Căn nhà tình bạn đầu tiên năm 2013

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type"> <title></title> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">C&#259n nh&agrave; t&igrave;nh b&#7841n &#273&#7847u ti&ecirc;n n&#259m 2013</span></span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> Chi &#273o&agrave;n v&agrave; C&ocirc;ng &#273o&agrave;n b&#7897 ph&#7853n Trung t&acirc;m C&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; h&#7897i Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 ph&#7889i h&#7907p c&ugrave;ng Huy&#7879n &#272o&agrave;n C&#7911 Chi trao t&#7863ng c&#259n nh&agrave; t&igrave;nh b&#7841n cho b&agrave; Nguy&#7877n Th&#7883 Khu&acirc;n (x&atilde; Ph&#432&#7899c Th&#7841nh, huy&#7879n C&#7911 Chi).</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><img width="448" height="298" src="Anh%203.JPG" alt="" /></span></span></div> <div style="text-align: center;"><em><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Ch&#7883 Nguy&#7877n Thanh Xu&acirc;n &ndash; B&iacute; th&#432 Huy&#7879n &#273o&agrave;n C&#7911 Chi t&#7863ng qu&agrave; ch&uacute;c m&#7915ng gia &#273&igrave;nh b&agrave; Nguy&#7877n Th&#7883 Khu&acirc;n trong bu&#7893i trao nh&agrave;. </span></span></em></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> V&#7899i truy&#7873n th&#7889ng &ldquo;L&agrave; l&agrave;nh &#273&ugrave;m l&aacute; r&aacute;ch&rdquo;, ng&ocirc;i nh&agrave; m&#7899i, s&#7841ch &#273&#7865p mang &#273&#7871n cho gia &#273&igrave;nh b&agrave; Nguy&#7877n Th&#7883 Khu&acirc;n m&#7897t cu&#7897c s&#7889ng &#7893n &#273&#7883nh h&#417n, l&agrave; &#273&#7897ng l&#7921c &#273&#7875 gia &#273&igrave;nh v&#432&#417n l&ecirc;n tr&#432&#7899c nh&#7919ng kh&oacute; kh&#259n, v&#7845t v&#7843.<br /> <br /> V&#7899i s&#7889 ti&#7873n 38 tri&#7879u &#273&#7891ng, trong &#273&oacute; &#273o&agrave;n vi&ecirc;n, c&ocirc;ng &#273o&agrave;n v&agrave; chi &#273o&agrave;n trung t&acirc;m c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; h&#7897i &#273&atilde; c&ugrave;ng c&ocirc;ng ty C&#7893 ph&#7847n M&#7929 thu&#7853t Gia Long h&#7895 tr&#7907 30 tri&#7879u, s&#7889 c&ograve;n l&#7841i do gia &#273&igrave;nh c&#361ng nh&#432 ng&#432&#7901i d&acirc;n xung quanh c&ugrave;ng chung tay &#273&oacute;ng g&oacute;p.<br /> &nbsp;<br /> Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; ng&agrave;y nh&#7853n ng&ocirc;i nh&agrave;, &#273&#7841i di&#7879n l&atilde;nh &#273&#7841o ch&iacute;nh quy&#7873n, ng&#432&#7901i d&acirc;n &#273&#7883a ph&#432&#417ng &#273&atilde; &#273&#7871n chia s&#7867, chung vui c&ugrave;ng gia &#273&igrave;nh v&agrave; t&#7863ng nh&#7919ng m&oacute;n qu&agrave; thi&#7871t y&#7871u ph&#7909c v&#7909 &#273&#7901i s&#7889ng. <br /> </span></span></div> <div style="text-align: right;"><strong><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> TR&#7920C TRUNG<br /> &nbsp;</span></span></strong></div> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;