Vui đêm lửa trại

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>Vui &#273;êm l&#7917;a tr&#7841;i</title> </head> <body> <p align="center"><font color="#0000FF" face="Arial" size="2"><b>Vui &#273;êm l&#7917;a tr&#7841;i</b></font></p> <div style="float: right; width: 129px; height: 25px"> <table border="1" cellspacing="1" style="border-collapse: collapse" width="100%" bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000" id="table1"> <tr> <td> <img border="0" src="vui%20dem%20lua%20trai.jpg" width="250" height="188"></td> </tr> </table> </div> <p align="justify"><b><font face="Arial" size="2" color="#008000">1. Th&#7893;i t&#7855;t ng&#7885;n &#273;èn</font></b></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Cách ch&#417;i: T&#7845;t c&#7843; ng&#432;&#7901;i ch&#417;i &#273;&#7913;ng thành vòng tròn, hai ng&#432;&#7901;i &#273;&#432;&#7907;c ch&#7885;n vào trong và c&#7847;m m&#7895;i ng&#432;&#7901;i m&#7897;t cây n&#7871;n &#273;ã th&#7855;p. Còi th&#7893;i, hai ng&#432;&#7901;i này ph&#7843;i cò cò và v&#7915;a d&#7845;u &#273;èn c&#7911;a mình sau l&#432;ng, v&#7915;a th&#7893;i &#273;èn c&#7911;a b&#7841;n cho t&#7855;t &#273;i.<br> Ng&#432;&#7901;i ch&#417;i nào &#273;&#7875; t&#7855;t tr&#432;&#7899;c là thua cu&#7897;c.<br> Trò ch&#417;i này có th&#7875; cho ch&#417;i t&#7915;ng c&#7863;p, r&#7891;i ch&#7885;n vào chung k&#7871;t nh&#7919;ng ng&#432;&#7901;i chi&#7871;n th&#7855;ng.<br> <br> <font color="#008000"><b>2. Con &#273;&#432;&#7901;ng bao xa</b></font></font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Cách ch&#417;i: T&#7893; ch&#7913;c vào bu&#7893;i t&#7889;i. Ng&#432;&#7901;i &#273;i&#7873;u khi&#7875;n &#273;&#7913;ng cách ng&#432;&#7901;i ch&#417;i trên quãng &#273;&#432;&#7901;ng &#273;ã bi&#7871;t tr&#432;&#7899;c chi&#7873;u dài. Ng&#432;&#7901;i &#273;i&#7873;u khi&#7875;n c&#7847;m &#273;èn phin b&#7845;m sáng lên m&#7897;t lúc r&#7891;i t&#7855;t &#273;i. Ng&#432;&#7901;i ch&#417;i &#432;&#7899;c &#273;&#7841;t xem t&#7915; ch&#7895; mình &#273;&#7871;n &#273;èn sáng là bao xa. Ng&#432;&#7901;i &#273;i&#7873;u khi&#7875;n có th&#7875; b&#7845;m &#273;èn nhi&#7873;u l&#7847;n và ng&#432;&#7901;i ch&#417;i c&#361;ng &#432;&#7899;c &#273;&#7841;t nhi&#7873;u l&#7847;n: ghi l&#7847;n th&#7913; nh&#7845;t bao nhiêu mét, l&#7847;n th&#7913; nhì bao niêu mét… và ghi vào gi&#7845;y n&#7897;p cho ng&#432;&#7901;i &#273;i&#7873;u khi&#7875;n.<br> Ng&#432;&#7901;i ch&#417;i nào &#432;&#7899;c &#273;&#7841;t xê xích trên d&#432;&#7899;i g&#7847;n &#273;úng v&#7899;i th&#7921;c t&#7871; là th&#7855;ng.<br> Trò ch&#417;i c&#361;ng có th&#7875; ch&#417;i ban ngày, ng&#432;&#7901;i &#273;i&#7873;u khi&#7875;n l&#7845;y c&#7901; thay th&#7871; &#273;èn pin.<br> <br> <font color="#008000"><b>3. Hành trình r&#432;&#7899;c &#273;u&#7889;c</b></font></font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Cách ch&#417;i: Phát cho m&#7895;i &#273;&#7897;i ch&#417;i 1 bao diêm có 3 que và 3 cây n&#7913;a. B&#7889; trí m&#7895;i &#273;&#7897;i ch&#417;i &#273;&#7913;ng 1 phía, cách xa &#273;i&#7875;m t&#7853;p trung làm “l&#7917;a tr&#7841;i” m&#7897;t kho&#7843;ng cách b&#7857;ng nhau, &#273;&#7897; 50 m. Nghe l&#7879;nh còi “n&#7893;i l&#7917;a”, các &#273;&#7897;i ch&#417;i làm th&#7871; nào &#273;&#7875; nhóm &#273;u&#7889;c lên s&#7899;m nh&#7845;t và ch&#7841;y theo m&#7897;t hàng d&#7885;c r&#432;&#7899;c &#273;u&#7889;c v&#7873; n&#417;i “l&#7917;a tr&#7841;i”.<br> Có th&#7875; dùng &#273;&#7889;ng &#273;u&#7889;c &#273;ó châm vào &#273;&#7889;ng c&#7911;i &#273;ã s&#7855;p x&#7871;p s&#7861;n &#273;&#7875; b&#7855;t &#273;&#7847;u m&#7897;t &#273;êm vui.<br> <br> <font color="#008000"><b>4. C&#7917; ch&#7881; &#273;i&#7879;u b&#7897;</b></font></font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Cách ch&#417;i: M&#7895;i &#273;&#7897;i ch&#417;i l&#7847;n l&#432;&#7907;t c&#7917; lên m&#7897;t ng&#432;&#7901;i ch&#417;i lên vòng l&#7917;a &#273;ua tài v&#7899;i nhau.<br> Ng&#432;&#7901;i &#273;i&#7873;u khi&#7875;n yêu c&#7847;u m&#7895;i ng&#432;&#7901;i di&#7877;n t&#7843; c&#7917; ch&#7881;, hành &#273;&#7897;ng, &#273;i&#7879;u b&#7897; nào &#273;ó c&#7911;a m&#7897;t nhân v&#7853;t nào &#273;ó. Ví d&#7909;: M&#7897;t c&#7847;u th&#7911; &#273;ang &#273;á bóng, m&#7897;t bác s&#297; &#273;ang khám b&#7879;nh…<br> Ng&#432;&#7901;i ch&#417;i ph&#7843;i tìm ra c&#7917; ch&#7881;, hành &#273;&#7897;ng, &#273;i&#7879;u b&#7897; c&#7911;a nhân v&#7853;t và di&#7877;n t&#7843; cho khán gi&#7843; xem. &#272;&#7897;i ch&#417;i nào di&#7877;n t&#7843; &#273;úng nh&#7845;t v&#7873; nhân v&#7853;t theo quy &#273;&#7883;nh s&#7869; chi&#7871;n th&#7855;ng (các &#273;&#7897;i ch&#417;i cùng cho &#273;i&#7875;m, ng&#432;&#7901;i &#273;i&#7873;u khi&#7875;n t&#7893;ng h&#7907;p).<br> <br> <font color="#008000"><b>5. Ti&#7871;ng nói tri âm</b></font></font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Cách ch&#417;i: Ng&#432;&#7901;i &#273;i&#7873;u khi&#7875;n &#273;&#432;a ra m&#7897;t câu nói nào &#273;ó (ví d&#7909;: Bu&#7891;n quá, s&#7855;p ph&#7843;i chia tay r&#7891;i!) yêu c&#7847;u ng&#432;&#7901;i ch&#417;i c&#7911;a các &#273;&#7897;i ch&#417;i nói l&#7841;i câu trên b&#7857;ng m&#7897;t gi&#7885;ng khác nh&#432;: gi&#7885;ng B&#7855;c, Trung, Nam ho&#7863;c c&#7911;a ng&#432;&#7901;i nông dân, bà buôn, công an…<br> Ng&#432;&#7901;i ch&#417;i làm sao ph&#7843;i di&#7877;n t&#7843; th&#7853;t gi&#7889;ng gi&#7885;ng nói, cách nói và &#273;i&#7879;u b&#7897; c&#7911;a nhân v&#7853;t… Khán gi&#7843; quan sát và cho &#273;i&#7875;m.<br> <br> <font color="#008000"><b>6. D&#7841; h&#7897;i hóa trang</b></font></font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Cách ch&#417;i: M&#7895;i &#273;&#7897;i &#273;&#432;&#7907;c cung c&#7845;p m&#7897;t s&#7889; v&#7853;t d&#7909;ng c&#7847;n thi&#7871;t nh&#432; bìa c&#7913;ng, báo, màu, h&#7891; dán, kim b&#259;ng… &#273;&#7875; làm m&#7863;t n&#7841; l&#7917;a tr&#7841;i. Trong th&#7901;i gian quy &#273;&#7883;nh ph&#7843;i hoàn thành xong. &#272;&#7897;i ch&#417;i ho&#7863;c ng&#432;&#7901;i ch&#417;i nào làm &#273;&#7865;p nh&#7845;t s&#7869; có ph&#7847;n th&#432;&#7903;ng.<br> <br> <font color="#008000"><b>7. &#272;óng vai nhân v&#7853;t</b></font></font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Các ch&#417;i: M&#7897;t &#273;&#7897;i ch&#417;i ra ngoài vòng l&#7917;a &#273;&#7875; bi&#7875;u di&#7877;n, các &#273;&#7897;i khác ng&#7891;i t&#7841;i ch&#7895; xem và cho &#273;i&#7875;m.<br> Ng&#432;&#7901;i &#273;i&#7873;u khi&#7875;n yêu c&#7847;u nhân v&#7853;t nào thì toàn &#273;&#7897;i ch&#417;i bi&#7875;u di&#7877;n nh&#7919;ng c&#7917; ch&#7881;, hành &#273;&#7897;ng… c&#7911;a nhân v&#7853;t &#273;ó thông qua &#273;&#7863;c tr&#432;ng ngh&#7873; nghi&#7879;p c&#7911;a h&#7885;.<br> Các &#273;&#7897;i ch&#417;i còn l&#7841;i là khán gi&#7843; quan sát, phán &#273;oán nhân v&#7853;t mà &#273;&#7897;i &#273;ó th&#7921;c hi&#7879;n ghi lên gi&#7845;y &#273;&#432;a cho ng&#432;&#7901;i &#273;i&#7873;u khi&#7875;n, &#273;&#7897;i ch&#417;i nào &#273;oán trúng nhanh nh&#7845;t là &#273;&#7897;i chi&#7871;n th&#7855;ng.<br> &#272;áp án do ng&#432;&#7901;i &#273;i&#7873;u khi&#7875;n ra và ph&#7843;i gi&#7919; bí m&#7853;t, ch&#7881; thông báo cho &#273;&#7897;i ch&#417;i bi&#7871;t mà thôi.<br> <br> <font color="#008000"><b>8. &#272;i&#7879;u nh&#7843;y khó quên</b></font></font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Cách ch&#417;i: M&#7895;i &#273;&#7897;i ch&#417;i ch&#7885;n m&#7897;t bài hát nh&#7843;y l&#7917;a, sau &#273;ó t&#7921; sáng tác &#273;i&#7879;u múa cho phù h&#7907;p và thi v&#7899;i nhau, &#273;&#7897;i ch&#417;i nào có ý t&#432;&#7903;ng sáng t&#7841;o, múa &#273;&#7873;u và &#273;&#7865;p s&#7869; là &#273;&#7897;i th&#7855;ng.<br> <br> <font color="#008000"><b>9. Th&#7901;i trang ánh l&#7917;a</b></font></font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Cách ch&#417;i: M&#7895;i &#273;&#7897;i ch&#417;i &#273;&#432;&#7907;c phát m&#7897;t s&#7889; d&#7909;ng c&#7909; c&#7847;n thi&#7871;t cho vi&#7879;c hóa trang. Sau &#273;ó, ng&#432;&#7901;i &#273;i&#7873;u khi&#7875;n cho nh&#7841;c n&#7893;i lên các &#273;&#7897;i ch&#417;i cùng nh&#7843;y múa vui ch&#417;i. &#272;úng th&#7901;i gian quy &#273;&#7883;nh nh&#7841;c (kho&#7843;ng 10 – 15 phút), các &#273;&#7897;i ch&#417;i ph&#7843;i hóa trang b&#7845;t k&#7923; m&#7897;t s&#7889; nhân v&#7853;t ho&#7863;c con v&#7853;t theo ch&#7911; &#273;&#7873; hay t&#7921; ch&#7885;n tu&#7923; theo h&#432;&#7899;ng d&#7851;n c&#7911;a ng&#432;&#7901;i &#273;i&#7873;u khi&#7875;n. &#272;&#7897;i ch&#417;i nào làm &#273;úng, &#273;&#7865;p, &#273;&#7911;… s&#7869; chi&#7871;n th&#7855;ng.<br> L&#432;u ý: Nên có ph&#7847;n thuy&#7871;t minh cho lôi cu&#7889;n, vui nh&#7897;n.<br> <br> <font color="#008000"><b>10. Xúc c&#7843;m tâm h&#7891;n</b></font></font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Các ch&#417;i: M&#7895;i &#273;&#7897;i ch&#417;i c&#7917; ng&#432;&#7901;i ch&#417;i tham gia. Ng&#432;&#7901;i &#273;i&#7873;u khi&#7875;n trao cho m&#7895;i ng&#432;&#7901;i ch&#417;i m&#7897;t d&#7843;i b&#259;ng v&#7843;i và t&#7915;ng ng&#432;&#7901;i t&#7921; b&#7883;t m&#7855;t mình l&#7841;i.<br> Ng&#432;&#7901;i &#273;i&#7873;u khi&#7875;n yêu c&#7847;u ng&#432;&#7901;i ch&#417;i di&#7877;n t&#7843; m&#7897;t tr&#7841;ng thái: bu&#7891;n, vui, lo l&#7855;ng, gi&#7853;n gi&#7919;… ng&#432;&#7901;i ch&#417;i di&#7877;n t&#7843; tâm tr&#7841;ng &#273;ó b&#7857;ng các &#273;&#7897;ng tác c&#7911;a nét m&#7863;t, tay chân, thân mình nh&#432;ng không &#273;&#432;&#7907;c nói. Các &#273;&#7897;i quan sát t&#7915;ng di&#7877;n viên, cho &#273;i&#7875;m và n&#7897;p gi&#7845;y ghi &#273;i&#7875;m cho ng&#432;&#7901;i &#273;i&#7873;u khi&#7875;n. &#272;&#7897;i ch&#417;i nào có nhi&#7873;u &#273;i&#7875;m h&#417;n s&#7869; th&#7855;ng.</font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;