HỘI ĐỒNG ĐỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>H&#7897;i &#272;&#7891;ng &#272;&#7897;i thành ph&#7889; H&#7891; Chí Mi</title> <style> <!-- p.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in} --> </style> </head> <body> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"> <span style="text-transform: uppercase"> <font face="Arial" size="2" color="#FF3300"><b>H&#7896;i &#272;&#7890;ng &#272;&#7896;i thành ph&#7888; H&#7890; Chí Minh</b></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><font face="Arial" size="2">&nbsp;</font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in"> <font face="Arial" size="2">M&#7897;t trong nh&#7919;ng ch&#7913;c n&#259;ng chính c&#7911;a &#272;oàn là ph&#7909; trách &#272;&#7897;i Thi&#7871;u niên Ti&#7873;n phong H&#7891; Chí Minh, ch&#259;m lo công tác thi&#7871;u nhi. Trong nh&#7919;ng n&#259;m qua, công tác &#272;&#7897;i và phong trào thi&#7871;u nhi thành ph&#7889; không ng&#7915;ng phát tri&#7875;n. Cùng v&#7899;i các ho&#7841;t &#273;&#7897;ng chung c&#7911;a &#272;oàn TNCS thành ph&#7889;, 30 n&#259;m qua công tác &#272;&#7897;i và phong trào thi&#7871;u nhi thành ph&#7889;, bên c&#7841;nh s&#7921; b&#7873;n b&#7881; v&#7899;i nh&#7919;ng n&#7897;i dung và mô hình ho&#7841;t &#273;&#7897;ng &#273;&#7841;t hi&#7879;u qu&#7843; trong nhi&#7873;u n&#259;m, còn &#273;&#432;&#7907;c &#273;&#7847;u t&#432; và sáng t&#7841;o nhi&#7873;u hình th&#7913;c m&#7899;i &#273;&#7875; nâng cao các ho&#7841;t &#273;&#7897;ng giáo d&#7909;c, h&#7895; tr&#7907; các em h&#7885;c t&#7889;t và xây d&#7921;ng, phát tri&#7875;n t&#7893; ch&#7913;c &#272;&#7897;i ngày càng v&#7919;ng m&#7841;nh. </font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><font face="Arial" size="2">&nbsp;</font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in"> <font face="Arial" size="2">Hàng n&#259;m, công tác &#272;&#7897;i và phong trào thi&#7871;u nhi thành ph&#7889; &#273;&#7873;u có ch&#7911; &#273;&#7873; ho&#7841;t &#273;&#7897;ng g&#7855;n v&#7899;i ý ngh&#297;a c&#7911;a các s&#7921; ki&#7879;n l&#7883;ch s&#7917; l&#7899;n trong n&#259;m &#273;&#7875; thi&#7871;t k&#7871; các n&#7897;i dung giáo d&#7909;c, t&#7841;o phong trào thi &#273;ua trong thi&#7871;u nhi thành ph&#7889;. Ngoài các n&#7897;i dung t&#7841;o phong trào thi &#273;ua h&#7885;c t&#7853;p t&#7889;t, thi&#7871;u nhi thành ph&#7889; c&#361;ng &#273;ã tích c&#7921;c tham gia các ho&#7841;t &#273;&#7897;ng b&#7843;o v&#7879; môi tr&#432;&#7901;ng, xây d&#7921;ng c&#7893;ng tr&#432;&#7901;ng s&#7841;ch &#273;&#7865;p – an toàn, tuyên truy&#7873;n phòng ch&#7889;ng ma túy, h&#7885;c t&#7853;p lu&#7853;t giao thông &#273;&#432;&#7901;ng b&#7897;. Phong trào giúp b&#7841;n “N&#7909; c&#432;&#7901;i h&#7891;ng” c&#7911;a thi&#7871;u nhi thành ph&#7889; trong nh&#7919;ng n&#259;m g&#7847;n &#273;ây, phong trào “K&#7871; ho&#7841;ch nh&#7887;” hàng n&#259;m &#273;&#7875; xây d&#7921;ng các công trình m&#259;ng non chung c&#7911;a thành ph&#7889; nh&#432;: xây d&#7921;ng tr&#432;&#7901;ng ti&#7875;u h&#7885;c Tr&#7847;n V&#259;n Ch&#7849;m &#7903; C&#7911; Chi, 5.000 áo tr&#7855;ng t&#7863;ng b&#7841;n,... th&#7921;c hi&#7879;n các công trình m&#259;ng non t&#7841;i t&#7915;ng liên &#273;&#7897;i,... &#273;ã thu hút &#273;ông &#273;&#7843;o các em tham gia và &#273;óng góp hàng ch&#7909;c t&#7927; &#273;&#7891;ng t&#7915; các ho&#7841;t &#273;&#7897;ng gây qu&#7929;, ti&#7871;t ki&#7879;m ti&#7873;n &#259;n sáng, nuôi heo &#273;&#7845;t,... Thi&#7871;u nhi thành ph&#7889; c&#361;ng &#273;ã có nh&#7919;ng ho&#7841;t &#273;&#7897;ng l&#7899;n, gây &#7845;n t&#432;&#7907;ng &#273;&#7889;i v&#7899;i &#273;ông &#273;&#7843;o qu&#7847;n chúng nhân dân nh&#432;: th&#7875; d&#7909;c &#273;&#7891;ng di&#7877;n chào SEA Games 22 v&#7899;i 22.000 em tham gia; x&#7871;p 100.000 cánh chim b&#7891; câu, di&#7877;u hành hóa trang v&#7899;i ch&#7911; &#273;&#7873; “Tu&#7893;i th&#417; v&#7899;i &#432;&#7899;c m&#417; xanh” v&#7899;i 10.000 em tham gia; t&#7893; ch&#7913;c chi&#7871;n d&#7883;ch “Em là chi&#7871;n s&#297; &#272;i&#7879;n Biên thành ph&#7889; Bác H&#7891;” v&#7899;i nhi&#7873;u ho&#7841;t &#273;&#7897;ng di&#7877;n ra sôi n&#7893;i trong thi&#7871;u nhi toàn thành ph&#7889;.</font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><font face="Arial" size="2">&nbsp;</font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in"> <font face="Arial" size="2">Công tác xây d&#7921;ng &#272;&#7897;i &#273;&#432;&#7907;c t&#7853;p trung &#273;&#7849;y m&#7841;nh qua vi&#7879;c th&#7921;c hi&#7879;n Ch&#432;&#417;ng trình Rèn luy&#7879;n &#273;&#7897;i viên, h&#7897;i thi ch&#7881; huy &#272;&#7897;i gi&#7887;i, thi Nghi th&#7913;c &#272;&#7897;i, ch&#7881; &#273;&#7841;o ho&#7841;t &#273;&#7897;ng c&#7911;a các Sao Nhi &#273;&#7891;ng. Hi&#7879;n nay, toàn thành ph&#7889; có 413.395 &#273;&#7897;i viên, &#273;ang sinh ho&#7841;t trong 797 liên &#273;&#7897;i &#7903; khu v&#7921;c tr&#432;&#7901;ng h&#7885;c và 965 liên &#273;&#7897;i &#7903; khu v&#7921;c &#273;&#7883;a bàn dân c&#432;. Hàng n&#259;m, có h&#417;n 20.000 &#273;&#7897;iviên &#273;&#432;&#7907;c công nh&#7853;n danh hi&#7879;u Cháu ngoan Bác H&#7891;.</font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;