Cuộc thi Blog Học tập và làm theo lời Bác: Cử chỉ nhỏ, ý nghĩa lớn

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>Cu&#7897;c thi Blog H&#7885;c t&#7853;p và làm the</title> <style> <!-- p.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin-bottom:.0001pt; font-size:13.0pt; font-family:"Times New Roman"; font-weight:bold; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in} --> </style> </head> <body> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-left: 0; margin-right: 0; margin-top: 0in; margin-bottom: 0"> <span id="PageContent_News_NewsDetail"> <font style="font-weight: 700; font-size: 10pt" face="Arial">Cu&#7897;c thi Blog H&#7885;c t&#7853;p và làm theo l&#7901;i Bác:</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-left: 0; margin-right: 0; margin-top: 0in; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-left: 0; margin-right: 0; margin-top: 0in; margin-bottom: 0"> <font size="2" face="Arial" color="#0000FF">C&#7917; ch&#7881; nh&#7887;, ý ngh&#297;a l&#7899;n</font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-left: 0; margin-right: 0; margin-top: 0in; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-left: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 0"> <font face="Arial"> <span style="font-size: 10pt; font-weight: normal">Khi còn h&#7885;c ph&#7893; thông, cô ch&#7911; nhi&#7879;m c&#7911;a tôi &#273;ã k&#7875; cho chúng tôi nghe m&#7897;t câu chuy&#7879;n. Vào m&#7897;t bu&#7893;i sáng, khi &#273;ang trên &#273;&#432;&#7901;ng &#273;&#7871;n tr&#432;&#7901;ng thì th&#7845;y nh&#7919;ng chi&#7871;c xe không dám ch&#7841;y th&#7859;ng mà &#273;ánh m&#7897;t vòng nh&#7887;. Lúc &#273;&#7871;n g&#7847;n thì cô m&#7899;i bi&#7871;t m&#7885;i ng&#432;&#7901;i &#273;ang tránh m&#7897;t con chu&#7897;t ch&#7871;t n&#7857;m gi&#7919;a &#273;&#432;&#7901;ng. Cô &#273;ã d&#7915;ng xe và dùng b&#7885;c nilon b&#7885;c xác con chu&#7897;t &#273;&#7875; b&#7887; vào thùng rác trong tr&#432;&#7901;ng, vì ch&#7895; &#273;ó không có thùng rác công c&#7897;ng. Nh&#432;ng, m&#7885;i ng&#432;&#7901;i l&#7841;i nhìn cô v&#7899;i ánh m&#7855;t k&#7923; l&#7841;. H&#7885; nói cô…không bình th&#432;&#7901;ng. Nh&#432;ng theo tôi, cô &#273;ã hành &#273;&#7897;ng &#273;úng nh&#432;ng tôi th&#7853;t s&#7921; không hi&#7875;u t&#7841;i sao m&#7885;i ng&#432;&#7901;i l&#7841;i có th&#7875; d&#7917;ng d&#432;ng v&#7899;i hành &#273;&#7897;ng c&#7911;a cô? Ngay khi cô k&#7875; l&#7841;i, nhi&#7873;u b&#7841;n trong l&#7899;p còn c&#432;&#7901;i và ngh&#297; cô không bình th&#432;&#7901;ng th&#7853;t!</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-left: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-left: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 0"> <font face="Arial" size="2"> <img border="0" src="cu%20chi%20nho.jpg" width="405" height="243"></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-left: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-left: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 0"> <font face="Arial"> <span style="font-size: 10pt; font-weight: normal">Và c&#361;ng m&#7897;t d&#7841;o n&#7885;, tôi cùng các b&#7841;n mua bánh t&#7841;i m&#7897;t quán n&#432;&#7899;c bên &#273;&#432;&#7901;ng. Sau khi &#259;n xong, tôi &#273;&#432;&#7907;c giao nhi&#7879;m v&#7909; thu gom “bãi chi&#7871;n tr&#432;&#7901;ng”. Tôi bèn gom chúng vào m&#7897;t b&#7885;c to và ch&#7841;y &#273;&#7871;n b&#7887; vào thùng rác. Ngay lúc &#273;ó, có vài thanh niên &#273;i ngang qua nhìn th&#7845;y và nói “ch&#7855;c nh&#7887; này r&#7843;nh quá nên m&#7899;i làm v&#7853;y!”. Tôi không bi&#7871;t t&#7841;i sao h&#7885; nói th&#7871;?! </span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-left: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-left: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 0"> <span style="font-weight: 400"><font face="Arial" size="2">M&#7897;t l&#7847;n</font></span><font face="Arial"><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal"> &#273;i qua su&#7889;i, m&#7897;t chi&#7871;n s&#297; &#273;i sau b&#7883; ngã, Bác H&#7891; c&#7911;a chúng ta &#273;ã b&#7843;o chú b&#7897; &#273;&#7897;i kê l&#7841;i hòn &#273;á trên su&#7889;i &#273;&#7875; ng&#432;&#7901;i &#273;i sau kh&#7887;i b&#7883; ngã nh&#432; mình; th&#7871; nh&#432;ng th&#7871; h&#7879; sau này l&#7841;i d&#7917;ng d&#432;ng v&#7899;i s&#7921; vi&#7879;c tr&#432;&#7899;c m&#7855;t? Ta hay nói là ph&#7843;i làm theo t&#7845;m g&#432;&#417;ng c&#7911;a Bác H&#7891;, luôn luôn ph&#7845;n &#273;&#7845;u vì n&#432;&#7899;c nhà, ta còn xem thanh niên là t&#432;&#417;ng lai c&#7911;a &#273;&#7845;t n&#432;&#7899;c; nh&#432;ng v&#7851;n còn m&#7897;t b&#7897; ph&#7853;n thanh niên v&#7851;n ch&#432;a làm theo Bác. </span> </font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-left: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-left: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 0"> <font face="Arial"><span style="font-size: 10pt; font-weight: normal">N&#259;m 2009 ti&#7871;p t&#7909;c là N&#259;m th&#7921;c hi&#7879;n n&#7871;p s&#7889;ng v&#259;n minh &#273;ô th&#7883; nh&#432;ng ch&#7881; m&#7897;t hành &#273;&#7897;ng &#273;&#417;n gi&#7843;n nh&#432; b&#7887; rác vào thùng, làm s&#7841;ch &#273;&#432;&#7901;ng ph&#7889; mà c&#361;ng b&#7883; xem k&#7923; d&#7883; thì th&#7853;t là không hi&#7875;u n&#7893;i!</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-left: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-left: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 0"> <font face="Arial"> <span style="font-size: 10pt; font-weight: normal">M&#7897;t c&#7917; ch&#7881; nh&#7887; thôi c&#361;ng mang l&#7841;i ý ngh&#297;a l&#7899;n cho xã h&#7897;i. Chúng góp ph&#7847;n làm s&#7841;ch b&#7847;u không khí, làm s&#7841;ch thành ph&#7889;, ti&#7871;p b&#432;&#7899;c truy&#7873;n th&#7889;ng c&#7911;a cha anh và quan tr&#7885;ng h&#417;n, nh&#7919;ng vi&#7879;c làm &#273;ó có th&#7875; làm cho tâm h&#7891;n c&#7843;m th&#7845;y thanh th&#7843;n.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-left: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 0"> &nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right; margin-left: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 0"> <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial"> <a href="http://360.yahoo.com/profile-L4Lmf2Q6frKvwgNyeyRJoyXLbw--?cq=1">Blog Chi &#273;oàn 08DKT</a> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right; margin-left: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 0"> <font face="Arial" size="2">(</font><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">Khoa K&#7871; toán &amp; Ki&#7875;m toán - Tr&#432;&#7901;ng &#272;H Tài chính – Marketing)</span></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;