Cuộc thi Blog Học tập và làm theo lời Bác: Hạnh phúc vì mình đã làm theo gương Bác

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>Cu&#7897;c thi Blog H&#7885;c t&#7853;p và làm the</title> </head> <body> <p style="text-align: justify"><span id="PageContent_News_NewsDetail"> <font style="font-weight: 700; font-size: 10pt" face="Arial">Cu&#7897;c thi Blog H&#7885;c t&#7853;p và làm theo l&#7901;i Bác:</font></span></p> <p style="text-align: center"><font color="#0000FF"><b> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Arial">H&#7841;nh phúc vì mình &#273;ã làm theo g&#432;&#417;ng Bác </span></b></font></p> <p style="text-align: justify"><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Arial">&quot;Cu&#7889;n nh&#7853;t kí thân th&#432;&#417;ng, &#273;ã m&#7845;y hôm r&#7891;i ta ch&#432;a t&#7863;ng mi dòng ch&#7919; nào. Mi &#273;&#7915;ng bu&#7891;n nha! Mi bi&#7871;t không, hôm nay ta r&#7845;t vui, vui l&#7855;m vì hôm nay ta &#273;ã làm &#273;&#432;&#7907;c m&#7897;t vi&#7879;c t&#7889;t, ngh&#297; l&#7841;i mà ta v&#7851;n còn m&#7881;m c&#432;&#7901;i h&#7841;nh phúc này.</span></i></p> <p style="text-align: justify"><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Arial">Mi còn nh&#7899; nh&#7887; Lan không, nh&#7887; b&#7841;n h&#7885;c mà ta v&#7851;n hay k&#7875; cho mi nghe &#273;ó, ngày mai là nó sang Pháp h&#7885;c r&#7891;i nên hôm nay ta tranh th&#7911; xu&#7889;ng ch&#417;i v&#7899;i nh&#7887;, nhà nh&#7887; t&#7853;n Th&#7911; &#272;&#7913;c l&#7853;n. Th&#7871; là, &#259;n sáng xong ta &#273;ón xe buýt xu&#7889;ng nhà nh&#7887;. Hôm nay là cu&#7889;i tu&#7847;n mà xe buýt l&#7841;i &#273;ông &#273;&#7871;n th&#7871;. Ta v&#7897;i vàng b&#432;&#7899;c lên xe theo ti&#7871;ng h&#7889;i thúc c&#7911;a ch&#7883; soát vé. Th&#7853;t may còn &#273;úng m&#7897;t ch&#7895; ng&#7891;i. V&#7915;a lu&#7889;ng cu&#7889;ng ng&#7891;i xu&#7889;ng, v&#7915;a th&#7903; phào nh&#7865; nhõm, ta t&#7921; nh&#7911; “th&#7853;t may, không thì ph&#7843;i &#273;&#7913;ng su&#7889;t &#273;o&#7841;n &#273;&#432;&#7901;ng dài”. </span></i></p> <p style="text-align: justify"><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Arial">Qua m&#7845;y tr&#7841;m ti&#7871;p theo, xe l&#7841;i càng &#273;ông khách, m&#7897;t s&#7889; ng&#432;&#7901;i ph&#7843;i &#273;&#7913;ng v&#7883;n thanh s&#7855;t và l&#7855;c l&#432; theo s&#7921; &#273;i&#7873;u khi&#7875;n c&#7911;a bác tài. &#272;&#7871;n tr&#7841;m này, b&#432;&#7899;c lên xe là m&#7897;t ông c&#7909; tr&#7841;c kho&#7843;ng 80, ông l&#7863;ng l&#7869; chen vào dòng ng&#432;&#7901;i &#273;ang &#273;&#7913;ng và c&#361;ng c&#7889; &#273;&#432;a bàn tay nh&#259;n nheo víu l&#7845;y thanh s&#7855;t. Không chút suy ngh&#297;, ta v&#7897;i vàng &#273;&#7913;ng lên và m&#7901;i c&#7909; ng&#7891;i vào ch&#7895; c&#7911;a mình. C&#7909; ng&#7891;i xu&#7889;ng, nhìn ta v&#7899;i ánh m&#7855;t trìu m&#7871;n và nói “c&#7843;m &#417;n cháu”. </span> </i></p> <p style="text-align: justify"><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Arial">Mi bi&#7871;t không, lúc &#273;ó ta vui l&#7855;m, tuy ph&#7843;i &#273;&#7913;ng su&#7889;t m&#7897;t &#273;o&#7841;n khá xa nh&#432;ng ta không h&#7873; th&#7845;y m&#7887;i mà &#273;&#7893;i l&#7841;i ta th&#7845;y mình th&#7853;t h&#7841;nh phúc vì &#273;ã mang l&#7841;i ni&#7873;m vui nh&#7887; bé cho ng&#432;&#7901;i khác. B&#7895;ng d&#432;ng ta th&#7845;y cu&#7897;c &#273;&#7901;i th&#7853;t &#273;&#7865;p và ý ngh&#297;a làm sao!!!&quot;</span></i></p> <p style="text-align: center"> <img border="0" src="hanh%20phuc.jpg" width="405" height="250"></p> <p style="text-align: justify"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Arial">&#272;ó là nh&#7919;ng dòng tâm s&#7921; mà tôi lôi ra t&#7915; cu&#7889;n nh&#7853;t kí c&#7911;a mình. N&#7871;u nh&#432; hôm &#7845;y tôi h&#7841;nh phúc vì &#273;ã làm &#273;&#432;&#7907;c m&#7897;t vi&#7879;c t&#7889;t thì hôm nay tôi l&#7841;i càng h&#7841;nh phúc vì t&#7921; hào r&#7857;ng mình &#273;ã làm theo g&#432;&#417;ng Bác. Con ng&#432;&#7901;i Bác H&#7891;, tr&#432;&#7899;c h&#7871;t là con ng&#432;&#7901;i c&#7911;a lòng nhân ái. M&#7909;c &#273;ích cao nh&#7845;t c&#7911;a cu&#7897;c &#273;&#7901;i Bác H&#7891; là “làm sao cho &#273;&#7891;ng bào ai c&#361;ng có c&#417;m &#259;n, áo m&#7863;c, ai c&#361;ng &#273;&#432;&#7907;c h&#7885;c hành”. </span></p> <p style="text-align: justify"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Arial">Gi&#7919;a mùa &#273;ông rét m&#432;&#7899;t, Bác &#273;ã t&#7915;ng c&#7903;i chi&#7871;c áo rét c&#7911;a mình cho m&#7897;t tù binh. Bác không mu&#7889;n g&#7885;i m&#7897;t tr&#7853;n &#273;ánh tiêu di&#7879;t &#273;&#432;&#7907;c nhi&#7873;u &#273;&#7883;ch là m&#7897;t tr&#7853;n &#273;ánh &#273;&#7865;p. Trong bu&#7893;i g&#7863;p m&#7863;t v&#7899;i l&#7899;p hu&#7845;n luy&#7879;n &#273;&#7843;ng viên m&#7899;i do Thành u&#7927; Hà N&#7897;i t&#7893; ch&#7913;c t&#7841;i Tr&#432;&#7901;ng Chu V&#259;n An, sau khi nói xong bài nói &#273;ã chu&#7849;n b&#7883; s&#7861;n, Bác nói thêm m&#7897;t câu th&#7853;t th&#7845;m thía:<strong><span style="font-family: Arial; font-weight: normal"> “Con ng&#432;&#7901;i là tr&#432;&#7899;c h&#7871;t ph&#7843;i có &#273;&#7841;o &#273;&#7913;c, s&#7889;ng v&#7899;i nhau ph&#7843;i có tình, có ngh&#297;a. N&#7871;u &#273;&#7885;c bao nhiêu sách ch&#7911; ngh&#297;a Mác-Lênin mà s&#7889;ng v&#7899;i nhau không có tình, có ngh&#297;a, thì ch&#7881; là giáo &#273;i&#7873;u, sách v&#7903;”. </span></strong></span></p> <p style="text-align: justify"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Arial">Là th&#7871; h&#7879; &#273;i sau, tuy ch&#7881; &#273;&#432;&#7907;c nghe k&#7875; v&#7873; Bác nh&#432;ng tôi c&#361;ng ph&#7847;n nào c&#7843;m nh&#7853;n &#273;&#432;&#7907;c tình c&#7843;m bao la, lòng yêu th&#432;&#417;ng vô b&#7901; b&#7871;n c&#7911;a Bác dành cho nhân lo&#7841;i. Không ph&#7843;i ng&#7851;u nhiên mà tôi l&#7841;i trích nh&#7919;ng dòng nh&#7853;t kí c&#7911;a mình làm câu chuy&#7879;n h&#7885;c theo g&#432;&#417;ng Bác mà qua &#273;ây tôi mu&#7889;n g&#7903;i g&#7855;m &#273;&#7871;n m&#7885;i ng&#432;&#7901;i m&#7897;t thông &#273;i&#7879;p: hãy h&#7885;c theo g&#432;&#417;ng Bác t&#7915; nh&#7919;ng vi&#7879;c nh&#7887; nh&#7863;t nh&#7845;t và ngay trong chính nh&#7919;ng ho&#7841;t &#273;&#7897;ng h&#7857;ng ngày c&#7911;a mình.</span></p> <p align="right" style="text-align: right"><font face="Arial" size="2"><b> <a href="http://360.yahoo.com/doantndbdh">Blog &#272;oàn tr&#432;&#7901;ng D&#7921; b&#7883; &#272;&#7841;i h&#7885;c TP.HCM</a></b></font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;