Tập huấn chuyên đề về “Công tác kỷ luật và xử lý kỷ luật của Đoàn”

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>T&#7853;p hu&#7845;n chuyên &#273;&#7873; v&#7873;</title> </head> <body> <p align="center"><b><font face="Arial" size="2" color="#0000FF">T&#7853;p hu&#7845;n chuyên &#273;&#7873; v&#7873; “Công tác k&#7927; lu&#7853;t và x&#7917; lý k&#7927; lu&#7853;t c&#7911;a &#272;oàn”</font></b></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Không nh&#432; tr&#432;&#7899;c &#273;ây quan &#273;i&#7875;m v&#7873; Công tác ki&#7875;m tra, giám sát là khô khan, giáo &#273;i&#7873;u, khó th&#7921;c hi&#7879;n còn hi&#7879;n nay công tác ki&#7875;m tra, giám sát c&#7911;a &#272;oàn &#273;ã tr&#7903; thành nhi&#7879;m v&#7909; t&#7845;t y&#7871;u không th&#7875; tách r&#7901;i gi&#7919;a ho&#7841;t &#273;&#7897;ng phong trào v&#7899;i công tác xây d&#7921;ng &#272;oàn.</font></p> <div> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Nh&#7853;n &#273;&#7883;nh trên &#273;ã &#273;&#432;&#7907;c minh ch&#7913;ng qua H&#7897;i ngh&#7883; t&#7853;p hu&#7845;n chuyên &#273;&#7873; v&#7873; “công tác k&#7927; lu&#7853;t và x&#7917; lý k&#7927; lu&#7853;t c&#7911;a &#272;oàn”. H&#7897;i ngh&#7883; &#273;&#432;&#7907;c t&#7893; ch&#7913;c vào chi&#7873;u 30/3/2011 t&#7841;i h&#7897;i tr&#432;&#7901;ng Thành &#272;oàn v&#7899;i trên 200 cán b&#7897; &#272;oàn là &#7910;y viên &#7910;y ban Ki&#7875;m tra Thành &#272;oàn, các Ban Thành &#272;oàn, &#272;&#7841;i di&#7879;n Th&#432;&#7901;ng tr&#7921;c các c&#417; s&#7903; &#272;oàn, Ch&#7911; nhi&#7879;m, Phó Ch&#7911; nhi&#7879;m &#7910;y ban Ki&#7875;m tra c&#7845;p Qu&#7853;n, Huy&#7879;n &#272;oàn và t&#432;&#417;ng &#273;&#432;&#417;ng, &#273;&#7891;ng chí ph&#7909; trách công tác ki&#7875;m tra các c&#417; s&#7903; &#272;oàn tr&#7921;c thu&#7897;c Thành &#272;oàn.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">H&#7897;i ngh&#7883; &#273;ã l&#7855;ng nghe &#273;/c Ch&#7911; nhi&#7879;m &#7910;y ban Ki&#7875;m tra Thành &#272;oàn trao &#273;&#7893;i, h&#432;&#7899;ng d&#7851;n v&#7873; nghi&#7879;p v&#7909;, ph&#432;&#417;ng pháp th&#7921;c hi&#7879;n công tác k&#7927; lu&#7853;t và x&#7917; lý k&#7927; lu&#7853;t c&#7911;a &#272;oàn. Sôi n&#7893;i h&#417;n h&#7859;n là ph&#7847;n sinh ho&#7841;t theo nhóm v&#7873; tình hu&#7889;ng và x&#7917; lý tình hu&#7889;ng c&#7911;a các c&#417; s&#7903; &#272;oàn. &#272;ây là cách làm m&#7899;i c&#7911;a &#7910;y ban Ki&#7875;m tra Thành &#272;oàn nh&#7857;m giúp chuy&#7875;n t&#7843;i n&#7897;i dung t&#7853;p hu&#7845;n &#273;&#7871;n c&#417; s&#7903; &#272;oàn m&#7897;t cách ch&#7863;t ch&#7869;, &#273;&#7891;ng th&#7901;i giúp cho t&#7915;ng &#273;&#7891;ng chí tham d&#7921; H&#7897;i ngh&#7883; &#273;&#7873;u &#273;&#432;&#7907;c giao l&#432;u h&#7885;c t&#7853;p kinh nghi&#7879;m, &#7913;ng d&#7909;ng ki&#7871;n th&#7913;c &#273;&#432;&#7907;c t&#7853;p hu&#7845;n và liên h&#7879; th&#7921;c tu&#7877;n v&#7873; nghi&#7879;p v&#7909; công tác ki&#7875;m tra v&#7899;i ph&#432;&#417;ng pháp làm vi&#7879;c theo nhóm.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">&#7910;y ban ki&#7875;m tra Thành &#272;oàn s&#7869; duy trì và phát huy t&#7889;t h&#417;n n&#7919;a vi&#7879;c &#273;&#7893;i m&#7899;i ph&#432;&#417;ng th&#7913;c t&#7853;p hu&#7845;n, t&#259;ng c&#432;&#7901;ng h&#432;&#7899;ng d&#7851;n cho c&#417; s&#7903; &#272;oàn v&#7873; nghi&#7879;p v&#7909; công tác ki&#7875;m tra nh&#7857;m góp ph&#7847;n nâng cao ch&#7845;t l&#432;&#7907;ng ho&#7841;t &#273;&#7897;ng c&#7911;a &#7910;y ban Ki&#7875;m tra các c&#417; s&#7903; &#272;oàn.</font></p> <p align="right"><b><font face="Arial" size="2">H&#431;&#416;NG S&#416;N</font></b></div> </body> </html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chiều 15-12, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 bước vào phiên làm việc thứ tư. Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII.

Agile Việt Nam
;