#417;i: M&#7897;t &#273;&#7897;i ch&#417;i ra ngoài vòng l&#7917;a &#273;&#7875; bi&#7875;u di&#7877;n, các &#273;&#7897;i khác ng&#7891;i t&#7841;i ch&#7895; xem và cho &#273;i&#7875;m.<br> Ng&#432;&#7901;i &#273;i&#7873;u khi&#7875;n yêu c&#7847;u nhân v&#7853;t nào thì toàn &#273;&#7897;i ch&#417;i bi&#7875;u di&#7877;n nh&#7919;ng c&#7917; ch&#7881;, hành &#273;&#7897;ng… c&#7911;a nhân v&#7853;t &#273;ó thông qua &#273;&#7863;c tr&#432;ng ngh&#7873; nghi&#7879;p c&#7911;a h&#7885;.<br> Các &#273;&#7897;i ch&#417;i còn l&#7841;i là khán gi&#7843; quan sát, phán &#273;oán nhân v&#7853;t mà &#273;&#7897;i &#273;ó th&#7921;c hi&#7879;n ghi lên gi&#7845;y &#273;&#432;a cho ng&#432;&#7901;i &#273;i&#7873;u khi&#7875;n, &#273;&#7897;i ch&#417;i nào &#273;oán trúng nhanh nh&#7845;t là &#273;&#7897;i chi&#7871;n th&#7855;ng.<br> &#272;áp án do ng&#432;&#7901;i &#273;i&#7873;u khi&#7875;n ra và ph&#7843;i gi&#7919; bí m&#7853;t, ch&#7881; thông báo cho &#273;&#7897;i ch&#417;i bi&#7871;t mà thôi.<br> <br> <font color="#008000"><b>8. &#272;i&#7879;u nh&#7843;y khó quên</b></font></font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Cách ch&#417;i: M&#7895;i &#273;&#7897;i ch&#417;i ch&#7885;n m&#7897;t bài hát nh&#7843;y l&#7917;a, sau &#273;ó t&#7921; sáng tác &#273;i&#7879;u múa cho phù h&#7907;p và thi v&#7899;i nhau, &#273;&#7897;i ch&#417;i nào có ý t&#432;&#7903;ng sáng t&#7841;o, múa &#273;&#7873;u và &#273;&#7865;p s&#7869; là &#273;&#7897;i th&#7855;ng.<br> <br> <font color="#008000"><b>9. Th&#7901;i trang ánh l&#7917;a</b></font></font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Cách ch&#417;i: M&#7895;i &#273;&#7897;i ch&#417;i &#273;&#432;&#7907;c phát m&#7897;t s&#7889; d&#7909;ng c&#7909; c&#7847;n thi&#7871;t cho vi&#7879;c hóa trang. Sau &#273;ó, ng&#432;&#7901;i &#273;i&#7873;u khi&#7875;n cho nh&#7841;c n&#7893;i lên các &#273;&#7897;i ch&#417;i cùng nh&#7843;y múa vui ch&#417;i. &#272;úng th&#7901;i gian quy &#273;&#7883;nh nh&#7841;c (kho&#7843;ng 10 – 15 phút), các &#273;&#7897;i ch&#417;i ph&#7843;i hóa trang b&#7845;t k&#7923; m&#7897;t s&#7889; nhân v&#7853;t ho&#7863;c con v&#7853;t theo ch&#7911; &#273;&#7873; hay t&#7921; ch&#7885;n tu&#7923; theo h&#432;&#7899;ng d&#7851;n c&#7911;a ng&#432;&#7901;i &#273;i&#7873;u khi&#7875;n. &#272;&#7897;i ch&#417;i nào làm &#273;úng, &#273;&#7865;p, &#273;&#7911;… s&#7869; chi&#7871;n th&#7855;ng.<br> L&#432;u ý: Nên có ph&#7847;n thuy&#7871;t minh cho lôi cu&#7889;n, vui nh&#7897;n.<br> <br> <font color="#008000"><b>10. Xúc c&#7843;m tâm h&#7891;n</b></font></font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Các ch&#417;i: M&#7895;i &#273;&#7897;i ch&#417;i c&#7917; ng&#432;&#7901;i ch&#417;i tham gia. Ng&#432;&#7901;i &#273;i&#7873;u khi&#7875;n trao cho m&#7895;i ng&#432;&#7901;i ch&#417;i m&#7897;t d&#7843;i b&#259;ng v&#7843;i và t&#7915;ng ng&#432;&#7901;i t&#7921; b&#7883;t m&#7855;t mình l&#7841;i.<br> Ng&#432;&#7901;i &#273;i&#7873;u khi&#7875;n yêu c&#7847;u ng&#432;&#7901;i ch&#417;i di&#7877;n t&#7843; m&#7897;t tr&#7841;ng thái: bu&#7891;n, vui, lo l&#7855;ng, gi&#7853;n gi&#7919;… ng&#432;&#7901;i ch&#417;i di&#7877;n t&#7843; tâm tr&#7841;ng &#273;ó b&#7857;ng các &#273;&#7897;ng tác c&#7911;a nét m&#7863;t, tay chân, thân mình nh&#432;ng không &#273;&#432;&#7907;c nói. Các &#273;&#7897;i quan sát t&#7915;ng di&#7877;n viên, cho &#273;i&#7875;m và n&#7897;p gi&#7845;y ghi &#273;i&#7875;m cho ng&#432;&#7901;i &#273;i&#7873;u khi&#7875;n. &#272;&#7897;i ch&#417;i nào có nhi&#7873;u &#273;i&#7875;m h&#417;n s&#7869; th&#7855;ng.</font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;