Niềm tự hào chung của các thế hệ chiến sĩ tình nguyện Thành phố

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y 06-9-2023, trong khu&ocirc;n khổ Chương tr&igrave;nh gặp gỡ, biểu dương c&aacute;c thế hệ chiến sĩ t&igrave;nh nguyện, gia đ&igrave;nh nu&ocirc;i ti&ecirc;u biểu nh&acirc;n kỷ niệm 30 năm c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; của thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (1994 - 2023), đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;c&oacute; b&agrave;i ph&aacute;t biểu. Ban Bi&ecirc;n tập Website Th&agrave;nh Đo&agrave;n xin đăng to&agrave;n văn b&agrave;i ph&aacute;t biểu.</span></span></strong></p> <p style="margin-left:-7.1pt; text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36437/G%E1%BB%91c.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="margin-left:-7.1pt; text-align:center"><span style="font-size:11px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Chủ tịch nước V&otilde; Văn Thưởng tặng qu&agrave; lưu niệm cho tuổi trẻ Th&agrave;nh phố nh&acirc;n kỷ niệm. Ảnh: SGGP.</em></span></span></p> <p style="margin-left:-7.1pt; text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">K&iacute;nh thưa đồng ch&iacute; V&otilde; Văn Thưởng - Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, Chủ tịch nước Cộng h&ograve;a x&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam;</span></span></em></p> <p style="margin-left:-7.1pt; text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">K&iacute;nh thưa đồng ch&iacute; Nguyễn Văn N&ecirc;n - Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh;</span></span></em></p> <p style="margin-left:-7.1pt; text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">K&iacute;nh thưa đồng ch&iacute; B&ugrave;i Quang Huy - Ủy vi&ecirc;n dự khuyết Trung ương Đảng, B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh;</span></span></em></p> <p style="margin-left:-7.1pt; text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">K&iacute;nh thưa qu&yacute; vị đại biểu, k&iacute;nh thưa c&aacute;c thế hệ chiến sĩ t&igrave;nh nguyện v&agrave; c&aacute;c gi&agrave; l&agrave;ng, trưởng bản, c&aacute;c gia đ&igrave;nh nu&ocirc;i ti&ecirc;u biểu.</span></span></em></p> <p style="margin-left:-7.1pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">H&ocirc;m nay, tại Hội trường Thống Nhất, c&aacute;c thế hệ chiến sĩ t&igrave;nh nguyện, c&aacute;c gia đ&igrave;nh nu&ocirc;i ti&ecirc;u biểu v&agrave; tổ chức Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh rất vinh dự đ&oacute;n tiếp đồng ch&iacute; V&otilde; Văn Thưởng - Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, Chủ tịch nước Cộng h&ograve;a X&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam, Nguy&ecirc;n B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chỉ huy trưởng Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh c&aacute;c năm 1999, 2000, 2001, 2002 c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo Trung ương, l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute;c Tỉnh đ&atilde; đến dự chương tr&igrave;nh gặp gỡ, biểu dương c&aacute;c thế hệ chiến sĩ t&igrave;nh nguyện, gia đ&igrave;nh nu&ocirc;i ti&ecirc;u biểu nh&acirc;n kỷ niệm 30 năm c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; của thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. Đ&acirc;y thật sự l&agrave; t&igrave;nh cảm rất ấm &aacute;p, l&agrave; động lực tiếp th&ecirc;m sức mạnh, niềm tin cho c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi của Th&agrave;nh phố n&oacute;i chung v&agrave; hoạt động t&igrave;nh nguyện n&oacute;i ri&ecirc;ng.</span></span></p> <p style="margin-left:-7.1pt; text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36437/IMG_6170.JPG" style="height:451px; width:600px" /></p> <p style="margin-left:-7.1pt; text-align:center"><span style="font-size:11px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh</em></span></span></p> <p style="margin-left:-7.1pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Suốt 30 năm qua, c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; được h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển kh&ocirc;ng ngừng, đ&oacute; l&agrave; sự kế thừa, tiếp nối tinh thần của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố lu&ocirc;n sẵn s&agrave;ng dấn th&acirc;n, sẵn s&agrave;ng h&agrave;nh động v&igrave; th&agrave;nh phố th&acirc;n y&ecirc;u, v&igrave; Tổ quốc thi&ecirc;ng li&ecirc;ng. Hoạt động t&igrave;nh nguyện lu&ocirc;n hướng đến việc ph&aacute;t huy thanh ni&ecirc;n tham gia giải quyết những việc kh&oacute;, việc cần c&ugrave;ng chung tay g&oacute;p sức x&acirc;y dựng, ph&aacute;t triển th&agrave;nh phố v&agrave; đất nước. C&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; ph&aacute;t triển cả về chiều s&acirc;u lẫn bề rộng. Từ chiến dịch &Aacute;nh s&aacute;ng văn h&oacute;a h&egrave; những năm đầu ti&ecirc;n đ&atilde; sớm ph&aacute;t triển th&agrave;nh 6 chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện với y&ecirc;u cầu, nhiệm vụ cụ thể đặt ra ở mỗi giai đoạn, thời điểm. C&aacute;c chiến dịch thường xuy&ecirc;n c&oacute; sự điều chỉnh, cập nhập nội dung hoạt động, đa dạng c&aacute;ch thức tổ chức như triển khai c&aacute;c đội h&igrave;nh chuy&ecirc;n, c&aacute;c hoạt động theo đề &aacute;n, mở rộng địa b&agrave;n hoạt động.</span></span></p> <p style="margin-left:-7.1pt; text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36437/3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="margin-left:-7.1pt; text-align:center"><span style="font-size:10px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Lễ ra qu&acirc;n c&ocirc;ng t&aacute;c h&egrave; 1993.&nbsp;</em></span><em>Ảnh: TLTĐ</em></span></p> <p style="margin-left:-7.1pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện h&egrave; trong suốt 30 năm qua đ&atilde; thu h&uacute;t hơn 5 triệu lượt thanh ni&ecirc;n tham gia của kh&ocirc;ng chỉ thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố m&agrave; c&ograve;n thu h&uacute;t được sự tham gia của thanh ni&ecirc;n Việt kiều, du học sinh, thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n quốc tế.</span></span></p> <p style="margin-left:-7.1pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ch&iacute;nh c&aacute;ch thức tổ chức linh hoạt, gắn với sự ph&aacute;t triển về điều kiện kinh tế - văn h&oacute;a - x&atilde; hội của th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute;c địa phương, ph&ugrave; hợp với từng đối tượng thanh ni&ecirc;n đ&atilde; minh chứng cho tư duy s&aacute;ng tạo, tinh thần đeo b&aacute;m, ki&ecirc;n tr&igrave; trong tham mưu tổ chức phong tr&agrave;o của đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n - Hội, của tổ chức Đo&agrave;n - Hội Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. Qua c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện, đặc biệt l&agrave; t&igrave;nh nguyện h&egrave; đ&atilde; tạo n&ecirc;n sức bật mới cho phong tr&agrave;o. C&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n - Hội đ&atilde; ng&agrave;y c&agrave;ng chủ động trong thiết kế, x&aacute;c lập nội dung, triển khai hoạt động t&igrave;nh nguyện dưới sự định hướng, điều phối của Ban chỉ huy cấp th&agrave;nh. Nhiều sản phẩm t&igrave;nh nguyện mang t&iacute;nh chuy&ecirc;n m&ocirc;n s&acirc;u ra đời; c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc l&agrave; kết quả của sự phối hợp nhịp nh&agrave;ng, chuy&ecirc;n nghiệp giữa c&aacute;c lực lượng tham gia chiến dịch, c&oacute; sự kết nối v&agrave; ph&aacute;t huy lẫn nhau.</span></span></p> <p style="margin-left:-7.1pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hơn 30.800 c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n, với tổng nguồn lực hơn 546 tỷ đồng l&agrave; những c&acirc;y cầu, tuyến đường, căn nh&agrave;, những s&acirc;n chơi, hoạt động an sinh x&atilde; hội, &hellip; được c&aacute;c thế hệ chiến sĩ t&igrave;nh nguyện tiếp nối nhau c&ugrave;ng thực hiện đ&atilde; g&oacute;p phần giải quyết những vấn đề cụ thể, l&acirc;u d&agrave;i tại c&aacute;c địa phương, đơn vị. Từ những gi&aacute; trị thật m&agrave; c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện mang lại, đ&atilde; tạo n&ecirc;n niềm tin, nhận được sự quan t&acirc;m, ủng hộ, tham gia của người d&acirc;n, c&aacute;c tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp. Điều n&agrave;y c&agrave;ng khẳng định hơn về khả năng tập hợp lực lượng dựa tr&ecirc;n việc biết c&aacute;ch khơi gợi những điểm chung tốt đẹp của thanh ni&ecirc;n đ&oacute; l&agrave; sự dấn th&acirc;n, kh&aacute;t khao được đ&oacute;ng g&oacute;p, cống hiến; khẳng định sự kh&eacute;o l&eacute;o trong kết nối c&aacute;c nguồn lực x&atilde; hội, tạo được sự lan tỏa v&agrave; ủng hộ của x&atilde; hội đối với hoạt động t&igrave;nh nguyện của tổ chức Đo&agrave;n - Hội Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="margin-left:-7.1pt; text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36437/4.jpg" style="height:399px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="margin-left:-7.1pt; text-align:center"><span style="font-size:10px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh tham gia hoạt động t&igrave;nh nguyện.&nbsp;</em></span><em>Ảnh: TLTĐ</em></span></p> <p style="margin-left:-7.1pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ việc tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện, c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện đ&atilde; dần trưởng th&agrave;nh trong suy nghĩ v&agrave; h&agrave;nh động. Ch&iacute;nh từ những ng&agrave;y c&ugrave;ng đắm m&igrave;nh trong hoạt động t&igrave;nh nguyện, được c&ugrave;ng ăn, c&ugrave;ng ở, c&ugrave;ng l&agrave;m với người d&acirc;n, với đồng đội đ&atilde; gi&uacute;p cho c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện r&egrave;n luyện th&ecirc;m về nh&acirc;n c&aacute;ch, đạo đức, kỹ năng, chuy&ecirc;n m&ocirc;n, c&oacute; cơ hội &aacute;p dụng kiến thức v&agrave;o thực tế cũng như mở rộng kiến thức của bản th&acirc;n, gi&uacute;p c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện th&ecirc;m y&ecirc;u qu&ecirc; hương, đất nước, gắn b&oacute; với những nơi m&igrave;nh đi qua, v&agrave; nhận th&ecirc;m nhiều t&igrave;nh cảm ấm &aacute;p. Nhiều thế hệ chiến sĩ, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n - Hội đ&atilde; trưởng th&agrave;nh từ những mặt trận t&igrave;nh nguyện. Đ&atilde; c&oacute; hơn 96.000 thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến trở th&agrave;nh đo&agrave;n vi&ecirc;n, 6.000 chiến sĩ t&igrave;nh nguyện được giới thiệu ph&aacute;t triển Đảng, ... Đ&acirc;y l&agrave; những th&agrave;nh quả về con người m&agrave; hoạt động t&igrave;nh nguyện h&egrave; của th&agrave;nh phố đ&atilde; mang lại.</span></span></p> <p style="margin-left:-7.1pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">30 năm c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; l&agrave; niềm tự h&agrave;o chung của c&aacute;c thế hệ chiến sĩ t&igrave;nh nguyện; l&agrave; sự khẳng định cho sức sống mạnh mẽ v&agrave; bền bỉ của một phong tr&agrave;o mang lại hiệu quả v&agrave; &yacute; nghĩa x&atilde; hội cao; l&agrave; sự thể hiện uy t&iacute;n, vai tr&ograve; của tổ chức Đo&agrave;n - Hội v&agrave; thể hiện vị tr&iacute;, vai tr&ograve; của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đối với x&atilde; hội, đối với c&aacute;c cấp l&atilde;nh đạo v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n.</span></span></p> <p style="margin-left:-7.1pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">30 năm cũng l&agrave; cột mốc gi&aacute; trị để tổ chức Đo&agrave;n - Hội của Th&agrave;nh phố đ&uacute;c kết kinh nghiệm, r&agrave; so&aacute;t, nh&acirc;n rộng c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh, c&aacute;ch l&agrave;m hay; tuổi trẻ th&agrave;nh phố c&ugrave;ng quyết t&acirc;m nghi&ecirc;n cứu đổi mới phương thức tổ chức với mục ti&ecirc;u ng&agrave;y c&agrave;ng n&acirc;ng chất c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave;:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Tập trung đặt ra c&aacute;c mục ti&ecirc;u trung hạn, d&agrave;i hạn cho từng chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện, ph&aacute;t huy hơn nữa tri thức, chuy&ecirc;n m&ocirc;n, giao nhiệm vụ ph&ugrave; hợp sở trường, khả năng của c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện, kết hợp một c&aacute;ch hiệu quả giữa c&ocirc;ng nghệ v&agrave; con người để tăng về số lượng vừa mang lại gi&aacute; trị cao hơn cho c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc thực hiện.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Tiếp tục ph&aacute;t huy sức hiệu triệu của tổ chức v&agrave; gi&aacute; trị của phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện để mở rộng đối tượng c&ugrave;ng tham gia, đầu tư c&ocirc;ng t&aacute;c kết nối c&aacute;c nguồn lực x&atilde; hội (nh&acirc;n lực, t&agrave;i ch&iacute;nh, vật lực); mạnh dạn tận dụng c&aacute;c ứng dụng, mạng x&atilde; hội, c&aacute;c cổng th&ocirc;ng tin để tạo n&ecirc;n những cộng đồng thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện, ph&aacute;t huy c&aacute;c thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu, những người c&oacute; uy t&iacute;n v&agrave; ảnh hưởng trong x&atilde; hội c&ugrave;ng tuy&ecirc;n truyền, lan tỏa cho c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- X&acirc;y dựng h&igrave;nh ảnh chiến sĩ t&igrave;nh nguyện giai đoạn mới, vẫn giữ vững phẩm chất tốt đẹp của c&aacute;c thế hệ chiến sĩ t&igrave;nh nguyện đi trước l&agrave; tinh thần t&igrave;nh nguyện, nhưng với t&acirc;m thế của những c&ocirc;ng d&acirc;n to&agrave;n cầu. Mở rộng hơn c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện tại c&aacute;c nước, chủ động mời gọi nhiều hơn nữa thanh ni&ecirc;n quốc tế c&ugrave;ng đến tham gia hoạt động t&igrave;nh nguyện tại nước ta để c&ugrave;ng học hỏi, chia sẻ v&agrave; c&ugrave;ng nhau ph&aacute;t triển. Giới thiệu cho bạn b&egrave; thế giới về h&igrave;nh ảnh của thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố sống tử tế v&agrave; biết l&agrave;m việc hiệu quả, c&oacute; năng lực s&aacute;ng tạo, sẳn s&agrave;ng kiến tạo những gi&aacute; trị mới v&agrave; tự tin bước ra thế giới.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">K&iacute;nh thưa qu&yacute; đại biểu,</span></span></em></p> <p style="margin-left:-7.1pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&acirc;n chương tr&igrave;nh &yacute; nghĩa h&ocirc;m nay, tổ chức Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n - Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n - Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;xin ch&acirc;n th&agrave;nh c&aacute;m ơn sự quan t&acirc;m, chỉ đạo s&acirc;u s&aacute;t, sự tin tưởng giao nhiệm vụ của Th&agrave;nh ủy Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; sự quan t&acirc;m, tạo điều kiện thuận lợi v&agrave; phối hợp của c&aacute;c ban, ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể th&agrave;nh phố. Xin ch&acirc;n th&agrave;nh c&aacute;m ơn sự quan t&acirc;m v&agrave; chỉ đạo kịp thời của Trung ương Đo&agrave;n; sự ủng hộ v&agrave; tạo điều kiện của l&atilde;nh đạo c&aacute;c địa phương, c&aacute;c cơ quan l&atilde;nh sự ngoại giao&hellip; đ&atilde; định hướng v&agrave; tiếp th&ecirc;m động lực ph&aacute;t triển phong tr&agrave;o.</span></span></p> <p style="margin-left:-7.1pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Xin ch&acirc;n th&agrave;nh c&aacute;m ơn c&aacute;c gi&agrave; l&agrave;ng, trưởng bản, c&aacute;c gia đ&igrave;nh nu&ocirc;i đ&atilde; lu&ocirc;n y&ecirc;u thương, chăm s&oacute;c, ch&agrave;o đ&oacute;n c&aacute;c chiến sĩ như l&agrave; con em của qu&ecirc; hương m&igrave;nh v&agrave; lu&ocirc;n d&agrave;nh những t&igrave;nh cảm, lời động vi&ecirc;n tốt đẹp nhất cho c&aacute;c thế hệ chiến sĩ t&igrave;nh nguyện.</span></span></p> <p style="margin-left:-7.1pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Xin c&aacute;m ơn c&aacute;c thế hệ Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy, Ban Tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave;, c&oacute; nhiều anh, chị hiện d&ugrave; đang giữ những nhiệm vụ quan trọng của Đảng, đất nước, th&agrave;nh phố, địa phương, đơn vị nhưng vẫn d&agrave;nh t&igrave;nh cảm v&agrave; vẫn d&otilde;i bước theo mỗi bước đi của phong tr&agrave;o Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện của th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="margin-left:-7.1pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&agrave; đặc biệt, xin gửi lời c&aacute;m ơn ch&acirc;n th&agrave;nh đến c&aacute;c thế hệ chiến sĩ t&igrave;nh nguyện đ&atilde; gắn b&oacute;, t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; trong suốt 30 năm qua. V&igrave; ch&iacute;nh c&aacute;c đồng ch&iacute;, c&aacute;c anh, chị v&agrave; c&aacute;c bạn mới thật sự l&agrave; nh&acirc;n tố quan trọng nhất l&agrave;m n&ecirc;n th&agrave;nh c&ocirc;ng chung của c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện.</span></span></p> <p style="margin-left:-7.1pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện đ&atilde;, đang, sẽ lu&ocirc;n l&agrave; phong tr&agrave;o rất quan trọng để đo&agrave;n kết, tập hợp thanh ni&ecirc;n, l&agrave; m&ocirc;i trường thực tiễn, hiệu quả để r&egrave;n luyện đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n. Do đ&oacute;, Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh sẽ c&ugrave;ng đồng l&ograve;ng quyết t&acirc;m tiếp tục x&acirc;y dựng hoạt động t&igrave;nh nguyện l&agrave; hoạt động dẫn dắt, gi&aacute;o dục thanh ni&ecirc;n. Đặc biệt, phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện của Đo&agrave;n lu&ocirc;n phải nỗ lực để giữ vị tr&iacute; trung t&acirc;m, dẫn dắt, định hướng hoạt động t&igrave;nh nguyện trong x&atilde; hội. Để m&agrave;u &aacute;o của thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện th&agrave;nh phố sẽ lu&ocirc;n l&agrave; h&igrave;nh ảnh th&acirc;n thương, l&agrave; nơi trao gửi niềm tin y&ecirc;u v&agrave;o thế hệ tương lai, l&agrave; biểu tượng của sức trẻ sẵn s&agrave;ng g&oacute;p sức cho cộng đồng.</span></span></p> <p style="margin-left:-7.1pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn.</span></span></p> <p style="margin-left:-7.1pt; text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">* Tựa đề do Ban Bi&ecirc;n tập Website Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></span></em></p> <p style="margin-left:-7.1pt; text-align:right"><span style="font-size:14px"><em>Đăng b&agrave;i: T.N</em></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đúng ngày 19-5 - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Cụm liên tịch các cơ sở Đoàn trực thuộc khu vực Công nhân lao động Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý 2 năm 2024.

Agile Việt Nam
;