Thông điệp Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác 2012

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); "><strong>&nbsp;<b style="text-align: justify; ">Th&ocirc;ng &#273i&#7879p &#272&#7841i h&#7897i Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n ti&#7871n l&agrave;m theo l&#7901i B&aacute;c 2012</b></strong></span> </span></span></div> <div>&nbsp;</div> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:-.05pt;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify"><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">T&#7841i &#272&#7841i h&#7897i Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n ti&#7871n TP.HCM l&agrave;m theo l&#7901i B&aacute;c n&#259m 2012, &#273&#7841i bi&#7875u Ho&agrave;ng Minh Th&ocirc;ng - Sinh vi&ecirc;n Tr&#432&#7901ng &#272H Khoa h&#7885c X&atilde; h&#7897i v&agrave; Nh&acirc;n v&#259n, &#273&atilde; &#273&#7885c b&#7913c th&ocirc;ng &#273i&#7879p c&#7911a &#273&#7841i h&#7897i g&#7917i &#273o&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh ph&#7889, to&agrave;n v&#259n nh&#432 sau:</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0cm; margin-right: -0.05pt; margin-bottom: 6pt; margin-left: 0cm; text-align: center; "><img src="8.JPG" width="336" height="351" alt="" /></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:-.05pt;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify"><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">K&#7927 ni&#7879m 122 n&#259m Ng&agrave;y sinh Ch&#7911 t&#7883ch H&#7891 Ch&iacute; Minh k&iacute;nh y&ecirc;u, h&ocirc;m nay, &#273&uacute;ng ng&agrave;y sinh nh&#7853t Ng&#432&#7901i - Ng&agrave;y 19/5, Ban Th&#432&#7901ng v&#7909 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh long tr&#7885ng t&#7893 ch&#7913c &#272&#7841i h&#7897i Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n ti&#7871n th&agrave;nh ph&#7889 H&#7891 Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo l&#7901i B&aacute;c n&#259m 2012. </span></span><span style="font-size:13.0pt"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:-.05pt;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify"><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">294 &#273&#7841i bi&#7875u ti&ecirc;u bi&#7875u &#273&#7841i di&#7879n cho h&#417n ba tri&#7879u thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh ph&#7889 mang t&ecirc;n B&aacute;c xin k&iacute;nh d&acirc;ng l&ecirc;n Ng&#432&#7901i l&ograve;ng t&ocirc;n k&iacute;nh v&agrave; bi&#7871t &#417n s&acirc;u s&#7855c, nguy&#7879n s&#7889ng, chi&#7871n &#273&#7845u, lao &#273&#7897ng, h&#7885c t&#7853p v&agrave; r&egrave;n luy&#7879n theo g&#432&#417ng B&aacute;c H&#7891 v&#297 &#273&#7841i. </span></span><span style="font-size:13.0pt"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:-.05pt;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify"><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">B&#7857ng l&ograve;ng y&ecirc;u n&#432&#7899c, l&yacute; t&#432&#7903ng c&aacute;ch m&#7841ng c&#7911a &#272&#7843ng v&agrave; B&aacute;c H&#7891, b&#7857ng &yacute; th&#7913c c&ocirc;ng d&acirc;n v&agrave; tr&aacute;ch nhi&#7879m x&atilde; h&#7897i c&#7911a thanh ni&ecirc;n, &#272&#7841i h&#7897i Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n ti&#7871n TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo l&#7901i B&aacute;c n&#259m 2012 g&#7917i &#273&#7871n t&#7845t c&#7843 c&aacute;n b&#7897, &#273o&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, thi&#7871u nhi th&agrave;nh ph&#7889 l&#7901i ch&agrave;o tu&#7893i tr&#7867 v&agrave; &#273o&agrave;n k&#7871t, truy&#7873n &#273i v&agrave; quy&#7871t t&acirc;m th&#7921c hi&#7879n th&ocirc;ng &#273i&#7879p: </span></span><span style="font-size:13.0pt"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:-.05pt;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;tab-stops:384.0pt"><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">Tu&#7893i tr&#7867 th&agrave;nh ph&#7889 mang t&ecirc;n B&aacute;c kh&ocirc;ng ng&#7915ng h&#7885c t&#7853p, r&egrave;n luy&#7879n, ph&#7845n &#273&#7845u tr&#7903 th&agrave;nh nh&#7919ng c&ocirc;ng d&acirc;n m&#7851u m&#7921c, c&oacute; l&#7889i s&#7889ng &#273&#7865p, s&#7913c kh&#7887e t&#7889t, tri th&#7913c cao, tay ngh&#7873 gi&#7887i, gi&agrave;u nhi&#7879t huy&#7871t s&aacute;ng t&#7841o, gi&#7919 g&igrave;n v&agrave; ph&aacute;t huy nh&#7919ng gi&aacute; tr&#7883 truy&#7873n th&#7889ng c&aacute;ch m&#7841ng c&#7911a cha anh, n&#7873n v&#259n h&oacute;a Vi&#7879t Nam ti&ecirc;n ti&#7871n, &#273&#7853m &#273&agrave; b&#7843n s&#7855c d&acirc;n t&#7897c.</span></span><span style="font-size:13.0pt"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:-.05pt;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify"><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">Tu&#7893i tr&#7867 th&agrave;nh ph&#7889 mang t&ecirc;n B&aacute;c tin t&#432&#7903ng v&agrave; tuy&#7879t &#273&#7889i trung th&agrave;nh v&#7899i con &#273&#432&#7901ng &#273&#7897c l&#7853p d&acirc;n t&#7897c v&agrave; ch&#7911 ngh&#297a x&atilde; h&#7897i do &#272&#7843ng C&#7897ng s&#7843n Vi&#7879t Nam, Ch&#7911 t&#7883ch H&#7891 Ch&iacute; Minh kh&#7903i x&#432&#7899ng v&agrave; l&atilde;nh &#273&#7841o; t&iacute;ch c&#7921c h&#7885c t&#7853p v&agrave; n&#7895 l&#7921c l&agrave;m theo t&#432 t&#432&#7903ng, t&#7845m g&#432&#417ng &#273&#7841o &#273&#7913c v&agrave; phong c&aacute;ch c&#7911a Ng&#432&#7901i; k&#7871 th&#7915a x&#7913ng &#273&aacute;ng s&#7921 nghi&#7879p c&aacute;ch m&#7841ng v&#7867 vang c&#7911a &#272&#7843ng v&agrave; d&acirc;n t&#7897c; xung k&iacute;ch &#273i &#273&#7847u trong s&#7921 nghi&#7879p x&acirc;y d&#7921ng v&agrave; b&#7843o v&#7879 T&#7893 qu&#7889c Vi&#7879t Nam x&atilde; h&#7897i ch&#7911 ngh&#297a; n&#7895 l&#7921c thi &#273ua ho&agrave;n th&agrave;nh xu&#7845t s&#7855c m&#7885i nhi&#7879m v&#7909 &#273&#432&#7907c giao, g&oacute;p ph&#7847n th&#7921c hi&#7879n m&#7909c ti&ecirc;u d&acirc;n gi&agrave;u, n&#432&#7899c m&#7841nh, d&acirc;n ch&#7911, c&ocirc;ng b&#7857ng, v&#259n minh&rdquo;; x&#7913ng &#273&aacute;ng v&#7899i vai tr&ograve; l&agrave; nh&#7919ng c&ocirc;ng d&acirc;n tr&#7867 ti&ecirc;u bi&#7875u c&#7911a Th&agrave;nh ph&#7889 H&#7891 Ch&iacute; Minh - Th&agrave;nh ph&#7889 Anh h&ugrave;ng - v&#259n minh - hi&#7879n &#273&#7841i - ngh&#297a t&igrave;nh.</span></span><span style="font-size:13.0pt"><o:p></o:p></span></p> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;