Quận 5: Lấy ý kiếncán bộ Đoàn về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992<br>

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: small;">Qu&#7853n 5: L&#7845y &yacute; ki&#7871nc&aacute;n b&#7897 &#272o&agrave;n v&#7873 D&#7921 th&#7843o s&#7917a &#273&#7893i Hi&#7871n ph&aacute;p n&#259m 1992</span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /> Nh&#7857m ph&aacute;t huy quy&#7873n l&agrave;m ch&#7911, huy &#273&#7897ng tr&iacute; tu&#7879, t&acirc;m huy&#7871t c&#7911a c&aacute;n b&#7897 &#272o&agrave;n, &#273o&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Qu&#7853n 5 trong vi&#7879c &#273&oacute;ng g&oacute;p &yacute; ki&#7871n s&#7917a &#273&#7893i Hi&#7871n ph&aacute;p, Qu&#7853n &#272o&agrave;n 5 t&#7893 ch&#7913c H&#7897i ngh&#7883 l&#7845y &yacute; ki&#7871n v&#7873 D&#7921 th&#7843o s&#7917a &#273&#7893i Hi&#7871n ph&aacute;p n&#259m 1992 cho c&aacute;n b&#7897 &#272o&agrave;n &ndash; H&#7897i &ndash; &#272&#7897i ch&#7911 ch&#7889t. </span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><br /> </span><img width="448" height="335" alt="" src="3.jpg" /></div> <div style="text-align: center;"><em><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">C&aacute;n b&#7897 &#272o&agrave;n - H&#7897i - &#272&#7897i ch&#7911 ch&#7889t tham gia &#273&oacute;ng g&oacute;p &yacute; ki&#7871n v&#7873 D&#7921 th&#7843o s&#7917a &#273&#7893i Hi&#7871n ph&aacute;p n&#259m 1992</span></span></em></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> H&#7897i ngh&#7883 &#273&atilde; t&#7893 ch&#7913c l&#7845y &yacute; ki&#7871n v&#7873 to&agrave;n b&#7897 D&#7921 th&#7843o s&#7917a &#273&#7893i Hi&#7871n ph&aacute;p n&#259m 1992, bao g&#7891m: L&#7901i n&oacute;i &#273&#7847u; ch&#7871 &#273&#7897 ch&iacute;nh tr&#7883; quy&#7873n con ng&#432&#7901i, quy&#7873n v&agrave; ngh&#297a v&#7909 c&#417 b&#7843n c&#7911a c&ocirc;ng d&acirc;n; kinh t&#7871, x&atilde; h&#7897i, v&#259n h&oacute;a, gi&aacute;o d&#7909c, khoa h&#7885c, c&ocirc;ng ngh&#7879 v&agrave; m&ocirc;i tr&#432&#7901ng; b&#7843o v&#7879 T&#7893 qu&#7889c; b&#7897 m&aacute;y nh&agrave; n&#432&#7899c; hi&#7879u l&#7921c c&#7911a Hi&#7871n ph&aacute;p v&agrave; quy tr&igrave;nh s&#7917a &#273&#7893i Hi&#7871n ph&aacute;p; k&#7929 thu&#7853t tr&igrave;nh b&agrave;y c&aacute;c quy &#273&#7883nh c&#7911a Hi&#7871n ph&aacute;p. C&oacute; 56 &yacute; ki&#7871n c&#7911a c&aacute;n b&#7897 &#272o&agrave;n, &#273o&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n &#273&oacute;ng g&oacute;p v&#7873 D&#7921 th&#7843o s&#7917a &#273&#7893i Hi&#7871n ph&aacute;p n&#259m 1992.<br /> <br /> Nhi&#7873u &yacute; ki&#7871n t&#7853p trung g&oacute;p &yacute; s&acirc;u v&#7873 nh&#7919ng n&#7897i dung li&ecirc;n quan tr&#7921c ti&#7871p &#273&#7871n ph&#7841m vi, l&#297nh v&#7921c ho&#7841t &#273&#7897ng c&#7911a t&#7893 ch&#7913c &#272o&agrave;n, H&#7897i v&agrave; nh&#7919ng v&#7845n &#273&#7873 &#273o&agrave;n vi&ecirc;n, h&#7897i vi&ecirc;n quan t&acirc;m. Th&ocirc;ng qua h&#7897i ngh&#7883 n&acirc;ng cao nh&#7853n th&#7913c, tr&aacute;ch nhi&#7879m v&agrave; t&#7841o s&#7921 &#273&#7891ng thu&#7853n c&#7911a c&aacute;c c&#7845p b&#7897 &#272o&agrave;n, &#273o&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n &#273&#7889i v&#7899i vi&#7879c s&#7917a &#273&#7893i Hi&#7871n ph&aacute;p v&agrave; thi h&agrave;nh Hi&#7871n ph&aacute;p.</span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><br /> <br /> <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; HI&#7870U TRUNG</strong><br /> <br /> </span></div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;