Bình Thạnh: Lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: small;">B&igrave;nh Th&#7841nh: L&#7845y &yacute; ki&#7871n v&#7873 D&#7921 th&#7843o s&#7917a &#273&#7893i Hi&#7871n ph&aacute;p n&#259m 1992</span></span></strong></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> V&#7899i m&#7909c &#273&iacute;ch ph&aacute;t huy quy&#7873n l&agrave;m ch&#7911, huy &#273&#7897ng tr&iacute; tu&#7879, t&acirc;m huy&#7871t c&#7911a c&aacute;n b&#7897 &#272o&agrave;n, &#273o&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n qu&#7853n B&igrave;nh Th&#7841nh trong vi&#7879c &#273&oacute;ng g&oacute;p &yacute; ki&#7871n s&#7917a &#273&#7893i Hi&#7871n ph&aacute;p, Qu&#7853n &#273o&agrave;n B&igrave;nh Th&#7841nh t&#7893 ch&#7913c H&#7897i ngh&#7883 l&#7845y &yacute; ki&#7871n v&#7873 D&#7921 th&#7843o s&#7917a &#273&#7893i Hi&#7871n ph&aacute;p n&#259m 1992 cho l&#7921c l&#432&#7907ng &#7911y vi&ecirc;n BCH c&#417 s&#7903 &#272o&agrave;n c&aacute;c khu v&#7921c, c&aacute;c &#273&#7891ng ch&iacute; Th&#432&#7901ng tr&#7921c &#7910y ban H&#7897i LHTN Vi&#7879t Nam 20 ph&#432&#7901ng, l&#7921c l&#432&#7907ng Tr&#7907 l&yacute; thanh ni&ecirc;n, T&#7893ng ph&#7909 tr&aacute;ch &#272&#7897i tr&ecirc;n &#273&#7883a b&agrave;n qu&#7853n.</span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><img width="448" height="335" alt="" src="%C4%90%E1%BB%93ng%20ch%C3%AD%20Tr%E1%BA%A7n%20Anh%20Khoa%20-%20B%C3%AD%20th%C6%B0%20Qu%E1%BA%ADn%20%C4%91o%C3%A0n%20ph%C3%A1t%20bi%E1%BB%83u.jpg" /></div> <div style="text-align: center;"><em><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">&#272&#7891ng ch&iacute; Tr&#7847n Anh Khoa - B&iacute; th&#432&nbsp;Qu&#7853n &#272o&agrave;n ph&aacute;t bi&#7875u t&#7841i h&#7897i ngh&#7883</span></span></em></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> &nbsp;&#272&#7891ng ch&iacute; B&ugrave;i Thanh Loan &ndash; Qu&#7853n &#7911y vi&ecirc;n, Tr&#432&#7903ng ph&ograve;ng T&#432 ph&aacute;p qu&#7853n B&igrave;nh Th&#7841nh &#273&atilde; b&aacute;o c&aacute;o m&#7897t s&#7889 n&#7897i dung c&#417 b&#7843n c&#7911a D&#7921 th&#7843o s&#7917a &#273&#7893i Hi&#7871n ph&aacute;p n&#259m 1992 v&agrave; &#273&#7883nh h&#432&#7899ng n&#7897i dung, ph&#432&#417ng th&#7913c &#273&oacute;ng g&oacute;p D&#7921 th&#7843o s&#7917a &#273&#7893i Hi&#7871n ph&aacute;p 1992.&nbsp; Qua &#273&oacute;, &#273&atilde; c&oacute; nhi&#7873u &yacute; ki&#7871n &#273&oacute;ng g&oacute;p v&#7873 quy&#7873n con ng&#432&#7901i, quy&#7873n v&agrave; ngh&#297a v&#7909 c&#417 b&#7843n c&#7911a c&ocirc;ng d&acirc;n; kinh t&#7871, x&atilde; h&#7897i, v&#259n h&oacute;a, gi&aacute;o d&#7909c, khoa h&#7885c, c&ocirc;ng ngh&#7879 v&agrave; m&ocirc;i tr&#432&#7901ng; b&#7843o v&#7879 T&#7893 qu&#7889c; b&#7897 m&aacute;y nh&agrave; n&#432&#7899c; hi&#7879u l&#7921c c&#7911a Hi&#7871n ph&aacute;p v&agrave; quy tr&igrave;nh s&#7917a &#273&#7893i Hi&#7871n ph&aacute;p; k&#7929 thu&#7853t tr&igrave;nh b&agrave;y c&aacute;c quy &#273&#7883nh c&#7911a Hi&#7871n ph&aacute;p.</span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> &nbsp;&#272&#7891ng th&#7901i, ph&aacute;t huy quy&#7873n l&agrave;m ch&#7911 c&#7911a nh&acirc;n d&acirc;n, b&#7843o &#273&#7843m s&#7921 l&atilde;nh &#273&#7841o c&#7911a &#272&#7843ng, ph&aacute;t tri&#7875n n&#7873n kinh t&#7871 th&#7883 tr&#432&#7901ng &#273&#7883nh h&#432&#7899ng XHCN, x&acirc;y d&#7921ng v&agrave; ho&agrave;n thi&#7879n Nh&agrave; n&#432&#7899c ph&aacute;p quy&#7873n XHCN Vi&#7879t Nam c&#7911a nh&acirc;n d&acirc;n, do nh&acirc;n d&acirc;n, v&igrave; nh&acirc;n d&acirc;n. B&ecirc;n c&#7841nh &#273&oacute;, nhi&#7873u &yacute; ki&#7871n t&#7853p trung g&oacute;p &yacute; s&acirc;u v&#7873 nh&#7919ng n&#7897i dung li&ecirc;n quan tr&#7921c ti&#7871p &#273&#7871n ph&#7841m vi, l&#297nh v&#7921c ho&#7841t &#273&#7897ng c&#7911a t&#7893 ch&#7913c &#272o&agrave;n, H&#7897i v&agrave; nh&#7919ng v&#7845n &#273&#7873 &#273o&agrave;n vi&ecirc;n, h&#7897i vi&ecirc;n quan t&acirc;m. Qua h&#7897i ngh&#7883, g&oacute;p &yacute; d&#7921 th&#7843o s&#7917a &#273&#7893i Hi&#7871n ph&aacute;p &#273&atilde; ph&aacute;t huy vai tr&ograve; tu&#7893i tr&#7867, ph&aacute;t huy quy&#7873n l&agrave;m ch&#7911, n&ecirc;u cao &yacute; th&#7913c c&ocirc;ng d&acirc;n v&agrave; th&#7921c hi&#7879n t&#7889t vai tr&ograve; ph&#7843n bi&#7879n x&atilde; h&#7897i c&aacute;c v&#7845n &#273&#7873 c&oacute; li&ecirc;n quan. &#272&#7891ng th&#7901i, t&#7841o &#273i&#7873u ki&#7879n cho &#273o&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n th&#7875 hi&#7879n &yacute; ch&iacute;, nguy&#7879n v&#7885ng qua vi&#7879c &#273&oacute;ng g&oacute;p &yacute; ki&#7871n &#273&#7871n &#7910y ban d&#7921 th&#7843o s&#7917a &#273&#7893i Hi&#7871n ph&aacute;p 1992.</span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><br /> <strong>L&Ecirc; V&#360</strong><br /> <br /> <br /> </span></div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;