Chàng thủ lĩnh của bạn trẻ người Hoa

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>Chàng th&#7911; l&#297;nh c&#7911;a b&#7841;n tr&#7867; ng&#432;&#7901;i</title> </head> <body> <p align="center"><b><font face="Arial" size="2" color="#0000FF">Chàng th&#7911; l&#297;nh c&#7911;a b&#7841;n tr&#7867; ng&#432;&#7901;i Hoa</font></b></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Anh chàng xu&#7845;t hi&#7879;n &#7903; &#273;âu là không khí &#7903; &#273;ó vui nh&#7897;n. Nhi&#7873;u ng&#432;&#7901;i còn b&#7843;o anh là “di&#7877;n viên” nhi&#7873;u vai, trong &#273;ó có c&#7843; vai b&#7847;u sô c&#7911;a &#273;&#7897;i lân. M&#7899;i &#273;ây khi Trung &#432;&#417;ng &#272;oàn xét gi&#7843;i th&#432;&#7903;ng 26-3, chàng là th&#7911; l&#297;nh tr&#7867; tu&#7893;i nh&#7845;t l&#7885;t vào danh sách 80 g&#432;&#417;ng &#273;i&#7875;n hình.</font></p> <table class="tLegend" cellspacing="2" cellpadding="0" width="40" align="center" border="0" style="font-size: 12px; color: rgb(54, 54, 54); font-family: Arial; border-collapse: separate" id="table1"> <tr> <td> <p align="justify"><font size="2"> <img class="lImage" onclick="return showImage(this.src)" hspace="0" src="http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=486974" border="1" hyperlink style="text-decoration: none"></td> </tr> <tr> <td> <p align="center"><font color="#808080"><i>B&#7841;ch Thanh Tú (</i><em style="text-decoration: none">gi&#7919;a</em><i>) v&#7899;i các b&#7841;n nh&#7887; trong &#273;&#7897;i lân Long Ngh&#297;a &#272;&#432;&#7901;ng</i></font></font></td> </tr> </table> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Anh chàng &#273;ó là B&#7841;ch Thanh Tú, bí th&#432; &#272;oàn ph&#432;&#7901;ng 14, Q.6, TP.HCM.</font></p> <p align="justify"><b><font face="Arial" size="2">R&#7897;n ràng cùng &#273;oàn lân</font></b></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">T&#7915;ng là th&#7911; l&#297;nh b&#7841;n tr&#7867; khu ph&#7889; 4, ph&#432;&#7901;ng 14, qu&#7853;n 6, n&#417;i t&#7853;p trung nhi&#7873;u b&#7841;n tr&#7867; ng&#432;&#7901;i Hoa nên Tú luôn tr&#259;n tr&#7903; tìm ki&#7871;m mô hình làm sao &#273;&#7875; &#272;oàn thu hút ng&#432;&#7901;i tr&#7867;. Mãi &#273;&#7871;n khi là bí th&#432; &#273;oàn ph&#432;&#7901;ng vào cu&#7889;i n&#259;m 2008 Tú m&#7899;i &#273;&#432;&#7907;c h&#7895; tr&#7907; cho ra lò &#273;&#7897;i lân Long Ngh&#297;a &#272;&#432;&#7901;ng quy t&#7909; h&#417;n 60 b&#7841;n tr&#7867;.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">&#272;&#7897;i lân &#273;&#432;&#7907;c m&#7897;t b&#7841;n tr&#7867; t&#7915;ng sinh ho&#7841;t &#7903; ph&#432;&#7901;ng, sau khi l&#7853;p doanh nghi&#7879;p &#273;ã tài tr&#7907; g&#7847;n 100 tri&#7879;u &#273;&#7891;ng s&#7855;m &#273;&#7891; ngh&#7873; cho &#273;&#7897;i lân. Không ch&#7881; th&#7871;, h&#417;n 20 b&#7841;n tr&#7867; &#273;ã &#273;&#432;&#7907;c g&#7917;i sang qu&#7853;n 5, cái nôi c&#7911;a các &#273;oàn lân, t&#7853;p luy&#7879;n, sau &#273;ó v&#7873; h&#432;&#7899;ng d&#7851;n l&#7841;i các b&#7841;n khác.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">T&#7915; ngày có &#273;&#7897;i lân, nhi&#7873;u b&#7841;n tr&#7867; &#7903; khu ph&#7889; ng&#432;&#7901;i Hoa ùn ùn xin vào t&#7853;p luy&#7879;n. Tú còn b&#7843;o lãnh m&#7897;t s&#7889; b&#7841;n tr&#7867; t&#7915;ng có quá kh&#7913; qu&#7853;y phá hay nh&#7919;ng b&#7841;n tr&#7867; h&#7891;i gia &#273;&#7871;n sinh ho&#7841;t v&#7899;i &#273;&#7897;i lân. B&#7841;n tr&#7867; &#7903; các ph&#432;&#7901;ng lân c&#7853;n c&#361;ng tìm &#273;&#7871;n xin tham gia.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Không ch&#7881; th&#7871;, anh chàng th&#7911; l&#297;nh còn &#273;ôn &#273;áo tìm cách g&#7917;i các b&#7841;n trong &#273;&#7897;i lân &#273;i h&#7885;c ngh&#7873;, tìm vi&#7879;c làm.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">B&#7841;n Tr&#7847;n Kim Tr&#7909; sau khi h&#7885;c h&#7871;t khóa h&#7885;c ngh&#7873; s&#7917;a xe &#273;ã &#273;&#432;&#7907;c gi&#7899;i thi&#7879;u vi&#7879;c làm, &#7893;n &#273;&#7883;nh cu&#7897;c s&#7889;ng. “Vào t&#7853;p luy&#7879;n &#7903; &#273;&#7897;i lân các b&#7841;n không ch&#7881; ch&#417;i mà còn rèn cái &#273;&#7841;o c&#7911;a võ thu&#7853;t, luôn h&#432;&#7899;ng &#273;&#7871;n nh&#7919;ng &#273;i&#7873;u t&#7889;t &#273;&#7865;p. Nh&#7901; th&#7871; nhi&#7873;u b&#7841;n &#273;ã b&#7899;t t&#7909; t&#7853;p qu&#7853;y phá nh&#432; tr&#432;&#7899;c khi vào &#273;&#7897;i lân” - Tr&#7909; cho bi&#7871;t.</font></p> <p align="justify"><b><font face="Arial" size="2">Th&#7855;p l&#7917;a phong trào</font></b></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Ch&#7885;n theo nghi&#7879;p &#272;oàn nên Tú &#273;i h&#7885;c &#272;&#7841;i h&#7885;c Lu&#7853;t ban &#273;êm và v&#7873; &#273;&#7847;u quân cho &#272;oàn ph&#432;&#7901;ng. Tú b&#7843;o sinh ho&#7841;t &#272;oàn &#7903; &#273;&#7883;a bàn dân c&#432; là m&#7843;ng khó nh&#432;ng ph&#7843;i bi&#7871;t tìm mô hình g&#7855;n v&#7899;i nhu c&#7847;u t&#7915;ng &#273;&#7889;i t&#432;&#7907;ng.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Nhu c&#7847;u b&#7841;n tr&#7867; s&#7917; d&#7909;ng Internet ngày càng cao nh&#432;ng &#273;a s&#7889; vào &#273;&#7845;y ch&#417;i game, Tú lân la v&#7853;n &#273;&#7897;ng m&#7897;t s&#7889; &#273;i&#7875;m Internet quen xây d&#7921;ng “&#273;i&#7875;m Internet xanh”, h&#432;&#7899;ng d&#7851;n b&#7841;n tr&#7867; thi&#7871;t k&#7871; blog, khai thác ki&#7871;n th&#7913;c trên m&#7841;ng ho&#7863;c t&#7863;ng gi&#7901; truy c&#7853;p mi&#7877;n phí...</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">V&#7899;i các b&#7841;n là h&#7885;c sinh, sinh viên, Tú h&#432;&#7899;ng &#273;&#7871;n nh&#7919;ng bu&#7893;i giao l&#432;u cùng&nbsp; nh&#7919;ng b&#7841;n v&#432;&#7907;t khó, h&#7885;c gi&#7887;i c&#7911;a &#273;&#7883;a ph&#432;&#417;ng. M&#7899;i &#273;ây Tú còn nh&#7901; ng&#432;&#7901;i b&#7841;n &#273;&#7871;n &#273;&#7913;ng l&#7899;p ti&#7871;ng Anh giao ti&#7871;p trong ph&#432;&#7901;ng nh&#7857;m giúp b&#7841;n tr&#7867; nâng cao k&#7929; n&#259;ng giao ti&#7871;p ngo&#7841;i ng&#7919;.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">&#272;&#7875; thu hút nhi&#7873;u &#273;&#7889;i t&#432;&#7907;ng b&#7841;n tr&#7867;, nhi&#7873;u chi h&#7897;i ngành ngh&#7873; trên &#273;&#7883;a bàn ph&#432;&#7901;ng ra &#273;&#7901;i nh&#432; chi h&#7897;i c&#7855;t b&#7899;i tóc, giày dép, c&#7855;t dán &#273;&#7873;can... “V&#7899;i m&#7895;i ngh&#7873;, t&#7909;i mình l&#7841;i t&#7893; ch&#7913;c sân ch&#417;i g&#7855;n v&#7899;i &#273;&#7863;c thù c&#7911;a ngh&#7873; nh&#432; h&#7897;i thi c&#7855;t b&#7899;i tóc v&#7915;a r&#7891;i...”- Tú cho bi&#7871;t. &#272;&#7875; các sân ch&#417;i có “l&#7917;a” h&#417;n, &#272;oàn ph&#432;&#7901;ng 14 liên k&#7871;t v&#7899;i các ph&#432;&#7901;ng khác cùng t&#7893; ch&#7913;c &#273;&#7875; h&#7845;p d&#7851;n các b&#7841;n.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Luôn sôi sùng s&#7909;c nh&#432; n&#7891;i n&#432;&#7899;c b&#7889;c h&#417;i, Tú cu&#7889;n hút bè b&#7841;n và truy&#7873;n l&#7917;a nhi&#7879;t huy&#7871;t &#273;&#7871;n m&#7885;i ng&#432;&#7901;i. Nh&#7901; th&#7871; phong trào c&#7911;a ph&#432;&#7901;ng &#273;&#432;&#7907;c v&#7921;c d&#7853;y. T&#7915; th&#7913; h&#7841;ng suýt chót (13/14) vào n&#259;m 2008, ngay sau n&#259;m 2009 &#272;oàn ph&#432;&#7901;ng &#273;ã &#273;&#7913;ng th&#7913; n&#259;m và n&#259;m 2010 lên hàng th&#7913; nh&#7845;t.</font></p> <p align="right"><b><font face="Arial" size="2">KIM ANH</font></b></p> <p align="right"><font face="Arial" size="2"><b><i>Theo TTO</i></b></font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020 với chủ đề “Thiếu nhi Thành phố đoàn kết, chăm ngoan” cũng như tuyên truyền, hướng dẫn các em tham gia các hoạt động bổ ích, sử dụng hiệu quả thời gian khi ở nhà, nhất là khoảng thời gian nghỉ học dài để phòng tránh dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Covid-19, Hội đồng Đội TPHCM tổ chức Hội thi “Em vui, khỏe mỗi ngày” cho tất cả các em thiếu nhi từ 6 đến 15 tuổi.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020 với chủ đề “Thiếu nhi Thành phố đoàn kết, chăm ngoan” cũng như tuyên truyền, hướng dẫn các em tham gia các hoạt động bổ ích, sử dụng hiệu quả thời gian khi ở nhà, nhất là khoảng thời gian nghỉ học dài để phòng tránh dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Covid-19, Hội đồng Đội TPHCM tổ chức Hội thi “Em vui, khỏe mỗi ngày” cho tất cả các em thiếu nhi từ 6 đến 15 tuổi.

Agile Việt Nam
;