HỘI ĐỒNG ĐỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>H&#7897;i &#272;&#7891;ng &#272;&#7897;i thành ph&#7889; H&#7891; Chí Mi</title> <style> <!-- p.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in} --> </style> </head> <body> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"> <span style="text-transform: uppercase"> <font face="Arial" size="2" color="#FF3300"><b>H&#7896;i &#272;&#7890;ng &#272;&#7896;i thành ph&#7888; H&#7890; Chí Minh</b></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><font face="Arial" size="2">&nbsp;</font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in"> <font face="Arial" size="2">M&#7897;t trong nh&#7919;ng ch&#7913;c n&#259;ng chính c&#7911;a &#272;oàn là ph&#7909; trách &#272;&#7897;i Thi&#7871;u niên Ti&#7873;n phong H&#7891; Chí Minh, ch&#259;m lo công tác thi&#7871;u nhi. Trong nh&#7919;ng n&#259;m qua, công tác &#272;&#7897;i và phong trào thi&#7871;u nhi thành ph&#7889; không ng&#7915;ng phát tri&#7875;n. Cùng v&#7899;i các ho&#7841;t &#273;&#7897;ng chung c&#7911;a &#272;oàn TNCS thành ph&#7889;, 30 n&#259;m qua công tác &#272;&#7897;i và phong trào thi&#7871;u nhi thành ph&#7889;, bên c&#7841;nh s&#7921; b&#7873;n b&#7881; v&#7899;i nh&#7919;ng n&#7897;i dung và mô hình ho&#7841;t &#273;&#7897;ng &#273;&#7841;t hi&#7879;u qu&#7843; trong nhi&#7873;u n&#259;m, còn &#273;&#432;&#7907;c &#273;&#7847;u t&#432; và sáng t&#7841;o nhi&#7873;u hình th&#7913;c m&#7899;i &#273;&#7875; nâng cao các ho&#7841;t &#273;&#7897;ng giáo d&#7909;c, h&#7895; tr&#7907; các em h&#7885;c t&#7889;t và xây d&#7921;ng, phát tri&#7875;n t&#7893; ch&#7913;c &#272;&#7897;i ngày càng v&#7919;ng m&#7841;nh. </font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><font face="Arial" size="2">&nbsp;</font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in"> <font face="Arial" size="2">Hàng n&#259;m, công tác &#272;&#7897;i và phong trào thi&#7871;u nhi thành ph&#7889; &#273;&#7873;u có ch&#7911; &#273;&#7873; ho&#7841;t &#273;&#7897;ng g&#7855;n v&#7899;i ý ngh&#297;a c&#7911;a các s&#7921; ki&#7879;n l&#7883;ch s&#7917; l&#7899;n trong n&#259;m &#273;&#7875; thi&#7871;t k&#7871; các n&#7897;i dung giáo d&#7909;c, t&#7841;o phong trào thi &#273;ua trong thi&#7871;u nhi thành ph&#7889;. Ngoài các n&#7897;i dung t&#7841;o phong trào thi &#273;ua h&#7885;c t&#7853;p t&#7889;t, thi&#7871;u nhi thành ph&#7889; c&#361;ng &#273;ã tích c&#7921;c tham gia các ho&#7841;t &#273;&#7897;ng b&#7843;o v&#7879; môi tr&#432;&#7901;ng, xây d&#7921;ng c&#7893;ng tr&#432;&#7901;ng s&#7841;ch &#273;&#7865;p – an toàn, tuyên truy&#7873;n phòng ch&#7889;ng ma túy, h&#7885;c t&#7853;p lu&#7853;t giao thông &#273;&#432;&#7901;ng b&#7897;. Phong trào giúp b&#7841;n “N&#7909; c&#432;&#7901;i h&#7891;ng” c&#7911;a thi&#7871;u nhi thành ph&#7889; trong nh&#7919;ng n&#259;m g&#7847;n &#273;ây, phong trào “K&#7871; ho&#7841;ch nh&#7887;” hàng n&#259;m &#273;&#7875; xây d&#7921;ng các công trình m&#259;ng non chung c&#7911;a thành ph&#7889; nh&#432;: xây d&#7921;ng tr&#432;&#7901;ng ti&#7875;u h&#7885;c Tr&#7847;n V&#259;n Ch&#7849;m &#7903; C&#7911; Chi, 5.000 áo tr&#7855;ng t&#7863;ng b&#7841;n,... th&#7921;c hi&#7879;n các công trình m&#259;ng non t&#7841;i t&#7915;ng liên &#273;&#7897;i,... &#273;ã thu hút &#273;ông &#273;&#7843;o các em tham gia và &#273;óng góp hàng ch&#7909;c t&#7927; &#273;&#7891;ng t&#7915; các ho&#7841;t &#273;&#7897;ng gây qu&#7929;, ti&#7871;t ki&#7879;m ti&#7873;n &#259;n sáng, nuôi heo &#273;&#7845;t,... Thi&#7871;u nhi thành ph&#7889; c&#361;ng &#273;ã có nh&#7919;ng ho&#7841;t &#273;&#7897;ng l&#7899;n, gây &#7845;n t&#432;&#7907;ng &#273;&#7889;i v&#7899;i &#273;ông &#273;&#7843;o qu&#7847;n chúng nhân dân nh&#432;: th&#7875; d&#7909;c &#273;&#7891;ng di&#7877;n chào SEA Games 22 v&#7899;i 22.000 em tham gia; x&#7871;p 100.000 cánh chim b&#7891; câu, di&#7877;u hành hóa trang v&#7899;i ch&#7911; &#273;&#7873; “Tu&#7893;i th&#417; v&#7899;i &#432;&#7899;c m&#417; xanh” v&#7899;i 10.000 em tham gia; t&#7893; ch&#7913;c chi&#7871;n d&#7883;ch “Em là chi&#7871;n s&#297; &#272;i&#7879;n Biên thành ph&#7889; Bác H&#7891;” v&#7899;i nhi&#7873;u ho&#7841;t &#273;&#7897;ng di&#7877;n ra sôi n&#7893;i trong thi&#7871;u nhi toàn thành ph&#7889;.</font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><font face="Arial" size="2">&nbsp;</font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in"> <font face="Arial" size="2">Công tác xây d&#7921;ng &#272;&#7897;i &#273;&#432;&#7907;c t&#7853;p trung &#273;&#7849;y m&#7841;nh qua vi&#7879;c th&#7921;c hi&#7879;n Ch&#432;&#417;ng trình Rèn luy&#7879;n &#273;&#7897;i viên, h&#7897;i thi ch&#7881; huy &#272;&#7897;i gi&#7887;i, thi Nghi th&#7913;c &#272;&#7897;i, ch&#7881; &#273;&#7841;o ho&#7841;t &#273;&#7897;ng c&#7911;a các Sao Nhi &#273;&#7891;ng. Hi&#7879;n nay, toàn thành ph&#7889; có 413.395 &#273;&#7897;i viên, &#273;ang sinh ho&#7841;t trong 797 liên &#273;&#7897;i &#7903; khu v&#7921;c tr&#432;&#7901;ng h&#7885;c và 965 liên &#273;&#7897;i &#7903; khu v&#7921;c &#273;&#7883;a bàn dân c&#432;. Hàng n&#259;m, có h&#417;n 20.000 &#273;&#7897;iviên &#273;&#432;&#7907;c công nh&#7853;n danh hi&#7879;u Cháu ngoan Bác H&#7891;.</font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;