Cuộc thi Blog Học tập và làm theo lời Bác: Cử chỉ nhỏ, ý nghĩa lớn

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>Cu&#7897;c thi Blog H&#7885;c t&#7853;p và làm the</title> <style> <!-- p.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin-bottom:.0001pt; font-size:13.0pt; font-family:"Times New Roman"; font-weight:bold; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in} --> </style> </head> <body> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-left: 0; margin-right: 0; margin-top: 0in; margin-bottom: 0"> <span id="PageContent_News_NewsDetail"> <font style="font-weight: 700; font-size: 10pt" face="Arial">Cu&#7897;c thi Blog H&#7885;c t&#7853;p và làm theo l&#7901;i Bác:</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-left: 0; margin-right: 0; margin-top: 0in; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-left: 0; margin-right: 0; margin-top: 0in; margin-bottom: 0"> <font size="2" face="Arial" color="#0000FF">C&#7917; ch&#7881; nh&#7887;, ý ngh&#297;a l&#7899;n</font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-left: 0; margin-right: 0; margin-top: 0in; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-left: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 0"> <font face="Arial"> <span style="font-size: 10pt; font-weight: normal">Khi còn h&#7885;c ph&#7893; thông, cô ch&#7911; nhi&#7879;m c&#7911;a tôi &#273;ã k&#7875; cho chúng tôi nghe m&#7897;t câu chuy&#7879;n. Vào m&#7897;t bu&#7893;i sáng, khi &#273;ang trên &#273;&#432;&#7901;ng &#273;&#7871;n tr&#432;&#7901;ng thì th&#7845;y nh&#7919;ng chi&#7871;c xe không dám ch&#7841;y th&#7859;ng mà &#273;ánh m&#7897;t vòng nh&#7887;. Lúc &#273;&#7871;n g&#7847;n thì cô m&#7899;i bi&#7871;t m&#7885;i ng&#432;&#7901;i &#273;ang tránh m&#7897;t con chu&#7897;t ch&#7871;t n&#7857;m gi&#7919;a &#273;&#432;&#7901;ng. Cô &#273;ã d&#7915;ng xe và dùng b&#7885;c nilon b&#7885;c xác con chu&#7897;t &#273;&#7875; b&#7887; vào thùng rác trong tr&#432;&#7901;ng, vì ch&#7895; &#273;ó không có thùng rác công c&#7897;ng. Nh&#432;ng, m&#7885;i ng&#432;&#7901;i l&#7841;i nhìn cô v&#7899;i ánh m&#7855;t k&#7923; l&#7841;. H&#7885; nói cô…không bình th&#432;&#7901;ng. Nh&#432;ng theo tôi, cô &#273;ã hành &#273;&#7897;ng &#273;úng nh&#432;ng tôi th&#7853;t s&#7921; không hi&#7875;u t&#7841;i sao m&#7885;i ng&#432;&#7901;i l&#7841;i có th&#7875; d&#7917;ng d&#432;ng v&#7899;i hành &#273;&#7897;ng c&#7911;a cô? Ngay khi cô k&#7875; l&#7841;i, nhi&#7873;u b&#7841;n trong l&#7899;p còn c&#432;&#7901;i và ngh&#297; cô không bình th&#432;&#7901;ng th&#7853;t!</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-left: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-left: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 0"> <font face="Arial" size="2"> <img border="0" src="cu%20chi%20nho.jpg" width="405" height="243"></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-left: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-left: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 0"> <font face="Arial"> <span style="font-size: 10pt; font-weight: normal">Và c&#361;ng m&#7897;t d&#7841;o n&#7885;, tôi cùng các b&#7841;n mua bánh t&#7841;i m&#7897;t quán n&#432;&#7899;c bên &#273;&#432;&#7901;ng. Sau khi &#259;n xong, tôi &#273;&#432;&#7907;c giao nhi&#7879;m v&#7909; thu gom “bãi chi&#7871;n tr&#432;&#7901;ng”. Tôi bèn gom chúng vào m&#7897;t b&#7885;c to và ch&#7841;y &#273;&#7871;n b&#7887; vào thùng rác. Ngay lúc &#273;ó, có vài thanh niên &#273;i ngang qua nhìn th&#7845;y và nói “ch&#7855;c nh&#7887; này r&#7843;nh quá nên m&#7899;i làm v&#7853;y!”. Tôi không bi&#7871;t t&#7841;i sao h&#7885; nói th&#7871;?! </span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-left: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-left: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 0"> <span style="font-weight: 400"><font face="Arial" size="2">M&#7897;t l&#7847;n</font></span><font face="Arial"><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal"> &#273;i qua su&#7889;i, m&#7897;t chi&#7871;n s&#297; &#273;i sau b&#7883; ngã, Bác H&#7891; c&#7911;a chúng ta &#273;ã b&#7843;o chú b&#7897; &#273;&#7897;i kê l&#7841;i hòn &#273;á trên su&#7889;i &#273;&#7875; ng&#432;&#7901;i &#273;i sau kh&#7887;i b&#7883; ngã nh&#432; mình; th&#7871; nh&#432;ng th&#7871; h&#7879; sau này l&#7841;i d&#7917;ng d&#432;ng v&#7899;i s&#7921; vi&#7879;c tr&#432;&#7899;c m&#7855;t? Ta hay nói là ph&#7843;i làm theo t&#7845;m g&#432;&#417;ng c&#7911;a Bác H&#7891;, luôn luôn ph&#7845;n &#273;&#7845;u vì n&#432;&#7899;c nhà, ta còn xem thanh niên là t&#432;&#417;ng lai c&#7911;a &#273;&#7845;t n&#432;&#7899;c; nh&#432;ng v&#7851;n còn m&#7897;t b&#7897; ph&#7853;n thanh niên v&#7851;n ch&#432;a làm theo Bác. </span> </font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-left: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-left: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 0"> <font face="Arial"><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal">N&#259;m 2009 ti&#7871;p t&#7909;c là N&#259;m th&#7921;c hi&#7879;n n&#7871;p s&#7889;ng v&#259;n minh &#273;ô th&#7883; nh&#432;ng ch&#7881; m&#7897;t hành &#273;&#7897;ng &#273;&#417;n gi&#7843;n nh&#432; b&#7887; rác vào thùng, làm s&#7841;ch &#273;&#432;&#7901;ng ph&#7889; mà c&#361;ng b&#7883; xem k&#7923; d&#7883; thì th&#7853;t là không hi&#7875;u n&#7893;i!</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-left: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-left: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 0"> <font face="Arial"> <span style="font-size: 10pt; font-weight: normal">M&#7897;t c&#7917; ch&#7881; nh&#7887; thôi c&#361;ng mang l&#7841;i ý ngh&#297;a l&#7899;n cho xã h&#7897;i. Chúng góp ph&#7847;n làm s&#7841;ch b&#7847;u không khí, làm s&#7841;ch thành ph&#7889;, ti&#7871;p b&#432;&#7899;c truy&#7873;n th&#7889;ng c&#7911;a cha anh và quan tr&#7885;ng h&#417;n, nh&#7919;ng vi&#7879;c làm &#273;ó có th&#7875; làm cho tâm h&#7891;n c&#7843;m th&#7845;y thanh th&#7843;n.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-left: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right; margin-left: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 0"> <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial"> <a href="http://360.yahoo.com/profile-L4Lmf2Q6frKvwgNyeyRJoyXLbw--?cq=1">Blog Chi &#273;oàn 08DKT</a> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right; margin-left: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 0"> <font face="Arial" size="2">(</font><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">Khoa K&#7871; toán &amp; Ki&#7875;m toán - Tr&#432;&#7901;ng &#272;H Tài chính – Marketing)</span></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;