Nhỏ con mà bản lĩnh

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); "><strong><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">Nh&#7887 con m&agrave; b&#7843n l&#297nh</span></span></strong></span></div> <div style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><br type="_moz" /> </span></span></div> <div> <div style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px; ">&ldquo;Nh&#7887 m&agrave; c&oacute; v&otilde;&rdquo; l&agrave; nh&#7853n x&eacute;t chung c&#7911a nh&#7919ng ng&#432&#7901i c&oacute; d&#7883p ti&#7871p x&uacute;c v&#7899i Nguy&#7877n Thu&#7853n An - 24 tu&#7893i, B&iacute; th&#432 &#272o&agrave;n ki&ecirc;m Ch&#7911 t&#7883ch H&#7897i LHTN VN&nbsp; P.1, Q.T&acirc;n B&igrave;nh, TP.HCM.</span></span></span></div> <div style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><br type="_moz" /> </span></span></div> <div style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px; ">&ldquo;T&#7915 h&#7891i n&agrave;o &#273&#7871n gi&#7901, m&igrave;nh &#273i &#273&acirc;u c&#361ng hay b&#7883 h&#7841ch h&#7887i: nh&#7887 con v&#7853y m&agrave; l&agrave;m B&iacute; th&#432 &#272o&agrave;n &agrave;?&rdquo; - c&ocirc; g&aacute;i nh&#7887 nh&#7855n, c&oacute; v&#7867 b&#7873 ngo&agrave;i l&iacute; l&#7855c, c&#7903i m&#7903 chia s&#7867. Thu&#7853n An cho bi&#7871t, trong th&#7901i gian l&agrave;m B&iacute; th&#432 Chi &#272o&agrave;n khu ph&#7889 3 c&#7911a P.1, Q.T&acirc;n B&igrave;nh (t&#7915 n&#259m 2006-2010), &#273&ocirc;i khi c&ocirc; c&#7843m th&#7845y bu&#7891n v&igrave; m&#7897t s&#7889 anh ch&#7883 &#273o&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n (&#272VTN) l&#7899n tu&#7893i h&#417n t&#7887 ra kh&ocirc;ng ph&#7909c khi th&#7845y &ldquo;th&#7911 l&#297nh thanh ni&ecirc;n&rdquo; m&#7863t c&ograve;n non cho&#7865t. Tuy nhi&ecirc;n, &#273i sau n&#7895i bu&#7891n l&agrave; s&#7921 quy&#7871t &#273o&aacute;n m&#7841nh m&#7869: &ldquo;Nh&#7887 con hay kh&ocirc;ng l&agrave; do tr&#7901i sinh ra v&#7853y. Quan tr&#7885ng l&agrave; ph&#7843i l&agrave;m nh&#432 th&#7871 n&agrave;o &#273&#7875 ng&#432&#7901i ta th&#7845y m&igrave;nh c&oacute; b&#7843n l&#297nh th&#7921c s&#7921 v&agrave; kh&ocirc;ng &#273&#432&#7907c l&agrave;m th&#7845t v&#7885ng nh&#7919ng ai &#273&atilde; tin t&#432&#7903ng m&igrave;nh&rdquo;.</span></span></span></div> <div style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><br type="_moz" /> </span></span></div> <div style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px; ">&Acirc;m th&#7847m tr&#7843 l&#7901i b&#7857ng nh&#7919ng c&ocirc;ng tr&igrave;nh, ph&#7847n vi&#7879c hi&#7879u qu&#7843 trong th&#7921c t&#7871, d&#7847n d&#7847n, Thu&#7853n An nh&#7853n &#273&#432&#7907c s&#7921 t&iacute;n nhi&#7879m c&#7911a nhi&#7873u &#272VTN. M&#7897t s&#7889 ng&#432&#7901i tr&#432&#7899c &#273&acirc;y nghi ng&#7901 kh&#7843 n&#259ng c&#7911a Thu&#7853n An c&ograve;n &#273&#7873 c&#7917 c&ocirc; v&agrave;o Ban ch&#7845p h&agrave;nh Chi &#272o&agrave;n P.1. T&#7915 th&aacute;ng 10.2010 &#273&#7871n nay, Thu&#7853n An tr&#7903 th&agrave;nh B&iacute; th&#432 &#272o&agrave;n ki&ecirc;m Ch&#7911 t&#7883ch H&#7897i LHTN VN P.1, Q.T&acirc;n B&igrave;nh. Thu&#7853n An l&agrave; m&#7897t trong 52 g&#432&#417ng m&#7863t B&iacute; th&#432 Chi &#272o&agrave;n gi&#7887i to&agrave;n th&agrave;nh TP.HCM n&#259m 2010.</span></span></span></div> <div style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><br type="_moz" /> </span></span></div> <div class="article-content article-content02" style="color: rgb(0, 0, 0); "> <table align="center"> <tbody> <tr> <td> <p style="line-height: 18px; text-align: center; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><img alt="" src="http://www.thanhnien.com.vn/Pictures20113/Luan/1/Nguyenthuanan.jpg" /><br /> <span style="color: rgb(127, 127, 127); "><span style="color: rgb(128, 128, 128); "><em>C&ocirc; B&iacute; th&#432 &#272o&agrave;n Nguy&#7877n Thu&#7853n An</em></span></span></span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="line-height: 18px; text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">Thu&#7853n An kh&#7859ng &#273&#7883nh vi&#7879c t&#7853p h&#7907p thanh ni&ecirc;n hi&#7879n nay kh&oacute; h&#417n tr&#432&#7899c v&igrave; b&#7841n tr&#7867 c&oacute; nhi&#7873u m&#7889i quan t&acirc;m h&#417n v&agrave; c&oacute; nhi&#7873u th&uacute; vui ch&#417i &#273&#7875 ch&#7885n l&#7921a. &#272i&#7873u n&agrave;y khi&#7871n c&aacute;n b&#7897 &#272o&agrave;n c&agrave;ng ph&#7843i &#273&#7897ng n&atilde;o nhi&#7873u h&#417n &#273&#7875 t&igrave;m ra gi&#7843i ph&aacute;p th&iacute;ch nghi.</span></span></p> <p style="line-height: 18px; text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">An cho bi&#7871t, kh&ocirc;ng &iacute;t gia &#273&igrave;nh kh&aacute; gi&#7843 trong ph&#432&#7901ng ban &#273&#7847u kh&ocirc;ng cho &ldquo;qu&yacute; t&#7917&rdquo; c&#7911a h&#7885 tham gia nh&#7919ng ho&#7841t &#273&#7897ng thanh ni&ecirc;n v&igrave; ng&#7841i n&#7855ng gi&oacute;, c&#7921c kh&#7893. C&ocirc; b&#7897c b&#7841ch: &ldquo;Kh&ocirc;ng l&#7869 ch&#7881 m&#7897t l&#7847n ng&#432&#7901i ta t&#7915 ch&#7889i l&agrave; m&igrave;nh v&#7897i bu&ocirc;ng xu&ocirc;i? Ai n&oacute;i m&igrave;nh &ldquo;chai m&#7863t&rdquo; c&#361ng &#273&agrave;nh ch&#7883u, t&#7909i m&igrave;nh c&#7913 &#273&#7871n g&#7863p ho&agrave;i v&agrave; thuy&#7871t ph&#7909c b&#7857ng ch&iacute;nh &iacute;ch l&#7907i c&#7847n thi&#7871t cho nh&#7919ng b&#7841n tr&#7867. Nh&#7901 &#273&oacute;, &#273a s&#7889 ph&#7909 huynh &#273&atilde; &#273&#7891ng t&igrave;nh&rdquo;. V&#7899i nh&#7919ng thanh ni&ecirc;n sau cai t&aacute;i h&ograve;a nh&#7853p c&#7897ng &#273&#7891ng, c&ocirc; B&iacute; th&#432 &#272o&agrave;n nh&igrave;n nh&#7853n m&#7897t s&#7889 ng&#432&#7901i trong di&#7879n n&agrave;y hay mang n&#7863ng m&#7863c c&#7843m, &iacute;t t&#7921 tin, kh&oacute; xin &#273&#432&#7907c vi&#7879c l&agrave;m. Do &#273&oacute;, An k&#7871t n&#7889i m&#7897t s&#7889 doanh nghi&#7879p &#273&oacute;ng tr&ecirc;n &#273&#7883a b&agrave;n ph&#432&#7901ng nh&#7857m t&igrave;m ngu&#7891n vi&#7879c. M&#7863t kh&aacute;c, c&ocirc; d&#7921 &#273&#7883nh tham m&#432u &#272&#7843ng &#7911y, UBND P.1 gi&uacute;p nh&#7919ng thanh ni&ecirc;n n&agrave;y c&oacute; &#273&#432&#7907c m&#7897t &#273&#7883a &#273i&#7875m chung v&#7915a l&agrave;m vi&#7879c (nh&#7853n h&agrave;ng gia c&ocirc;ng) v&#7915a chia s&#7867, t&#432&#417ng tr&#7907 l&#7851n nhau. &#272&#432&#7907c bi&#7871t, An t&#7915ng thuy&#7871t ph&#7909c m&#7897t h&#7897 gia &#273&igrave;nh &#273&#7875 con trai h&#7885 sau khi cai nghi&#7879n v&#7873 &#273&#432&#7907c m&#7903 ti&#7879m gi&#7863t &#7911i t&#7841i nh&agrave;. &#272&#7871n nay, ti&#7879m gi&#7863t &#7911i n&agrave;y ho&#7841t &#273&#7897ng kh&aacute; hi&#7879u qu&#7843.</span></span></p> <p style="line-height: 18px; text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">&nbsp;&ldquo;L&uacute;c &#7903 s&acirc;n ch&#417i c&ugrave;ng c&aacute;c b&#7841n tr&#7867, Thu&#7853n An tr&ocirc;ng gi&#7889ng nh&#432 m&#7897t c&ocirc; b&eacute;, c&#361ng &#273&ugrave;a gi&#7905n h&#7891n nhi&ecirc;n nh&#432 tr&#7867 con. Tuy nhi&ecirc;n, l&uacute;c l&agrave;m vi&#7879c th&igrave; &#273&acirc;u ra &#273&oacute;, r&#7845t nghi&ecirc;m t&uacute;c v&agrave; lu&ocirc;n kh&#417i d&#7853y ng&#7885n l&#7917a cho thanh ni&ecirc;n&rdquo;- Nguy&#7877n Ch&iacute; T&agrave;i, m&#7897t c&aacute;n b&#7897 &#272o&agrave;n &#273&atilde; nh&#7853n x&eacute;t v&#7873 ng&#432&#7901i th&#7911 l&#297nh thanh ni&ecirc;n &ldquo;nh&#7887 m&agrave; c&oacute; v&otilde;&rdquo; nh&#432 v&#7853y.</span></span></p> <p style="line-height: 18px; text-align: right; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><strong>NGUY&#7876N NH&#431</strong></span></span></p> <p style="line-height: 18px; text-align: right; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><em><strong>Theo TNO</strong></em></span></span></p> </div> </div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020 với chủ đề “Thiếu nhi Thành phố đoàn kết, chăm ngoan” cũng như tuyên truyền, hướng dẫn các em tham gia các hoạt động bổ ích, sử dụng hiệu quả thời gian khi ở nhà, nhất là khoảng thời gian nghỉ học dài để phòng tránh dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Covid-19, Hội đồng Đội TPHCM tổ chức Hội thi “Em vui, khỏe mỗi ngày” cho tất cả các em thiếu nhi từ 6 đến 15 tuổi.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020 với chủ đề “Thiếu nhi Thành phố đoàn kết, chăm ngoan” cũng như tuyên truyền, hướng dẫn các em tham gia các hoạt động bổ ích, sử dụng hiệu quả thời gian khi ở nhà, nhất là khoảng thời gian nghỉ học dài để phòng tránh dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Covid-19, Hội đồng Đội TPHCM tổ chức Hội thi “Em vui, khỏe mỗi ngày” cho tất cả các em thiếu nhi từ 6 đến 15 tuổi.

Agile Việt Nam
;