Tuyên dương 198 cán bộ nữ “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" color="#0000FF" face="Arial"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><b><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-weight: normal; font-size: medium; "> <div style="background-color: rgb(255, 255, 255); padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-bottom: 5px; padding-left: 5px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <div style="text-align: center; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><b><span style="color: blue; ">Tuy&ecirc;n d&#432&#417ng 198 c&aacute;n b&#7897 n&#7919 &ldquo;Gi&#7887i vi&#7879c n&#432&#7899c - &#273&#7843m vi&#7879c nh&agrave;&rdquo;</span></b></span></span></div> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><b>Ng&agrave;y 12/3/2010, C&ocirc;ng &#273o&agrave;n c&#417 s&#7903 c&#417 quan Th&agrave;nh &#272o&agrave;n t&#7893 ch&#7913c h&#7897i ngh&#7883 t&#7893ng k&#7871t phong tr&agrave;o thi dua &ldquo;Gi&#7887i vi&#7879c n&#432&#7899c - &#273&#7843m vi&#7879c nh&agrave;&rdquo; giai &#273o&#7841n 2005 - 2009, tuy&ecirc;n d&#432&#417ng 198 n&#7919 c&aacute;n b&#7897 - c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n ch&#7913c c&#417 quan Th&agrave;nh &#272o&agrave;n &#273&#7841t danh hi&#7879u &ldquo;Gi&#7887i vi&#7879c n&#432&#7899c - &#273&#7843m vi&#7879c nh&agrave;&rdquo; 5 n&#259m (2005 - 2009).</b></span></span><b><span style="font-size: 13pt; "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">Trong 5 n&#259m qua, &#273&atilde; c&oacute; 3.227 n&#7919 c&aacute;n b&#7897 - c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n ch&#7913c &#273&#259ng k&yacute; th&#7921c hi&#7879n phong tr&agrave;o &ldquo;Gi&#7887i vi&#7879c n&#432&#7899c - &#273&#7843m vi&#7879c nh&agrave;&rdquo;, trong &#273&oacute; c&aacute;c c&#7845p c&ocirc;ng &#273o&agrave;n &#273&atilde; c&ocirc;ng nh&#7853n 2.912 n&#7919 c&aacute;n b&#7897 - c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n ch&#7913c &#273&#7841t danh hi&#7879u &ldquo;Gi&#7887i vi&#7879c n&#432&#7899c - &#273&#7843m vi&#7879c nh&agrave;&rdquo;, &#273&#7841t 90,2%.</span></span><span style="font-size: 13pt; "><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">T&#7841i h&#7897i ngh&#7883, Ban Ch&#7845p h&agrave;nh C&ocirc;ng &#273o&agrave;n c&#417 s&#7903 c&#417 quan Th&agrave;nh &#272o&agrave;n tuy&ecirc;n d&#432&#417ng 198 &#273i&#7875n h&igrave;nh ti&ecirc;u bi&#7875u n&#7919 c&aacute;n b&#7897 - c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n; trao gi&#7845y khen c&#7911a C&ocirc;ng &#273o&agrave;n vi&ecirc;n ch&#7913c th&agrave;nh ph&#7889 cho 10 t&#7853p th&#7875, 12 c&aacute; nh&acirc;n th&#7921c hi&#7879n t&#7889t phong tr&agrave;o.</span></span><span style="font-size: 13pt; "><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">Th&ocirc;ng qua c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng phong tr&agrave;o, C&ocirc;ng &#272o&agrave;n c&#417 s&#7903 c&#417 quan Th&agrave;nh &#272o&agrave;n &#273&atilde; gi&#7899i thi&#7879u 743 c&ocirc;ng &#273o&agrave;n vi&ecirc;n &#432u t&uacute; cho &#272&#7843ng, trong &#273&oacute; c&oacute; 119 &#273&#7891ng ch&iacute; vinh d&#7921 &#273&#432&#7907c &#273&#7913ng v&agrave;o h&agrave;ng ng&#361 c&#7911a &#272&#7843ng, trong &#273&oacute; c&oacute; 49 &#273&#7891ng ch&iacute; n&#7919.</span></span><span style="font-size: 13pt; "><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">&#272&#432&#7907c bi&#7871t, hi&#7879n C&ocirc;ng &#273o&agrave;n c<span lang="VI">&#417 s&#7903&nbsp;</span>c<span lang="VI">&#417 quan Th&agrave;nh &#272o&agrave;n&nbsp;</span>c&oacute; 21 &#273&#417n v&#7883 c&ocirc;ng &#273o&agrave;n tr&#7921c thu&#7897c (19 c&ocirc;ng &#273o&agrave;n c&#417 s&#7903 th&agrave;nh vi&ecirc;n, 2 c&ocirc;ng &#273o&agrave;n b&#7897 ph&#7853n), trong &#273&oacute; c&oacute; 12 &#273&#417n v&#7883 s&#7921 nghi&#7879p, 02 &#273&#417n v&#7883 doanh nghi&#7879p nh&agrave; n&#432&#7899c, 6 &#273&#417n v&#7883 doanh nghi&#7879p c&#7893 ph&#7847n v&#7899i 2.967 CNVC-L&#272 (677 n&#7919), 1.484 c&ocirc;ng &#273o&agrave;n vi&ecirc;n (560 n&#7919).</span></span><span style="font-size: 13pt; "><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: right; "><strong><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">M&#7928 &#272&#7912C</span></span></strong></p> </div> </span></b></span></font></div> </html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đúng ngày 19-5 - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Cụm liên tịch các cơ sở Đoàn trực thuộc khu vực Công nhân lao động Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý 2 năm 2024.

Agile Việt Nam
;