Luôn làm tốt nhất công việc của mình

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>Luôn làm t&#7889;t nh&#7845;t công vi&#7879;c c&#7911;a</title> </head> <body> <p align="center"><b><font face="Arial" size="2" color="#0000FF">Luôn làm t&#7889;t nh&#7845;t công vi&#7879;c c&#7911;a mình</font></b></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Hai ng&#432;&#7901;i b&#7841;n cùng làm t&#7841;i Công ty c&#7893; ph&#7847;n l&#432;&#417;ng th&#7921;c, th&#7921;c ph&#7849;m Colusa - Miliket. M&#7895;i ng&#432;&#7901;i m&#7897;t v&#7883; trí nh&#432;ng h&#7885; có cùng tâm ni&#7879;m luôn làm t&#7889;t nh&#7845;t công vi&#7879;c c&#7911;a mình.</font></p> <table class="tLegend" cellspacing="0" cellpadding="0" width="40" align="center" border="0" style="font-size: 12px; color: rgb(54, 54, 54); font-family: Arial; border-collapse: separate" id="table1"> <tr> <td> <p align="justify"><font size="2"> <img class="lImage" onclick="return showImage(this.src)" hspace="0" src="http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=488186" border="1" hyperlink style="text-decoration: none"></font></td> </tr> <tr> <td> <p class="tLegend" style="text-decoration: none; font-size: 10pt; color: #808080; font-family: Arial" align="center"> <i>B&#7841;n Tr&#7847;n Thanh S&#432;&#417;ng (trái) và Tr&#7847;n Anh V&#361; trao &#273;&#7893;i v&#7873; ch&#7845;t l&#432;&#7907;ng s&#7843;n ph&#7849;m</i></td> </tr> </table> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">&#272;ó là b&#7841;n Tr&#7847;n Anh V&#361; - phòng qu&#7843;n lý s&#7843;n xu&#7845;t và b&#7841;n Tr&#7847;n Thanh S&#432;&#417;ng - công nhân tr&#7921;c ti&#7871;p &#273;&#7913;ng máy s&#7843;n xu&#7845;t.</font></p> <p align="justify"><b><font face="Arial" size="2">T&#7915; công nhân lên t&#7893; tr&#432;&#7903;ng</font></b></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Xin vào làm công nhân Công ty Colusa - Miliket, Tr&#7847;n Thanh S&#432;&#417;ng &#273;&#432;&#7907;c b&#7889; trí công vi&#7879;c dán thùng, có l&#7869; là khâu &#273;&#417;n gi&#7843;n nh&#7845;t trong các công &#273;o&#7841;n c&#7911;a m&#7897;t ca s&#7843;n xu&#7845;t. Nh&#432;ng không vì th&#7871; mà S&#432;&#417;ng n&#7843;n. M&#7895;i ngày, ngoài làm t&#7889;t công vi&#7879;c c&#7911;a mình, S&#432;&#417;ng còn h&#7885;c lóm cách &#273;i&#7873;u khi&#7875;n máy &#273;óng gói c&#7911;a &#273;&#7891;ng nghi&#7879;p. B&#7857;ng cách t&#7921; h&#7885;c, d&#7847;n dà S&#432;&#417;ng &#273;&#432;&#7907;c &#273;&#7873; b&#7841;t &#7903; v&#7883; trí &#273;&#7913;ng máy.</font></p> <table bordercolor="#ecf2fe" cellspacing="5" bordercolordark="#456ae1" cellpadding="5" width="200" align="right" bordercolorlight="#4792d9" border="0" style="border-collapse: separate" id="table2"> <tr> <td valign="center" bgcolor="#cfe6f9"> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Tr&#7847;n Anh V&#361; và Tr&#7847;n Thanh S&#432;&#417;ng v&#7915;a &#273;&#432;&#7907;c &#272;oàn T&#7893;ng công ty L&#432;&#417;ng th&#7921;c mi&#7873;n Nam tuyên d&#432;&#417;ng trong s&#7889; 80 g&#432;&#417;ng m&#7863;t thanh niên tiên ti&#7871;n “làm theo l&#7901;i Bác”.</font></td> </tr> </table> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Câu h&#7887;i “Làm sao &#273;&#7875; ti&#7871;t ki&#7879;m nguyên li&#7879;u” &#273;ã thôi thúc S&#432;&#417;ng t&#7921; mày mò ch&#7881;nh các thông s&#7889; c&#7911;a máy &#273;óng gói, nh&#7901; th&#7871; l&#432;&#7907;ng gi&#7845;y dùng &#273;óng gói gi&#7843;m &#273;áng k&#7875;. T&#7893; &#273;óng gói có b&#7889;n ng&#432;&#7901;i &#273;i&#7873;u khi&#7875;n b&#7889;n máy &#273;&#7873;u &#273;&#432;&#7907;c S&#432;&#417;ng chia s&#7867; kinh nghi&#7879;m &#273;&#7875; cùng nhau gi&#7843;m l&#432;&#7907;ng hao h&#7909;t khi s&#7843;n xu&#7845;t. “M&#7895;i công &#273;o&#7841;n &#273;&#7873;u gi&#7843;m &#273;&#432;&#7907;c chi phí s&#7869; có nhi&#7873;u m&#7863;t l&#7907;i cho công ty và công nhân chúng tôi c&#361;ng s&#7869; &#273;&#432;&#7907;c h&#432;&#7903;ng t&#7915; cái l&#7907;i &#7845;y” - S&#432;&#417;ng chia s&#7867;.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Nhi&#7879;t tình v&#7899;i công vi&#7879;c, ch&#432;a &#273;&#7847;y hai n&#259;m làm công nhân S&#432;&#417;ng v&#7915;a &#273;&#432;&#7907;c lãnh &#273;&#7841;o công ty phân công làm t&#7893; tr&#432;&#7903;ng, qu&#7843;n lý g&#7847;n 20 công nhân.</font></p> <p align="justify"><b><font face="Arial" size="2">“Ng&#432;&#7901;i giám sát khó tính”</font></b></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Làm &#7903; phòng qu&#7843;n lý s&#7843;n xu&#7845;t, ph&#7909; trách khâu liên quan &#273;&#7871;n ch&#7845;t l&#432;&#7907;ng s&#7843;n ph&#7849;m, Tr&#7847;n Anh V&#361; luôn tìm tòi cách &#273;&#7875; ch&#7845;t l&#432;&#7907;ng s&#7843;n ph&#7849;m &#7893;n &#273;&#7883;nh. &#272;ã có th&#7901;i &#273;i&#7875;m t&#7881; l&#7879; hao h&#7909;t b&#7897;t nhi&#7873;u, V&#361; ph&#7843;i rà soát g&#7855;t gao các thông s&#7889; k&#7929; thu&#7853;t trong pha ch&#7871; và các khâu s&#7843;n xu&#7845;t &#273;&#7875; kh&#7855;c ph&#7909;c. “Lúc &#273;ó mình tr&#7903; thành ng&#432;&#7901;i giám sát khó tính, khâu nào c&#361;ng ph&#7843;i ki&#7875;m tra &#273;&#7875; tìm ra nguyên nhân. N&#7871;u không ti&#7871;t ki&#7879;m &#273;&#432;&#7907;c chi phí s&#7843;n xu&#7845;t khác nào mình &#273;ang t&#7921; sa th&#7843;i mình” - V&#361; tâm s&#7921;.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Ch&#7883;u khó &#273;&#7885;c sách, lên m&#7841;ng tìm ki&#7871;m thông tin và &#273;i sát th&#7921;c t&#7871; khi&#7871;n bàn tay c&#7911;a V&#361; ch&#7881; c&#7847;n ch&#7841;m vào s&#7907;i mì thôi &#273;ã bi&#7871;t &#273;&#432;&#7907;c ch&#7845;t l&#432;&#7907;ng s&#7843;n ph&#7849;m nh&#432; th&#7871; nào. N&#7871;u có tr&#7909;c tr&#7863;c V&#361; c&#361;ng d&#7877; dàng phát hi&#7879;n lý do t&#7915; khâu nào. T&#7915; &#273;&#7845;y, V&#361; luôn chia s&#7867; nh&#7919;ng &#273;i&#7873;u d&#7877; va v&#7845;p trong s&#7843;n xu&#7845;t cho nh&#7919;ng công nhân m&#7899;i trong chuy&#7873;n. “Mình r&#7845;t thích câu chuy&#7879;n v&#7873; l&#7901;i d&#7841;y c&#7911;a Bác v&#7899;i m&#7897;t cán b&#7897; khi trên &#273;&#432;&#7901;ng công tác, l&#7897;i su&#7889;i &#273;ã v&#7845;p ph&#7843;i hòn &#273;á tr&#432;&#7907;t chân. Bác b&#7843;o ph&#7843;i s&#7917;a l&#7841;i &#273;&#7875; ng&#432;&#7901;i &#273;i sau không té ngã. Mình hi&#7875;u l&#7901;i Bác d&#7841;y, ng&#432;&#7901;i &#273;i tr&#432;&#7899;c g&#7863;p khó kh&#259;n thì ph&#7843;i truy&#7873;n l&#7841;i kinh nghi&#7879;m &#273;&#7875; ng&#432;&#7901;i &#273;i sau không v&#7845;p ph&#7843;i” - V&#361; cho bi&#7871;t.</font></p> <p align="right"><b><font face="Arial" size="2">KIM ANH</font></b></p> <p align="right"><b><i><font face="Arial" size="2">Theo TTO</font></i></b></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020 với chủ đề “Thiếu nhi Thành phố đoàn kết, chăm ngoan” cũng như tuyên truyền, hướng dẫn các em tham gia các hoạt động bổ ích, sử dụng hiệu quả thời gian khi ở nhà, nhất là khoảng thời gian nghỉ học dài để phòng tránh dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Covid-19, Hội đồng Đội TPHCM tổ chức Hội thi “Em vui, khỏe mỗi ngày” cho tất cả các em thiếu nhi từ 6 đến 15 tuổi.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020 với chủ đề “Thiếu nhi Thành phố đoàn kết, chăm ngoan” cũng như tuyên truyền, hướng dẫn các em tham gia các hoạt động bổ ích, sử dụng hiệu quả thời gian khi ở nhà, nhất là khoảng thời gian nghỉ học dài để phòng tránh dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Covid-19, Hội đồng Đội TPHCM tổ chức Hội thi “Em vui, khỏe mỗi ngày” cho tất cả các em thiếu nhi từ 6 đến 15 tuổi.

Agile Việt Nam
;