Quận 5: Lấy ý kiếncán bộ Đoàn về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992<br>

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: small;">Qu&#7853n 5: L&#7845y &yacute; ki&#7871nc&aacute;n b&#7897 &#272o&agrave;n v&#7873 D&#7921 th&#7843o s&#7917a &#273&#7893i Hi&#7871n ph&aacute;p n&#259m 1992</span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /> Nh&#7857m ph&aacute;t huy quy&#7873n l&agrave;m ch&#7911, huy &#273&#7897ng tr&iacute; tu&#7879, t&acirc;m huy&#7871t c&#7911a c&aacute;n b&#7897 &#272o&agrave;n, &#273o&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Qu&#7853n 5 trong vi&#7879c &#273&oacute;ng g&oacute;p &yacute; ki&#7871n s&#7917a &#273&#7893i Hi&#7871n ph&aacute;p, Qu&#7853n &#272o&agrave;n 5 t&#7893 ch&#7913c H&#7897i ngh&#7883 l&#7845y &yacute; ki&#7871n v&#7873 D&#7921 th&#7843o s&#7917a &#273&#7893i Hi&#7871n ph&aacute;p n&#259m 1992 cho c&aacute;n b&#7897 &#272o&agrave;n &ndash; H&#7897i &ndash; &#272&#7897i ch&#7911 ch&#7889t. </span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><br /> </span><img width="448" height="335" alt="" src="3.jpg" /></div> <div style="text-align: center;"><em><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">C&aacute;n b&#7897 &#272o&agrave;n - H&#7897i - &#272&#7897i ch&#7911 ch&#7889t tham gia &#273&oacute;ng g&oacute;p &yacute; ki&#7871n v&#7873 D&#7921 th&#7843o s&#7917a &#273&#7893i Hi&#7871n ph&aacute;p n&#259m 1992</span></span></em></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> H&#7897i ngh&#7883 &#273&atilde; t&#7893 ch&#7913c l&#7845y &yacute; ki&#7871n v&#7873 to&agrave;n b&#7897 D&#7921 th&#7843o s&#7917a &#273&#7893i Hi&#7871n ph&aacute;p n&#259m 1992, bao g&#7891m: L&#7901i n&oacute;i &#273&#7847u; ch&#7871 &#273&#7897 ch&iacute;nh tr&#7883; quy&#7873n con ng&#432&#7901i, quy&#7873n v&agrave; ngh&#297a v&#7909 c&#417 b&#7843n c&#7911a c&ocirc;ng d&acirc;n; kinh t&#7871, x&atilde; h&#7897i, v&#259n h&oacute;a, gi&aacute;o d&#7909c, khoa h&#7885c, c&ocirc;ng ngh&#7879 v&agrave; m&ocirc;i tr&#432&#7901ng; b&#7843o v&#7879 T&#7893 qu&#7889c; b&#7897 m&aacute;y nh&agrave; n&#432&#7899c; hi&#7879u l&#7921c c&#7911a Hi&#7871n ph&aacute;p v&agrave; quy tr&igrave;nh s&#7917a &#273&#7893i Hi&#7871n ph&aacute;p; k&#7929 thu&#7853t tr&igrave;nh b&agrave;y c&aacute;c quy &#273&#7883nh c&#7911a Hi&#7871n ph&aacute;p. C&oacute; 56 &yacute; ki&#7871n c&#7911a c&aacute;n b&#7897 &#272o&agrave;n, &#273o&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n &#273&oacute;ng g&oacute;p v&#7873 D&#7921 th&#7843o s&#7917a &#273&#7893i Hi&#7871n ph&aacute;p n&#259m 1992.<br /> <br /> Nhi&#7873u &yacute; ki&#7871n t&#7853p trung g&oacute;p &yacute; s&acirc;u v&#7873 nh&#7919ng n&#7897i dung li&ecirc;n quan tr&#7921c ti&#7871p &#273&#7871n ph&#7841m vi, l&#297nh v&#7921c ho&#7841t &#273&#7897ng c&#7911a t&#7893 ch&#7913c &#272o&agrave;n, H&#7897i v&agrave; nh&#7919ng v&#7845n &#273&#7873 &#273o&agrave;n vi&ecirc;n, h&#7897i vi&ecirc;n quan t&acirc;m. Th&ocirc;ng qua h&#7897i ngh&#7883 n&acirc;ng cao nh&#7853n th&#7913c, tr&aacute;ch nhi&#7879m v&agrave; t&#7841o s&#7921 &#273&#7891ng thu&#7853n c&#7911a c&aacute;c c&#7845p b&#7897 &#272o&agrave;n, &#273o&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n &#273&#7889i v&#7899i vi&#7879c s&#7917a &#273&#7893i Hi&#7871n ph&aacute;p v&agrave; thi h&agrave;nh Hi&#7871n ph&aacute;p.</span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><br /> <br /> <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; HI&#7870U TRUNG</strong><br /> <br /> </span></div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;