Hơn 4.000 vé xe về tết miễn phí cho SV

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>H&#417;n 4</title> </head> <body> <p class="pTitle" align="center"><b><font face="Arial" size="2" color="#0000FF"> H&#417;n 4.000 vé xe v&#7873; t&#7871;t mi&#7877;n phí cho SV </font></b></p> <table class="tLegend" style="border-collapse: separate" align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="40"> <tr> <td> <p align="justify"><font face="Arial" size="2"> <img class="lImage" onclick="return showImage(this.src)" src="http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=296315" hyperlink border="1" width="200" height="150" hspace="0"></font></td> </tr> <tr> <td> <p align="center"><i><font face="Arial" size="2" color="#808080">Các SV v&#7873; quê &#273;ón t&#7871;t b&#7857;ng nh&#7919;ng t&#7845;m vé mi&#7877;n phí (ch&#7909;p nhân d&#7883;p l&#7877; ti&#7877;n SV v&#7873; quê &#259;n t&#7871;t &#272;inh H&#7907;i n&#259;m 2007)</font></i></td> </tr> </table> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">&#272;&#7871;n h&#7865;n l&#7841;i lên, nh&#7919;ng ch&#432;&#417;ng trình h&#7895; tr&#7907; vé xe v&#7873; t&#7871;t mi&#7877;n phí cho SV TP.HCM và Hà N&#7897;i l&#7841;i &#273;&#432;&#7907;c Trung tâm H&#7895; tr&#7907; SV TP.HCM th&#7921;c hi&#7879;n, do&nbsp;nhãn hàng OMO, Công ty Unilever VN tài tr&#7907;. C&#7909; th&#7875;, 45 tr&#432;&#7901;ng t&#7841;i TP.HCM s&#7869; &#273;&#432;&#7907;c phân b&#7893; 2.700 vé, Hà N&#7897;i s&#7869; có 1.440 vé. </font> </p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Ch&#432;&#417;ng trình s&#7869; di&#7877;n ra t&#7915; ngày 22-12-2008 &#273;&#7871;n 20-1-2009. &#272;&#7889;i t&#432;&#7907;ng nh&#7853;n vé là các HSSV &#7903; t&#7881;nh xa, khó kh&#259;n, hi&#7871;u h&#7885;c, tích c&#7921;c tham gia các ho&#7841;t &#273;&#7897;ng xã h&#7897;i, hi&#7879;n &#273;ang h&#7885;c t&#7853;p t&#7841;i các tr&#432;&#7901;ng &#272;H-C&#272;-THCN trên &#273;&#7883;a bàn TP.HCM và Hà N&#7897;i.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Các b&#7841;n liên h&#7879; v&#259;n phòng &#272;oàn, H&#7897;i SV, Trung tâm H&#7895; tr&#7907; SV tr&#432;&#7901;ng các b&#7841;n &#273;ang theo h&#7885;c &#273;&#7875; nh&#7853;n m&#7851;u &#273;&#259;ng ký và n&#7897;p h&#7891; s&#417;. M&#7851;u &#273;&#259;ng ký này c&#361;ng có t&#7841;i website <a onclick="return onLinkClick(this)" height="800" width="1200" resizable="yes" toolbar="yes" titlebar="yes" scrollbars="yes" menubar="yes" statusbar="yes" location="yes" href="http://www.trungtamhotrosinhvien.com/"> www.trungtamhotrosinhvien.com</a>.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">T&#7841;i TP.HCM, v&#259;n phòng &#272;oàn, H&#7897;i SV, Trung tâm H&#7895; tr&#7907; SV các tr&#432;&#7901;ng s&#7869; xác minh và chuy&#7875;n danh sách v&#7873; Trung tâm H&#7895; tr&#7907; SV TP.HCM tr&#432;&#7899;c ngày 15-12-2008. </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">T&#7915; ngày 17-12-2008 &#273;&#7871;n ngày 27-12-2008, Trung tâm H&#7895; tr&#7907; sinh viên TP.HCM s&#7869; phát vé &#273;&#7871;n SV t&#7841;i trung tâm (643 &#272;i&#7879;n Biên Ph&#7911;, P.1, Q.3, TP.HCM). L&#7877; ti&#7877;n SV v&#7873; quê&nbsp;&#259;n t&#7871;t&nbsp;s&#7869; &#273;&#432;&#7907;c t&#7893; ch&#7913;c t&#7841;i sân 4A Nhà v&#259;n hóa Thanh niên TP.HCM (4 Ph&#7841;m Ng&#7885;c Th&#7841;ch, Q.1) lúc 6g30 ngày 17-1-2009 (ngày 22-12 âm l&#7883;ch).</font></p> <p class="pBody" align="right"><font face="Arial" size="2"><b><i>Theo TTO</i></b></font></p> <p class="pAuthor" align="justify">&nbsp;</p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 12-10 tại cơ sở cai nghiệm ma túy Nhị Xuân huyện Hóc Môn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình “Hành trình của niềm tin”, tọa đàm “Nâng cao chất lượng hoạt động của các Câu lạc bộ hỗ trợ thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai tái hòa nhập cộng đồng”. Cũng trong dịp này Ban thư ký Hội Liên hiệp thanh niên thành phố tuyên dương các gương “thanh niên tiến bộ”, các mô hình câu lạc bộ tiêu biểu.

Agile Việt Nam
;