Đoàn Samco góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>&#272o&agrave;n Samco g&oacute;p &yacute; D&#7921 th&#7843o s&#7917a &#273&#7893i Hi&#7871n ph&aacute;p</strong></span></span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">100 c&aacute;n b&#7897 &#272o&agrave;n, &#273o&agrave;n vi&ecirc;n T&#7893ng C&ocirc;ng ty C&#417 kh&iacute; Giao th&ocirc;ng v&#7853n t&#7843i S&agrave;i G&ograve;n &#273&atilde; t&iacute;ch c&#7921c tham gia H&#7897i ngh&#7883 tri&#7875n khai g&oacute;p &yacute; D&#7921 th&#7843o s&#7917a &#273&#7893i Hi&#7871n ph&aacute;p n&#259m 1992 do Ban Th&#432&#7901ng v&#7909 &#272o&agrave;n T&#7893ng C&ocirc;ng ty t&#7893 ch&#7913c.</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><img src="318155_149982248497660_1285060136_n%20(1)(1).jpg" width="448" height="300" alt="" /></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><em>&#272o&agrave;n vi&ecirc;n tham gia g&oacute;p &yacute; D&#7921 th&#7843o s&#7917a &#273&#7893i Hi&#7871n ph&aacute;p.</em></span></span></div> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"> Tham d&#7921 t&#7885a &#273&agrave;m, &#273&#7891ng ch&iacute; D&#432&#417ng Quang Th&#7885 - Tr&#432&#7903ng ph&ograve;ng Ph&#7893 bi&#7871n, Gi&aacute;o d&#7909c ph&aacute;p lu&#7853t, S&#7903 T&#432 ph&aacute;p TP.H&#7891 Ch&iacute; Minh &#273&atilde; b&aacute;o c&aacute;o m&#7897t s&#7889 n&#7897i dung c&#417 b&#7843n c&#7911a D&#7921 th&#7843o s&#7917a &#273&#7893i Hi&#7871n ph&aacute;p n&#259m 1992 v&agrave; &#273&#7883nh h&#432&#7899ng n&#7897i dung, ph&#432&#417ng th&#7913c &#273&oacute;ng g&oacute;p D&#7921 th&#7843o s&#7917a &#273&#7893i Hi&#7871n ph&aacute;p 1992. 75 l&#432&#7907t &yacute; ki&#7871n &#273&oacute;ng g&oacute;p v&#7899i h&#417n 64 v&#7845n &#273&#7873 xung quanh n&#7897i dung quy&#7873n con ng&#432&#7901i, quy&#7873n v&agrave; ngh&#297a v&#7909 c&#7911a c&ocirc;ng d&acirc;n; ch&#7871 &#273&#7897 ch&iacute;nh tr&#7883 kinh t&#7871, x&atilde; h&#7897i, v&#259n h&oacute;a, gi&aacute;o d&#7909c, khoa h&#7885c, c&ocirc;ng ngh&#7879 v&agrave; m&ocirc;i tr&#432&#7901ng.<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><br /> Trong &#273&oacute;, t&#7853p trung v&agrave;o vi&#7879c &#273&#7873 ngh&#7883 gi&#7919 nguy&ecirc;n &#272i&#7873u 66 Hi&#7871n ph&aacute;p 1992 quy &#273&#7883nh v&#7873 Thanh ni&ecirc;n &ndash; l&agrave; l&#7921c l&#432&#7907ng ti&ecirc;n phong, ph&aacute;t huy tinh th&#7847n xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguy&#7879n c&oacute; vai tr&ograve; to l&#7899n trong c&ocirc;ng cu&#7897c x&acirc;y d&#7921ng v&agrave; b&#7843o v&#7879 T&#7893 qu&#7889c Vi&#7879t Nam. B&ecirc;n c&#7841nh &#273&oacute;, nhi&#7873u &#273o&agrave;n vi&ecirc;n &#273&atilde; c&oacute; chung &yacute; ki&#7871n quy &#273&#7883nh ri&ecirc;ng m&#7897t &#273i&#7873u v&#7873 &#272o&agrave;n TNCS H&#7891 Ch&iacute; Minh.<br /> <br /> Th&ocirc;ng qua t&#7885a &#273&agrave;m, c&aacute;n b&#7897 &#272o&agrave;n, &#273o&agrave;n vi&ecirc;n T&#7893ng C&ocirc;ng ty &#273&atilde; ph&aacute;t huy vai tr&ograve; tu&#7893i tr&#7867, ph&aacute;t huy quy&#7873n l&agrave;m ch&#7911, n&ecirc;u cao &yacute; th&#7913c c&ocirc;ng d&acirc;n v&agrave; th&#7921c hi&#7879n t&#7889t vai tr&ograve; ph&#7843n bi&#7879n x&atilde; h&#7897i c&aacute;c v&#7845n &#273&#7873 c&oacute; li&ecirc;n quan.</span><br /> </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>C.T.V</strong></span></span></p> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;