Hiến pháp cần có quy định về thanh niên

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;<b style="text-align: justify;">Hi</b><b style="text-align: justify;">&#7871n ph&aacute;p c&#7847n c&oacute; quy &#273&#7883nh v&#7873 thanh ni&ecirc;n</b></span></span></div> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Ng&agrave;y 27/2, Ban Th&#432&#7901ng v&#7909 Qu&#7853n &#272o&agrave;n B&igrave;nh T&acirc;n &#273&atilde; t&#7893 ch&#7913c h&#7897i ngh&#7883 l&#7845y &yacute; ki&#7871n g&oacute;p &yacute; cho d&#7921 th&#7843o s&#7917a &#273&#7893i Hi&#7871n ph&aacute;p n&#259m 1992. </span></span><span style="font-family:Arial"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Ph&aacute;t bi&#7875u t&#7841i h&#7897i ngh&#7883, c&aacute;c &#273&#7891ng ch&iacute; c&aacute;n b&#7897 &#272o&agrave;n &#273&#7873u &#273&#7891ng t&igrave;nh v&#7899i s&#7921 c&#7847n thi&#7871t ph&#7843i s&#7917a &#273&ocirc;i Hi&#7871n ph&aacute;p n&#259m 1992 nh&#7857m ho&agrave;n thi&#7879n th&#7875 ch&#7871 kinh t&#7871 th&#7883 tr&#432&#7901ng &#273&#7883nh h&#432&#7899ng x&atilde; h&#7897i ch&#7911 ngh&#297a, b&#7843o &#273&#7843m t&#7889t h&#417n v&#7873 quy&#7873n con ng&#432&#7901i, quy&#7873n v&agrave; ngh&#297a v&#7909 c&#417 b&#7843n c&#7911a c&ocirc;ng d&acirc;n, x&acirc;y d&#7921ng v&agrave; b&#7843o v&#7879 &#273&#7845t n&#432&#7899c trong t&igrave;nh h&igrave;nh hi&#7879n nay. </span></span><span style="font-family:Arial"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">C&aacute;c &yacute; ki&#7871n &#273&oacute;ng g&oacute;p t&#7841i h&#7897i ngh&#7883 &#273&#7873u th&#7889ng nh&#7845t v&#7899i d&#7921 th&#7843o s&#7917a &#273&#7893i Hi&#7871n ph&aacute;p n&#259m 1992, &#273&#7891ng th&#7901i cho r&#7857ng d&#7921 th&#7843o s&#7917 &#273&ocirc;i Hi&#7871n ph&aacute;p ng&#7855n g&#7885n nh&#432ng v&#7851n &#273&#7843m b&#7843o &#273&#7847y &#273&#7911 &yacute; ngh&#297a, kh&aacute;i qu&aacute;t h&#7871t c&aacute;c n&#7897i dung c&#7889t l&otilde;i m&agrave; Hi&#7871n ph&aacute;p &#273&#7873 c&#7853p.</span></span><span style="font-family:Arial"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Tuy nhi&ecirc;n, c&oacute; &yacute; ki&#7871n cho r&#7857ng, Hi&#7871n ph&aacute;p c&#7847n c&oacute; quy &#273&#7883nh v&#7873 thanh ni&ecirc;n, c&#7909 th&#7875 l&agrave; gi&#7919 l&#7841i &#272i&#7873u 66 Hi&#7871n ph&aacute;p n&#259m 1992, trong &#273&oacute; quy &#273&#7883nh: &ldquo;Thanh ni&ecirc;n &#273&#432&#7907c gia &#273&igrave;nh, Nh&agrave; n&#432&#7899c v&agrave; x&atilde; h&#7897i t&#7841o &#273i&#7873u ki&#7879n h&#7885c t&#7853p, lao &#273&#7897ng v&agrave; gi&#7843i tr&iacute;, ph&aacute;t tri&#7875n th&#7875 l&#7921c, tr&iacute; tu&#7879, b&#7891i d&#432&#7905ng v&#7873 &#273&#7841o &#273&#7913c, truy&#7873n th&#7889ng d&acirc;n t&#7897c, &yacute; th&#7913c c&ocirc;ng d&acirc;n v&agrave; l&yacute; t&#432&#7903ng x&atilde; h&#7897i ch&#7911 ngh&#297a, &#273i &#273&#7847u trong trong c&ocirc;ng cu&#7897c lao &#273&#7897ng s&aacute;ng t&#7841o v&agrave; b&#7843o v&#7879 T&#7893 qu&#7889c&rdquo;.</span></span><span style="font-family:Arial"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 6pt; text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>M.H.</strong></span></span><span style="font-family:Arial"><o:p></o:p></span></p> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;