Hướng tuổi trẻ sống đẹp, thủy chung với Đảng và cách mạng

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <div style="text-align: justify;"> <title></title> <style type="text/css"></style></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b style="">H&#432&#7899ng tu&#7893i tr&#7867 s&#7889ng &#273&#7865p, th&#7911y chung v&#7899i &#272&#7843ng v&agrave; c&aacute;ch m&#7841ng</b></span> </span></div> <p style="text-align: justify;" class="style2"><span style="font-size: small;">Chi&#7873u ng&agrave;y 19/4, &#272o&agrave;n Vi&#7879n Nghi&ecirc;n c&#7913u ph&aacute;t tri&#7875n TP, Chi &#273o&agrave;n Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh &#7911y, Chi &#272o&agrave;n x&acirc;y d&#7921ng &#272o&agrave;n 2 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n ph&#7889i h&#7907p t&#7893 ch&#7913c ch&#432&#417ng tr&igrave;nh g&#7863p m&#7863t, t&#7885a &#273&agrave;m nh&acirc;n k&#7927 ni&#7879m 35 n&#259m Ng&agrave;y gi&#7843i ph&oacute;ng ho&agrave;n to&agrave;n mi&#7873n Nam, th&#7889ng nh&#7845t &#273&#7845t n&#432&#7899c (30/4/1975 &ndash; 30/4/2010). C&aacute;c b&#7841n &#273o&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n &#273&atilde; c&ugrave;ng g&#7863p g&#7905, giao l&#432u v&#7899i &#273&#7891ng ch&iacute; Tr&#7847n Tr&#7885ng T&acirc;n (Hai T&acirc;n) &ndash; Nguy&ecirc;n Tr&#432&#7903ng ban T&#432 t&#432&#7903ng v&#259n h&oacute;a Trung &#432&#417ng &#272&#7843ng, nguy&ecirc;n Ph&oacute; B&iacute; th&#432 Th&agrave;nh &#7911y TP.HCM v&agrave; nh&#7841c s&#297 Tr&#7847n Xu&acirc;n Ti&#7871n &ndash; Tr&#432&#7903ng ph&ograve;ng v&#259n h&oacute;a v&#259n ngh&#7879 Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh &#7911y, &#273&#432&#7907c l&#7855ng nghe ch&uacute; Hai T&acirc;n h&#7891i t&#432&#7903ng v&#7873 nh&#7919ng th&aacute;ng ng&agrave;y gian kh&#7893, b&#7883 t&ugrave; &#273&agrave;y ra C&ocirc;n &#272&#7843o r&#7891i nhi&#7873u l&#7847n b&#7883 b&#7855t, b&#7883 tra t&#7845n &#273&#7911 c&#7843 3 nh&agrave; t&ugrave; c&#7911a th&#7921c d&acirc;n Ph&aacute;p, &#273&#7871 qu&#7889c M&#7929 v&agrave; ph&aacute;t x&iacute;t Nh&#7853t. Ch&uacute; c&ograve;n chia s&#7867 v&#7873 &#273&#7901i s&#7889ng tinh th&#7847n, ni&#7873m vui m&#7915ng kh&ocirc;n xi&#7871t c&#7911a c&aacute;c t&ugrave; ch&iacute;nh tr&#7883 khi &#273&#432&#7907c hay tin qu&acirc;n ta &#273&atilde; t&#7893ng ti&#7871n c&ocirc;ng, gi&#7843i ph&oacute;ng ho&agrave;n to&agrave;n mi&#7873n Nam, th&#7889ng nh&#7845t &#273&#7845t n&#432&#7899c. &#272i qua nh&#7919ng gian kh&#7893 hi sinh trong 2 cu&#7897c kh&aacute;ng chi&#7871n, &#273&#7891ng ch&iacute; Tr&#7847n Tr&#7885ng T&acirc;n &#273&atilde; &#273&#432&#7907c &#272&#7843ng v&agrave; nh&agrave; n&#432&#7899c trao t&#7863ng<span style="font-family: Arial;"> </span>Hu&acirc;n ch&#432&#417ng &#272&#7897c l&#7853p h&#7841ng Nh&#7845t, c&ugrave;ng nhi&#7873u hu&acirc;n ch&#432&#417ng v&agrave; t&#7863ng th&#432&#7903ng&nbsp;kh&aacute;c.</span></p> <p style="text-align: center;" class="style2"><span style="font-size: small;"><img height="337" width="500" alt="" src="test.jpg" /><br /> </span></p> <p style="text-align: justify;" class="style2"><span style="font-size: small;">C&ugrave;ng giao l&#432u v&#7899i c&aacute;c b&#7841n tr&#7867 t&#7841i bu&#7893i t&#7885a &#273&agrave;m, nh&#7841c s&#297 Tr&#7847n Xu&acirc;n Ti&#7871n c&#361ng &#273&atilde; chia s&#7867, b&agrave;y t&#7887 ni&#7873m tin t&#432&#7903ng v&agrave;o th&#7871 h&#7879 tr&#7867 ng&agrave;y h&ocirc;m nay s&#7869 vi&#7871t ti&#7871p b&#7843n h&ugrave;ng ca tu&#7893i tr&#7867 m&agrave; th&#7871 h&#7879 cha anh &#273&atilde; l&agrave;m n&ecirc;n l&#7883ch s&#7917. Nh&#7841c s&#297 cho bi&#7871t &acirc;m nh&#7841c c&aacute;ch m&#7841ng l&uacute;c n&agrave;o c&#361ng c&oacute; s&#7913c l&ocirc;i cu&#7889n v&agrave; &#273&#7897ng vi&ecirc;n t&#7847ng l&#7899p thanh ni&ecirc;n bi&#7871t s&#7889ng &#273&#7865p, s&#7889ng c&oacute; &iacute;ch v&agrave; c&oacute; tr&aacute;ch nhi&#7879m v&#7899i qu&ecirc; h&#432&#417ng, &#273&#7845t n&#432&#7899c. N&#7889i ti&#7871p v&#7899i nh&#7919ng phong tr&agrave;o h&aacute;t cho d&acirc;n t&ocirc;i nghe, phong tr&agrave;o &#273&#7845u tranh c&#7911a h&#7885c sinh sinh vi&ecirc;n xu&#7889ng &#273&#432&#7901ng &ldquo;D&#7853y m&agrave; &#273i&rdquo;, nh&#7841c s&#297 c&#361ng g&#7917i g&#7855m ni&#7873m tin y&ecirc;u v&agrave;o th&#7871 h&#7879 tr&#7867 s&#7889ng l&#7841c quan, gi&#7919 v&#7919ng tinh th&#7847n c&aacute;ch m&#7841ng &#273&#7875 &#273&#432a &#273&#7845t n&#432&#7899c ph&aacute;t tri&#7875n h&#417n. &#272&#7891ng th&#7901i, ch&uacute; Hai T&acirc;n c&#361ng nh&#7855n nh&#7911 &#273&#7871n c&aacute;c b&#7841n &#273o&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n ph&#7843i bi&#7871t ra s&#7913c h&#7885c t&#7853p, r&egrave;n luy&#7879n trong c&ocirc;ng t&aacute;c, th&#7911y chung v&#7899i &#272&#7843ng, v&#7899i c&aacute;ch m&#7841ng, x&acirc;y d&#7921ng qu&ecirc; h&#432&#417ng gi&agrave;u &#273&#7865p h&#417n, s&#7889ng x&#7913ng &#273&aacute;ng v&#7899i nh&#7919ng gian kh&#7893, hi sinh c&#7911a c&aacute;c th&#7871 h&#7879 thanh ni&ecirc;n ng&atilde; xu&#7889ng &#273&#7875 l&agrave;m n&ecirc;n chi&#7871n th&#7855ng l&#7883ch s&#7917 30/4/1975.&nbsp;</span></p> <span style="font-size: small;"> </span><span style="font-size: small;"> <p style="text-align: right;" class="style1"><span style="font-size: small;"><strong>THI&Ecirc;N THANH</strong></span></p> </span><span style="font-size: small;"> </span></div> </html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;