Quà tặng cho sự dũng cảm

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>Quà t&#7863;ng cho s&#7921; d&#361;ng c&#7843;m</title> </head> <body> <p align="center"><b><font face="Arial" size="2" color="#0000FF">Quà t&#7863;ng cho s&#7921; d&#361;ng c&#7843;m</font></b></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Chi&#7873;u 17-2, &#273;&#7841;i di&#7879;n Ban thanh niên tr&#432;&#7901;ng h&#7885;c Thành &#273;oàn TP.HCM &#273;ã trao b&#7857;ng khen và quà cho b&#7841;n Ph&#7841;m Tr&#7847;n Trí (sinh viên l&#7899;p 08 C&#272; nhi&#7879;t l&#7841;nh 2 Tr&#432;&#7901;ng C&#272; K&#7929; thu&#7853;t Lý T&#7921; Tr&#7885;ng) ngay t&#7841;i l&#7899;p h&#7885;c (<em style="text-decoration: none; ">&#7843;nh).</em></font></p> <table class="tLegend" cellspacing="0" cellpadding="0" width="40" align="center" border="0" style="font-size: 12px; color: rgb(54, 54, 54); font-family: Arial; border-collapse: separate" id="table1"> <tr> <td> <p align="justify"><font size="2"> <img class="lImage" onclick="return showImage(this.src)" hspace="0" src="http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=482092" border="1" hyperlink style="text-decoration: none"></font></td> </tr> </table> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">&#272;ây là ph&#7847;n th&#432;&#7903;ng dành cho Trí khi cùng hai ng&#432;&#7901;i anh lao vào l&#7917;a c&#7913;u ng&#432;&#7901;i hàng xóm b&#7883; n&#7841;n vào r&#7841;ng sáng 15-2 &#7903; huy&#7879;n Bình Chánh.</font></p> <p align="right"><font face="Arial" size="2"><i><b>Theo TTO</b></i></font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;