Trao tặng một căn nhà tình bạn tại Bình Chánh

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <title></title> <style type="text/css"> p.MsoNormal {margin: 6.0pt 0in; text-align:justify; font-size:13.0pt; font-family:"Times New Roman"; } .style1 { font-size: 10pt; } .style2 { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style3 { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; } .style4 { text-align: justify; } </style></div> <div class="style4"> <p style="text-align: center;"><b style=""><span style="color: blue;" class="style1"> <span class="style2">Trao t&#7863ng m&#7897t c&#259n nh&agrave; t&igrave;nh b&#7841n t&#7841i B&igrave;nh Ch&aacute;nh</span></span></b></p> <p><b style=""><span class="style1"> <span class="style2">Ng&agrave;y 04/3/2010, C&ocirc;ng &#273o&agrave;n b&#7897 ph&#7853n Phong tr&agrave;o v&agrave; Chi &#273o&agrave;n b&#7897 ph&#7853n Phong tr&agrave;o 1 thu&#7897c &#272o&agrave;n C&#417 quan Th&agrave;nh &#272o&agrave;n &#273&atilde; trao t&#7863ng c&#259n nh&agrave; t&igrave;nh b&#7841n cho &#273o&agrave;n vi&ecirc;n Nguy&#7877n Hu&#7923nh Ph&uacute;c &#7903 x&atilde; &#272o&agrave;n B&igrave;nh L&#7907i, huy&#7879n B&igrave;nh Ch&aacute;nh, TP.HCM.</span><o:p></o:p></span></b></p> <p><span class="style3">C&#259n nh&agrave; &#273&#432&#7907c x&acirc;y d&#7921ng v&#7899i t&#7893ng s&#7889 ti&#7873n 30 tri&#7879u &#273&#7891ng, trong &#273&oacute; c&aacute;c c&#417 s&#7903 &#272o&agrave;n c&#7909m N&ocirc;ng nghi&#7879p thu&#7897c &#272o&agrave;n kh&#7889i Ng&acirc;n h&agrave;ng h&#7895 tr&#7907 15 tri&#7879u &#273&#7891ng, 15 tri&#7879u &#273&#7891ng c&ograve;n l&#7841i l&agrave; s&#7921 &#273&oacute;ng g&oacute;p v&agrave; v&#7853n &#273&#7897ng c&aacute;c ngu&#7891n l&#7921c x&atilde; h&#7897i c&#7911a c&ocirc;ng &#273o&agrave;n b&#7897 ph&#7853n Phong tr&agrave;o 1 v&agrave; Chi &#273o&agrave;n b&#7897 ph&#7853n Phong tr&agrave;o 1. </span></p> <p style="text-align: center;"><span class="style3"><img height="375" width="500" alt="" src="IMG_7015.jpg" /></span></p> <p><span class="style3">&#272&#432&#7907c bi&#7871t, anh Nguy&#7877n Hu&#7923nh Ph&uacute;c l&agrave; c&ocirc;ng an vi&ecirc;n, &#273ang sinh ho&#7841t &#272o&agrave;n t&#7841i x&atilde; &#272o&agrave;n B&igrave;nh L&#7907i, c&oacute; v&#7907 v&agrave; m&#7897t con nh&#7887 &#273&#432&#7907c 5 th&aacute;ng tu&#7893i, ho&agrave;n c&#7843nh gia &#273&igrave;nh g&#7863p r&#7845t nhi&#7873u kh&oacute; kh&#259n. V&agrave;o t&#7889i m&ugrave;ng 1 T&#7871t Canh D&#7847n v&#7915a qua, trong l&uacute;c Ph&uacute;c &#273ang tr&#7921c t&#7841i tr&#7909 s&#7903 C&ocirc;ng an x&atilde; th&igrave; &#7903 nh&agrave; do ch&#7853p &#273i&#7879n b&oacute;ng &#273&egrave;n l&agrave;m b&#7855t l&#7917a nh&agrave; ch&#7883 ru&#7897t v&agrave; ch&aacute;y lan sang nh&agrave; Ph&uacute;c. Do hai nh&agrave; &#273&#7873u l&agrave; nh&agrave; l&aacute; &#273&#417n s&#417, l&#7841i &#7903 s&aacute;t c&#7841nh nhau, n&ecirc;n ch&#7881 sau 15 ph&uacute;t, to&agrave;n b&#7897 hai c&#259n nh&agrave; &#273&#7873u b&#7883 thi&ecirc;u r&#7909i ho&agrave;n to&agrave;n. R&#7845t may m&#7897t ng&#432&#7901i h&agrave;ng x&oacute;m ph&aacute;t hi&#7879n k&#7883p th&#7901i n&ecirc;n nhanh ch&oacute;ng &#273&#432a v&#7907 v&agrave; con g&aacute;i Ph&uacute;c tho&aacute;t ra ngo&agrave;i, kh&ocirc;ng c&oacute; s&#7921 c&#7889 &#273&aacute;ng ti&#7871c n&agrave;o v&#7873 ng&#432&#7901i.</span></p> <p><span class="style3">T&#7841i bu&#7893i L&#7877 trao nh&agrave;, gia &#273&igrave;nh anh Nguy&#7877n Hu&#7923nh Ph&uacute;c c&#361ng &#273&#432&#7907c c&aacute;c c&#417 s&#7903 &#272o&agrave;n c&#7909m N&ocirc;ng nghi&#7879p thu&#7897c &#272o&agrave;n kh&#7889i Ng&acirc;n h&agrave;ng h&#7895 tr&#7907 th&ecirc;m 5 tri&#7879u &#273&#7891ng, Chi &#273o&agrave;n Phong tr&agrave;o 1 thu&#7897c &#272o&agrave;n C&#417 quan Th&agrave;nh &#272o&agrave;n, Huy&#7879n &#272o&agrave;n B&igrave;nh Ch&aacute;nh, X&atilde; &#272o&agrave;n B&igrave;nh L&#7907i, Ph&ograve;ng Tham m&#432u - T&#7893ng h&#7907p C&ocirc;ng an huy&#7879n B&igrave;nh Ch&aacute;nh c&#361ng &#273&atilde; t&#7863ng cho gia &#273&igrave;nh Ph&uacute;c nh&#7919ng m&oacute;n qu&agrave; trong ng&agrave;y vui n&agrave;y.</span></p> <p><span class="style3">Ph&aacute;t bi&#7875u t&#7841i bu&#7893i l&#7877, Nguy&#7877n Hu&#7923nh Ph&uacute;c x&uacute;c &#273&#7897ng n&oacute;i: &ldquo;C&oacute; nh&agrave; g&#7841ch l&agrave; gi&#7845c m&#417 c&#7911a c&#7843 gia &#273&igrave;nh em. Nh&agrave; b&#7883 ch&aacute;y ch&#7859ng c&#7913u &#273&#432&#7907c th&#7913 g&igrave;, t&#432&#7903ng l&agrave; s&#7869 ph&#7843i s&#7889ng trong c&#259n ch&ograve;i t&#7841m b&#7907 v&igrave; kh&ocirc;ng c&oacute; ti&#7873n d&#7921ng l&#7841i nh&agrave; m&#7899i. Nay &#273&#432&#7907c t&#7893 ch&#7913c &#272o&agrave;n quan t&acirc;m, &#7911ng h&#7897, x&acirc;y cho c&#259n nh&agrave; g&#7841ch ki&ecirc;n c&#7889 khang trang nh&#432 v&#7853y, em ch&#7859ng bi&#7871t n&oacute;i g&igrave; h&#417n, ch&#7881 bi&#7871t c&#7843m &#417n c&aacute;c m&#7841nh th&#432&#7901ng qu&acirc;n v&agrave; xin h&#7913a s&#7869 c&#7889 g&#7855ng s&#7889ng v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c th&#7853t t&#7889t, nu&ocirc;i d&#7841y con c&aacute;i n&ecirc;n ng&#432&#7901i, x&#7913ng &#273&aacute;ng l&agrave; ng&#432&#7901i &#272o&agrave;n vi&ecirc;n TNCS H&#7891 Ch&iacute; Minh &#273&#7875 x&#7913ng &#273&aacute;ng v&#7899i t&#7845m l&ograve;ng c&#7911a c&aacute;c anh ch&#7883&hellip;&rdquo;.</span></p> <p style="text-align: right;"><b style=""><span class="style1"><span class="style2">L&Yacute; TH&Agrave;NH TI&#7870N</span><o:p></o:p></span></b></p> </div> </html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đúng ngày 19-5 - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Cụm liên tịch các cơ sở Đoàn trực thuộc khu vực Công nhân lao động Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý 2 năm 2024.

Agile Việt Nam
;