7 Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div>&nbsp;<span style="font-family: Arial; font-size: small;">&nbsp;</span><span style="font-family: Arial; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span></div> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>7 C&ocirc;ng d&acirc;n tr&#7867 ti&ecirc;u bi&#7875u Th&agrave;nh ph&#7889 H&#7891 Ch&iacute; Minh n&#259m 2013</b></span></span></span><b><span style="font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">C&#259n c&#7913 h&#7891 s&#417 gi&#7899i thi&#7879u c&#7911a c&#417 s&#7903 &#272o&agrave;n, x&eacute;t th&agrave;nh t&iacute;ch c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n ti&ecirc;u bi&#7875u v&agrave; &#273&#7907t th&#259m d&ograve; &yacute; ki&#7871n v&#7915a qua, H&#7897i &#273&#7891ng b&igrave;nh ch&#7885n &#273&atilde; c&acirc;n nh&#7855c v&agrave; ch&#7885n ra 07 g&#432&#417ng thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u bi&#7875u ch&iacute;nh th&#7913c tr&#7903 th&agrave;nh C&ocirc;ng d&acirc;n tr&#7867 ti&ecirc;u bi&#7875u Th&agrave;nh ph&#7889 H&#7891 Ch&iacute; Minh n&#259m 2013. &#272&oacute; l&agrave; c&aacute;c b&#7841n: Ch&acirc;u Tuy&#7871t V&acirc;n, Nguy&#7877n D&#432&#417ng Kim H&#7843o, Ph&#7841m Tu&#7845n Huy, Tr&#432&#417ng Anh V&#259n, &#272&#7863ng Hi&#7875u H&#7891ng, Nguy&#7877n Ch&iacute; Thanh, Nguy&#7877n Ho&agrave;ng Trung.</span></span><span style="font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">L&#7877 tuy&ecirc;n d&#432&#417ng C&ocirc;ng d&acirc;n tr&#7867 ti&ecirc;u bi&#7875u s&#7869 &#273&#432&#7907c t&#7893 ch&#7913c v&agrave;o ng&agrave;y 01/01/2014 t&#7841i Nh&agrave; V&#259n h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n v&agrave; s&#7869 &#273&#432&#7907c HTV truy&#7873n h&igrave;nh tr&#7921c ti&#7871p v&agrave;o l&uacute;c 9g00.</span></span><span style="font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Trang th&ocirc;ng tin &#273i&#7879n t&#7917 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n tr&acirc;n tr&#7885ng gi&#7899i thi&#7879u &#273&#7871n b&#7841n &#273&#7885c th&ocirc;ng tin v&#7873 nh&#7919ng g&#432&#417ng m&#7863t tr&#7867 &#273&#432&#7907c tuy&ecirc;n d&#432&#417ng:</span></span><b><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>1. CH&Acirc;U TUY&#7870T V&Acirc;N&nbsp;</b>- Sinh vi&ecirc;n l&#7899p 130D0301 khoa Qu&#7843n l&yacute; Th&#7875 d&#7909c th&#7875 thao, Trung t&acirc;m Gi&aacute;o d&#7909c th&#7875 ch&#7845t v&agrave; qu&#7889c ph&ograve;ng, Tr&#432&#7901ng &#272H T&ocirc;n &#272&#7913c Th&#7855ng, th&agrave;nh vi&ecirc;n &#273&#7897i tuy&#7875n Taekwondo qu&#7889c gia.</span></span></p> <p style="margin: 6pt 0cm; text-align: center; text-indent: 22.1pt;"><img src="Ch%C3%A2u%20Tuy%E1%BA%BFt%20V%C3%A2n.jpg" width="500" height="500" alt="" /></p> <p style="margin: 6pt 0cm; text-align: center; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><em>&nbsp;&#7842nh: Internet.</em></span></span></p> <p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>* Gi&#7899i thi&#7879u chung:</b></span></span><b><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></b></p> <p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Gia &#273&igrave;nh Tuy&#7871t V&acirc;n l&agrave; gia &#273&igrave;nh lao &#273&#7897ng, l&uacute;c &#273&#7847u Tuy&#7871t V&acirc;n tham gia th&#7875 thao nh&#7857m m&#7909c &#273&iacute;ch kh&#7887e m&#7841nh, sau &#273&oacute; b&#7841n &#273am m&ecirc; v&agrave; c&#7889 g&#7855ng t&#7853p luy&#7879n, ph&#7845n &#273&#7845u th&#7875 hi&#7879n m&igrave;nh trong c&aacute;c gi&#7843i &#273&#7845u. B&#7841n &#273&#432&#7907c ch&#7885n v&agrave;o &#273&#7897i tuy&#7875n qu&#7889c gia m&ocirc;n Taekwondo t&#7915 n&#259m 2009 &#273&#7871n nay v&#7851n c&#7889 g&#7855ng h&#7871t s&#7913c thi &#273&#7845u v&igrave; m&agrave;u c&#7901 s&#7855c &aacute;o c&#7911a d&acirc;n t&#7897c.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>* Th&agrave;nh t&iacute;ch n&#7893i b&#7853t n&#259m 2013:</b></span></span><b><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></b></p> <p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Ti&#7871p t&#7909c ph&aacute;t huy th&agrave;nh t&iacute;ch &#273&#7841t &#273&#432&#7907c trong nh&#7919ng n&#259m tr&#432&#7899c, n&#259m 2013 Tuy&#7871t V&acirc;n &#273&oacute;ng vai tr&ograve; r&#7845t quan tr&#7885ng trong vi&#7879c c&ugrave;ng &#273&#7891ng &#273&#7897i xu&#7845t s&#7855c gi&agrave;nh Huy ch&#432&#417ng v&agrave;ng v&ocirc; &#273&#7883ch to&agrave;n qu&#7889c v&agrave; 2 huy ch&#432&#417ng v&agrave;ng v&ocirc; &#273&#7883ch th&#7871 gi&#7899i n&#7897i dung quy&#7873n &#273&#7891ng &#273&#7897i.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Ngo&agrave;i vi&#7879c thi &#273&#7845u t&#7889t, Tuy&#7871t V&acirc;n c&ograve;n t&iacute;ch c&#7921c tham gia c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng c&#7911a tr&#432&#7901ng, khoa.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>* Khen th&#432&#7903ng:</b></span></span><b><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><i>- N&#259m 2013:</i></b></span></span><b><i><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ Huy ch&#432&#417ng v&agrave;ng m&ocirc;n&nbsp;</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><st1:place w:st="on"><st1:placename w:st="on"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Taekwondo</span></span></st1:placename><st1:placetype w:st="on"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">SEA</span></span></st1:placetype></st1:place><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;Games 27 (n&#7897i dung quy&#7873n &#273&#7891ng &#273&#7897i).</span></span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ Huy ch&#432&#417ng v&agrave;ng v&ocirc; &#273&#7883ch to&agrave;n qu&#7889c m&ocirc;n Teakwondo (n&#7897i dung quy&#7873n &#273&#7891ng &#273&#7897i).</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ 2 huy ch&#432&#417ng v&agrave;ng v&ocirc; &#273&#7883ch th&#7871 gi&#7899i m&ocirc;n Teakwondo (n&#7897i dung quy&#7873n &#273&#7891ng &#273&#7897i).</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><i>- C&aacute;c n&#259m tr&#432&#7899c:</i></b></span></span><b><i><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ B&#7857ng khen Th&#7911 t&#432&#7899ng Ch&iacute;nh ph&#7911 n&#259m 2010, 2011, 2012 v&#7873 th&agrave;nh t&iacute;ch huy ch&#432&#417ng v&agrave;ng th&#7871 gi&#7899i.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ B&#7857ng khen c&#7911a B&#7897 gi&aacute;o d&#7909c v&agrave; &#273&agrave;o t&#7841o n&#259m 2011 v&#7873 th&agrave;nh t&iacute;ch huy ch&#432&#417ng v&agrave;ng &#272&#7841i h&#7897i sinh vi&ecirc;n &#272&ocirc;ng Nam &Aacute;.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; line-height: 18px;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 19px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; +&nbsp;</span><span style="line-height: 19px;">Huy ch&#432&#417ng v&agrave;ng V&ocirc; &#273&#7883ch Ch&acirc;u &Aacute; n&#259m 2012</span></span></span><span style="font-size: 12.5pt; line-height: 25px;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 21.25pt; line-height: 18px;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 19px;">+ 2 huy ch&#432&#417ng v&agrave;ng &#272&#7841i h&#7897i sinh vi&ecirc;n Ch&acirc;u &Aacute; n&#259m 2012</span></span></span><span style="font-size: 12.5pt; line-height: 25px;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 21.25pt; line-height: 18px;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 19px;">+ Huy ch&#432&#417ng v&agrave;ng Qu&acirc;n s&#7921 Th&#7871 Gi&#7899i n&#259m 2012</span></span></span><span style="font-size: 12.5pt; line-height: 25px;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 21.25pt; line-height: 18px;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 19px;">+ 2 huy ch&#432&#417ng b&#7841c v&agrave; 1 huy ch&#432&#417ng v&agrave;ng v&ocirc; &#273&#7883ch th&#7871 gi&#7899i n&#259m 2012.</span></span></span><span style="font-size: 12.5pt; line-height: 25px;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 21.25pt; line-height: 18px;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 19px;">+ Huy ch&#432&#417ng v&agrave;ng &#272&#7841i h&#7897i sinh vi&ecirc;n &#272&ocirc;ng Nam &Aacute; n&#259m 2012.</span></span></span><span style="font-size: 12.5pt; line-height: 25px;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 21.25pt; line-height: 18px;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 19px;">+&nbsp; 2 huy ch&#432&#417ng v&agrave;ng V&ocirc; &#273&#7883ch th&#7871 gi&#7899i, huy ch&#432&#417ng &#273&#7891ng &#272&#7841i h&#7897i sinh vi&ecirc;n Th&#7871 Gi&#7899i, Huy ch&#432&#417ng&nbsp;</span></span></span><span style="font-size: 12.5pt; line-height: 25px;"><st1:place w:st="on"><st1:placename w:st="on"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">b&#7841c</span></span></st1:placename><st1:placetype w:st="on"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">SEA</span></span></st1:placetype></st1:place><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;games 2011.</span></span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormalCxSpLast" style="margin-left: -18pt; text-align: justify; line-height: 13px;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><span style="line-height: 14px;">2. &nbsp; &nbsp;PH&#7840M TU&#7844N HUY -</span></b><span style="line-height: 14px;">&nbsp; H&#7885c sinh l&#7899p 12&nbsp;</span><span lang="PT-BR" style="line-height: 14px;">Chuy&ecirc;n T&oacute;an Tr&#432&#7901ng Ph&#7893 th&ocirc;ng N&#259ng khi&#7871u, &#272HQG TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh.</span></span></span></p> <p class="MsoBodyTextIndent2" style="margin-bottom: 6pt; text-indent: 22.1pt; text-align: center;"><img src="Ph%E1%BA%A1m%20Tu%E1%BA%A5n%20Huy%201.jpg" width="336" height="439" alt="" /></p> <p class="MsoBodyTextIndent2" style="margin-bottom: 6pt; text-indent: 22.1pt; text-align: center;"><em style="font-family: Arial; font-size: small;">&nbsp;&#7842nh: Internet.</em></p> <p class="MsoBodyTextIndent2" style="margin-bottom: 6pt; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><span lang="PT">* Gi&#7899i thi&#7879u chung:</span></b></span></span><b><span lang="PT" style="font-size: 12.5pt; font-family: 'Times New Roman';"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">V&#432&#7907t qua nhi&#7873u kh&oacute; kh&#259n trong ho&agrave;n c&#7843nh gia &#273&igrave;nh, Ph&#7841m Tu&#7845n Huy &#273&atilde; c&oacute; nhi&#7873u c&#7889 g&#7855ng ph&#7845n &#273&#7845u &#273&aacute;ng k&#7875 trong h&#7885c t&#7853p v&agrave; r&egrave;n luy&#7879n, &#273&#7841t &#273&#432&#7907c th&agrave;nh t&iacute;ch t&#7889t trong h&#7885c t&#7853p.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>* Th&agrave;nh t&iacute;ch n&#7893i b&#7853t n&#259m 2013:</b></span></span><b><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 21.25pt; line-height: 13px;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT-BR" style="line-height: 14px;">Ph&aacute;t huy s&#7903 tr&#432&#7901ng m&ocirc;n To&aacute;n c&#7911a m&igrave;nh, n&#259m 2013 Tu&#7845n Huy xu&#7845t s&#7855c d&agrave;nh gi&#7843i nh&#7845t k&#7923 thi H&#7885c sinh gi&#7899i qu&#7889c gia v&agrave; huy ch&#432&#417ng V&agrave;ng Olympic To&aacute;n qu&#7889c t&#7871 n&#259m 2013 t&#7841i Colombia.</span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt; line-height: 19px;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyTextIndent2" style="margin-bottom: 6pt; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><span lang="PT">* Khen th&#432&#7903ng:</span></b></span></span><b><span lang="PT" style="font-size: 12.5pt; font-family: 'Times New Roman';"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 21.25pt; line-height: 13px;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><i><span lang="PT" style="line-height: 14px;">- N&#259m 2013:</span></i></b></span></span><b><i><span lang="PT" style="font-size: 12.5pt; line-height: 19px;"><o:p></o:p></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 21.25pt; line-height: 13px;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT" style="line-height: 14px;">+&nbsp;</span><span lang="PT-BR" style="line-height: 14px;">Huy ch&#432&#417ng V&agrave;ng Olympic To&aacute;n qu&#7889c t&#7871 n&#259m 2013 t&#7841i Colombia</span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt; line-height: 19px;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 21.25pt; line-height: 13px;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT-BR" style="line-height: 14px;">+&nbsp;<span style="letter-spacing: 0.2pt;">Gi&#7843i Nh&#7845t k&#7923 thi H&#7885c sinh gi&#7887i qu&#7889c gia n&#259m 2013 m&ocirc;n To&aacute;n.</span></span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt; line-height: 19px;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 21.25pt; line-height: 13px;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><i><span lang="PT-BR" style="line-height: 14px;">- C&aacute;c n&#259m tr&#432&#7899c:</span></i></b></span></span><b><i><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt; line-height: 19px;"><o:p></o:p></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 21.25pt; line-height: 13px;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT-BR" style="line-height: 14px;">+ Huy ch&#432&#417ng V&agrave;ng Olympic truy&#7873n th&#7889ng 30/4 n&#259m h&#7885c 2011-2012 m&ocirc;n To&aacute;n.</span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt; line-height: 19px;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 21.25pt; line-height: 13px;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT-BR" style="line-height: 14px;">+ B&#7857ng khen Th&#7911 t&#432&#7899ng Ch&iacute;nh ph&#7911, B&#7897 tr&#432&#7903ng B&#7897 Gi&aacute;o d&#7909c v&agrave; &#273&agrave;o t&#7841o, UBND TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh, &#272HQG TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh...</span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt; line-height: 19px;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-left: -18pt; text-align: justify; line-height: 13px;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT-BR" style="line-height: 14px;">+ H&#7885c sinh gi&#7887i 11 n&#259m li&#7873n.</span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt; line-height: 19px;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-right: 2.55pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>3. NGUY&#7876N D&#431&#416NG KIM H&#7842O&nbsp;</b>- H&#7885c sinh l&#7899p 6/8 tr&#432&#7901ng Trung h&#7885c c&#417 s&#7903 Nguy&#7877n Gia Thi&#7873u, qu&#7853n T&acirc;n B&igrave;nh.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: center; text-indent: 22.1pt;"><img src="323923_340.jpg" width="340" height="382" alt="" /></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="mainabstract"><b>* Gi&#7899i thi&#7879u chung:</b></span></span></span><span class="mainabstract"><b><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></b></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">B&#7855t &#273&#7847u s&#7917 d&#7909ng m&aacute;y vi t&iacute;nh c&#7911a cha t&#7915 nh&#7919ng ng&agrave;y m&#7899i &#273i h&#7885c m&#7851u gi&aacute;o, c&#7853u b&eacute; Nguy&#7877n D&#432&#417ng Kim H&#7843o t&#7921 m&#7903 r&#7897ng c&aacute;nh c&#7917a t&#7915 mi&#7873n qu&ecirc; ngh&egrave;o thu&#7897c x&atilde; B&igrave;nh Ph&#7909c Nh&#7913t, huy&#7879n Ch&#7907 G&#7841o, t&#7881nh Ti&#7873n Giang ra t&#7853n c&aacute;c n&#432&#7899c ch&acirc;u &Aacute;. 12 tu&#7893i, Kim H&#7843o &#273&atilde; k&#7883p &ldquo;s&#432u t&#7853p&rdquo; kha kh&aacute; v&#7899i c&aacute;c huy ch&#432&#417ng, gi&#7843i th&#432&#7903ng, gi&#7845y khen, b&#7857ng khen t&#7915 c&#7845p tr&#432&#7901ng &#273&#7871n qu&#7889c gia v&agrave; c&aacute;c n&#432&#7899c ch&acirc;u &Aacute; v&agrave; t&#7921 tin ng&#7891i h&#7885c, th&#7843o lu&#7853n r&#7845t b&igrave;nh &#273&#7859ng v&#7899i c&aacute;c anh ch&#7883 sinh vi&ecirc;n t&#7841i TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh l&#7899n h&#417n H&#7843o c&#7843 ch&#7909c tu&#7893i &#273&#7901i.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>* Th&agrave;nh t&iacute;ch n&#7893i b&#7853t n&#259m 2013:</b></span></span><b><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></b></p> <p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">V&#7899i s&#7921 n&#7895 l&#7921c kh&ocirc;ng ng&#7915ng, Kim H&#7843o &#273&atilde; thi&#7871t k&#7871 b&#7843ng &#273i&#7873u khi&#7875n th&ocirc;ng minh gi&uacute;p ng&#432&#7901i s&#7917 d&#7909ng d&#7877 d&agrave;ng t&#7855t c&aacute;c thi&#7871t b&#7883 &#273i&#7879n khi &#273&atilde; ra ngo&agrave;i nh&agrave;, x&iacute; nghi&#7879p, c&ocirc;ng s&#7903... v&agrave; &#273&#432&#7907c mang &#273&#7871n Tri&#7875n l&atilde;m qu&#7889c t&#7871 v&#7873 c&ocirc;ng ngh&#7879, s&aacute;ng ch&#7871 n&#259m 2013 t&#7841i Malaysia. B&#7843ng &#273i&#7873u khi&#7875n gi&uacute;p Kim H&#7843o gi&agrave;nh 2 huy ch&#432&#417ng v&agrave;ng c&#7911a&nbsp;</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><st1:country-region w:st="on"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Malaysia</span></span></st1:country-region><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;v&agrave;&nbsp;</span></span><st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Indonesia</span></span></st1:country-region></st1:place><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;&#273&#7891ng th&#7901i &#273o&#7841t gi&#7843i th&#432&#7903ng &#273&#7863c bi&#7879t c&#7911a Vi&#7879n S&aacute;ng t&#7841o h&agrave;n l&acirc;m H&agrave;n Qu&#7889c.</span></span><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Ph&aacute;t huy nh&#7919ng ki&#7871n th&#7913c &#273&atilde; &#273&#432&#7907c h&#7885c c&#7897ng th&ecirc;m s&#7921 m&agrave;y m&ograve;, H&#7843o v&#7915a ho&agrave;n thi&#7879n th&ecirc;m m&ocirc; h&igrave;nh b&#7843ng &#273i&#7873u khi&#7875n m&aacute;y t&iacute;nh t&#7915 xa v&agrave; m&aacute;y t&iacute;nh b&#7843ng h&oacute;a h&#7885c. &Yacute; t&#432&#7903ng v&#7873 hai s&#7843n ph&#7849m m&#7899i n&agrave;y c&#7911a H&#7843o c&#361ng r&#7845t t&igrave;nh c&#7901. Trong l&uacute;c quan s&aacute;t th&#7847y c&ocirc; gi&#7843ng b&agrave;i b&#7857ng m&aacute;y t&iacute;nh c&oacute; chi&#7871u slide, th&#7845y th&#7847y c&ocirc; v&#7845t v&#7843 ch&#7841y &#273i ch&#7841y l&#7841i b&#7845m m&aacute;y trong khi ph&#7843i v&#7915a gi&#7843ng b&agrave;i cho h&#7885c tr&ograve;, H&#7843o ngh&#297 ngay &#273&#7871n b&#7843ng &#273i&#7873u khi&#7875n gi&uacute;p th&#7847y c&ocirc; c&oacute; th&#7875 &#273&#7913ng t&#7841i ch&#7895 gi&#7843ng b&agrave;i m&agrave; v&#7851n c&oacute; th&#7875 &#273i&#7873u khi&#7875n &#273&#432&#7907c m&aacute;y t&iacute;nh. Hi&#7879n t&#7841i, m&ocirc; h&igrave;nh b&#7843ng &#273i&#7873u khi&#7875n &#273&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh nh&#432ng H&#7843o ch&#432a h&agrave;i l&ograve;ng v&igrave; theo c&#7853u b&eacute;, &ldquo;n&oacute; ch&#432a th&#7921c s&#7921 h&#7845p d&#7851n v&igrave; giao di&#7879n ch&#432a &#273&#7865p v&agrave; c&ocirc;ng n&#259ng ch&#432a &#273&#432&#7907c nh&#432 &yacute; mu&#7889n&rdquo;.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">V&#7915a qua, v&#7899i t&igrave;nh y&ecirc;u S&#7917 Vi&#7879t, Kim H&#7843o &#273&atilde; t&iacute;ch c&#7921c tham gia h&#7897i thi T&#7921 h&agrave;o S&#7917 Vi&#7879t do Th&agrave;nh &#272o&agrave;n t&#7893 ch&#7913c v&#7899i 1 s&#7843n ph&#7849m c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; 1 s&#7843n ph&#7849m c&ugrave;ng &#273&#7891ng &#273&#7897i. 2 s&#7843n ph&#7849m n&agrave;y &#273&atilde; &#273&#7841t gi&#7843i Nh&igrave; v&agrave; gi&#7843i Ba c&#7911a ph&#7847n thi s&#7843n ph&#7849m Tuy&ecirc;n truy&#7873n S&#7917 Vi&#7879t</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>* Khen th&#432&#7903ng:</b></span></span><b><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></b></p> <p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><i>- N&#259m 2013:</i></b></span></span><b><i><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></i></b></p> <p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ Huy ch&#432&#417ng v&agrave;ng S&aacute;ng t&#7841o tr&#7867 qu&#7889c t&#7871 IEYI c&#7911a&nbsp;</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Malaysia</span></span></st1:country-region></st1:place><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;n&#259m 2013.</span></span><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ Huy ch&#432&#417ng v&agrave;ng c&#7911a Vi&#7879n S&aacute;ng t&#7841o tr&#7867&nbsp;</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Indonesia</span></span></st1:country-region></st1:place><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;n&#259m 2013.</span></span><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ Gi&#7843i th&#432&#7903ng &#273&#7863c bi&#7879t c&#7911a Vi&#7879n S&aacute;ng t&#7841o h&agrave;n l&acirc;m H&agrave;n Qu&#7889c n&#259m 2013.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ Gi&#7843i nh&#7845t v&agrave; gi&#7843i ba &ldquo;Ph&#7847n m&#7873m s&aacute;ng t&#7841o&rdquo; b&#7843ng D2, H&#7897i thi Tin h&#7885c tr&#7867 n&#259m 2013.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ Gi&#7843i nh&#7845t &ldquo;Ph&#7847n m&#7873m s&aacute;ng t&#7841o kh&#7889i THCS&rdquo;, H&#7897i thi Tin h&#7885c tr&#7867 TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh&nbsp; n&#259m 2013.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ Danh hi&#7879u &ldquo;Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c H&#7891 ti&ecirc;u bi&#7875u n&#259m h&#7885c 2012 -2013&rdquo; do Th&agrave;nh &#272o&agrave;n trao t&#7863ng.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ Gi&#7843i nh&#7845t kh&#7889i ti&#7875u h&#7885c cu&#7897c thi &ldquo;S&aacute;ng t&#7841o d&agrave;nh cho thanh thi&#7871u nhi th&agrave;nh ph&#7889&rdquo; l&#7847n th&#7913 8, 2013.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ gi&#7843i Nh&igrave; v&agrave; gi&#7843i Ba s&#7843n ph&#7849m Tuy&ecirc;n truy&#7873n S&#7917 Vi&#7879t - H&#7897i thi &ldquo;T&#7921 h&agrave;o S&#7917 Vi&#7879t&rdquo; n&#259m 2013 do Th&agrave;nh &#272o&agrave;n t&#7893 ch&#7913c.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 6pt 0cm 6pt 40.1pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b><i>C&aacute;c n&#259m tr&#432&#7899c:</i></b></span></span><b><i><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></i></b></p> <p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ Gi&#7843i ba chung cu&#7897c H&#7897i thi &ldquo;Tin h&#7885c tr&#7867&rdquo; to&agrave;n qu&#7889c n&#259m 2011 v&agrave; nh&#7853n &#273&#432&#7907c b&#7857ng khen c&#7911a Trung &#432&#417ng &#272o&agrave;n.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ Gi&#7843i nh&igrave; cu&#7897c thi S&aacute;ng t&#7841o thanh thi&#7871u ni&ecirc;n nhi &#273&#7891ng to&agrave;n qu&#7889c l&#7847n 8 n&#259m 2012 c&#7911a Qu&#7929 H&#7895 tr&#7907 s&aacute;ng t&#7841o k&#7929 thu&#7853t Vi&#7879t Nam VIFOTEC.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ Gi&#7843i nh&#7845t ph&#7847n m&#7873m s&aacute;ng t&#7841o, b&#7843ng D1, H&#7897i thi Tin h&#7885c tr&#7867 to&agrave;n qu&#7889c n&#259m 2012 v&agrave; nh&#7853n b&#7857ng khen c&#7911a Trung &#432&#417ng &#272o&agrave;n.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ 02 Huy hi&#7879u &ldquo;Tu&#7893i tr&#7867 s&aacute;ng t&#7841o&rdquo; c&#7911a Trung &#432&#417ng &#272o&agrave;n.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ G&#432&#417ng &ldquo;Tu&#7893i tr&#7867 s&aacute;ng t&#7841o TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh&rdquo; n&#259m 2012.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-right: 2.55pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ 02 Gi&#7845y khen c&#7911a BCH Th&agrave;nh &#273o&agrave;n v&#7873 th&agrave;nh t&iacute;ch trong H&#7897i thi &ldquo;Tin h&#7885c tr&#7867&rdquo; c&#7845p th&agrave;nh n&#259m 2011, 2012.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>4. &#272&#7862NG HI&#7874U H&#7890NG&nbsp;&nbsp;</b>- Ph&oacute; Ch&#7911 t&#7883ch H&#7897i Li&ecirc;n hi&#7879p thanh ni&ecirc;n, UV BCH &#272o&agrave;n S&#7903 Lao &#273&#7897ng, Th&#432&#417ng binh v&agrave; X&atilde; h&#7897i TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh, B&iacute; th&#432 Chi &#273o&agrave;n, Tr&#432&#7903ng khu C qu&#7843n l&yacute; h&#7885c vi&ecirc;n &ndash; Trung T&acirc;m Ch&#7919a b&#7879nh &#272&#7913c H&#7841nh.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: center; text-indent: 22.1pt;"><img src="%C4%90%E1%BA%B7ng%20Hi%E1%BB%83u%20H%E1%BB%93ng%201.JPG" width="336" height="360" alt="" /></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>* Gi&#7899i thi&#7879u chung:</b></span></span><b><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT-BR">Th&aacute;ng 10/2003, Hi&#7875u H&#7891ng &#273&#432&#7907c tuy&#7875n d&#7909ng v&agrave;o Trung t&acirc;m Ch&#7919a b&#7879nh &#272&#7913c H&#7841nh. V&#7899i tinh th&#7847n t&#7921 l&#7921c, t&#7921 c&#432&#7901ng, tr&aacute;ch nhi&#7879m v&agrave; t&acirc;m huy&#7871t ph&#7845n &#273&#7845u v&#432&#417n l&ecirc;n, anh &#273&atilde; ph&#7845n &#273&#7845u t&#7915 m&#7897t nh&acirc;n vi&ecirc;n b&#7843o v&#7879 &#273&#432&#7907c b&#7893 nhi&#7879m tr&#7907 l&yacute; khu E, Ph&oacute; khu E, Tr&#432&#7903ng khu E, Ph&oacute; ph&ograve;ng B&#7843o v&#7879, Ph&oacute; ph&ograve;ng T&#7893 Ch&#7913c h&agrave;nh ch&iacute;nh, Tr&#432&#7903ng khu D qu&#7843n l&yacute; h&#7885c vi&ecirc;n nay l&agrave; Tr&#432&#7901ng khu C qu&#7843n l&yacute; h&#7885c vi&ecirc;n.</span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><span lang="PT-BR">* Th&agrave;nh t&iacute;ch n&#7893i b&#7853t n&#259m 2013:</span></b></span></span><b><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT-BR">C&ugrave;ng v&#7899i s&#7921 tr&#7907 gi&uacute;p c&#7911a &#273&#7891ng nghi&#7879p, Hi&#7875u H&#7891ng &#273&atilde; tham m&#432u Ban Gi&aacute;m &#273&#7889c x&acirc;y d&#7921ng &#273&#432&#7907c quy tr&igrave;nh qu&#7843n l&yacute; h&#7885c vi&ecirc;n nh&#432: quy tr&igrave;nh an ninh tr&#7853t t&#7921, quy tr&igrave;nh gi&aacute;o d&#7909c v&agrave; s&aacute;ng ki&#7871n t&#259ng gia s&#7843n xu&#7845t. Do v&#7853y m&agrave; trong nh&#7919ng n&#259m qua tr&#432&#7901ng h&#7907p tr&#7889n tr&#432&#7901ng gi&#7843m xu&#7889ng&nbsp; r&otilde; n&eacute;t, &#273&aacute;nh nhau, b&#7841o &#273&#7897ng, ch&aacute;y n&#7893 kh&ocirc;ng c&ograve;n n&#7919a; gi&uacute;p cho h&#7885c vi&ecirc;n an t&acirc;m t&#432 t&#432&#7903ng lao &#273&#7897ng h&#7885c t&#7853p; t&#259ng c&#432&#7901ng t&#259ng gia s&#7843n xu&#7845t&nbsp;<i>(t&#259ng di&#7879n t&iacute;ch tr&#7891ng rau xanh, t&#259ng &#273&agrave;n nu&ocirc;i l&#7907n t&#7915 t&#7893 ch&#7913c nh&#7887 &#273&#7871n quy m&ocirc; l&#7899n cung c&#7845p cho Trung t&acirc;m v&#7899i gi&aacute; v&#7889n qua &#273&oacute; &#273&atilde; &#7893n &#273&#7883nh &#273&#432&#7907c 700 kh&#7849u ph&#7847n &#259n cho to&agrave;n Trung t&acirc;m).</i></span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><i><o:p></o:p></i></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT-BR">Trong c&ocirc;ng t&aacute;c qu&#7843n l&yacute; khu, Hi&#7875u H&#7891ng th&#432&#7901ng xuy&ecirc;n &#273&#7897ng vi&ecirc;n, th&#259m h&#7887i kh&iacute;ch l&#7879 h&#7885c vi&ecirc;n v&#432&#7907t l&ecirc;n ch&iacute;nh m&igrave;nh h&ograve;a nh&#7853p v&#7899i t&#7853p th&#7875; ti&#7871p thu, l&#7855ng nghe &yacute; ki&#7871n c&#361ng nh&#432 t&acirc;m t&#432 nguy&#7879n v&#7885ng ch&iacute;nh &#273&aacute;ng gi&#7843i quy&#7871t k&#7883p th&#7901i cho h&#7885c vi&ecirc;n, gi&uacute;p cho 260 em h&#7885c vi&#7879n an t&acirc;m t&#432 t&#432&#7903ng lao &#273&#7897ng h&#7885c t&#7853p t&#7889t). B&ecirc;n c&#7841nh &#273&oacute;, anh c&#361ng &#273&atilde; x&acirc;y d&#7921ng s&acirc;n ch&#417i th&#7875 thao, r&egrave;n luy&#7879n s&#7913c kh&#7887e t&#7841i khu nh&#432; s&acirc;n c&#7847u l&ocirc;ng, b&oacute;ng b&agrave;n, b&oacute;ng chuy&#7873n, b&oacute;ng &#273&aacute;, c&acirc;u l&#7841c b&#7897 &#273&#7885c s&aacute;ch, t&#7853p t&#7841.</span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT-BR">V&#7899i vai tr&ograve; U&#7927 vi&ecirc;n Ban Ch&#7845p h&agrave;nh &#272o&agrave;n S&#7903 Lao &#273&#7897ng, Th&#432&#417ng binh v&agrave; X&atilde; h&#7897i, Hi&#7875u H&#7891ng lu&ocirc;n n&#259ng n&#7893, ho&#7841t &#273&#7897ng v&#7899i tinh th&#7847n tr&aacute;ch nhi&#7879m cao, ph&aacute;t huy &#273&#432&#7907c n&#259ng l&#7921c, s&#7903 tr&#432&#7901ng c&#7911a m&igrave;nh n&ecirc;n &#273&atilde;&nbsp; tham m&#432u &#273&#7873 xu&#7845t cho t&#7893 ch&#7913c &#272o&agrave;n S&#7903, t&#7893 ch&#7913c H&#7897i S&#7903 trong ho&#7841t &#273&#7897ng &#273o&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thi&#7871u nhi nh&#432: Tham m&#432u k&yacute; k&#7871t li&ecirc;n t&#7883ch v&#7899i 10 Qu&#7853n, Huy&#7879n &#272o&agrave;n trong vi&#7879c ch&#259m lo cho thanh ni&ecirc;n &#273ang cai nghi&#7879n ph&#7909c h&#7891i s&#7913c kh&#7887e t&#7841i c&aacute;c Trung t&acirc;m thu&#7897c S&#7903 qu&#7843n l&yacute;; tham m&#432u t&#7893 ch&#7913c c&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;&#272&#7891ng h&agrave;nh c&ugrave;ng thanh ni&ecirc;n t&aacute;i h&ograve;a nh&#7853p c&#7897ng &#273&#7891ng&rdquo; t&#7841i Trung t&acirc;m Ph&#432&#7899c B&igrave;nh cho g&#7847n 500 em. Anh &#273&atilde; b&aacute;m s&aacute;t ch&#7881 &#273&#7841o c&#7911a &#272o&agrave;n c&#7845p tr&ecirc;n, k&#7871t n&#7889i v&agrave; tri&#7875n khai &#273&#7891ng lo&#7841t c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng cho 09 Chi &#273o&agrave;n kh&#7889i ch&#7919a b&#7879nh cai nghi&#7879n ma t&uacute;y t&#7893 ch&#7913c th&#7921c hi&#7879n, &#273&#7863c bi&#7879t c&aacute;c Chi &#273o&agrave;n tr&uacute; &#273&oacute;ng xa th&agrave;nh ph&#7889 t&#7841i B&igrave;nh D&#432&#417ng, B&igrave;nh Ph&#432&#7899c nh&#432: K&#7923 ngh&#7881 h&#7891ng t&#7841i Trung t&acirc;m Gi&aacute;o d&#7909c Thanh thi&#7871u ni&ecirc;n thi&#7871u ni&ecirc;n 2.</span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT-BR">B&ecirc;n c&#7841nh &#273&oacute;, anh &#273&atilde; tham m&#432u v&agrave; t&#7893 ch&#7913c th&agrave;nh c&ocirc;ng ch&#432&#417ng tr&igrave;nh t&#7885a &#273&agrave;m c&#7911a kh&#7889i cai nghi&#7879n ma t&uacute;y v&#7873 n&#7897i dung c&#7911a cu&#7897c v&#7853n &#273&#7897ng &ldquo;x&acirc;y d&#7921ng phong c&aacute;ch c&aacute;n b&#7897 &#272o&agrave;n&rdquo; v&agrave; x&acirc;y d&#7921ng &ldquo;m&#7851u h&igrave;nh &#273o&agrave;n vi&ecirc;n &#273&#7863c th&ugrave; c&#7911a Kh&#7889i ch&#7919a b&#7879nh cai nghi&#7879n ma t&uacute;y&rdquo; tr&#7921c thu&#7897c &#272o&agrave;n S&#7903 v&#7899i n&#7897i dung &ldquo;&#272o&agrave;n vi&ecirc;n Kh&#7889i Ch&#7919a b&#7879nh &ndash; Cai nghi&#7879n ma t&uacute;y y&ecirc;u ng&agrave;nh, y&ecirc;u ngh&#7873, g&#432&#417ng m&#7851u trong t&aacute;c phong, l&#7873 l&#7889i l&agrave;m vi&#7879c&rdquo;. &#272&#7863c bi&#7879t l&agrave; anh t&#432 v&#7845n nh&oacute;m v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n cho 215 ng&#432&#7901i/ 135 l&#432&#7907t, chuy&#7875n v&#7873 Trung t&acirc;m Ph&#432&#7899c B&igrave;nh h&#7885c ngh&#7873 76 tr&#432&#7901ng h&#7907p, v&#7873 &#273&#7883a ph&#432&#417ng xin vi&#7879c 102 tr&#432&#7901ng h&#7907p; n&#7897i dung t&#432 v&#7845n xoay quanh c&aacute;c v&#7845n &#273&#7873 v&#7873 t&acirc;m l&yacute;, &#273&#7901i s&#7889ng sinh ho&#7841t, ch&#7871 &#273&#7897, h&#432&#7899ng t&aacute;i h&ograve;a nh&#7853p c&#7897ng &#273&#7891ng; c&aacute;c bi&#7879n ph&aacute;p ph&ograve;ng ch&#7889ng t&aacute;i nghi&#7879n, c&aacute;c d&#7883ch v&#7909 h&#7895 tr&#7907 c&#7897ng &#273&#7891ng, gi&#7899i thi&#7879u vi&#7879c l&agrave;m...&nbsp;</span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT-BR">&nbsp;<b>* Khen th&#432&#7903ng:</b></span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><b><o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><span lang="PT-BR">- N&#259m 2013:</span></b></span></span><b><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><span lang="PT-BR">+&nbsp;</span></b><span lang="PT-BR">Gi&#7845y khen &#272&#7843ng b&#7897 S&#7903 Lao &#273&#7897ng, Th&#432&#417ng binh v&agrave; x&atilde; h&#7897i trao t&#7863ng &ldquo;&#272&#432&#7907c b&igrave;nh ch&#7885n l&agrave; c&ocirc;ng ch&#7913c vi&ecirc;n ch&#7913c Tr&#7867 - Gi&#7887i&nbsp; - Th&acirc;n thi&#7879n n&#259m 2013&rdquo;.</span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT-BR">+ B&iacute; th&#432 chi &#273o&agrave;n gi&#7887i c&#7845p th&agrave;nh ph&#7889 n&#259m 2013.</span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT-BR">+ Gi&#7843i nh&#7845t h&#7897i thi &ldquo;B&iacute; th&#432 chi &#273o&agrave;n gi&#7887i&rdquo; c&#7845p S&#7903 Lao &#273&#7897ng, Th&#432&#417ng binh v&agrave; x&atilde; h&#7897i n&#259m 2013.</span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT-BR">+ Gi&#7843i nh&igrave; b&#7843ng B h&#7897i thi &ldquo;Tu&#7893i tr&#7867 l&agrave;m theo l&#7901i B&aacute;c&rdquo; n&#259m 2013 do Th&agrave;nh &#272o&agrave;n t&#7893 ch&#7913c.</span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><span lang="PT-BR">- C&aacute;c n&#259m tr&#432&#7899c:</span></b></span></span><b><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT-BR">+ G&#432&#417ng th&#7911 l&#297nh thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n th&agrave;nh ph&#7889 n&#259m 2012.</span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT-BR">+ &#272&#7841t danh hi&#7879u &ldquo;Th&#7911 l&#297nh Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n th&agrave;nh ph&#7889&rdquo; l&#7847n 1 n&#259m 2012; danh hi&#7879u &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n ti&#7871n l&agrave;m theo l&#7899i B&aacute;c&rdquo; n&#259m 2010; danh hi&#7879u &ldquo;B&iacute; th&#432 Chi &#273o&agrave;n gi&#7887i&rdquo; n&#259m 2010, 2013 c&#7911a Th&agrave;nh &#272o&agrave;n TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh.</span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT-BR">+ B&#7857ng khen Th&#7911 t&#432&#7899ng Ch&iacute;nh ph&#7911 n&#259m 2011 v&igrave; &#273&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch trong c&ocirc;ng t&aacute;c t&#7915 n&#259m 2006 &#273&#7871n 2010 g&oacute;p ph&#7847n v&agrave;o s&#7921 nghi&#7879p x&acirc;y d&#7921ng Ch&#7911 ngh&#297a x&atilde; h&#7897i v&agrave; b&#7843o v&#7879 T&#7893 Qu&#7889c.</span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT-BR">+ B&#7857ng khen c&#7911a Trung &#432&#417ng &#272o&agrave;n n&#259m 2011 v&igrave; &#273&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh xu&#7845t s&#7855c trong c&ocirc;ng t&aacute;c &#273o&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thi&#7871u nhi TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh&nbsp; n&#259m 2011 &ldquo; N&#259m Thanh ni&ecirc;n&rdquo;.</span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT-BR">+ Huy hi&#7879u Th&agrave;nh ph&#7889 H&#7891 Ch&iacute; Minh n&#259m 2012 v&igrave; &#273&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xu&#7845t s&#7855c trong s&#7921 nghi&#7879p x&acirc;y d&#7921ng v&agrave; b&#7843o v&#7879&nbsp; th&agrave;nh ph&#7889.</span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT-BR">+ B&#7857ng khen c&#7911a Ch&#7911 t&#7883ch UBND TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh n&#259m 2006 &#273&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xu&#7845t s&#7855c trong c&ocirc;ng t&aacute;c th&#7921c hi&#7879n Ngh&#7883 quy&#7871t 16/2003 Qu&#7889c h&#7897i kho&aacute; XI c&#7911a Qu&#7889c h&#7897i v&#7873 th&#7921c hi&#7879n th&iacute; &#273i&#7875m &ldquo;T&#7893 ch&#7913c qu&#7843n l&yacute; d&#7841y ngh&#7873 v&agrave; gi&#7843i quy&#7871t vi&#7879c l&agrave;m cho ng&#432&#7901i sau cai nghi&#7879n ma tu&yacute;&rdquo; &#7903 th&agrave;nh ph&#7889 giai &#273o&#7841n n&#259m 2003 &#273&#7871n n&#259m 2006.</span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT-BR">+ B&#7857ng khen c&#7911a Ch&#7911 t&#7883ch UBND TP.H&#7891 Ch&iacute; Minh v&igrave; &#273&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch ho&agrave;n th&agrave;nh xu&#7845t s&#7855c nhi&#7879m v&#7909 02 n&#259m li&ecirc;n t&#7909c 2011-2012 g&oacute;p ph&#7847n t&iacute;ch c&#7921c v&agrave;o phong tr&agrave;o thi &#273ua c&#7911a Th&agrave;nh ph&#7889.</span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT-BR">+ 03 Gi&#7845y khen c&#7911a Th&agrave;nh &#272o&agrave;n n&#259m 2008, n&#259m 2009, 2010 v&igrave; &#273&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh xu&#7845t s&#7855c c&ocirc;ng t&aacute;c &#273o&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thi&#7871u nhi.</span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><span style="text-transform: uppercase;">5. TR&#431&#416NG ANH V&#258N -&nbsp;</span></b><span lang="PT-BR">- T&#7893 tr&#432&#7903ng T&#7893 &#272i&#7879n, C&ocirc;ng ty Tr&aacute;ch nhi&#7879m h&#7919u h&#7841n m&#7897t th&agrave;nh vi&ecirc;n Cao su Th&#7889ng nh&#7845t &ndash; T&#7893ng C&ocirc;ng ty C&ocirc;ng nghi&#7879p S&agrave;i G&ograve;n TNHH M&#7897t Th&agrave;nh vi&ecirc;n.</span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: center; text-indent: 22.1pt;"><img src="2%20(8).JPG" width="282" height="413" alt="" /></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: center; text-indent: 22.1pt;">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><span lang="PT-BR">* Gi&#7899i thi&#7879u chung:</span></b></span></span><b><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoBodyTextIndent2" style="margin-bottom: 6pt; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT">D&aacute;m ngh&#297, d&aacute;m l&agrave;m v&agrave; kh&ocirc;ng ch&ugrave;n b&#432&#7899c tr&#432&#7899c kh&oacute; kh&#259n, nh&#7919ng t&#7889 ch&#7845t &#7845y &#273&atilde; gi&uacute;p anh Tr&#432&#417ng Anh V&#259n, t&#7893 tr&#432&#7903ng t&#7893 &#273i&#7879n C&ocirc;ng ty TNHH M&#7897t th&agrave;nh vi&ecirc;n Cao su Th&#7889ng Nh&#7845t, tr&#7903 th&agrave;nh &ldquo;c&acirc;y s&aacute;ng ki&#7871n&rdquo; n&#7893i b&#7853t t&#7841i &#273&#417n v&#7883.</span></span></span><span lang="PT" style="font-size: 12.5pt; font-family: 'Times New Roman';"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyTextIndent2" style="margin-bottom: 6pt; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT">C&ocirc;ng tr&igrave;nh ch&#7871 t&#7841o m&aacute;y &#273&oacute;ng g&oacute;i s&#7843n ph&#7849m Deck th&#7921c hi&#7879n n&#259m 2012 &#273&atilde; kh&#7859ng &#273&#7883nh n&#259ng l&#7921c s&aacute;ng t&#7841o c&#7911a ng&#432&#7901i th&#7907 &#273i&#7879n &#273&#7847y nhi&#7879t huy&#7871t n&agrave;y. L&uacute;c &#7845y, khi &#273&#432&#7907c l&atilde;nh &#273&#7841o doanh nghi&#7879p giao tr&#7885ng tr&aacute;ch ch&#7871 t&#7841o chi&#7871c m&aacute;y, Anh V&#259n kh&ocirc;ng kh&#7887i lo l&#7855ng v&igrave; chuy&ecirc;n m&ocirc;n c&#7911a anh l&agrave; &#273i&#7879n, trong khi c&ocirc;ng vi&#7879c ch&#7871 t&#7841o m&aacute;y &#273&ograve;i h&#7887i ng&#432&#7901i th&#7907 ph&#7843i v&#7919ng ki&#7871n th&#7913c n&#7873n v&#7873 c&#417 kh&iacute;. L&uacute;c &#7845y, Anh V&#259n t&#7921 d&#7863n l&ograve;ng c&#7913 m&#7841nh d&#7841n th&#7917 s&#7913c m&igrave;nh, bi&#7871t &#273&acirc;u th&agrave;nh c&ocirc;ng s&#7869 &#273&#7871n.</span></span></span><span lang="PT" style="font-size: 12.5pt; font-family: 'Times New Roman';"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyTextIndent2" style="margin-bottom: 6pt; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT">G&#7847n 4 th&aacute;ng m&#7845t &#259n, m&#7845t ng&#7911 v&#7899i vi&#7879c thi&#7871t k&#7871, ch&#7871 t&#7841o, cu&#7889i c&ugrave;ng, b&#7841n &#273&atilde; cho ra &#273&#7901i chi&#7871c m&aacute;y &#273&oacute;ng g&oacute;i s&#7843n ph&#7849m Deck &ldquo;Made in Cao su Th&#7889ng Nh&#7845t&rdquo;. Vi&#7879c &#273&#432a m&aacute;y v&agrave;o s&#7917 d&#7909ng &#273&atilde; l&agrave;m l&#7907i cho c&ocirc;ng ty tr&ecirc;n 100 tri&#7879u &#273&#7891ng/n&#259m. Ni&#7873m vui c&agrave;ng nh&acirc;n &#273&ocirc;i khi m&#7899i &#273&acirc;y, m&#7897t &#273&#7889i t&aacute;c n&#432&#7899c ngo&agrave;i sau khi ch&#7913ng ki&#7871n hi&#7879u qu&#7843 v&#7853n h&agrave;nh m&aacute;y &#273&atilde; quy&#7871t &#273&#7883nh &#273&#7863t mua.</span></span></span><span lang="PT" style="font-size: 12.5pt; font-family: 'Times New Roman';"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyTextIndent2" style="margin-bottom: 6pt; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT">Trong su&#7889t th&#7901i gian t&#7915 n&#259m 2006 &#273&#7871n n&#259m 2012, Anh V&#259n c&ograve;n tham gia th&#7921c hi&#7879n nhi&#7873u c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&oacute; gi&aacute; tr&#7883 kh&aacute;c, nh&#432: c&#7843i ti&#7871n h&#7879 th&#7889ng gia nhi&#7879t n&oacute;ng - l&#7841nh cho m&aacute;y c&aacute;n, c&#7843i thi&#7879n h&#7879 th&#7889ng l&#432&#7899i &#273i&#7879n c&ocirc;ng ty. T&#7893ng gi&aacute; tr&#7883 ti&#7871t ki&#7879m, l&agrave;m l&#7907i c&#7911a c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh n&agrave;y l&agrave; g&#7847n 1,2 t&#7881 &#273&#7891ng/n&#259m. B&ecirc;n c&#7841nh &#273&oacute;, Anh V&#259n c&#361ng &#273&atilde; xu&#7845t s&#7855c &#273&#7841t &#273&#432&#7907c gi&#7843i Nh&#7845t H&#7897i thi &ldquo;Th&#7907 gi&#7887i ng&agrave;nh &#273i&#7879n&rdquo; c&#7845p t&#7893ng c&ocirc;ng ty trong hai n&#259m li&#7873n (n&#259m 2007 v&agrave; n&#259m 2009); &#273&#7841t gi&#7843i khuy&#7871n kh&iacute;ch H&#7897i thi &ldquo;B&agrave;n tay v&agrave;ng ng&agrave;nh &#273i&#7879n&rdquo; c&#7845p th&agrave;nh l&#7847n th&#7913 2, n&#259m 2007. Anh c&#361ng tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c &#273&agrave;o t&#7841o c&ocirc;ng nh&acirc;n v&#7853n h&agrave;nh m&aacute;y (38 c&ocirc;ng nh&acirc;n), &#273&agrave;o t&#7841o v&#7873 an to&agrave;n &#273i&#7879n cho c&ocirc;ng nh&acirc;n to&agrave;n c&ocirc;ng ty; m&#7903 l&#7899p hu&#7845n luy&#7879n &#273&agrave;o t&#7841o, v&#7853n h&agrave;nh th&agrave;nh th&#7841o h&#7879 th&#7889ng thu&#7927 l&#7921c, m&aacute;y m&oacute;c cho th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban C&#417 &#273i&#7879n v&agrave; k&#7929 thu&#7853t ca XN1, XNKTC, XNHCS th&#7913 Ba, N&#259m, B&#7843y h&agrave;ng tu&#7847n; t&iacute;ch c&#7921c tham gia c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng do C&ocirc;ng &#273o&agrave;n, &#272o&agrave;n TNCS H&#7891 Ch&iacute; Minh t&#7841i &#273&#417n v&#7883 t&#7893 ch&#7913c.</span></span></span><span lang="PT" style="font-size: 12.5pt; font-family: 'Times New Roman';"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyTextIndent2" style="margin-bottom: 6pt; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><span lang="PT">* Th&agrave;nh t&iacute;ch n&#7893i b&#7853t n&#259m 2013:</span></b></span></span><b><span lang="PT" style="font-size: 12.5pt; font-family: 'Times New Roman';"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoBodyTextIndent2" style="margin-bottom: 6pt; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT">Ti&#7871p n&#7889i k&#7871t qu&#7843 &#273&#7841t &#273&#432&#7907c c&#7911a nh&#7919ng s&aacute;ng ki&#7871n tr&#432&#7899c &#273&oacute;, n&#259m 2013, anh ti&#7871p t&#7909c th&#7921c hi&#7879n nh&#7919ng s&aacute;ng ki&#7871n &#273em l&#7841i hi&#7879u qu&#7843 cao cho &#273&#417n v&#7883 nh&#432 s&aacute;ng ki&#7871n &ldquo;c&#7843i ti&#7871n h&#7879 th&#7889ng &#273i&#7873u khi&#7875n m&aacute;y &eacute;p Press2 - ULTRALON&rdquo; (l&agrave;m l&#7907i &#432&#7899c t&iacute;nh h&#417n 97 tri&#7879u/n&#259m); &#273&#7891ng t&aacute;c gi&#7843 c&#7911a c&aacute;c s&aacute;ng ki&#7871n &ldquo;Ch&#7871 t&#7841o m&aacute;y &#273&oacute;ng g&oacute;i s&#7843n ph&#7849m deck&rdquo; (t&#7915 th&aacute;ng 11/2012, &#432&#7899c t&iacute;nh l&agrave;m l&#7907i tr&ecirc;n 100 tri&#7879u &#273&#7891ng/n&#259m), s&aacute;ng ki&#7871n &ldquo;H&#7879 th&#7889ng gi&aacute;m s&aacute;t theo d&otilde;i nhi&#7879t &#273&#7897 x&#432&#7903ng ULTRALON&rdquo; (t&#7915 th&aacute;ng 12/2012, l&agrave;m l&#7907i &#432&#7899c t&iacute;nh 70 tri&#7879u/n&#259m), s&aacute;ng ki&#7871n &ldquo;Ti&#7871t ki&#7879m n&#259ng l&#432&#7907ng chi&#7871u s&aacute;ng nh&agrave; x&#432&#7903ng c&ocirc;ng ty&rdquo; (t&#7915 t&aacute;ng 3/2013, &#432&#7899c t&iacute;nh l&agrave;m l&#7907i 270 tri&#7879u &#273&#7891ng/n&#259m), s&aacute;ng ki&#7871n &ldquo;C&#7843i ti&#7871n k&#7871t c&#7845u h&#7879 th&#7889ng th&#7911y l&#7921c m&aacute;y PRESS 5 d&#7921 &aacute;n ULTRALON&rdquo; (t&#7915 th&aacute;ng 4/2013, &#432&#7899c t&iacute;nh l&agrave;m l&#7907i h&#417n 100 tri&#7879u &#273&#7891ng/ n&#259m).</span></span></span><span lang="PT" style="font-size: 12.5pt; font-family: 'Times New Roman';"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><span lang="PT-BR">* Khen th&#432&#7903ng:</span></b></span></span><b><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><i><span lang="PT-BR">- N&#259m 2013:</span></i></b></span></span><b><i><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT-BR">+ B&#7857ng khen c&#7911a Ch&#7911 t&#7883ch UBND TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh v&igrave; &#273&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch ho&agrave;n th&agrave;nh xu&#7845t s&#7855c nhi&#7879m v&#7909, g&oacute;p ph&#7847n t&iacute;ch c&#7921c trong phong tr&agrave;o thi &#273ua c&#7911a th&agrave;nh ph&#7889.</span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT-BR">+ Gi&#7843i th&#432&#7903ng T&ocirc;n &#272&#7913c Th&#7855ng n&#259m 2013.</span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT-BR">+ Gi&#7843i th&#432&#7903ng &ldquo;Nguy&#7877n V&#259n Tr&#7895i&rdquo; n&#259m 2013.</span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><i><span lang="PT-BR">- C&aacute;c n&#259m tr&#432&#7899c:</span></i></b></span></span><b><i><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT-BR">+ B&#7857ng khen c&#7911a Ch&#7911 t&#7883ch UBND TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh trong ba n&#259m li&ecirc;n ti&#7871p 2011, 2012 v&igrave; &#273&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch ho&agrave;n th&agrave;nh xu&#7845t s&#7855c nhi&#7879m v&#7909, g&oacute;p ph&#7847n t&iacute;ch c&#7921c trong phong tr&agrave;o thi &#273ua c&#7911a th&agrave;nh ph&#7889.</span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT-BR">+ Danh hi&#7879u &ldquo;Chi&#7871n s&#297 thi &#273ua c&#7845p th&agrave;nh ph&#7889&rdquo; n&#259m 2012.</span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT-BR">+ Danh hi&#7879u &ldquo;Chi&#7871n s&#297 thi &#273ua c&#417 s&#7903&rdquo; &ndash; C&ocirc;ng ty TNHH m&#7897t th&agrave;nh vi&ecirc;n Cao su Th&#7889ng nh&#7845t t&#7915 n&#259m 2007 &ndash; 2012.</span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT-BR">+ Danh hi&#7879u &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u bi&#7875u&rdquo; n&#259m 2012.</span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT-BR">+ Gi&#7845y khen c&#7911a BCH &#272o&agrave;n T&#7893ng C&ocirc;ng ty C&ocirc;ng nghi&#7879p S&agrave;i G&ograve;n v&igrave; &#273&atilde; &#273&#7841t th&agrave;nh t&iacute;ch xu&#7845t s&#7855c trong c&ocirc;ng t&aacute;c &#272o&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n n&#259m 2011.</span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT-BR">+ Gi&#7845y khen c&#7911a C&ocirc;ng ty TNHH m&#7897t th&agrave;nh vi&ecirc;n Cao su Th&#7889ng Nh&#7845t n&#259m 2008 v&igrave; &#273&#7841t th&agrave;nh t&iacute;ch xu&#7845t s&#7855c trong phong tr&agrave;o thi &#273ua s&aacute;ng ki&#7871n c&#7843i ti&#7871n.</span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>6. NGUY&#7876N CH&Iacute; THANH&nbsp;</b>- Chi&#7871n s&#297 Ph&ograve;ng C&#7913u n&#7841n - C&#7913u h&#7897, S&#7903 C&#7843nh s&aacute;t Ph&ograve;ng ch&aacute;y v&agrave; Ch&#7919a ch&aacute;y TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: center; text-indent: 22.1pt;"><img src="1%20(13).jpg" width="640" height="415" alt="" /></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>* Gi&#7899i thi&#7879u chung:</b></span></span><b><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Sau khi ho&agrave;n th&agrave;nh kho&aacute; hu&#7845n luy&#7879n chi&#7871n s&#297 m&#7899i, Nguy&#7877n Ch&iacute; Thanh &#273&#432&#7907c ph&acirc;n c&ocirc;ng v&#7873 c&ocirc;ng t&aacute;c t&#7841i &#272&#7897i C&#7913u h&#7897 c&#7913u n&#7841n chuy&ecirc;n nghi&#7879p thu&#7897c Ph&ograve;ng H&#432&#7899ng d&#7851n ch&#7881 &#273&#7841o v&#7873 ch&#7919a ch&aacute;y v&agrave; c&#7913u h&#7897, c&#7913u n&#7841n.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyTextIndent2" style="margin-bottom: 6pt; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><span lang="PT">* Th&agrave;nh t&iacute;ch n&#7893i b&#7853t n&#259m 2013:</span></b></span></span><b><span lang="PT" style="font-size: 12.5pt; font-family: 'Times New Roman';"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Trong qu&aacute; tr&igrave;nh th&#7921c hi&#7879n nhi&#7879m v&#7909, Thanh lu&ocirc;n xung k&iacute;ch c&ugrave;ng &#273&#7891ng &#273&#7897i tham gia nhi&#7873u v&#7909 c&#7913u h&#7897 v&agrave; c&#7913u &#273&#432&#7907c nhi&#7873u ng&#432&#7901i b&#7883 k&#7865t trong c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh s&#7909p &#273&#7893, c&aacute;c v&#7909 l&#7863n t&igrave;m nh&#7919ng n&#7841n nh&acirc;n b&#7883 tai n&#7841n tr&ecirc;n s&ocirc;ng, h&#7891&hellip; &#272i&#7875n h&igrave;nh nh&#432: Ng&agrave;y 24/02/2013, Thanh &#273&atilde; c&ugrave;ng &#273&#7891ng &#273&#7897i c&#7913u s&#7889ng &#273&#432&#7907c m&#7897t ng&#432&#7901i b&#7883 k&#7865t trong &#273&#7889ng &#273&#7893 n&aacute;t trong v&#7909 c&#7913u n&#7841n, c&#7913u h&#7897 t&#7841i s&#7889 nh&agrave; 384/7, 384/7A, 384/9 Nam K&#7923 Kh&#7903i ngh&#297a, Qu&#7853n 3, TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh th&#7921c hi&#7879n nhi&#7879m v&#7909, tuy g&#7863p r&#7845t nhi&#7873u kh&oacute; kh&#259n do c&ograve;n r&#7845t nhi&#7873u v&#7853t li&#7879u n&#7893 &#273&#432&#7907c t&igrave;m v&agrave; c&oacute; th&#7875 n&#7893 b&#7845t c&#7913 l&uacute;c n&agrave;o, song v&#7899i l&ograve;ng quy&#7871t t&acirc;m, Thanh v&agrave; &#273&#7891ng &#273&#7897i &#273&atilde; &#273&#432a &#273&#432&#7907c 10 thi th&#7875 n&#7841n nh&acirc;n &#273&#7897i t&igrave;m ki&#7871m v&agrave; &#273&#7871n tr&#432a ng&agrave;y h&ocirc;m sau, &#273&atilde; &#273&#432a &#273&#432&#7907c 10 thi th&#7875 n&#7841n nh&acirc;n ra kh&#7887i c&ocirc;ng tr&igrave;nh s&#7909p &#273&#7893, &#273&#7891ng th&#7901i v&#7853n chuy&#7875n v&#7853t li&#7879u n&#7893 ra kh&#7887i c&ocirc;ng tr&igrave;nh s&#7909p &#273&#7893 v&agrave; b&agrave;n giao cho ch&iacute;nh quy&#7873n &#273&#7883a ph&#432&#417ng. Ngo&agrave;i ra, Thanh &#273&atilde; c&ugrave;ng &#273&#7891ng &#273&#7897i &#273&#432a &#273&#432&#7907c 03 n&#7841n nh&acirc;n ra kh&#7887i &#273&aacute;m ch&aacute;y t&#7841i s&#7889 322 &#273&#432&#7901ng H&agrave;n H&#7843i Nguy&ecirc;n, Ph&#432&#7901ng 10, Qu&#7853n 11; ng&agrave;y 05/3/2013, Thanh tham gia chi vi&#7879n l&#7863n t&igrave;m ng&#432&#7901i t&eacute; s&ocirc;ng Gi&#7891ng &Ocirc;ng T&#7889, khu v&#7921c c&#7847u Gi&#7891ng &Ocirc;ng T&#7889, Ph&#432&#7901ng B&igrave;nh Tr&#432ng T&acirc;y, Qu&#7853n 2 v&agrave; &#273&atilde; t&igrave;m th&#7845y n&#7841n nh&acirc;n v&agrave;o ng&agrave;y 21/3; ng&agrave;y 24/4/2013, Thanh &#273&atilde; c&ugrave;ng &#273&#7891ng &#273&#7897i tham gia c&#7913u h&#7897 t&#7841i Cty c&#7893 ph&#7847n da H&agrave;o D&#432&#417ng (Huy&#7879n Nh&agrave; B&egrave;) v&agrave; &#273&atilde; t&igrave;m &#273&#432&#7907c 03 thi th&#7875 n&#7841n nh&acirc;n b&#7883 k&#7865t trong h&#7889 x&#7917 l&yacute; ch&#7845t th&#7843i c&#7911a c&ocirc;ng ty.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Ngo&agrave;i vi&#7879c th&#7921c hi&#7879n c&ocirc;ng t&aacute;c chuy&ecirc;n m&ocirc;n, Thanh c&ograve;n t&iacute;ch c&#7921c tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c &#272o&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n, &#273&#7863c bi&#7879t l&agrave; trong c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truy&#7873n an to&agrave;n ph&ograve;n ch&aacute;y v&agrave; ch&#7919a ch&aacute;y, c&ocirc;ng t&aacute;c c&#7913u n&#7841n c&#7913u h&#7897, tho&aacute;t n&#7841n cho h&#7885c sinh, ng&#432&#7901i d&acirc;n.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>* Khen th&#432&#7903ng:</b></span></span><b><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><i>- N&#259m 2013:</i></b></span></span><b><i><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ B&#7857ng khen c&#7911a B&#7897 C&ocirc;ng an n&#259m 2013 v&igrave; &#273&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xu&#7845t s&#7855c s&#7855c trong &#273&#7907t thi &#273ua ch&agrave;o m&#7915ng K&#7927 ni&#7879m 65 n&#259m CAND h&#7885c t&#7853p, th&#7921c hi&#7879n 6 &#273i&#7873u B&aacute;c H&#7891 d&#7841y; 65 n&#259m ng&agrave;y Ch&#7911 t&#7883ch H&#7891 Ch&iacute; Minh ra l&#7901i k&ecirc;u h&#7885i thi &#273u a &aacute;i qu&#7889c &ndash; ng&agrave;y truy&#7873n th&#7889ng ng&agrave;y C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ Gi&#7845y khen c&#7911a T&#7893ng c&#7909c C&#7843nh s&aacute;t qu&#7843n l&yacute; h&agrave;nh ch&iacute;nh v&#7873 Tr&#7853t t&#7921 an to&agrave;n x&atilde; h&#7897i n&#259m 2013 v&igrave; &#273&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xu&#7845t s&#7855c trong c&ocirc;ng t&aacute;c ch&#7919a ch&aacute;y v&agrave; c&#7913u n&#7841n, c&#7913u h&#7897 t&#7841i s&#7889 384/7, &#273&#432&#7901ng Nam K&#7923 Kh&#7903i ngh&#297a, Qu&#7853n 3, TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 40.1pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b><i>C&aacute;c n&#259m tr&#432&#7899c:</i></b></span></span><b><i><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ Gi&#7845y khen c&#7911a T&#7893ng c&#7909c C&#7843nh s&aacute;t qu&#7843n l&yacute; h&agrave;nh ch&iacute;nh n&#259m 2011 v&#7873 Tr&#7853t t&#7921 an to&agrave;n x&atilde; h&#7897i v&igrave; &#273&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xu&#7845t s&#7855c trong c&ocirc;ng t&aacute;c t&igrave;m ki&#7871m c&#7913u n&#7841n v&#7909 ch&igrave;m t&agrave;u nh&agrave; h&agrave;ng D&igrave;n K&yacute; tr&ecirc;n s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n t&#7841i t&#7881nh B&igrave;nh D&#432&#417ng.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;+ Gi&#7845y khen c&#7911a S&#7903 C&#7843nh s&aacute;t Ph&ograve;ng Ch&aacute;y v&agrave; Ch&#7919a ch&aacute;y TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh&nbsp; n&#259m 2011 v&#7873 th&agrave;nh t&iacute;ch xu&#7845t trong c&ocirc;ng t&aacute;c l&#7863n t&igrave;m tang v&#7853t v&#7909 &aacute;n t&#7841i s&ocirc;ng &#272&#7891ng &#272i&#7873n, x&atilde; Long Th&#7899i, huy&#7879n Nh&agrave; B&egrave;.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ Gi&#7845y khen c&#7911a S&#7903 C&#7843nh s&aacute;t Ph&ograve;ng Ch&aacute;y v&agrave; Ch&#7919a ch&aacute;y TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh&nbsp; n&#259m 2011 v&#7873 th&agrave;nh t&iacute;ch xu&#7845t trong c&ocirc;ng t&aacute;c c&#7913u n&#7841n, c&#7913u h&#7897 v&#7909 s&#7841t l&#7903 nh&agrave; d&acirc;n t&#7841i s&ocirc;ng R&#7841ch D&#417i, &#7845p 4, x&atilde; Nh&#417n &#272&#7913c, Huy&#7879n Nh&agrave; B&egrave;.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>7. NGUY&#7876N HO&Agrave;NG TRUNG&nbsp;</b>- Th&agrave;nh vi&ecirc;n &#7910y ban H&#7897i LHTN x&atilde; Ph&#432&#7899c V&#297nh An, huy&#7879n C&#7911 Chi.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; text-indent: 8.75pt;"><img src="HINH%201.1(1).JPG" width="589" height="427" alt="" /></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 8.75pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>* Gi&#7899i thi&#7879u chung:</b></span></span><b><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 21.25pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Do t&#7889c &#273&#7897 &#273&ocirc; th&#7883 h&oacute;a qu&aacute; nhanh, nhi&#7873u c&ocirc;ng ty, x&iacute; nghi&#7879p v&#7915a v&agrave; nh&#7887 &#273&#432&#7907c x&acirc;y d&#7921ng tr&ecirc;n &#273&#7883a b&agrave;n x&atilde; &#273&atilde; thu h&uacute;t ph&#7847n l&#7899n thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n &#273&#7883a b&agrave;n b&#7887 &#273&#7845t n&ocirc;ng nghi&#7879p &#273&#7875 l&agrave;m c&ocirc;ng nh&acirc;n, &#273&#7875 l&#7841i nh&#7919ng m&#7843nh &#273&#7845t tr&#7889ng, c&acirc;y c&#7887 m&#7885c l&ecirc;n kh&ocirc;ng ng&#432&#7901i canh t&aacute;c. &#272&#7891ng th&#7901i, v&igrave; th&#432&#417ng ba m&#7865 &#273&atilde; l&#7899n tu&#7893i nh&#432ng v&#7851n g&#7855n b&oacute; v&#7899i ngh&#7873, v&#7851n s&#7899m h&ocirc;m ra canh t&aacute;c nh&#7919ng &#273&aacute;m ru&#7897ng b&#7887 hoang kia, n&ecirc;n khi t&#7889t nghi&#7879p trung c&#7845p k&#297 thu&#7853t n&ocirc;ng nghi&#7879p, Trung kh&ocirc;ng xin &#273i l&agrave;m m&agrave; quy&#7871t &#273&#7883nh n&#7889i nghi&#7879p gia &#273&igrave;nh theo ngh&#7873 n&ocirc;ng.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 8.75pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>* Th&agrave;nh t&iacute;ch n&#7893i b&#7853t n&#259m 2013:</b></span></span><b><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 21.25pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">- L&agrave; lao &#273&#7897ng ch&iacute;nh trong gia &#273&igrave;nh, t&#7853n d&#7909ng s&#7913c kh&#7887e c&#7911a tu&#7893i tr&#7867, Trung quy&#7871t t&acirc;m c&#7843i t&#7841o &#273&#7891ng ru&#7897ng kh&ocirc;ng &#273&#7875 &#273&#7845t hoang v&agrave; tr&#7891ng t&#7915ng lo&#7841i c&acirc;y th&iacute;ch h&#7907p. Trung &#273em ki&#7871n th&#7913c c&#7911a m&igrave;nh ch&#259m s&oacute;c c&#7849n th&#7853n n&ecirc;n m&ugrave;a v&#7909 n&agrave;o c&#361ng mang nhi&#7873u l&#7907i nhu&#7853n. Ban &#273&#7847u khi v&#7915a b&#7855t tay v&agrave;o l&agrave;m, Trung c&#361ng g&#7863p nhi&#7873u kh&oacute; kh&#259n v&igrave; ch&#7881 c&oacute; 1 m&igrave;nh, &#273&#7845t b&#7887 l&acirc;u n&ecirc;n kh&ocirc; c&#7857n, nh&#7919ng m&ugrave;a v&#7909 &#273&#7847u ti&ecirc;n s&acirc;u b&#7879nh nhi&#7873u n&ecirc;n t&#7915ng lo&#7841i hoa m&agrave;u &#273&#7873u l&#7895 v&#7889n n&#7863ng. Ch&iacute;nh t&#7915 nh&#7919ng th&#7845t b&#7841i &#273&oacute; &#273&atilde; cho Trung th&ecirc;m nhi&#7873u kinh nghi&#7879m trong vi&#7879c ch&#259m s&oacute;c t&#7915ng lo&#7841i hoa m&agrave;u, b&ecirc;n c&#7841nh &#273&oacute;, nh&#7901 l&#7907i th&#7871 &#7903 g&#7847n Khu n&ocirc;ng nghi&#7879p C&ocirc;ng ngh&#7879 cao n&ecirc;n Trung c&#361ng tranh th&#7911 th&#7901i gian qua h&#7885c t&#7853p kinh nghi&#7879m v&agrave; mua gi&#7889ng tr&#7891ng &#273&#7875 &#273&#7841t &#273&#432&#7907c n&#259ng su&#7845t cao ho&#7863c khi c&oacute; l&#7899p h&#7885c n&agrave;o v&#7873 k&#7929 thu&#7853t tr&#7891ng tr&#7885t &#7903 x&atilde; Trung &#273&#7873u tham gia. &#272&aacute;m hoa m&agrave;u n&agrave;y t&agrave;n th&igrave; &#273&aacute;m hoa m&agrave;u kh&aacute;c l&#7841i m&#7885c l&ecirc;n th&#7871 ch&#7895, c&#7913 th&#7871 t&#7853n d&#7909ng th&#7901i gian n&ecirc;n kinh t&#7871 gia &#273&igrave;nh d&#7847n kh&aacute; gi&#7843, cu&#7897c s&#7889ng gia &#273&igrave;nh &#7893n &#273&#7883nh mua s&#7855m &#273&#7847y &#273&#7911 ti&#7879n nghi.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 21.25pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">- Tr&ecirc;n di&#7879n t&iacute;ch 3500m<sup>2</sup>&nbsp;&#273&#7845t thu&ecirc; &#273&#7875 tr&#7891ng hoa m&agrave;u c&#7897ng v&#7899i 5000m<sup>2</sup>&nbsp;&#273&#7845t tr&#7891ng l&uacute;a c&#7911a gia &#273&igrave;nh, m&#7895i n&#259m b&#7841n thu nh&#7853p h&#417n 150.000.000 &#273&#7891ng v&#7899i 3 v&#7909 m&ugrave;a.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 21.25pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">- V&igrave; l&agrave;m n&ocirc;ng n&ecirc;n th&#7901i gian c&#7911a Trung c&#361ng linh ho&#7841t, c&oacute; th&#7875 d&agrave;nh th&#7901i gian &#273&#7875 tham gia ho&#7841t &#273&#7897ng &#272o&agrave;n &ndash; H&#7897i t&#7841i x&atilde;. T&#7915ng l&agrave; B&iacute; th&#432 Chi &#273o&agrave;n, UV BCH X&atilde; &#272o&agrave;n nhi&#7879m k&#7923 2007 &ndash; 2012, hi&#7879n nay l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n &#7910y ban H&#7897i LHTN Vi&#7879t&nbsp;</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Nam</span></span></st1:country-region></st1:place><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;x&atilde; nhi&#7879m k&igrave; 2009 &ndash; 2014. T&#7915 n&#259m 2008 &#273&#7871n nay, Trung &#273&#432&#7907c &#272o&agrave;n thanh ni&ecirc;n c&#7911a x&atilde; giao qu&#7843n l&yacute; t&#7893 vay v&#7889n 316 &#273&#7875 h&#7895 tr&#7907 gi&uacute;p &#273&#7905 thanh ni&ecirc;n vay v&#7889n, &#273&#7871n nay h&#7895 tr&#7907 &#273&#432&#7907c 60 tr&#432&#7901ng h&#7907p. Trung c&#361ng v&#7853n &#273&#7897ng &#273o&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&#7911a x&atilde; tham gia nhi&#7873u bu&#7893i h&#7885c t&#7853p c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh kinh t&#7871 hi&#7879u qu&#7843 tr&ecirc;n &#273&#7883a b&agrave;n x&atilde; v&agrave; huy&#7879n &#273&#7875 c&aacute;c b&#7841n thanh ni&ecirc;n l&#7921a ch&#7885n cho vi&#7879c ph&aacute;t tri&#7875n kinh t&#7871 c&#7911a ri&ecirc;ng m&igrave;nh. B&ecirc;n c&#7841nh &#273&oacute;, b&#7841n c&ograve;n t&iacute;ch c&#7921c h&#7895 tr&#7907 kinh nghi&#7879m k&#7929 thu&#7853t m&agrave; m&igrave;nh bi&#7871t trong vi&#7879c tr&#7891ng l&uacute;a, hoa m&agrave;u cho c&aacute;c b&#7841n thanh ni&ecirc;n c&oacute; nhu c&#7847u.</span></span><o:p></o:p></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 8.75pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>* Khen th&#432&#7903ng:</b></span></span><b><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 21.25pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><i>- N&#259m 2013:</i></b></span></span><b><i><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 21.25pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ Gi&#7843i th&#432&#7903ng L&#432&#417ng &#272&#7883nh C&#7911a n&#259m 2013.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 40.1pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b><i>C&aacute;c n&#259m tr&#432&#7899c:</i></b></span></span><b><i><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 21.25pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ &#272&#432&#7907c H&#7897i LHTN Vi&#7879t Nam Th&agrave;nh ph&#7889 tuy&ecirc;n d&#432&#417ng &ldquo;Thanh ni&ecirc;n n&ocirc;ng th&ocirc;n l&agrave;m kinh t&#7871 gi&#7887i&rdquo; n&#259m 2012.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;&nbsp; + &#272&#432&#7907c Huy&#7879n &#272o&agrave;n C&#7911 Chi tuy&ecirc;n d&#432&#417ng g&#432&#417ng &ldquo;Thanh ni&ecirc;n l&agrave;m theo l&#7901i B&aacute;c&rdquo; c&#7845p huy&#7879n.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>&nbsp;BBT</b></span></span></p> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;