Bình Thạnh: Lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: small;">B&igrave;nh Th&#7841nh: L&#7845y &yacute; ki&#7871n v&#7873 D&#7921 th&#7843o s&#7917a &#273&#7893i Hi&#7871n ph&aacute;p n&#259m 1992</span></span></strong></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> V&#7899i m&#7909c &#273&iacute;ch ph&aacute;t huy quy&#7873n l&agrave;m ch&#7911, huy &#273&#7897ng tr&iacute; tu&#7879, t&acirc;m huy&#7871t c&#7911a c&aacute;n b&#7897 &#272o&agrave;n, &#273o&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n qu&#7853n B&igrave;nh Th&#7841nh trong vi&#7879c &#273&oacute;ng g&oacute;p &yacute; ki&#7871n s&#7917a &#273&#7893i Hi&#7871n ph&aacute;p, Qu&#7853n &#273o&agrave;n B&igrave;nh Th&#7841nh t&#7893 ch&#7913c H&#7897i ngh&#7883 l&#7845y &yacute; ki&#7871n v&#7873 D&#7921 th&#7843o s&#7917a &#273&#7893i Hi&#7871n ph&aacute;p n&#259m 1992 cho l&#7921c l&#432&#7907ng &#7911y vi&ecirc;n BCH c&#417 s&#7903 &#272o&agrave;n c&aacute;c khu v&#7921c, c&aacute;c &#273&#7891ng ch&iacute; Th&#432&#7901ng tr&#7921c &#7910y ban H&#7897i LHTN Vi&#7879t Nam 20 ph&#432&#7901ng, l&#7921c l&#432&#7907ng Tr&#7907 l&yacute; thanh ni&ecirc;n, T&#7893ng ph&#7909 tr&aacute;ch &#272&#7897i tr&ecirc;n &#273&#7883a b&agrave;n qu&#7853n.</span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><img width="448" height="335" alt="" src="%C4%90%E1%BB%93ng%20ch%C3%AD%20Tr%E1%BA%A7n%20Anh%20Khoa%20-%20B%C3%AD%20th%C6%B0%20Qu%E1%BA%ADn%20%C4%91o%C3%A0n%20ph%C3%A1t%20bi%E1%BB%83u.jpg" /></div> <div style="text-align: center;"><em><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">&#272&#7891ng ch&iacute; Tr&#7847n Anh Khoa - B&iacute; th&#432&nbsp;Qu&#7853n &#272o&agrave;n ph&aacute;t bi&#7875u t&#7841i h&#7897i ngh&#7883</span></span></em></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> &nbsp;&#272&#7891ng ch&iacute; B&ugrave;i Thanh Loan &ndash; Qu&#7853n &#7911y vi&ecirc;n, Tr&#432&#7903ng ph&ograve;ng T&#432 ph&aacute;p qu&#7853n B&igrave;nh Th&#7841nh &#273&atilde; b&aacute;o c&aacute;o m&#7897t s&#7889 n&#7897i dung c&#417 b&#7843n c&#7911a D&#7921 th&#7843o s&#7917a &#273&#7893i Hi&#7871n ph&aacute;p n&#259m 1992 v&agrave; &#273&#7883nh h&#432&#7899ng n&#7897i dung, ph&#432&#417ng th&#7913c &#273&oacute;ng g&oacute;p D&#7921 th&#7843o s&#7917a &#273&#7893i Hi&#7871n ph&aacute;p 1992.&nbsp; Qua &#273&oacute;, &#273&atilde; c&oacute; nhi&#7873u &yacute; ki&#7871n &#273&oacute;ng g&oacute;p v&#7873 quy&#7873n con ng&#432&#7901i, quy&#7873n v&agrave; ngh&#297a v&#7909 c&#417 b&#7843n c&#7911a c&ocirc;ng d&acirc;n; kinh t&#7871, x&atilde; h&#7897i, v&#259n h&oacute;a, gi&aacute;o d&#7909c, khoa h&#7885c, c&ocirc;ng ngh&#7879 v&agrave; m&ocirc;i tr&#432&#7901ng; b&#7843o v&#7879 T&#7893 qu&#7889c; b&#7897 m&aacute;y nh&agrave; n&#432&#7899c; hi&#7879u l&#7921c c&#7911a Hi&#7871n ph&aacute;p v&agrave; quy tr&igrave;nh s&#7917a &#273&#7893i Hi&#7871n ph&aacute;p; k&#7929 thu&#7853t tr&igrave;nh b&agrave;y c&aacute;c quy &#273&#7883nh c&#7911a Hi&#7871n ph&aacute;p.</span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> &nbsp;&#272&#7891ng th&#7901i, ph&aacute;t huy quy&#7873n l&agrave;m ch&#7911 c&#7911a nh&acirc;n d&acirc;n, b&#7843o &#273&#7843m s&#7921 l&atilde;nh &#273&#7841o c&#7911a &#272&#7843ng, ph&aacute;t tri&#7875n n&#7873n kinh t&#7871 th&#7883 tr&#432&#7901ng &#273&#7883nh h&#432&#7899ng XHCN, x&acirc;y d&#7921ng v&agrave; ho&agrave;n thi&#7879n Nh&agrave; n&#432&#7899c ph&aacute;p quy&#7873n XHCN Vi&#7879t Nam c&#7911a nh&acirc;n d&acirc;n, do nh&acirc;n d&acirc;n, v&igrave; nh&acirc;n d&acirc;n. B&ecirc;n c&#7841nh &#273&oacute;, nhi&#7873u &yacute; ki&#7871n t&#7853p trung g&oacute;p &yacute; s&acirc;u v&#7873 nh&#7919ng n&#7897i dung li&ecirc;n quan tr&#7921c ti&#7871p &#273&#7871n ph&#7841m vi, l&#297nh v&#7921c ho&#7841t &#273&#7897ng c&#7911a t&#7893 ch&#7913c &#272o&agrave;n, H&#7897i v&agrave; nh&#7919ng v&#7845n &#273&#7873 &#273o&agrave;n vi&ecirc;n, h&#7897i vi&ecirc;n quan t&acirc;m. Qua h&#7897i ngh&#7883, g&oacute;p &yacute; d&#7921 th&#7843o s&#7917a &#273&#7893i Hi&#7871n ph&aacute;p &#273&atilde; ph&aacute;t huy vai tr&ograve; tu&#7893i tr&#7867, ph&aacute;t huy quy&#7873n l&agrave;m ch&#7911, n&ecirc;u cao &yacute; th&#7913c c&ocirc;ng d&acirc;n v&agrave; th&#7921c hi&#7879n t&#7889t vai tr&ograve; ph&#7843n bi&#7879n x&atilde; h&#7897i c&aacute;c v&#7845n &#273&#7873 c&oacute; li&ecirc;n quan. &#272&#7891ng th&#7901i, t&#7841o &#273i&#7873u ki&#7879n cho &#273o&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n th&#7875 hi&#7879n &yacute; ch&iacute;, nguy&#7879n v&#7885ng qua vi&#7879c &#273&oacute;ng g&oacute;p &yacute; ki&#7871n &#273&#7871n &#7910y ban d&#7921 th&#7843o s&#7917a &#273&#7893i Hi&#7871n ph&aacute;p 1992.</span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><br /> <strong>L&Ecirc; V&#360</strong><br /> <br /> <br /> </span></div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;