Cuộc thi Blog Học tập và làm theo lời Bác: Hạnh phúc vì mình đã làm theo gương Bác

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>Cu&#7897;c thi Blog H&#7885;c t&#7853;p và làm the</title> </head> <body> <p style="text-align: justify"><span id="PageContent_News_NewsDetail"> <font style="font-weight: 700; font-size: 10pt" face="Arial">Cu&#7897;c thi Blog H&#7885;c t&#7853;p và làm theo l&#7901;i Bác:</font></span></p> <p style="text-align: center"><font color="#0000FF"><b> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Arial">H&#7841;nh phúc vì mình &#273;ã làm theo g&#432;&#417;ng Bác </span></b></font></p> <p style="text-align: justify"><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Arial">&quot;Cu&#7889;n nh&#7853;t kí thân th&#432;&#417;ng, &#273;ã m&#7845;y hôm r&#7891;i ta ch&#432;a t&#7863;ng mi dòng ch&#7919; nào. Mi &#273;&#7915;ng bu&#7891;n nha! Mi bi&#7871;t không, hôm nay ta r&#7845;t vui, vui l&#7855;m vì hôm nay ta &#273;ã làm &#273;&#432;&#7907;c m&#7897;t vi&#7879;c t&#7889;t, ngh&#297; l&#7841;i mà ta v&#7851;n còn m&#7881;m c&#432;&#7901;i h&#7841;nh phúc này.</span></i></p> <p style="text-align: justify"><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Arial">Mi còn nh&#7899; nh&#7887; Lan không, nh&#7887; b&#7841;n h&#7885;c mà ta v&#7851;n hay k&#7875; cho mi nghe &#273;ó, ngày mai là nó sang Pháp h&#7885;c r&#7891;i nên hôm nay ta tranh th&#7911; xu&#7889;ng ch&#417;i v&#7899;i nh&#7887;, nhà nh&#7887; t&#7853;n Th&#7911; &#272;&#7913;c l&#7853;n. Th&#7871; là, &#259;n sáng xong ta &#273;ón xe buýt xu&#7889;ng nhà nh&#7887;. Hôm nay là cu&#7889;i tu&#7847;n mà xe buýt l&#7841;i &#273;ông &#273;&#7871;n th&#7871;. Ta v&#7897;i vàng b&#432;&#7899;c lên xe theo ti&#7871;ng h&#7889;i thúc c&#7911;a ch&#7883; soát vé. Th&#7853;t may còn &#273;úng m&#7897;t ch&#7895; ng&#7891;i. V&#7915;a lu&#7889;ng cu&#7889;ng ng&#7891;i xu&#7889;ng, v&#7915;a th&#7903; phào nh&#7865; nhõm, ta t&#7921; nh&#7911; “th&#7853;t may, không thì ph&#7843;i &#273;&#7913;ng su&#7889;t &#273;o&#7841;n &#273;&#432;&#7901;ng dài”. </span></i></p> <p style="text-align: justify"><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Arial">Qua m&#7845;y tr&#7841;m ti&#7871;p theo, xe l&#7841;i càng &#273;ông khách, m&#7897;t s&#7889; ng&#432;&#7901;i ph&#7843;i &#273;&#7913;ng v&#7883;n thanh s&#7855;t và l&#7855;c l&#432; theo s&#7921; &#273;i&#7873;u khi&#7875;n c&#7911;a bác tài. &#272;&#7871;n tr&#7841;m này, b&#432;&#7899;c lên xe là m&#7897;t ông c&#7909; tr&#7841;c kho&#7843;ng 80, ông l&#7863;ng l&#7869; chen vào dòng ng&#432;&#7901;i &#273;ang &#273;&#7913;ng và c&#361;ng c&#7889; &#273;&#432;a bàn tay nh&#259;n nheo víu l&#7845;y thanh s&#7855;t. Không chút suy ngh&#297;, ta v&#7897;i vàng &#273;&#7913;ng lên và m&#7901;i c&#7909; ng&#7891;i vào ch&#7895; c&#7911;a mình. C&#7909; ng&#7891;i xu&#7889;ng, nhìn ta v&#7899;i ánh m&#7855;t trìu m&#7871;n và nói “c&#7843;m &#417;n cháu”. </span> </i></p> <p style="text-align: justify"><i> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Arial">Mi bi&#7871;t không, lúc &#273;ó ta vui l&#7855;m, tuy ph&#7843;i &#273;&#7913;ng su&#7889;t m&#7897;t &#273;o&#7841;n khá xa nh&#432;ng ta không h&#7873; th&#7845;y m&#7887;i mà &#273;&#7893;i l&#7841;i ta th&#7845;y mình th&#7853;t h&#7841;nh phúc vì &#273;ã mang l&#7841;i ni&#7873;m vui nh&#7887; bé cho ng&#432;&#7901;i khác. B&#7895;ng d&#432;ng ta th&#7845;y cu&#7897;c &#273;&#7901;i th&#7853;t &#273;&#7865;p và ý ngh&#297;a làm sao!!!&quot;</span></i></p> <p style="text-align: center"> <img border="0" src="hanh%20phuc.jpg" width="405" height="250"></p> <p style="text-align: justify"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Arial">&#272;ó là nh&#7919;ng dòng tâm s&#7921; mà tôi lôi ra t&#7915; cu&#7889;n nh&#7853;t kí c&#7911;a mình. N&#7871;u nh&#432; hôm &#7845;y tôi h&#7841;nh phúc vì &#273;ã làm &#273;&#432;&#7907;c m&#7897;t vi&#7879;c t&#7889;t thì hôm nay tôi l&#7841;i càng h&#7841;nh phúc vì t&#7921; hào r&#7857;ng mình &#273;ã làm theo g&#432;&#417;ng Bác. Con ng&#432;&#7901;i Bác H&#7891;, tr&#432;&#7899;c h&#7871;t là con ng&#432;&#7901;i c&#7911;a lòng nhân ái. M&#7909;c &#273;ích cao nh&#7845;t c&#7911;a cu&#7897;c &#273;&#7901;i Bác H&#7891; là “làm sao cho &#273;&#7891;ng bào ai c&#361;ng có c&#417;m &#259;n, áo m&#7863;c, ai c&#361;ng &#273;&#432;&#7907;c h&#7885;c hành”. </span></p> <p style="text-align: justify"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Arial">Gi&#7919;a mùa &#273;ông rét m&#432;&#7899;t, Bác &#273;ã t&#7915;ng c&#7903;i chi&#7871;c áo rét c&#7911;a mình cho m&#7897;t tù binh. Bác không mu&#7889;n g&#7885;i m&#7897;t tr&#7853;n &#273;ánh tiêu di&#7879;t &#273;&#432;&#7907;c nhi&#7873;u &#273;&#7883;ch là m&#7897;t tr&#7853;n &#273;ánh &#273;&#7865;p. Trong bu&#7893;i g&#7863;p m&#7863;t v&#7899;i l&#7899;p hu&#7845;n luy&#7879;n &#273;&#7843;ng viên m&#7899;i do Thành u&#7927; Hà N&#7897;i t&#7893; ch&#7913;c t&#7841;i Tr&#432;&#7901;ng Chu V&#259;n An, sau khi nói xong bài nói &#273;ã chu&#7849;n b&#7883; s&#7861;n, Bác nói thêm m&#7897;t câu th&#7853;t th&#7845;m thía:<strong><span style="font-family: Arial; font-weight: normal"> “Con ng&#432;&#7901;i là tr&#432;&#7899;c h&#7871;t ph&#7843;i có &#273;&#7841;o &#273;&#7913;c, s&#7889;ng v&#7899;i nhau ph&#7843;i có tình, có ngh&#297;a. N&#7871;u &#273;&#7885;c bao nhiêu sách ch&#7911; ngh&#297;a Mác-Lênin mà s&#7889;ng v&#7899;i nhau không có tình, có ngh&#297;a, thì ch&#7881; là giáo &#273;i&#7873;u, sách v&#7903;”. </span></strong></span></p> <p style="text-align: justify"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Arial">Là th&#7871; h&#7879; &#273;i sau, tuy ch&#7881; &#273;&#432;&#7907;c nghe k&#7875; v&#7873; Bác nh&#432;ng tôi c&#361;ng ph&#7847;n nào c&#7843;m nh&#7853;n &#273;&#432;&#7907;c tình c&#7843;m bao la, lòng yêu th&#432;&#417;ng vô b&#7901; b&#7871;n c&#7911;a Bác dành cho nhân lo&#7841;i. Không ph&#7843;i ng&#7851;u nhiên mà tôi l&#7841;i trích nh&#7919;ng dòng nh&#7853;t kí c&#7911;a mình làm câu chuy&#7879;n h&#7885;c theo g&#432;&#417;ng Bác mà qua &#273;ây tôi mu&#7889;n g&#7903;i g&#7855;m &#273;&#7871;n m&#7885;i ng&#432;&#7901;i m&#7897;t thông &#273;i&#7879;p: hãy h&#7885;c theo g&#432;&#417;ng Bác t&#7915; nh&#7919;ng vi&#7879;c nh&#7887; nh&#7863;t nh&#7845;t và ngay trong chính nh&#7919;ng ho&#7841;t &#273;&#7897;ng h&#7857;ng ngày c&#7911;a mình.</span></p> <p align="right" style="text-align: right"><font face="Arial" size="2"><b> <a href="http://360.yahoo.com/doantndbdh">Blog &#272;oàn tr&#432;&#7901;ng D&#7921; b&#7883; &#272;&#7841;i h&#7885;c TP.HCM</a></b></font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;