Hiến pháp cần có quy định về thanh niên

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;<b style="text-align: justify;">Hi</b><b style="text-align: justify;">&#7871n ph&aacute;p c&#7847n c&oacute; quy &#273&#7883nh v&#7873 thanh ni&ecirc;n</b></span></span></div> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Ng&agrave;y 27/2, Ban Th&#432&#7901ng v&#7909 Qu&#7853n &#272o&agrave;n B&igrave;nh T&acirc;n &#273&atilde; t&#7893 ch&#7913c h&#7897i ngh&#7883 l&#7845y &yacute; ki&#7871n g&oacute;p &yacute; cho d&#7921 th&#7843o s&#7917a &#273&#7893i Hi&#7871n ph&aacute;p n&#259m 1992. </span></span><span style="font-family:Arial"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Ph&aacute;t bi&#7875u t&#7841i h&#7897i ngh&#7883, c&aacute;c &#273&#7891ng ch&iacute; c&aacute;n b&#7897 &#272o&agrave;n &#273&#7873u &#273&#7891ng t&igrave;nh v&#7899i s&#7921 c&#7847n thi&#7871t ph&#7843i s&#7917a &#273&ocirc;i Hi&#7871n ph&aacute;p n&#259m 1992 nh&#7857m ho&agrave;n thi&#7879n th&#7875 ch&#7871 kinh t&#7871 th&#7883 tr&#432&#7901ng &#273&#7883nh h&#432&#7899ng x&atilde; h&#7897i ch&#7911 ngh&#297a, b&#7843o &#273&#7843m t&#7889t h&#417n v&#7873 quy&#7873n con ng&#432&#7901i, quy&#7873n v&agrave; ngh&#297a v&#7909 c&#417 b&#7843n c&#7911a c&ocirc;ng d&acirc;n, x&acirc;y d&#7921ng v&agrave; b&#7843o v&#7879 &#273&#7845t n&#432&#7899c trong t&igrave;nh h&igrave;nh hi&#7879n nay. </span></span><span style="font-family:Arial"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">C&aacute;c &yacute; ki&#7871n &#273&oacute;ng g&oacute;p t&#7841i h&#7897i ngh&#7883 &#273&#7873u th&#7889ng nh&#7845t v&#7899i d&#7921 th&#7843o s&#7917a &#273&#7893i Hi&#7871n ph&aacute;p n&#259m 1992, &#273&#7891ng th&#7901i cho r&#7857ng d&#7921 th&#7843o s&#7917 &#273&ocirc;i Hi&#7871n ph&aacute;p ng&#7855n g&#7885n nh&#432ng v&#7851n &#273&#7843m b&#7843o &#273&#7847y &#273&#7911 &yacute; ngh&#297a, kh&aacute;i qu&aacute;t h&#7871t c&aacute;c n&#7897i dung c&#7889t l&otilde;i m&agrave; Hi&#7871n ph&aacute;p &#273&#7873 c&#7853p.</span></span><span style="font-family:Arial"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Tuy nhi&ecirc;n, c&oacute; &yacute; ki&#7871n cho r&#7857ng, Hi&#7871n ph&aacute;p c&#7847n c&oacute; quy &#273&#7883nh v&#7873 thanh ni&ecirc;n, c&#7909 th&#7875 l&agrave; gi&#7919 l&#7841i &#272i&#7873u 66 Hi&#7871n ph&aacute;p n&#259m 1992, trong &#273&oacute; quy &#273&#7883nh: &ldquo;Thanh ni&ecirc;n &#273&#432&#7907c gia &#273&igrave;nh, Nh&agrave; n&#432&#7899c v&agrave; x&atilde; h&#7897i t&#7841o &#273i&#7873u ki&#7879n h&#7885c t&#7853p, lao &#273&#7897ng v&agrave; gi&#7843i tr&iacute;, ph&aacute;t tri&#7875n th&#7875 l&#7921c, tr&iacute; tu&#7879, b&#7891i d&#432&#7905ng v&#7873 &#273&#7841o &#273&#7913c, truy&#7873n th&#7889ng d&acirc;n t&#7897c, &yacute; th&#7913c c&ocirc;ng d&acirc;n v&agrave; l&yacute; t&#432&#7903ng x&atilde; h&#7897i ch&#7911 ngh&#297a, &#273i &#273&#7847u trong trong c&ocirc;ng cu&#7897c lao &#273&#7897ng s&aacute;ng t&#7841o v&agrave; b&#7843o v&#7879 T&#7893 qu&#7889c&rdquo;.</span></span><span style="font-family:Arial"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 6pt; text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>M.H.</strong></span></span><span style="font-family:Arial"><o:p></o:p></span></p> </html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;