Người nối dài sự sống cho bệnh nhi tim

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>Ng&#432;&#7901;i n&#7889;i dài s&#7921; s&#7889;ng cho b&#7879;nh n</title> </head> <body> <p align="center"><b><font face="Arial" size="2" color="#0000FF">Ng&#432;&#7901;i n&#7889;i dài s&#7921; s&#7889;ng cho b&#7879;nh nhi tim</font></b></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">T&#7915; n&#259;m 2007 &#273;&#7871;n nay m&#7897;t bác s&#297; tr&#7867; &#273;ã cùng &#273;&#7891;ng nghi&#7879;p &#7903; B&#7879;nh vi&#7879;n Nhi &#272;&#7891;ng 1 th&#7921;c hi&#7879;n h&#417;n 530 ca m&#7893; tim thành công cho b&#7879;nh nhi. &#272;ó là Nguy&#7877;n Kinh Bang - m&#7897;t trong nh&#7919;ng th&#7847;y thu&#7889;c tr&#7867; v&#7915;a &#273;&#432;&#7907;c Thành &#273;oàn TP.HCM trao gi&#7843;i th&#432;&#7903;ng Ph&#7841;m Ng&#7885;c Th&#7841;ch l&#7847;n 2-2011.</font></p> <table class="tLegend" cellspacing="2" cellpadding="0" width="40" align="center" border="0" style="font-size: 12px; color: rgb(54, 54, 54); font-family: Arial; border-collapse: separate" id="table1"> <tr> <td> <p align="justify"><font size="2"> <img class="lImage" onclick="return showImage(this.src)" hspace="0" src="http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=484320" border="1" hyperlink style="text-decoration: none"></td> </tr> <tr> <td> <p align="center"><font color="#808080"><i>Bác s&#297; Nguy&#7877;n Kinh Bang (ph&#7843;i) khám cho b&#7879;nh nhi Lê Ngô Tu&#7845;n Anh v&#7915;a &#273;&#432;&#7907;c ph&#7851;u thu&#7853;t tim </i></font> </font></td> </tr> </table> <p align="justify"><b><font face="Arial" size="2">&#272;ôi tay tài hoa</font></b></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Duyên n&#7907; v&#7899;i “nghi&#7879;p dao kéo” &#273;&#7871;n v&#7899;i Bang ngay t&#7915; nh&#7919;ng ngày &#273;&#7847;u nh&#7853;p môn gi&#7843;i ph&#7851;u h&#7885;c t&#7841;i Tr&#432;&#7901;ng &#273;&#7841;i h&#7885;c Y d&#432;&#7907;c TP.HCM. Chàng sinh viên quê V&#297;nh Long say mê v&#7899;i nh&#7919;ng l&#7847;n th&#7921;c hành gi&#7843;i ph&#7851;u, b&#7903;i theo anh “khi gi&#7843;i ph&#7851;u, ng&#432;&#7901;i bác s&#297; th&#7845;y &#273;&#432;&#7907;c t&#7853;n cùng c&#7911;a c&#259;n b&#7879;nh, và g&#7847;n nh&#432; &#273;&#7845;y chính là ph&#432;&#417;ng án cu&#7889;i cùng &#273;&#7875; giành l&#7841;i s&#7921; s&#7889;ng cho nh&#7919;ng b&#7879;nh hi&#7875;m nghèo”. Ngay sau khi ra tr&#432;&#7901;ng n&#259;m 2000, Bang v&#7873; h&#7885;c bác s&#297; n&#7897;i trú t&#7841;i B&#7879;nh vi&#7879;n Nhi &#272;&#7891;ng 1 và g&#7855;n bó v&#7899;i nh&#7919;ng b&#7879;nh nhi m&#7855;c b&#7879;nh tim b&#7849;m sinh.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Làm bác s&#297; khoa ngo&#7841;i t&#7893;ng h&#7907;p, Bang &#273;&#432;&#7907;c c&#7917; &#273;i h&#7885;c v&#7873; ph&#7851;u thu&#7853;t tim t&#7841;i Vi&#7879;n Tim TP.HCM, và t&#7915; n&#259;m 2007 &#273;&#7871;n nay anh cùng &#273;&#7891;ng nghi&#7879;p th&#7921;c hi&#7879;n h&#417;n 530 ca m&#7893; cho b&#7879;nh nhi b&#7883; tim b&#7849;m sinh. &#272;ôi tay tài hoa c&#7911;a Bang &#273;ã &#273;em l&#7841;i s&#7921; s&#7889;ng cho nhi&#7873;u bé th&#417; m&#7855;c c&#259;n b&#7879;nh quái ác này.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">“Ng&#432;&#7901;i l&#7899;n khi m&#7855;c b&#7879;nh &#273;ã &#273;au &#273;&#7899;n l&#7855;m r&#7891;i, còn khi nhìn các bé th&#417; khóc ng&#7857;n ng&#7863;t v&#7899;i nh&#7919;ng c&#417;n &#273;au ai mà không xót xa” - anh tâm s&#7921;. M&#7895;i l&#7847;n chu&#7849;n b&#7883; cho ca m&#7893; khó, anh l&#7841;i l&#7909;c sách ra &#273;&#7885;c l&#7841;i, lên m&#7841;ng c&#7853;p nh&#7853;t ki&#7871;n th&#7913;c m&#7899;i t&#7915; các n&#432;&#7899;c &#273;&#7875; tiên li&#7879;u nh&#7919;ng tình hu&#7889;ng có th&#7875; x&#7843;y ra trong ca m&#7893;.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">&#272;&#7875; nâng cao k&#7929; thu&#7853;t m&#7893; tim, anh luôn xin tham gia nh&#7919;ng ca m&#7893; tim khó t&#7841;i VN có s&#7921; tham gia c&#7911;a các bác s&#297; n&#432;&#7899;c ngoài. Và ng&#432;&#7907;c l&#7841;i anh c&#361;ng chia s&#7867; kinh nghi&#7879;m v&#7899;i nh&#7919;ng bác s&#297; &#7903; các b&#7879;nh vi&#7879;n khác &#273;&#7871;n h&#7885;c h&#7887;i.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Khi nói v&#7873; &#273;ôi tay tài hoa &#7845;y, anh Nguy&#7877;n Duy Long, bí th&#432; &#272;oàn c&#417; s&#7903; B&#7879;nh vi&#7879;n Nhi &#272;&#7891;ng 1, cho bi&#7871;t: “Dù b&#7853;n r&#7897;n v&#7899;i công vi&#7879;c c&#7911;a m&#7897;t bác s&#297; ph&#7851;u thu&#7853;t tim m&#7841;ch nh&#432;ng Bang v&#7851;n dành th&#7901;i gian tham gia các chuy&#7871;n tình nguy&#7879;n &#273;&#7871;n v&#7899;i bà con vùng khó kh&#259;n”. “Tôi mong s&#7869; có nhi&#7873;u b&#7879;nh vi&#7879;n có phòng m&#7893; tim &#273;&#7875; các b&#7879;nh nhi không ph&#7843;i ch&#7901; &#273;&#7907;i lâu. S&#7921; s&#7889;ng s&#7869; nhân lên”- anh Bang day d&#7913;t.</font></p> <p align="justify"><b><font face="Arial" size="2">N&#432;&#7899;c m&#7855;t th&#7847;y thu&#7889;c</font></b></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Nghe anh k&#7875; h&#7847;u nh&#432; ngày nào c&#361;ng có ca m&#7893; và m&#7895;i ca bình th&#432;&#7901;ng ph&#7843;i m&#7845;t 4-5 ti&#7871;ng, nhi&#7873;u ca khó kéo dài hàng ch&#7909;c gi&#7901;. Sau nh&#7919;ng ca m&#7893; nh&#432; th&#7871;, v&#7873; nhà anh ch&#7881; mu&#7889;n l&#259;n ra ngh&#7881;. Nh&#432;ng hôm sau &#273;ôi tay &#7845;y l&#7841;i ti&#7871;p t&#7909;c ch&#7841;m vào nh&#7919;ng trái tim mong manh c&#7911;a các b&#7879;nh nhi.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Có l&#7847;n g&#7863;p ca b&#7879;nh quá n&#7863;ng, tiên li&#7879;u r&#7845;t x&#7845;u nh&#432;ng gia &#273;ình v&#7851;n kiên quy&#7871;t &#273;&#7873; ngh&#7883; bác s&#297; m&#7893;. Sau ca m&#7893; kéo dài hàng ch&#7909;c gi&#7901;, ra kh&#7887;i phòng m&#7893; thì em bé &#273;ã m&#7845;t. N&#432;&#7899;c m&#7855;t ng&#432;&#7901;i bác s&#297; tr&#7867; không r&#417;i ra ngoài mà l&#7863;n vào sâu trong trái tim anh. “S&#7921; b&#7845;t l&#7921;c c&#7911;a y h&#7885;c là l&#7869; th&#432;&#7901;ng tình nh&#432;ng n&#7895;i &#273;au &#7845;y làm tôi day d&#7913;t khôn nguôi...”- anh tâm s&#7921;.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Trong th&#7921;c t&#7871; còn quá nhi&#7873;u b&#7879;nh nhi ch&#432;a &#273;&#432;&#7907;c m&#7893; tim, nhi&#7873;u b&#7879;nh nhi &#273;ã ra &#273;i mà không ch&#7901; &#273;&#432;&#7907;c &#273;&#7871;n ngày lên bàn m&#7893;. Xót xa nh&#432;ng ngoài t&#7847;m tay c&#7911;a ng&#432;&#7901;i bác s&#297; tr&#7867;. Nh&#7919;ng b&#7845;t l&#7921;c c&#7911;a nghi&#7879;p c&#7847;m dao kéo khi&#7871;n anh v&#7841;ch cho mình h&#432;&#7899;ng &#273;i &#273;ào sâu h&#417;n vào chuyên môn &#273;&#7875; gi&#7843;i mã &#273;&#432;&#7907;c nh&#7919;ng ch&#7913;ng b&#7879;nh khó nh&#7845;t &#273;ang hành h&#7841; trái tim các bé th&#417;.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Ngay sau bu&#7893;i trò chuy&#7879;n v&#7899;i chúng tôi, ng&#432;&#7901;i bác s&#297; tr&#7867; &#7845;y l&#7841;i t&#7845;t t&#7843; chu&#7849;n b&#7883; cho ca m&#7893; m&#7897;t bé b&#7879;nh tim &#7903; tu&#7893;i s&#417; sinh. Và m&#7895;i ngày nh&#432; th&#7871; anh l&#7841;i góp ph&#7847;n n&#7889;i dài s&#7921; s&#7889;ng cho các m&#7847;m xanh t&#432;&#417;ng lai...</font></p> <p align="right"><font face="Arial" size="2"><b><i>Theo TTO</i></b></font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;