Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka 2009

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu</title> <style type="text/css"> h1 {margin-bottom:.0001pt; text-align:center; page-break-after:avoid; font-size:19.0pt; font-family:"Times New Roman"; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; } p.MsoNormal {margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; } p.MsoBodyTextIndent2 {margin-top:6.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; margin-left:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-indent:36.0pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; letter-spacing:-.3pt; } p.MsoBodyText {margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; } .style2 { font-size: 10pt; } .style3 { font-family: Arial; font-size: 10pt; } .style4 { font-family: Arial; text-align: center; } .style5 { font-family: Arial; text-align: justify; } .style6 { font-family: Arial; text-align: center; font-size: 10pt; margin-top: 0; margin-bottom: 0; } .style8 { margin-top: 0; margin-bottom: 0; } .style9 { font-family: Arial; } </style> </head> <body> <h1 class="style4"><span lang="EN-US" style="color: blue" class="style2">Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka 2009</span></h1> <p class="style6">&nbsp;</p> <h1 class="style5"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"> <span lang="EN-US" class="style2">Ban Thường vụ Thành Đoàn và Ban Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM ban hành kế hoạch tổ chức Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ 11 năm 2009. <o:p></o:p></span></b></h1> <p class="MsoBodyTextIndent2" style="margin-top: 0cm; text-indent: 0cm; font-family: Arial;"> <span lang="EN-US" class="style2"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoBodyTextIndent2" style="margin-top: 0cm; text-indent: 0cm; font-family: Arial;"> <span lang="EN-US" class="style2">Giải thưởng dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng và học viện trên địa bàn thành phố, theo 2 hình thức: cá nhân hoặc tập thể<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>(mỗi tập thể không quá 5 sinh viên), mỗi cá nhân hoặc tập thể có thể đăng ký tham gia 1 hoặc nhiều công trình.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyTextIndent2" style="margin-top: 0cm; text-indent: 0cm; font-family: Arial;"> <o:p></o:p> </p> <table style="width: 4%" align="right"> <tr> <td> <p align="center" class="style8"><span class="style9"><font size="2"> <img alt="" src="giai%20thuong.jpg" width="220" height="165" /><br /> </font></span><span id="PageContent_News_NewsDetail"> <font color="#808080" size="2" face="Arial"><em>Thạc sĩ Nguyễn Văn Hà - giáo viên hướng dẫn và SV Phạm Thúy An - tác giả đề tài “La cloche fêlée - Một thời vang bóng” - trong niềm vui nhận giải nhất Eureka 2008</em></font></p> </span></td> </tr> </table> <o:p></o:p> <p class="MsoBodyTextIndent2" style="margin-top: 0cm; text-indent: 0cm; font-family: Arial;"> <span lang="EN-US" class="style2">Yêu cầu đặt ra là công trình tham gia dự thi phải có tính mới, tính sáng tạo, có khả năng ứng dụng cao và đảm bảo tính khoa học. Luận văn và đồ án tốt nghiệp của sinh viên không được gửi tham dự Giải thưởng “Sinh viên Nghiên cứu khoa học - Euréka” lần thứ 11 năm 2009. Thực hiện đúng theo thể lệ giải thưởng, đảm bảo tiến độ thời gian tổ chức. <o:p></o:p> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial;"> <span lang="EN-US" class="style2"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial;"> <span lang="EN-US" class="style2">Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ 11 sẽ được trao cho <span style="mso-bidi-font-weight: bold"> những đề tài, công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên (đề tài luận văn tốt nghiệp không được gửi tham dự); </span>những đề tài, công trình làm luận văn tốt nghiệp của sinh viên được hội đồng chấm luận văn nhà trường đánh giá xuất sắc. <o:p></o:p> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial;"> <span lang="EN-US" class="style2"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" style="font-family: Arial"> <span lang="EN-US" class="style2">Giải thưởng sẽ bao gồm 3 giai đoạn. <span style="mso-bidi-font-weight: bold">Giai đoạn 1 diễn ra từ tháng 12/2008 đến tháng 9/ 2009), bao gồm </span>lễ phát động, <span style="mso-bidi-font-weight: bold">tuyên truyền và giới thiệu về Giải thưởng sinh viên nghiên cứu Khoa học - Euréka lần thứ 11 năm 2009. </span>Trong giai đoạn này, BTC giải thưởng sẽ hỗ trợ các trường tổ chức các buổi hội nghị, báo cáo chuyên đề về phương pháp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, phương pháp luận sáng tạo; hỗ trợ sinh viên các trường tham khảo đề tài từ ngân hàng và thư viện đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố. BTC cũng sẽ làm việc với <span style="letter-spacing: -.4pt">các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp đặt hàng đề tài nghiên cứu khoa học; hỗ trợ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>sinh viên thực hiện đề tài/ công trình nghiên cứu khoa học; t</span>riển khai chuyển giao các đề tài đạt giải đến các sở, ban ngành có quan tâm và phát triển thêm đề tài đó tại các đơn vị đã chuyển giao; đồng thời tiếp nhận đề tài đăng ký tham gia từ các trường đại học, cao đẳng và học viện…<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" style="font-family: Arial"> <span lang="EN-US" class="style2"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" style="font-family: Arial"> <span lang="EN-US" style="letter-spacing: -.4pt; mso-bidi-font-weight: bold" class="style2"> Giai đoạn 2 của giải thưởng sẽ diễn ra từ ngày 1/10 đến 31/12/2009, cụ thể:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" style="font-family: Arial"> <span lang="EN-US" style="letter-spacing: -.1pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-style: italic" class="style2"> - Vòng sơ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>tuyển: (từ ngày 1/10 đến 15/10/2009):<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" style="font-family: Arial"> <span lang="EN-US" style="letter-spacing: -.1pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-style: italic" class="style2"> <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: -.1pt" class="style2">Ban tổ chức giải thưởng thành lập Hội đồng giám khảo thẩm định và chấm điểm, chọn các đề tài vào vòng bán kết, tiêu chí chấm đề tài như sau: có tính mới, tính sáng tạo, có phương pháp nghiên cứu khoa học và có khả năng ứng dụng cao. <o:p></o:p> </span></p> <p class="MsoBodyText" style="font-family: Arial"> <span lang="EN-US" style="letter-spacing: -.1pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-style: italic" class="style2"> - Vòng bán kết: (từ ngày 16/10 đến 30/10/2009):<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText"><span lang="EN-US"><span class="style3">Ban tổ chức thành lập Hội đồng khoa học chấm giải, tại vòng bán kết các<span style="mso-bidi-font-weight: bold"> </span>tác giả sẽ trình bày kết quả nghiên cứu trước hội đồng khoa học theo từng lĩnh vực và chuyên ngành, hội đồng khoa học sẽ chất vấn và chấm điểm. </span> </span><span style="letter-spacing: -.1pt"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" style="font-family: Arial"> <span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-style: italic" class="style2"> - Vòng chung kết: (tháng 11 năm 2009)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" style="font-family: Arial"> <span lang="EN-US" class="style2">Ban tổ chức thành lập Hội đồng khoa học chấm giải; phối hợp với các trường tổ chức vòng chung kết xếp hạng. Tại vòng chung kết xếp hạng các<span style="mso-bidi-font-weight: bold"> </span>tác giả sẽ trình bày kết quả nghiên cứu trước hội đồng khoa học theo từng lĩnh vực và chuyên ngành, hội đồng khoa học sẽ chất vấn và chấm điểm. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" style="font-family: Arial"> <span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-style: italic" class="style2"><o:p> &nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" style="font-family: Arial"> <span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-style: italic" class="style2"> - Lễ tổng kết và trao giải: (tháng 12 năm 2009)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" style="font-family: Arial"> <span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-style: italic" class="style2"><o:p> &nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" style="font-family: Arial"> <span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-weight: bold" class="style2">Giai đoạn sau lễ tổng kết và trao giải: </span> <span lang="FR" style="mso-ansi-language: FR; mso-bidi-font-weight: bold" class="style2"> Trung tâm phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ hỗ trợ tác giả đề tài&nbsp;đ</span><span lang="FR" style="mso-ansi-language: FR" class="style2">ăng ký bản quyền về sở hữu trí tuệ&nbsp;; gi</span><span lang="EN-US" class="style2">ới thiệu những đề tài có thành tích và khả năng ứng dụng cao cho các cơ quan, doanh nghiệp để triển khai ứng dụng; giới thiệu tham gia chương trình vườn ươm sáng tạo khoa học và công nghệ trẻ thành phố; giới thiệu tham gia các hội thi, giải thưởng sáng tạo khoa học kỹ thuật thành phố, toàn quốc và quốc tế; giới thiệu các nhà khoa học trẻ cho các cơ quan, xí nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" style="font-family: Arial"> <span lang="EN-US" class="style2"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" style="font-family: Arial"> <span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-style: italic" class="style2"> Để việc tổ chức thực hiện giải thưởng Euréka lần thứ 11 đạt kết quả cao, Ban Thường vụ Thành Đoàn đề nghị Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên các trường đại học, cao đẳng, học viện trên địa bàn thành phố </span> <span lang="EN-US" class="style2">phối hợp với Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học xây dựng kế hoạch, thể lệ tổ chức phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học tại đơn vị và tham gia tốt hội thi cấp thành phố, cụ thể những nội dung công việc: <o:p></o:p> </span></p> <p class="MsoBodyText" style="font-family: Arial"> <span lang="EN-US" class="style2">- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, báo cáo chuyên đề…. hướng dẫn phương pháp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học trong sinh viên.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" style="font-family: Arial"> <span lang="EN-US" class="style2">- Thành lập và phát huy vai trò của các câu lạc bộ, đội - nhóm học thuật, tổ chức các hoạt động nhằm tuyên truyền, vận động sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học; xây dựng Chương trình “Vườn ươm sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp trường.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" style="font-family: Arial"> <span lang="EN-US" class="style2">- Hỗ trợ, hướng dẫn sinh viên có ý tưởng sáng tạo độc đáo xây dựng thành đề tài nghiên cứu khoa học hoàn chỉnh.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" style="font-family: Arial"> <span lang="EN-US" style="letter-spacing: -.2pt" class="style2">- Tham mưu các cấp ủy Đảng - Ban Giám hiệu nhà trường hỗ trợ kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên và tạo cơ chế phối hợp với các khoa, phòng, ban chức năng hỗ trợ, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, phát huy vai trò của cán bộ giảng dạy trẻ trong việc hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" style="font-family: Arial"> <span lang="EN-US" style="letter-spacing: -.4pt" class="style2">- Chủ động tìm nguồn tài trợ, học bổng hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học, tuyên dương sinh viên có nhiều thành tích trong nghiên cứu khoa học.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText"><span lang="EN-US" class="style3">-</span><span lang="EN-US"><span style="letter-spacing: -.2pt" class="style3"> </span></span><span lang="EN-US" style="letter-spacing: -.2pt"> <span class="style3">Tổ chức hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường,<span style="mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-style: italic"> </span>phối hợp với Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học thành lập Hội đồng giám khảo đánh giá, nhận xét và chấm điểm các công trình nghiên cứu khoa học; chọn những công trình xuất sắc và xếp loại công trình theo từng lĩnh vực và chuyên ngành gửi tham gia Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học - Euréka lần thứ 11 năm 2009 cấp thành phố.</span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" style="font-family: Arial"> <span lang="EN-US" style="letter-spacing: -.2pt" class="style2"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" align="right" style="text-align: right; font-family: Arial; font-size: 10pt;"> <span lang="EN-US"><strong>M.H. (tổng hợp)</strong></span></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;