Đại hội Công đoàn Xây dựng Đoàn 1 thành công tốt đẹp

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>&#272;&#7841;i h&#7897;i Công &#273;oàn Xây d&#7921;ng &#272;oàn</title> </head> <body> <p align="center"><b><font face="Arial" size="2" color="#0000FF">&#272;&#7841;i h&#7897;i Công &#273;oàn Xây d&#7921;ng &#272;oàn 1 thành công t&#7889;t &#273;&#7865;p</font></b></p> <p align="center"> <img border="0" src="hinh%20dua%20tin.jpg" width="500" height="359"></p> <div style="text-align: justify"> <font face="Arial" size="2">Ngày 08/4/2011, Ban Ch&#7845;p hành Công &#273;oàn Xây d&#7921;ng &#272;oàn 1 &#273;ã t&#7893; ch&#7913;c thành công &#272;&#7841;i h&#7897;i &#273;oàn viên Công &#273;oàn nhi&#7879;m k&#7923; II (2010 – 2011). &#272;&#7841;i h&#7897;i &#273;ã thông qua D&#7921; th&#7843;o V&#259;n ki&#7879;n g&#7891;m báo cáo k&#7871;t qu&#7843; ho&#7841;t &#273;&#7897;ng, báo ki&#7875;m ki&#7875;m &#273;i&#7875;m Ban Ch&#7845;p hành Công &#273;oàn nhi&#7879;m k&#7923; I (2009 - 2010) và ph&#432;&#417;ng h&#432;&#7899;ng ho&#7841;t &#273;&#7897;ng c&#7911;a Công &#273;oàn nhi&#7879;m k&#7923; II (2010 – 2011); thông qua Ngh&#7883; quy&#7871;t &#272;&#7841;i h&#7897;i và và b&#7847;u ra Ban Ch&#7845;p hành Công &#273;oàn b&#7897; ph&#7853;n Xây d&#7921;ng &#272;oàn 1 nhi&#7879;m k&#7923; II (2010 – 2011) g&#7891;m 03 &#273;&#7891;ng chí: Ph&#7841;m Qu&#7889;c H&#432;&#417;ng S&#417;n, Nguy&#7877;n Th&#7883; Danh, Tr&#7847;n Ng&#7885;c Tu&#7845;n.<br> &nbsp;</font></div> <div style="text-align: right"> <b><font face="Arial" size="2">H&#431;&#416;NG S&#416;N</font></b></div> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-6, tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh phối hợp trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng khánh thành Công trình “Không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định - TP. Hồ Chí Minh”.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng ngày 11-6, trên tuyến đường Phạm Ngọc Thạch – nơi ghi dấu chiến dịch tình nguyện đầu tiên, đã diễn ra Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2023, đánh dấu 30 năm tuổi xuân tình nguyện của thanh niên Thành phố.

Agile Việt Nam
;