Thông điệp Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác 2012

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); "><strong>&nbsp;<b style="text-align: justify; ">Th&ocirc;ng &#273i&#7879p &#272&#7841i h&#7897i Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n ti&#7871n l&agrave;m theo l&#7901i B&aacute;c 2012</b></strong></span> </span></span></div> <div>&nbsp;</div> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:-.05pt;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify"><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">T&#7841i &#272&#7841i h&#7897i Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n ti&#7871n TP.HCM l&agrave;m theo l&#7901i B&aacute;c n&#259m 2012, &#273&#7841i bi&#7875u Ho&agrave;ng Minh Th&ocirc;ng - Sinh vi&ecirc;n Tr&#432&#7901ng &#272H Khoa h&#7885c X&atilde; h&#7897i v&agrave; Nh&acirc;n v&#259n, &#273&atilde; &#273&#7885c b&#7913c th&ocirc;ng &#273i&#7879p c&#7911a &#273&#7841i h&#7897i g&#7917i &#273o&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh ph&#7889, to&agrave;n v&#259n nh&#432 sau:</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0cm; margin-right: -0.05pt; margin-bottom: 6pt; margin-left: 0cm; text-align: center; "><img src="8.JPG" width="336" height="351" alt="" /></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:-.05pt;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify"><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">K&#7927 ni&#7879m 122 n&#259m Ng&agrave;y sinh Ch&#7911 t&#7883ch H&#7891 Ch&iacute; Minh k&iacute;nh y&ecirc;u, h&ocirc;m nay, &#273&uacute;ng ng&agrave;y sinh nh&#7853t Ng&#432&#7901i - Ng&agrave;y 19/5, Ban Th&#432&#7901ng v&#7909 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh long tr&#7885ng t&#7893 ch&#7913c &#272&#7841i h&#7897i Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n ti&#7871n th&agrave;nh ph&#7889 H&#7891 Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo l&#7901i B&aacute;c n&#259m 2012. </span></span><span style="font-size:13.0pt"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:-.05pt;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify"><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">294 &#273&#7841i bi&#7875u ti&ecirc;u bi&#7875u &#273&#7841i di&#7879n cho h&#417n ba tri&#7879u thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh ph&#7889 mang t&ecirc;n B&aacute;c xin k&iacute;nh d&acirc;ng l&ecirc;n Ng&#432&#7901i l&ograve;ng t&ocirc;n k&iacute;nh v&agrave; bi&#7871t &#417n s&acirc;u s&#7855c, nguy&#7879n s&#7889ng, chi&#7871n &#273&#7845u, lao &#273&#7897ng, h&#7885c t&#7853p v&agrave; r&egrave;n luy&#7879n theo g&#432&#417ng B&aacute;c H&#7891 v&#297 &#273&#7841i. </span></span><span style="font-size:13.0pt"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:-.05pt;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify"><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">B&#7857ng l&ograve;ng y&ecirc;u n&#432&#7899c, l&yacute; t&#432&#7903ng c&aacute;ch m&#7841ng c&#7911a &#272&#7843ng v&agrave; B&aacute;c H&#7891, b&#7857ng &yacute; th&#7913c c&ocirc;ng d&acirc;n v&agrave; tr&aacute;ch nhi&#7879m x&atilde; h&#7897i c&#7911a thanh ni&ecirc;n, &#272&#7841i h&#7897i Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n ti&#7871n TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo l&#7901i B&aacute;c n&#259m 2012 g&#7917i &#273&#7871n t&#7845t c&#7843 c&aacute;n b&#7897, &#273o&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, thi&#7871u nhi th&agrave;nh ph&#7889 l&#7901i ch&agrave;o tu&#7893i tr&#7867 v&agrave; &#273o&agrave;n k&#7871t, truy&#7873n &#273i v&agrave; quy&#7871t t&acirc;m th&#7921c hi&#7879n th&ocirc;ng &#273i&#7879p: </span></span><span style="font-size:13.0pt"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:-.05pt;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;tab-stops:384.0pt"><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">Tu&#7893i tr&#7867 th&agrave;nh ph&#7889 mang t&ecirc;n B&aacute;c kh&ocirc;ng ng&#7915ng h&#7885c t&#7853p, r&egrave;n luy&#7879n, ph&#7845n &#273&#7845u tr&#7903 th&agrave;nh nh&#7919ng c&ocirc;ng d&acirc;n m&#7851u m&#7921c, c&oacute; l&#7889i s&#7889ng &#273&#7865p, s&#7913c kh&#7887e t&#7889t, tri th&#7913c cao, tay ngh&#7873 gi&#7887i, gi&agrave;u nhi&#7879t huy&#7871t s&aacute;ng t&#7841o, gi&#7919 g&igrave;n v&agrave; ph&aacute;t huy nh&#7919ng gi&aacute; tr&#7883 truy&#7873n th&#7889ng c&aacute;ch m&#7841ng c&#7911a cha anh, n&#7873n v&#259n h&oacute;a Vi&#7879t Nam ti&ecirc;n ti&#7871n, &#273&#7853m &#273&agrave; b&#7843n s&#7855c d&acirc;n t&#7897c.</span></span><span style="font-size:13.0pt"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:-.05pt;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify"><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">Tu&#7893i tr&#7867 th&agrave;nh ph&#7889 mang t&ecirc;n B&aacute;c tin t&#432&#7903ng v&agrave; tuy&#7879t &#273&#7889i trung th&agrave;nh v&#7899i con &#273&#432&#7901ng &#273&#7897c l&#7853p d&acirc;n t&#7897c v&agrave; ch&#7911 ngh&#297a x&atilde; h&#7897i do &#272&#7843ng C&#7897ng s&#7843n Vi&#7879t Nam, Ch&#7911 t&#7883ch H&#7891 Ch&iacute; Minh kh&#7903i x&#432&#7899ng v&agrave; l&atilde;nh &#273&#7841o; t&iacute;ch c&#7921c h&#7885c t&#7853p v&agrave; n&#7895 l&#7921c l&agrave;m theo t&#432 t&#432&#7903ng, t&#7845m g&#432&#417ng &#273&#7841o &#273&#7913c v&agrave; phong c&aacute;ch c&#7911a Ng&#432&#7901i; k&#7871 th&#7915a x&#7913ng &#273&aacute;ng s&#7921 nghi&#7879p c&aacute;ch m&#7841ng v&#7867 vang c&#7911a &#272&#7843ng v&agrave; d&acirc;n t&#7897c; xung k&iacute;ch &#273i &#273&#7847u trong s&#7921 nghi&#7879p x&acirc;y d&#7921ng v&agrave; b&#7843o v&#7879 T&#7893 qu&#7889c Vi&#7879t Nam x&atilde; h&#7897i ch&#7911 ngh&#297a; n&#7895 l&#7921c thi &#273ua ho&agrave;n th&agrave;nh xu&#7845t s&#7855c m&#7885i nhi&#7879m v&#7909 &#273&#432&#7907c giao, g&oacute;p ph&#7847n th&#7921c hi&#7879n m&#7909c ti&ecirc;u d&acirc;n gi&agrave;u, n&#432&#7899c m&#7841nh, d&acirc;n ch&#7911, c&ocirc;ng b&#7857ng, v&#259n minh&rdquo;; x&#7913ng &#273&aacute;ng v&#7899i vai tr&ograve; l&agrave; nh&#7919ng c&ocirc;ng d&acirc;n tr&#7867 ti&ecirc;u bi&#7875u c&#7911a Th&agrave;nh ph&#7889 H&#7891 Ch&iacute; Minh - Th&agrave;nh ph&#7889 Anh h&ugrave;ng - v&#259n minh - hi&#7879n &#273&#7841i - ngh&#297a t&igrave;nh.</span></span><span style="font-size:13.0pt"><o:p></o:p></span></p> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;