Người cán bộ Đoàn 21 lần hiến máu

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>Ng&#432;&#7901;i cán b&#7897; &#272;oàn 21 l&#7847;n hi&#7871;n má</title> </head> <body> <p align="center"><b><font face="Arial" size="2" color="#0000FF">Ng&#432;&#7901;i cán b&#7897; &#272;oàn 21 l&#7847;n hi&#7871;n máu</font></b></p> <p align="justify"><em><font size="2" face="Arial">Khai</font><font size="2"></font><font size="2" face="Arial"> gian cân n&#7863;ng &#273;&#7875; &#273;&#432;&#7907;c hi&#7871;n máu. M&#432;&#7907;n ti&#7873;n tham gia công tác &#272;oàn khi m&#7899;i h&#7885;c n&#259;m nh&#7845;t Khoa Ki&#7871;n trúc - Xây d&#7921;ng, &#272;H V&#259;n Lang. &#272;i làm &#273;&#432;&#7907;c 4 n&#259;m, t&#7915; b&#7887; công tác chuyên môn có thu nh&#7853;p cao chuy&#7875;n sang ph&#7909; trách công tác &#272;oàn. &#272;ó là nh&#7919;ng nét ch&#7845;m phá v&#7873; chân dung Nguy&#7877;n Ng&#7885;c S&#417;n, Bí th&#432; &#272;oàn T&#7893;ng Công ty Xây d&#7921;ng Sài Gòn.</font></em></p> <p align="justify"> <span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial; font-size: 10pt; line-height: 17px; -webkit-border-horizontal-spacing: 5px; -webkit-border-vertical-spacing: 5px"> <strong>10 n&#259;m, hi&#7871;n h&#417;n 5 lít máu</strong></p> </span> <span class="Apple-style-span" style="color: rgb(77, 77, 78); font-family: Arial; font-size: 12px; line-height: 17px; -webkit-border-horizontal-spacing: 5px; -webkit-border-vertical-spacing: 5px"> <div align="center"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="3" width="1" align="center" id="table1"> <tr> <td> <p align="justify"><font size="2"> <img border="0" name="imagePhoto" src="http://sggp.org.vn/dataimages/original/2011/04/images372305_A4e.jpg" width="399"></font></td> </tr> <font face="arial"> <tr> <td class="Image"> <p align="center"><i><font size="2" face="Arial" color="#808080">Anh Nguy&#7877;n Ng&#7885;c S&#417;n gi&#7843;i thích, h&#432;&#7899;ng d&#7851;n CB-CNV T&#7893;ng Công ty Xây d&#7921;ng Sài Gòn tham gia hi&#7871;n máu nhân &#273;&#7841;o</font></i></td> </tr> </table> </div> </font></span> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Chúng tôi g&#7863;p S&#417;n trong m&#7897;t l&#7847;n t&#7893; ch&#7913;c hi&#7871;n máu nhân &#273;&#7841;o &#7903; T&#7893;ng Công ty Xây d&#7921;ng Sài Gòn. Dáng ng&#432;&#7901;i th&#7845;p bé, nh&#7887; con. V&#7915;a trò chuy&#7879;n v&#7899;i chúng tôi v&#7915;a &#273;&#432;a m&#7855;t quan sát m&#7885;i ho&#7841;t &#273;&#7897;ng, chàng bí th&#432; c&#432;&#7901;i hi&#7873;n gi&#7843;i thích: “M&#7897;t s&#7889; anh ch&#7883; m&#7899;i l&#7847;n &#273;&#7847;u hi&#7871;n máu, không tránh kh&#7887;i c&#7843;m giác h&#7891;i h&#7897;p, lo l&#7855;ng. Mình là ng&#432;&#7901;i kh&#7903;i x&#432;&#7899;ng phong trào, ph&#7843;i k&#7883;p th&#7901;i &#273;&#7897;ng viên, th&#7853;m chí ng&#7891;i nói chuy&#7879;n v&#7899;i h&#7885; su&#7889;t c&#7843; bu&#7893;i &#273;&#7875; gi&#7843;i t&#7887;a tâm lý”. R&#7891;i c&#361;ng chính anh ch&#259;m chút t&#7915;ng b&#7883;ch bánh, h&#7897;p s&#7919;a cho h&#7885; b&#7891;i d&#432;&#7905;ng, không quên kèm theo l&#7901;i d&#7863;n &#259;n u&#7889;ng h&#7907;p lý dù sáng gi&#7901; chính anh c&#361;ng ch&#432;a &#259;n gì.</font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Arial">&#272;&#432;&#7907;c</font><font size="2"></font><font size="2" face="Arial"> h&#7887;i, S&#417;n k&#7875; ng&#7855;n g&#7885;n: 19 l&#7847;n hi&#7871;n máu &#7903; Trung tâm Hi&#7871;n máu nhân &#273;&#7841;o TP, m&#7897;t l&#7847;n &#7903; B&#7879;nh vi&#7879;n Truy&#7873;n máu - Huy&#7871;t h&#7885;c và m&#7897;t l&#7847;n &#7903; B&#7879;nh vi&#7879;n Ch&#7907; R&#7851;y (TPHCM), m&#7895;i l&#7847;n hi&#7871;n trung bình kho&#7843;ng 250ml. Nh&#432; v&#7853;y sau h&#417;n 20 l&#7847;n hi&#7871;n, t&#7893;ng s&#7889; máu anh &#273;ã cho &#273;i 5,2 lít, g&#7847;n b&#7857;ng t&#7893;ng th&#7875; tích máu c&#7911;a m&#7897;t ng&#432;&#7901;i tr&#432;&#7903;ng thành. Ngoài ra, anh còn tham gia Câu l&#7841;c b&#7897; Hi&#7871;n máu tình nguy&#7879;n do Trung tâm Hi&#7871;n máu nhân &#273;&#7841;o TP t&#7893; ch&#7913;c. “Bi&#7871;t mình thu&#7897;c nhóm máu hi&#7871;m AB (Rh+) nên m&#7895;i l&#7847;n n&#417;i nào c&#7847;n, ch&#7881; c&#7847;n a lô, tôi l&#7853;p t&#7913;c có m&#7863;t”, S&#417;n bày t&#7887;.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">L&#7847;n hi&#7871;n máu &#273;&#7847;u tiên c&#7911;a anh vào n&#259;m nh&#7845;t &#273;&#7841;i h&#7885;c. Khi &#7845;y, th&#7845;y trên b&#7843;ng tin &#272;oàn khoa có treo kh&#7849;u hi&#7879;u “Hi&#7871;n m&#7897;t ít máu mình, c&#7913;u s&#7889;ng m&#7897;t m&#7841;ng ng&#432;&#7901;i”, S&#417;n li&#7873;n &#273;&#259;ng ký tham gia. Cân n&#7863;ng ch&#432;a &#273;&#7871;n 45kg, anh ph&#7843;i khai gian thêm 3kg &#273;&#7875; &#273;&#7911; tiêu chu&#7849;n &#273;&#432;&#7907;c hi&#7871;n máu. S&#417;n cho bi&#7871;t s&#7869; ti&#7871;p t&#7909;c hi&#7871;n máu vì &#273;ó là vi&#7879;c làm có ý ngh&#297;a, giúp ích cho c&#7897;ng &#273;&#7891;ng.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2"><strong>Vì lý t&#432;&#7903;ng &#272;oàn</strong></font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Mùa hè n&#259;m 2001, &#272;oàn tr&#432;&#7901;ng &#272;H V&#259;n Lang t&#7893; ch&#7913;c &#273;&#7907;t t&#7853;p hu&#7845;n cán b&#7897; &#272;oàn &#7903; TP &#272;à L&#7841;t, t&#7881;nh Lâm &#272;&#7891;ng. Tr&#432;&#7899;c ngày &#273;i, S&#417;n b&#7883; s&#7889;t cao nên ng&#7911; li bì, quá gi&#7901; kh&#7903;i hành. T&#7881;nh d&#7853;y, không k&#7883;p &#259;n sáng, S&#417;n ch&#7841;y v&#7897;i ra B&#7871;n xe mi&#7873;n &#272;ông &#273;ón xe &#273;i Lâm &#272;&#7891;ng. “Trong túi không còn ti&#7873;n, tôi ch&#7881; k&#7883;p m&#432;&#7907;n ng&#432;&#7901;i quen 100.000 &#273;&#7891;ng tr&#7843; ti&#7873;n xe và mua m&#7845;y gói mì c&#7847;m h&#417;i”, S&#417;n k&#7875; l&#7841;i. &#272;&#7871;n Lâm &#272;&#7891;ng, b&#7909;ng &#273;ói meo, ng&#432;&#7901;i l&#7843; d&#7847;n vì s&#7889;t, S&#417;n vét h&#7871;t ti&#7873;n mua m&#7897;t gói mì tôm và thuê phòng tr&#7885; &#273;&#7875; c&#7847;m c&#7921; gi&#7919;a cái l&#7841;nh c&#7911;a TP s&#432;&#417;ng mù, ch&#7901; liên l&#7841;c &#273;&#432;&#7907;c v&#7899;i m&#7885;i ng&#432;&#7901;i. R&#7845;t may cu&#7889;i cùng m&#7885;i ng&#432;&#7901;i &#273;ã tìm &#273;&#432;&#7907;c S&#417;n, cho anh u&#7889;ng thu&#7889;c. N&#259;m sau &#273;ó, khi tham gia chi&#7871;n d&#7883;ch Mùa hè xanh &#7903; t&#7881;nh B&#7871;n Tre, S&#417;n c&#361;ng s&#7889;t cao. &#272;i&#7873;u ki&#7879;n thu&#7889;c men không có, ch&#7881; huy chi&#7871;n d&#7883;ch khuyên anh nên quay v&#7873; TPHCM t&#7883;nh d&#432;&#7905;ng nh&#432;ng anh nh&#7845;t quy&#7871;t &#7903; l&#7841;i cùng m&#7885;i ng&#432;&#7901;i. Anh v&#7851;n ráng s&#7913;c &#273;i d&#7841;y, làm qu&#7843;n trò, hát cho h&#7885;c sinh nghe. Cu&#7889;i cùng, S&#417;n c&#361;ng hoàn thành xu&#7845;t s&#7855;c nhi&#7879;m v&#7909;.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Có l&#7869; “máu li&#7873;u” &#273;ã có trong anh t&#7915; ngày &#273;ó. T&#7915;ng gi&#7919; nhi&#7873;u tr&#7885;ng trách &#7903; &#272;oàn tr&#432;&#7901;ng &#272;H V&#259;n Lang nh&#432; &#273;&#7897;i tr&#432;&#7903;ng &#273;&#7897;i công tác Mùa hè xanh n&#259;m 2002, thành viên ban ch&#7881; huy &#273;&#7897;i k&#7929; n&#259;ng Ba lô xanh, Phó Bí th&#432; &#272;oàn khoa Ki&#7871;n trúc - Xây d&#7921;ng, &#7910;y viên th&#432;&#7901;ng v&#7909; Ban ch&#7845;p hành &#272;oàn tr&#432;&#7901;ng…, &#7903; vai trò nào S&#417;n c&#361;ng &#273;&#432;&#7907;c các b&#7841;n sinh viên yêu m&#7871;n và tín nhi&#7879;m. Ra tr&#432;&#7901;ng &#273;i làm &#273;&#432;&#7907;c 4 n&#259;m, anh l&#7841;i có m&#7897;t quy&#7871;t &#273;&#7883;nh táo b&#7841;o khi chuy&#7875;n t&#7915; công tác chuyên môn c&#7911;a ngành xây d&#7921;ng sang chuyên trách công tác &#272;oàn. Làm công tác &#272;oàn t&#7889;t &#273;&#432;&#7907;c nhi&#7873;u tình c&#7843;m c&#7911;a &#273;&#7891;ng nghi&#7879;p, song thu nh&#7853;p gi&#7843;m &#273;i &#273;áng k&#7875;. D&#7851;u v&#7853;y S&#417;n v&#7851;n là m&#7897;t bí th&#432; &#272;oàn n&#259;ng n&#7893;, nhi&#7879;t tình. Nh&#7901; nh&#7919;ng c&#7889;ng hi&#7871;n c&#7911;a S&#417;n, &#272;oàn T&#7893;ng Công ty Xây d&#7921;ng Sài Gòn nhi&#7873;u n&#259;m li&#7873;n &#273;&#7841;t thành tích xu&#7845;t s&#7855;c trong ho&#7841;t &#273;&#7897;ng &#272;oàn và phong trào thanh thi&#7871;u nhi TP, &#273;&#432;&#7907;c nh&#7853;n b&#7857;ng khen c&#7911;a UBND TP n&#259;m 2008.</font></p> <p align="right"><font face="Arial" size="2"><strong>THU TÂM</strong></font></p> <p align="right"><strong><i><font face="Arial" size="2">Theo SGGPO</font></i></strong></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020 với chủ đề “Thiếu nhi Thành phố đoàn kết, chăm ngoan” cũng như tuyên truyền, hướng dẫn các em tham gia các hoạt động bổ ích, sử dụng hiệu quả thời gian khi ở nhà, nhất là khoảng thời gian nghỉ học dài để phòng tránh dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Covid-19, Hội đồng Đội TPHCM tổ chức Hội thi “Em vui, khỏe mỗi ngày” cho tất cả các em thiếu nhi từ 6 đến 15 tuổi.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020 với chủ đề “Thiếu nhi Thành phố đoàn kết, chăm ngoan” cũng như tuyên truyền, hướng dẫn các em tham gia các hoạt động bổ ích, sử dụng hiệu quả thời gian khi ở nhà, nhất là khoảng thời gian nghỉ học dài để phòng tránh dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Covid-19, Hội đồng Đội TPHCM tổ chức Hội thi “Em vui, khỏe mỗi ngày” cho tất cả các em thiếu nhi từ 6 đến 15 tuổi.

Agile Việt Nam
;