Đêm ấm áp viết tiếp ước mơ của Thúy

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type"> <title></title> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div> <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type"> <title></title> <div> <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type"> <title></title> <div> <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type"> <title></title> <div style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">&#272&ecirc;m &#7845m &aacute;p vi&#7871t ti&#7871p &#432&#7899c m&#417 c&#7911a Th&uacute;y</span></span></span></strong></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> H&agrave;ng ng&agrave;n ng&#7885n n&#7871n Hoa h&#432&#7899ng d&#432&#417ng &#273&#432&#7907c th&#7855p l&ecirc;n trong &ldquo;&#272&ecirc;m vi&#7871t ti&#7871p &#432&#7899c m&#417 c&#7911a Th&uacute;y&rdquo; nh&#432 ti&#7871p th&ecirc;m s&#7913c m&#7841nh cho c&aacute;c b&#7879nh nhi ung th&#432, cho &#432&#7899c m&#417 th&agrave;nh hi&#7879n th&#7921c, cho c&#259n b&#7879nh qu&aacute;i &aacute;c m&#7845t &#273i v&agrave; thay v&agrave;o &#273&oacute; c&aacute;c em s&#7869 &#273&#432&#7907c h&#7885c t&#7853p, vui ch&#417i c&ugrave;ng b&#7841n b&egrave;, cho ni&#7873m vui &#273&#432&#7907c tr&#7903 l&#7841i.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><img width="448" height="336" alt="" src="H_NH%204.JPG" /></span></span></div> <div style="text-align: center;"><em><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Nh&#7919ng ng&#7885n n&#7871n h&igrave;nh hoa h&#432&#7899ng d&#432&#417ng th&#7855p l&ecirc;n ni&#7873m hi v&#7885ng cho c&aacute;c em</span></span></em></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> T&#7841i &#273&ecirc;m h&#7897i giao l&#432u vi&#7871t ti&#7871p &#432&#7899c m&#417 c&#7911a Th&uacute;y, b&aacute;o Tu&#7893i Tr&#7867 &#273&atilde; trao h&#7885c b&#7893ng cho 54 b&#7879nh nhi ung th&#432 khu v&#7921c ph&iacute;a Nam c&oacute; ho&agrave;n c&#7843nh &#273&#7863c bi&#7879t kh&oacute; kh&#259n c&oacute; c&#417 h&#7897i tr&#7903 l&#7841i tr&#432&#7901ng, m&#7895i su&#7845t tr&#7883 gi&aacute; 5 tri&#7879u &#273&#7891ng (tr&iacute;ch t&#7915 ngu&#7891n &#273&oacute;ng g&oacute;p c&#7911a Gala dinner g&acirc;y qu&#7929 cho b&#7879nh nhi ung th&#432, Tr&#432&#7901ng Ti&#7875u h&#7885c L&ecirc; Ng&#7885c H&acirc;n Q1, &#273&ecirc;m nh&#7841c g&acirc;y qu&#7929 Tr&#432&#7901ng &#272H An ninh nh&acirc;n d&acirc;n).</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><img width="448" height="336" src="H_NH%203.JPG" alt="" /></span></span></div> <div style="text-align: center;"><em><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">L&atilde;nh &#273&#7841o th&agrave;nh ph&#7889 trao h&#7885c b&#7893ng cho c&aacute;c em b&#7879nh nhi</span></span></em></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> Khi nh&#7853n &#273&#432&#7907c h&#7885c b&#7893ng n&agrave;y, b&eacute; Nguy&#7877n Duy B&#7857ng, h&#7885c sinh l&#7899p 1 Tr&#432&#7901ng Ti&#7875u h&#7885c T&acirc;n H&#7897i (M&#7887 C&agrave;y Nam, B&#7871n Tre) chia s&#7867: &ldquo;Con r&#7845t vui khi nh&#7853n &#273&#432&#7907c h&#7885c b&#7893ng n&agrave;y, con s&#7869 tr&#7903 l&#7841i tr&#432&#7901ng &#273&#7875 &#273&#432&#7907c h&#7885c t&#7853p vui ch&#417i c&ugrave;ng b&#7841n b&egrave;&rdquo;.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><img width="448" height="336" alt="" src="hinh%208.JPG" /></span></span></div> <div style="text-align: center;"><em><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">C&aacute;c em thi&#7871u nhi vui ch&#417i trong &#273&ecirc;m h&#7897i</span></span></em></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> &#272&#7863c bi&#7879t, &#273&ecirc;m h&#7897i c&ograve;n c&oacute; ch&#432&#417ng tr&igrave;nh bi&#7875u di&#7877n th&#7901i trang c&#7911a c&aacute;c b&#7879nh nhi ung th&#432 v&#7899i trang ph&#7909c l&#7845y &yacute; t&#432&#7903ng t&#7915 hoa h&#432&#7899ng d&#432&#417ng, nh&#7919ng &#432&#7899c m&#417 c&#7911a b&#7879nh nhi ung th&#432 v&agrave; v&#259n ngh&#7879 g&oacute;p m&#7863t c&#7911a c&aacute;c ngh&#7879 s&#297 t&igrave;nh nguy&#7879n v&agrave; giao l&#432u v&#7899i gi&aacute;o s&#432, b&aacute;c s&#297 Nguy&#7877n Ch&#7845n H&ugrave;ng.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> Ng&agrave;y h&#7897i c&#361ng trao qu&agrave; cho kho&#7843ng 600 b&#7879nh nhi ung th&#432 &#273ang &#273i&#7873u tr&#7883 t&#7841i c&aacute;c b&#7879nh vi&#7879n &#7903 TP.HCM v&agrave; H&agrave; N&#7897i, trao h&#7885c b&#7893ng cho 48 b&#7879nh nhi ph&iacute;a B&#7855c kh&#7887i b&#7879nh, &#432&#7899c m&#417 &#273&#432&#7907c &#273&#7871n tr&#432&#7901ng.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">*S&aacute;ng c&ugrave;ng ng&agrave;y, ng&agrave;y h&#7897i Hoa h&#432&#7899ng d&#432&#417ng v&igrave; &ldquo;B&#7879nh nhi ung th&#432&rdquo; &#273&atilde; di&#7877n ra k&#7927 ni&#7879m 5 n&#259m ch&#432&#417ng tr&igrave;nh &ldquo;&#431&#7899c m&#417 c&#7911a Th&uacute;y&rdquo; v&agrave; 5 n&#259m ng&agrave;y m&#7845t c&#7911a c&ocirc;ng d&acirc;n tr&#7867 TP.HCM - &ldquo;&#273&oacute;a h&#432&#7899ng d&#432&#417ng&rdquo; L&ecirc; Thanh Th&uacute;y.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><img width="448" height="336" alt="" src="H%C3%8CNH%201.JPG" /></span></span></div> <div style="text-align: center;"><em><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">C&aacute;c t&igrave;nh nguy&#7879n vi&ecirc;n &#273&atilde; l&agrave;m h&#417n 20.000 hoa h&#432&#7899ng d&#432&#417ng, tr&ecirc;n m&#7895i b&ocirc;ng hoa &#273&#7873u ghi nh&#7919ng th&ocirc;ng &#273i&#7879p y&ecirc;u th&#432&#417ng k&#7871t th&agrave;nh b&#7843n &#273&#7891 Vi&#7879t Nam d&agrave;i 20m. </span></span></em></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><em><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><img width="448" height="336" src="H%C3%8CNH%203.JPG" alt="" /></span></span></em></div> <div style="text-align: center;"><em><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">B&#7879nh nhi ung th&#432 l&agrave;m hoa h&#432&#7899ng d&#432&#417ng</span></span></em></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><em><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><img width="448" height="336" src="H%C3%8CNH%205.JPG" alt="" /></span></span></em></div> <div style="text-align: center;"><em><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">C&#7855m hoa k&#7871t n&#7889i y&ecirc;u th&#432&#417ng</span></span></em></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><em><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><img width="448" height="336" src="H%C3%8CNH%206.JPG" alt="" /></span></span></em></div> <div style="text-align: center;"><em><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">G&oacute;c chia s&#7867, nh&#7919ng m&atilde;nh gi&#7845y l&agrave; nh&#7919ng l&#7901i ch&uacute;c t&#7889t &#273&#7865p &#273&#7871n b&#7879nh nhi</span></span></em></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><em><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><img width="448" height="336" alt="" src="H%C3%8CNH%207.JPG" /></span></span></em></div> <div style="text-align: center;"><em><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Nh&#7919ng b&oacute;ng bay m&agrave;u v&agrave;ng bay l&ecirc;n tr&#7901i mang theo hy v&#7885ng s&#7889ng cho b&#7879nh nhi ung th&#432</span></span></em></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> B&#7841n Ng&#7885c Ng&agrave;, t&igrave;nh nguy&#7879n vi&ecirc;n n&ograve;ng c&#7889t c&#7911a ng&agrave;y h&#7897i chia s&#7867: &ldquo;Ng&agrave;y h&#7897i n&agrave;y r&#7845t c&oacute; &yacute; ngh&#297a, nh&#7845t l&agrave; &#273&#7889i v&#7899i c&aacute;c b&#7879nh nhi ung th&#432, hy v&#7885ng nh&#7919ng vi&#7879c l&agrave;m c&#7911a anh ch&#7883 t&igrave;nh nguy&#7879n vi&ecirc;n h&#417n 2 th&aacute;ng nay s&#7869 g&oacute;p ph&#7847n g&acirc;y qu&#7929 cho c&aacute;c em, mong c&aacute;c em s&#7869 mau h&#7871t b&#7879nh v&agrave; v&#432&#7907t qua s&#7889 ph&#7853n&rdquo;.<br /> </span></span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><strong><br /> THANH HUY</strong><br /> <br /> </span></span></div> </meta> </div> </meta> </div> </meta> </div> </meta> </div> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;