Anh hiệu phó mê Đoàn

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>Anh hi&#7879;u phó mê &#272;oàn</title> </head> <body> <p align="center"><b><font face="Arial" size="2" color="#0000FF">Anh hi&#7879;u phó mê &#272;oàn</font></b></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">30 tu&#7893;i, &#273;&#432;&#7907;c xem là phó hi&#7879;u tr&#432;&#7903;ng tr&#7867; nh&#7845;t trong các tr&#432;&#7901;ng THPT t&#7841;i TP.HCM, Ph&#7841;m &#272;&#259;ng Khoa v&#7851;n g&#7855;n bó v&#7899;i phong trào &#272;oàn nh&#432; th&#7901;i sinh viên.</font></p> <div class="article-content article-content02" style="color: rgb(0, 0, 0)"> <p style="line-height: 18px" align="justify"><font face="Arial" size="2"> <strong>Nh&#432; “cá g&#7863;p bi&#7875;n l&#7899;n”</strong></font></p> <p style="line-height: 18px" align="justify"><font face="Arial" size="2"> Ngày &#273;ó, sinh viên tr&#432;&#7901;ng &#272;H S&#432; ph&#7841;m TP.HCM th&#432;&#7901;ng xuyên b&#7855;t g&#7863;p hình &#7843;nh m&#7897;t nam sinh khoa Ti&#7871;ng Pháp luôn nhanh nh&#7865;n, xông xáo trong các d&#7883;p t&#7893; ch&#7913;c ngày h&#7897;i, ho&#7841;t &#273;&#7897;ng phong trào c&#7911;a &#272;oàn… Sau khi t&#7889;t nghi&#7879;p, n&#259;m 2002, &#272;&#259;ng Khoa tr&#7903; thành giáo viên tr&#432;&#7901;ng THPT Nguy&#7877;n Th&#7883; Minh Khai.</font></p> <p style="line-height: 18px" align="justify"><font face="Arial" size="2"> Ngày &#273;&#7847;u tiên nh&#7853;n nhi&#7879;m s&#7903;, t&#7915; nh&#7919;ng thông tin gi&#7899;i thi&#7879;u b&#7843;n thân trong h&#7891; s&#417;, Ban giám hi&#7879;u tr&#432;&#7901;ng THPT Nguy&#7877;n Th&#7883; Minh Khai &#273;ã phân công &#272;&#259;ng Khoa kiêm nhi&#7879;m công tác tr&#7907; lý thanh niên. Th&#432;&#7901;ng các giáo viên tr&#7867; ít khi mu&#7889;n nh&#7853;n công vi&#7879;c này. Tuy nhiên, nh&#432; Khoa nói, &#273;ó l&#7841;i là may m&#7855;n vì nh&#432; “cá g&#7863;p bi&#7875;n l&#7899;n”.</font></p> <table align="center" style="width: 513px; height: 503px" id="table1"> <tr> <td> <p style="line-height: 18px; text-align: center"> <font face="Arial" size="2">&nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhnien.com.vn/Pictures20113/Nguyet/Bao/14.03/PhamDangKHoa2.jpg"><br> <span style="color: #808080; font-style: italic">Ph&#7841;m &#272;&#259;ng Khoa trong bu&#7893;i l&#7877; trao th&#432;&#7903;ng cho h&#7885;c sinh tham gia ho&#7841;t &#273;&#7897;ng &#272;oàn xu&#7845;t s&#7855;c</span></font></td> </tr> </table> <p style="line-height: 18px" align="justify"><font face="Arial" size="2">Có s&#7861;n &#273;am mê, ngay sau khi “nh&#7853;m ch&#7913;c”, Khoa tham m&#432;u v&#7899;i chi b&#7897;, ban giám hi&#7879;u và &#273;&#7883;nh h&#432;&#7899;ng cho BCH &#272;oàn tr&#432;&#7901;ng t&#7893; ch&#7913;c nhi&#7873;u ho&#7841;t &#273;&#7897;ng có tính giáo d&#7909;c phong phú nh&#432; “M&#7895;i tháng m&#7897;t nhân v&#7853;t l&#7883;ch s&#7917;”, “M&#7895;i n&#259;m m&#7897;t ngôi nhà tình th&#432;&#417;ng” và hành trình “Tìm v&#7873; &#273;&#7883;a ch&#7881; &#273;&#7887;”. &#272;&#7863;c bi&#7879;t, h&#432;&#7903;ng &#7913;ng cu&#7897;c v&#7853;n &#273;&#7897;ng “Tu&#7893;i tr&#7867; Vi&#7879;t Nam h&#7885;c t&#7853;p và làm theo t&#7845;m g&#432;&#417;ng &#273;&#7841;o &#273;&#7913;c H&#7891; Chí Minh”, Khoa &#273;ã cùng BCH &#272;oàn tr&#432;&#7901;ng huy &#273;&#7897;ng h&#7885;c sinh th&#7921;c hi&#7879;n công trình thanh niên mang tên “100 audiobooks nh&#7919;ng m&#7849;u chuy&#7879;n v&#7873; t&#7845;m g&#432;&#417;ng &#273;&#7841;o &#273;&#7913;c H&#7891; Chí Minh”. 100 m&#7849;u chuy&#7879;n này &#273;&#432;&#7907;c chính h&#7885;c sinh s&#432;u t&#7847;m, k&#7875; l&#7841;i, thu vào CD &#273;&#7875; phát loa toàn tr&#432;&#7901;ng vào m&#7895;i gi&#7901; ra ch&#417;i. V&#7899;i s&#7843;n ph&#7849;m này, &#272;oàn tr&#432;&#7901;ng THPT Nguy&#7877;n Th&#7883; Minh Khai &#273;ã &#273;&#432;&#7907;c Thành &#272;oàn TP.HCM trao gi&#7843;i A trong h&#7897;i thi “S&#7843;n ph&#7849;m làm theo l&#7901;i Bác”. &#272;ây c&#361;ng là&nbsp; tr&#432;&#7901;ng THPT duy nh&#7845;t &#273;&#432;&#7907;c nh&#7853;n b&#7857;ng khen c&#7911;a UBND TP.HCM vì có thành tích xu&#7845;t s&#7855;c trong su&#7889;t 4 n&#259;m th&#7921;c hi&#7879;n cu&#7897;c v&#7853;n &#273;&#7897;ng này.</font></p> <p style="line-height: 18px" align="justify"><font face="Arial" size="2"> <strong>H&#7885;c &#273;&#7875; theo k&#7883;p h&#7885;c sinh</strong></font></p> <p style="line-height: 18px" align="justify"><font face="Arial" size="2">T&#7841;i TP.HCM, tr&#432;&#7901;ng THPT Nguy&#7877;n Th&#7883; Minh Khai không ch&#7881; là m&#7897;t trong 10 tr&#432;&#7901;ng thu&#7897;c t&#7889;p d&#7851;n &#273;&#7847;u v&#7873; k&#7871;t qu&#7843; h&#7885;c t&#7853;p mà còn là ngôi tr&#432;&#7901;ng ít ch&#7883;u &#7843;nh h&#432;&#7903;ng th&#7921;c tr&#7841;ng b&#7841;o l&#7921;c h&#7885;c &#273;&#432;&#7901;ng. &#272;&#7873; c&#7853;p &#273;&#7871;n v&#7845;n &#273;&#7873; này, tr&#7907; lý thanh niên Ph&#7841;m &#272;&#259;ng Khoa cho r&#7857;ng: “K&#7871;t qu&#7843; này có &#273;&#432;&#7907;c xu&#7845;t phát t&#7915; s&#7921; ph&#7889;i h&#7907;p nh&#7883;p nhàng, ch&#7863;t ch&#7869; gi&#7919;a cán b&#7897; &#272;oàn c&#7845;p tr&#432;&#7901;ng &#273;&#7871;n c&#7845;p l&#7899;p, các th&#7911; l&#297;nh thanh niên và b&#7897; ph&#7853;n giám th&#7883;… Nh&#7919;ng cán b&#7897; này nhanh chóng n&#7855;m b&#7855;t &#273;&#432;&#7907;c suy ngh&#297; c&#7911;a t&#7915;ng cá nhân trong t&#7853;p th&#7875; l&#7899;p &#273;&#7875; t&#7915; &#273;ó có ph&#432;&#417;ng án phòng ng&#7915;a và ng&#259;n ch&#7863;n k&#7883;p th&#7901;i”. Tuy nhiên, theo Khoa thì &#273;ây ch&#7881; là ph&#432;&#417;ng án tình th&#7871;. &#272;&#7875; t&#7841;o không khí hòa nhã trong toàn tr&#432;&#7901;ng thì ng&#432;&#7901;i làm công tác &#272;oàn - H&#7897;i c&#7847;n ph&#7843;i bi&#7871;t t&#7841;o sân ch&#417;i &#273;&#7875; &#273;oàn viên x&#7843; b&#7899;t nh&#7919;ng c&#259;ng th&#7859;ng sau h&#7885;c t&#7853;p…</font></p> <p style="line-height: 18px" align="justify"><font face="Arial" size="2">G&#7847;n 1 n&#259;m nay, &#7903; tu&#7893;i 30, giáo viên tr&#7867; tiêu bi&#7875;u c&#7911;a TP.HCM, th&#7841;c s&#297; Ph&#7841;m &#272;&#259;ng Khoa &#273;&#432;&#7907;c b&#7893; nhi&#7879;m làm phó hi&#7879;u tr&#432;&#7903;ng nhà tr&#432;&#7901;ng. Có th&#7875; nói &#273;ây là m&#7897;t trong nh&#7919;ng qu&#7843;n lý tr&#7867; nh&#7845;t trong h&#7879; th&#7889;ng tr&#432;&#7901;ng THPT t&#7841;i TP.HCM và v&#7851;n luôn &#273;eo bám, h&#7895; tr&#7907; k&#7883;p th&#7901;i các ho&#7841;t &#273;&#7897;ng thanh niên. Khoa cho bi&#7871;t &#273;&#7875; thu hút &#273;&#432;&#7907;c h&#7885;c sinh &#273;&#7871;n v&#7899;i&nbsp; ho&#7841;t &#273;&#7897;ng &#272;oàn thì ng&#432;&#7901;i cán b&#7897; ph&#7843;i hi&#7875;u tâm lý, nhu c&#7847;u, xác &#273;&#7883;nh &#273;&#432;&#7907;c ch&#7895; &#273;&#7913;ng c&#7911;a h&#7885;c sinh trong môi tr&#432;&#7901;ng hi&#7879;n nay nh&#432; th&#7871; nào. “Bên c&#7841;nh &#273;ó, trong nh&#7883;p s&#7889;ng hi&#7879;n &#273;&#7841;i, thanh niên có nhi&#7873;u kênh ti&#7871;p nh&#7853;n thông tin và nhi&#7873;u ho&#7841;t &#273;&#7897;ng gi&#7843;i trí. Th&#7871; nên &#273;&#7875; h&#7885;c sinh tích c&#7921;c tham gia phong trào &#272;oàn - H&#7897;i thì các th&#7911; l&#297;nh ph&#7843;i luôn c&#7853;p nh&#7853;t thông tin, ti&#7871;p c&#7853;n, trau d&#7891;i cái m&#7899;i, &#273;&#7863;c bi&#7879;t là k&#7929; n&#259;ng v&#7873; công ngh&#7879; thông tin. Ngoài ra, &#273;&#7875; h&#7885;c sinh th&#7845;y &#273;&#432;&#7907;c l&#7907;i ích c&#7911;a vi&#7879;c tham gia công tác &#272;oàn thì ho&#7841;t &#273;&#7897;ng &#272;oàn ph&#7843;i mang tính chuyên nghi&#7879;p, ng&#432;&#7901;i th&#7921;c hi&#7879;n ph&#7843;i chuyên tâm ch&#7913; không nên có thái &#273;&#7897; làm vi&#7879;c qua loa…”, Khoa nói.</font></p> <p style="line-height: 18px; text-align: right"><strong> <font face="Arial" size="2">BÍCH THANH</font></strong></p> <p style="line-height: 18px; text-align: right"><strong><i> <font face="Arial" size="2">Theo TNO</font></i></strong></div> </body> </html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;