7 Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div>&nbsp;<span style="font-family: Arial; font-size: small;">&nbsp;</span><span style="font-family: Arial; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</span></div> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>7 C&ocirc;ng d&acirc;n tr&#7867 ti&ecirc;u bi&#7875u Th&agrave;nh ph&#7889 H&#7891 Ch&iacute; Minh n&#259m 2013</b></span></span></span><b><span style="font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">C&#259n c&#7913 h&#7891 s&#417 gi&#7899i thi&#7879u c&#7911a c&#417 s&#7903 &#272o&agrave;n, x&eacute;t th&agrave;nh t&iacute;ch c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n ti&ecirc;u bi&#7875u v&agrave; &#273&#7907t th&#259m d&ograve; &yacute; ki&#7871n v&#7915a qua, H&#7897i &#273&#7891ng b&igrave;nh ch&#7885n &#273&atilde; c&acirc;n nh&#7855c v&agrave; ch&#7885n ra 07 g&#432&#417ng thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u bi&#7875u ch&iacute;nh th&#7913c tr&#7903 th&agrave;nh C&ocirc;ng d&acirc;n tr&#7867 ti&ecirc;u bi&#7875u Th&agrave;nh ph&#7889 H&#7891 Ch&iacute; Minh n&#259m 2013. &#272&oacute; l&agrave; c&aacute;c b&#7841n: Ch&acirc;u Tuy&#7871t V&acirc;n, Nguy&#7877n D&#432&#417ng Kim H&#7843o, Ph&#7841m Tu&#7845n Huy, Tr&#432&#417ng Anh V&#259n, &#272&#7863ng Hi&#7875u H&#7891ng, Nguy&#7877n Ch&iacute; Thanh, Nguy&#7877n Ho&agrave;ng Trung.</span></span><span style="font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">L&#7877 tuy&ecirc;n d&#432&#417ng C&ocirc;ng d&acirc;n tr&#7867 ti&ecirc;u bi&#7875u s&#7869 &#273&#432&#7907c t&#7893 ch&#7913c v&agrave;o ng&agrave;y 01/01/2014 t&#7841i Nh&agrave; V&#259n h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n v&agrave; s&#7869 &#273&#432&#7907c HTV truy&#7873n h&igrave;nh tr&#7921c ti&#7871p v&agrave;o l&uacute;c 9g00.</span></span><span style="font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Trang th&ocirc;ng tin &#273i&#7879n t&#7917 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n tr&acirc;n tr&#7885ng gi&#7899i thi&#7879u &#273&#7871n b&#7841n &#273&#7885c th&ocirc;ng tin v&#7873 nh&#7919ng g&#432&#417ng m&#7863t tr&#7867 &#273&#432&#7907c tuy&ecirc;n d&#432&#417ng:</span></span><b><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>1. CH&Acirc;U TUY&#7870T V&Acirc;N&nbsp;</b>- Sinh vi&ecirc;n l&#7899p 130D0301 khoa Qu&#7843n l&yacute; Th&#7875 d&#7909c th&#7875 thao, Trung t&acirc;m Gi&aacute;o d&#7909c th&#7875 ch&#7845t v&agrave; qu&#7889c ph&ograve;ng, Tr&#432&#7901ng &#272H T&ocirc;n &#272&#7913c Th&#7855ng, th&agrave;nh vi&ecirc;n &#273&#7897i tuy&#7875n Taekwondo qu&#7889c gia.</span></span></p> <p style="margin: 6pt 0cm; text-align: center; text-indent: 22.1pt;"><img src="Ch%C3%A2u%20Tuy%E1%BA%BFt%20V%C3%A2n.jpg" width="500" height="500" alt="" /></p> <p style="margin: 6pt 0cm; text-align: center; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><em>&nbsp;&#7842nh: Internet.</em></span></span></p> <p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>* Gi&#7899i thi&#7879u chung:</b></span></span><b><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></b></p> <p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Gia &#273&igrave;nh Tuy&#7871t V&acirc;n l&agrave; gia &#273&igrave;nh lao &#273&#7897ng, l&uacute;c &#273&#7847u Tuy&#7871t V&acirc;n tham gia th&#7875 thao nh&#7857m m&#7909c &#273&iacute;ch kh&#7887e m&#7841nh, sau &#273&oacute; b&#7841n &#273am m&ecirc; v&agrave; c&#7889 g&#7855ng t&#7853p luy&#7879n, ph&#7845n &#273&#7845u th&#7875 hi&#7879n m&igrave;nh trong c&aacute;c gi&#7843i &#273&#7845u. B&#7841n &#273&#432&#7907c ch&#7885n v&agrave;o &#273&#7897i tuy&#7875n qu&#7889c gia m&ocirc;n Taekwondo t&#7915 n&#259m 2009 &#273&#7871n nay v&#7851n c&#7889 g&#7855ng h&#7871t s&#7913c thi &#273&#7845u v&igrave; m&agrave;u c&#7901 s&#7855c &aacute;o c&#7911a d&acirc;n t&#7897c.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>* Th&agrave;nh t&iacute;ch n&#7893i b&#7853t n&#259m 2013:</b></span></span><b><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></b></p> <p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Ti&#7871p t&#7909c ph&aacute;t huy th&agrave;nh t&iacute;ch &#273&#7841t &#273&#432&#7907c trong nh&#7919ng n&#259m tr&#432&#7899c, n&#259m 2013 Tuy&#7871t V&acirc;n &#273&oacute;ng vai tr&ograve; r&#7845t quan tr&#7885ng trong vi&#7879c c&ugrave;ng &#273&#7891ng &#273&#7897i xu&#7845t s&#7855c gi&agrave;nh Huy ch&#432&#417ng v&agrave;ng v&ocirc; &#273&#7883ch to&agrave;n qu&#7889c v&agrave; 2 huy ch&#432&#417ng v&agrave;ng v&ocirc; &#273&#7883ch th&#7871 gi&#7899i n&#7897i dung quy&#7873n &#273&#7891ng &#273&#7897i.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Ngo&agrave;i vi&#7879c thi &#273&#7845u t&#7889t, Tuy&#7871t V&acirc;n c&ograve;n t&iacute;ch c&#7921c tham gia c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng c&#7911a tr&#432&#7901ng, khoa.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>* Khen th&#432&#7903ng:</b></span></span><b><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><i>- N&#259m 2013:</i></b></span></span><b><i><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ Huy ch&#432&#417ng v&agrave;ng m&ocirc;n&nbsp;</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><st1:place w:st="on"><st1:placename w:st="on"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Taekwondo</span></span></st1:placename><st1:placetype w:st="on"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">SEA</span></span></st1:placetype></st1:place><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;Games 27 (n&#7897i dung quy&#7873n &#273&#7891ng &#273&#7897i).</span></span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ Huy ch&#432&#417ng v&agrave;ng v&ocirc; &#273&#7883ch to&agrave;n qu&#7889c m&ocirc;n Teakwondo (n&#7897i dung quy&#7873n &#273&#7891ng &#273&#7897i).</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ 2 huy ch&#432&#417ng v&agrave;ng v&ocirc; &#273&#7883ch th&#7871 gi&#7899i m&ocirc;n Teakwondo (n&#7897i dung quy&#7873n &#273&#7891ng &#273&#7897i).</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><i>- C&aacute;c n&#259m tr&#432&#7899c:</i></b></span></span><b><i><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ B&#7857ng khen Th&#7911 t&#432&#7899ng Ch&iacute;nh ph&#7911 n&#259m 2010, 2011, 2012 v&#7873 th&agrave;nh t&iacute;ch huy ch&#432&#417ng v&agrave;ng th&#7871 gi&#7899i.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ B&#7857ng khen c&#7911a B&#7897 gi&aacute;o d&#7909c v&agrave; &#273&agrave;o t&#7841o n&#259m 2011 v&#7873 th&agrave;nh t&iacute;ch huy ch&#432&#417ng v&agrave;ng &#272&#7841i h&#7897i sinh vi&ecirc;n &#272&ocirc;ng Nam &Aacute;.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; line-height: 18px;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 19px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; +&nbsp;</span><span style="line-height: 19px;">Huy ch&#432&#417ng v&agrave;ng V&ocirc; &#273&#7883ch Ch&acirc;u &Aacute; n&#259m 2012</span></span></span><span style="font-size: 12.5pt; line-height: 25px;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 21.25pt; line-height: 18px;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 19px;">+ 2 huy ch&#432&#417ng v&agrave;ng &#272&#7841i h&#7897i sinh vi&ecirc;n Ch&acirc;u &Aacute; n&#259m 2012</span></span></span><span style="font-size: 12.5pt; line-height: 25px;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 21.25pt; line-height: 18px;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 19px;">+ Huy ch&#432&#417ng v&agrave;ng Qu&acirc;n s&#7921 Th&#7871 Gi&#7899i n&#259m 2012</span></span></span><span style="font-size: 12.5pt; line-height: 25px;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 21.25pt; line-height: 18px;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 19px;">+ 2 huy ch&#432&#417ng b&#7841c v&agrave; 1 huy ch&#432&#417ng v&agrave;ng v&ocirc; &#273&#7883ch th&#7871 gi&#7899i n&#259m 2012.</span></span></span><span style="font-size: 12.5pt; line-height: 25px;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 21.25pt; line-height: 18px;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 19px;">+ Huy ch&#432&#417ng v&agrave;ng &#272&#7841i h&#7897i sinh vi&ecirc;n &#272&ocirc;ng Nam &Aacute; n&#259m 2012.</span></span></span><span style="font-size: 12.5pt; line-height: 25px;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 21.25pt; line-height: 18px;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 19px;">+&nbsp; 2 huy ch&#432&#417ng v&agrave;ng V&ocirc; &#273&#7883ch th&#7871 gi&#7899i, huy ch&#432&#417ng &#273&#7891ng &#272&#7841i h&#7897i sinh vi&ecirc;n Th&#7871 Gi&#7899i, Huy ch&#432&#417ng&nbsp;</span></span></span><span style="font-size: 12.5pt; line-height: 25px;"><st1:place w:st="on"><st1:placename w:st="on"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">b&#7841c</span></span></st1:placename><st1:placetype w:st="on"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">SEA</span></span></st1:placetype></st1:place><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;games 2011.</span></span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormalCxSpLast" style="margin-left: -18pt; text-align: justify; line-height: 13px;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><span style="line-height: 14px;">2. &nbsp; &nbsp;PH&#7840M TU&#7844N HUY -</span></b><span style="line-height: 14px;">&nbsp; H&#7885c sinh l&#7899p 12&nbsp;</span><span lang="PT-BR" style="line-height: 14px;">Chuy&ecirc;n T&oacute;an Tr&#432&#7901ng Ph&#7893 th&ocirc;ng N&#259ng khi&#7871u, &#272HQG TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh.</span></span></span></p> <p class="MsoBodyTextIndent2" style="margin-bottom: 6pt; text-indent: 22.1pt; text-align: center;"><img src="Ph%E1%BA%A1m%20Tu%E1%BA%A5n%20Huy%201.jpg" width="336" height="439" alt="" /></p> <p class="MsoBodyTextIndent2" style="margin-bottom: 6pt; text-indent: 22.1pt; text-align: center;"><em style="font-family: Arial; font-size: small;">&nbsp;&#7842nh: Internet.</em></p> <p class="MsoBodyTextIndent2" style="margin-bottom: 6pt; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><span lang="PT">* Gi&#7899i thi&#7879u chung:</span></b></span></span><b><span lang="PT" style="font-size: 12.5pt; font-family: 'Times New Roman';"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">V&#432&#7907t qua nhi&#7873u kh&oacute; kh&#259n trong ho&agrave;n c&#7843nh gia &#273&igrave;nh, Ph&#7841m Tu&#7845n Huy &#273&atilde; c&oacute; nhi&#7873u c&#7889 g&#7855ng ph&#7845n &#273&#7845u &#273&aacute;ng k&#7875 trong h&#7885c t&#7853p v&agrave; r&egrave;n luy&#7879n, &#273&#7841t &#273&#432&#7907c th&agrave;nh t&iacute;ch t&#7889t trong h&#7885c t&#7853p.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>* Th&agrave;nh t&iacute;ch n&#7893i b&#7853t n&#259m 2013:</b></span></span><b><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 21.25pt; line-height: 13px;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT-BR" style="line-height: 14px;">Ph&aacute;t huy s&#7903 tr&#432&#7901ng m&ocirc;n To&aacute;n c&#7911a m&igrave;nh, n&#259m 2013 Tu&#7845n Huy xu&#7845t s&#7855c d&agrave;nh gi&#7843i nh&#7845t k&#7923 thi H&#7885c sinh gi&#7899i qu&#7889c gia v&agrave; huy ch&#432&#417ng V&agrave;ng Olympic To&aacute;n qu&#7889c t&#7871 n&#259m 2013 t&#7841i Colombia.</span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt; line-height: 19px;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyTextIndent2" style="margin-bottom: 6pt; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><span lang="PT">* Khen th&#432&#7903ng:</span></b></span></span><b><span lang="PT" style="font-size: 12.5pt; font-family: 'Times New Roman';"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 21.25pt; line-height: 13px;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><i><span lang="PT" style="line-height: 14px;">- N&#259m 2013:</span></i></b></span></span><b><i><span lang="PT" style="font-size: 12.5pt; line-height: 19px;"><o:p></o:p></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 21.25pt; line-height: 13px;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT" style="line-height: 14px;">+&nbsp;</span><span lang="PT-BR" style="line-height: 14px;">Huy ch&#432&#417ng V&agrave;ng Olympic To&aacute;n qu&#7889c t&#7871 n&#259m 2013 t&#7841i Colombia</span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt; line-height: 19px;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 21.25pt; line-height: 13px;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT-BR" style="line-height: 14px;">+&nbsp;<span style="letter-spacing: 0.2pt;">Gi&#7843i Nh&#7845t k&#7923 thi H&#7885c sinh gi&#7887i qu&#7889c gia n&#259m 2013 m&ocirc;n To&aacute;n.</span></span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt; line-height: 19px;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 21.25pt; line-height: 13px;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><i><span lang="PT-BR" style="line-height: 14px;">- C&aacute;c n&#259m tr&#432&#7899c:</span></i></b></span></span><b><i><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt; line-height: 19px;"><o:p></o:p></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 21.25pt; line-height: 13px;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT-BR" style="line-height: 14px;">+ Huy ch&#432&#417ng V&agrave;ng Olympic truy&#7873n th&#7889ng 30/4 n&#259m h&#7885c 2011-2012 m&ocirc;n To&aacute;n.</span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt; line-height: 19px;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 21.25pt; line-height: 13px;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT-BR" style="line-height: 14px;">+ B&#7857ng khen Th&#7911 t&#432&#7899ng Ch&iacute;nh ph&#7911, B&#7897 tr&#432&#7903ng B&#7897 Gi&aacute;o d&#7909c v&agrave; &#273&agrave;o t&#7841o, UBND TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh, &#272HQG TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh...</span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt; line-height: 19px;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-left: -18pt; text-align: justify; line-height: 13px;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT-BR" style="line-height: 14px;">+ H&#7885c sinh gi&#7887i 11 n&#259m li&#7873n.</span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt; line-height: 19px;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-right: 2.55pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>3. NGUY&#7876N D&#431&#416NG KIM H&#7842O&nbsp;</b>- H&#7885c sinh l&#7899p 6/8 tr&#432&#7901ng Trung h&#7885c c&#417 s&#7903 Nguy&#7877n Gia Thi&#7873u, qu&#7853n T&acirc;n B&igrave;nh.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: center; text-indent: 22.1pt;"><img src="323923_340.jpg" width="340" height="382" alt="" /></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="mainabstract"><b>* Gi&#7899i thi&#7879u chung:</b></span></span></span><span class="mainabstract"><b><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></b></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">B&#7855t &#273&#7847u s&#7917 d&#7909ng m&aacute;y vi t&iacute;nh c&#7911a cha t&#7915 nh&#7919ng ng&agrave;y m&#7899i &#273i h&#7885c m&#7851u gi&aacute;o, c&#7853u b&eacute; Nguy&#7877n D&#432&#417ng Kim H&#7843o t&#7921 m&#7903 r&#7897ng c&aacute;nh c&#7917a t&#7915 mi&#7873n qu&ecirc; ngh&egrave;o thu&#7897c x&atilde; B&igrave;nh Ph&#7909c Nh&#7913t, huy&#7879n Ch&#7907 G&#7841o, t&#7881nh Ti&#7873n Giang ra t&#7853n c&aacute;c n&#432&#7899c ch&acirc;u &Aacute;. 12 tu&#7893i, Kim H&#7843o &#273&atilde; k&#7883p &ldquo;s&#432u t&#7853p&rdquo; kha kh&aacute; v&#7899i c&aacute;c huy ch&#432&#417ng, gi&#7843i th&#432&#7903ng, gi&#7845y khen, b&#7857ng khen t&#7915 c&#7845p tr&#432&#7901ng &#273&#7871n qu&#7889c gia v&agrave; c&aacute;c n&#432&#7899c ch&acirc;u &Aacute; v&agrave; t&#7921 tin ng&#7891i h&#7885c, th&#7843o lu&#7853n r&#7845t b&igrave;nh &#273&#7859ng v&#7899i c&aacute;c anh ch&#7883 sinh vi&ecirc;n t&#7841i TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh l&#7899n h&#417n H&#7843o c&#7843 ch&#7909c tu&#7893i &#273&#7901i.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>* Th&agrave;nh t&iacute;ch n&#7893i b&#7853t n&#259m 2013:</b></span></span><b><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></b></p> <p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">V&#7899i s&#7921 n&#7895 l&#7921c kh&ocirc;ng ng&#7915ng, Kim H&#7843o &#273&atilde; thi&#7871t k&#7871 b&#7843ng &#273i&#7873u khi&#7875n th&ocirc;ng minh gi&uacute;p ng&#432&#7901i s&#7917 d&#7909ng d&#7877 d&agrave;ng t&#7855t c&aacute;c thi&#7871t b&#7883 &#273i&#7879n khi &#273&atilde; ra ngo&agrave;i nh&agrave;, x&iacute; nghi&#7879p, c&ocirc;ng s&#7903... v&agrave; &#273&#432&#7907c mang &#273&#7871n Tri&#7875n l&atilde;m qu&#7889c t&#7871 v&#7873 c&ocirc;ng ngh&#7879, s&aacute;ng ch&#7871 n&#259m 2013 t&#7841i Malaysia. B&#7843ng &#273i&#7873u khi&#7875n gi&uacute;p Kim H&#7843o gi&agrave;nh 2 huy ch&#432&#417ng v&agrave;ng c&#7911a&nbsp;</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><st1:country-region w:st="on"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Malaysia</span></span></st1:country-region><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;v&agrave;&nbsp;</span></span><st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Indonesia</span></span></st1:country-region></st1:place><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;&#273&#7891ng th&#7901i &#273o&#7841t gi&#7843i th&#432&#7903ng &#273&#7863c bi&#7879t c&#7911a Vi&#7879n S&aacute;ng t&#7841o h&agrave;n l&acirc;m H&agrave;n Qu&#7889c.</span></span><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Ph&aacute;t huy nh&#7919ng ki&#7871n th&#7913c &#273&atilde; &#273&#432&#7907c h&#7885c c&#7897ng th&ecirc;m s&#7921 m&agrave;y m&ograve;, H&#7843o v&#7915a ho&agrave;n thi&#7879n th&ecirc;m m&ocirc; h&igrave;nh b&#7843ng &#273i&#7873u khi&#7875n m&aacute;y t&iacute;nh t&#7915 xa v&agrave; m&aacute;y t&iacute;nh b&#7843ng h&oacute;a h&#7885c. &Yacute; t&#432&#7903ng v&#7873 hai s&#7843n ph&#7849m m&#7899i n&agrave;y c&#7911a H&#7843o c&#361ng r&#7845t t&igrave;nh c&#7901. Trong l&uacute;c quan s&aacute;t th&#7847y c&ocirc; gi&#7843ng b&agrave;i b&#7857ng m&aacute;y t&iacute;nh c&oacute; chi&#7871u slide, th&#7845y th&#7847y c&ocirc; v&#7845t v&#7843 ch&#7841y &#273i ch&#7841y l&#7841i b&#7845m m&aacute;y trong khi ph&#7843i v&#7915a gi&#7843ng b&agrave;i cho h&#7885c tr&ograve;, H&#7843o ngh&#297 ngay &#273&#7871n b&#7843ng &#273i&#7873u khi&#7875n gi&uacute;p th&#7847y c&ocirc; c&oacute; th&#7875 &#273&#7913ng t&#7841i ch&#7895 gi&#7843ng b&agrave;i m&agrave; v&#7851n c&oacute; th&#7875 &#273i&#7873u khi&#7875n &#273&#432&#7907c m&aacute;y t&iacute;nh. Hi&#7879n t&#7841i, m&ocirc; h&igrave;nh b&#7843ng &#273i&#7873u khi&#7875n &#273&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh nh&#432ng H&#7843o ch&#432a h&agrave;i l&ograve;ng v&igrave; theo c&#7853u b&eacute;, &ldquo;n&oacute; ch&#432a th&#7921c s&#7921 h&#7845p d&#7851n v&igrave; giao di&#7879n ch&#432a &#273&#7865p v&agrave; c&ocirc;ng n&#259ng ch&#432a &#273&#432&#7907c nh&#432 &yacute; mu&#7889n&rdquo;.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">V&#7915a qua, v&#7899i t&igrave;nh y&ecirc;u S&#7917 Vi&#7879t, Kim H&#7843o &#273&atilde; t&iacute;ch c&#7921c tham gia h&#7897i thi T&#7921 h&agrave;o S&#7917 Vi&#7879t do Th&agrave;nh &#272o&agrave;n t&#7893 ch&#7913c v&#7899i 1 s&#7843n ph&#7849m c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; 1 s&#7843n ph&#7849m c&ugrave;ng &#273&#7891ng &#273&#7897i. 2 s&#7843n ph&#7849m n&agrave;y &#273&atilde; &#273&#7841t gi&#7843i Nh&igrave; v&agrave; gi&#7843i Ba c&#7911a ph&#7847n thi s&#7843n ph&#7849m Tuy&ecirc;n truy&#7873n S&#7917 Vi&#7879t</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>* Khen th&#432&#7903ng:</b></span></span><b><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></b></p> <p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><i>- N&#259m 2013:</i></b></span></span><b><i><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></i></b></p> <p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ Huy ch&#432&#417ng v&agrave;ng S&aacute;ng t&#7841o tr&#7867 qu&#7889c t&#7871 IEYI c&#7911a&nbsp;</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Malaysia</span></span></st1:country-region></st1:place><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;n&#259m 2013.</span></span><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ Huy ch&#432&#417ng v&agrave;ng c&#7911a Vi&#7879n S&aacute;ng t&#7841o tr&#7867&nbsp;</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Indonesia</span></span></st1:country-region></st1:place><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;n&#259m 2013.</span></span><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ Gi&#7843i th&#432&#7903ng &#273&#7863c bi&#7879t c&#7911a Vi&#7879n S&aacute;ng t&#7841o h&agrave;n l&acirc;m H&agrave;n Qu&#7889c n&#259m 2013.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ Gi&#7843i nh&#7845t v&agrave; gi&#7843i ba &ldquo;Ph&#7847n m&#7873m s&aacute;ng t&#7841o&rdquo; b&#7843ng D2, H&#7897i thi Tin h&#7885c tr&#7867 n&#259m 2013.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ Gi&#7843i nh&#7845t &ldquo;Ph&#7847n m&#7873m s&aacute;ng t&#7841o kh&#7889i THCS&rdquo;, H&#7897i thi Tin h&#7885c tr&#7867 TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh&nbsp; n&#259m 2013.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ Danh hi&#7879u &ldquo;Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c H&#7891 ti&ecirc;u bi&#7875u n&#259m h&#7885c 2012 -2013&rdquo; do Th&agrave;nh &#272o&agrave;n trao t&#7863ng.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ Gi&#7843i nh&#7845t kh&#7889i ti&#7875u h&#7885c cu&#7897c thi &ldquo;S&aacute;ng t&#7841o d&agrave;nh cho thanh thi&#7871u nhi th&agrave;nh ph&#7889&rdquo; l&#7847n th&#7913 8, 2013.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ gi&#7843i Nh&igrave; v&agrave; gi&#7843i Ba s&#7843n ph&#7849m Tuy&ecirc;n truy&#7873n S&#7917 Vi&#7879t - H&#7897i thi &ldquo;T&#7921 h&agrave;o S&#7917 Vi&#7879t&rdquo; n&#259m 2013 do Th&agrave;nh &#272o&agrave;n t&#7893 ch&#7913c.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 6pt 0cm 6pt 40.1pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b><i>C&aacute;c n&#259m tr&#432&#7899c:</i></b></span></span><b><i><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></i></b></p> <p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ Gi&#7843i ba chung cu&#7897c H&#7897i thi &ldquo;Tin h&#7885c tr&#7867&rdquo; to&agrave;n qu&#7889c n&#259m 2011 v&agrave; nh&#7853n &#273&#432&#7907c b&#7857ng khen c&#7911a Trung &#432&#417ng &#272o&agrave;n.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ Gi&#7843i nh&igrave; cu&#7897c thi S&aacute;ng t&#7841o thanh thi&#7871u ni&ecirc;n nhi &#273&#7891ng to&agrave;n qu&#7889c l&#7847n 8 n&#259m 2012 c&#7911a Qu&#7929 H&#7895 tr&#7907 s&aacute;ng t&#7841o k&#7929 thu&#7853t Vi&#7879t Nam VIFOTEC.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ Gi&#7843i nh&#7845t ph&#7847n m&#7873m s&aacute;ng t&#7841o, b&#7843ng D1, H&#7897i thi Tin h&#7885c tr&#7867 to&agrave;n qu&#7889c n&#259m 2012 v&agrave; nh&#7853n b&#7857ng khen c&#7911a Trung &#432&#417ng &#272o&agrave;n.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ 02 Huy hi&#7879u &ldquo;Tu&#7893i tr&#7867 s&aacute;ng t&#7841o&rdquo; c&#7911a Trung &#432&#417ng &#272o&agrave;n.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ G&#432&#417ng &ldquo;Tu&#7893i tr&#7867 s&aacute;ng t&#7841o TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh&rdquo; n&#259m 2012.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-right: 2.55pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ 02 Gi&#7845y khen c&#7911a BCH Th&agrave;nh &#273o&agrave;n v&#7873 th&agrave;nh t&iacute;ch trong H&#7897i thi &ldquo;Tin h&#7885c tr&#7867&rdquo; c&#7845p th&agrave;nh n&#259m 2011, 2012.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>4. &#272&#7862NG HI&#7874U H&#7890NG&nbsp;&nbsp;</b>- Ph&oacute; Ch&#7911 t&#7883ch H&#7897i Li&ecirc;n hi&#7879p thanh ni&ecirc;n, UV BCH &#272o&agrave;n S&#7903 Lao &#273&#7897ng, Th&#432&#417ng binh v&agrave; X&atilde; h&#7897i TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh, B&iacute; th&#432 Chi &#273o&agrave;n, Tr&#432&#7903ng khu C qu&#7843n l&yacute; h&#7885c vi&ecirc;n &ndash; Trung T&acirc;m Ch&#7919a b&#7879nh &#272&#7913c H&#7841nh.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: center; text-indent: 22.1pt;"><img src="%C4%90%E1%BA%B7ng%20Hi%E1%BB%83u%20H%E1%BB%93ng%201.JPG" width="336" height="360" alt="" /></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>* Gi&#7899i thi&#7879u chung:</b></span></span><b><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT-BR">Th&aacute;ng 10/2003, Hi&#7875u H&#7891ng &#273&#432&#7907c tuy&#7875n d&#7909ng v&agrave;o Trung t&acirc;m Ch&#7919a b&#7879nh &#272&#7913c H&#7841nh. V&#7899i tinh th&#7847n t&#7921 l&#7921c, t&#7921 c&#432&#7901ng, tr&aacute;ch nhi&#7879m v&agrave; t&acirc;m huy&#7871t ph&#7845n &#273&#7845u v&#432&#417n l&ecirc;n, anh &#273&atilde; ph&#7845n &#273&#7845u t&#7915 m&#7897t nh&acirc;n vi&ecirc;n b&#7843o v&#7879 &#273&#432&#7907c b&#7893 nhi&#7879m tr&#7907 l&yacute; khu E, Ph&oacute; khu E, Tr&#432&#7903ng khu E, Ph&oacute; ph&ograve;ng B&#7843o v&#7879, Ph&oacute; ph&ograve;ng T&#7893 Ch&#7913c h&agrave;nh ch&iacute;nh, Tr&#432&#7903ng khu D qu&#7843n l&yacute; h&#7885c vi&ecirc;n nay l&agrave; Tr&#432&#7901ng khu C qu&#7843n l&yacute; h&#7885c vi&ecirc;n.</span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><span lang="PT-BR">* Th&agrave;nh t&iacute;ch n&#7893i b&#7853t n&#259m 2013:</span></b></span></span><b><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT-BR">C&ugrave;ng v&#7899i s&#7921 tr&#7907 gi&uacute;p c&#7911a &#273&#7891ng nghi&#7879p, Hi&#7875u H&#7891ng &#273&atilde; tham m&#432u Ban Gi&aacute;m &#273&#7889c x&acirc;y d&#7921ng &#273&#432&#7907c quy tr&igrave;nh qu&#7843n l&yacute; h&#7885c vi&ecirc;n nh&#432: quy tr&igrave;nh an ninh tr&#7853t t&#7921, quy tr&igrave;nh gi&aacute;o d&#7909c v&agrave; s&aacute;ng ki&#7871n t&#259ng gia s&#7843n xu&#7845t. Do v&#7853y m&agrave; trong nh&#7919ng n&#259m qua tr&#432&#7901ng h&#7907p tr&#7889n tr&#432&#7901ng gi&#7843m xu&#7889ng&nbsp; r&otilde; n&eacute;t, &#273&aacute;nh nhau, b&#7841o &#273&#7897ng, ch&aacute;y n&#7893 kh&ocirc;ng c&ograve;n n&#7919a; gi&uacute;p cho h&#7885c vi&ecirc;n an t&acirc;m t&#432 t&#432&#7903ng lao &#273&#7897ng h&#7885c t&#7853p; t&#259ng c&#432&#7901ng t&#259ng gia s&#7843n xu&#7845t&nbsp;<i>(t&#259ng di&#7879n t&iacute;ch tr&#7891ng rau xanh, t&#259ng &#273&agrave;n nu&ocirc;i l&#7907n t&#7915 t&#7893 ch&#7913c nh&#7887 &#273&#7871n quy m&ocirc; l&#7899n cung c&#7845p cho Trung t&acirc;m v&#7899i gi&aacute; v&#7889n qua &#273&oacute; &#273&atilde; &#7893n &#273&#7883nh &#273&#432&#7907c 700 kh&#7849u ph&#7847n &#259n cho to&agrave;n Trung t&acirc;m).</i></span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><i><o:p></o:p></i></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT-BR">Trong c&ocirc;ng t&aacute;c qu&#7843n l&yacute; khu, Hi&#7875u H&#7891ng th&#432&#7901ng xuy&ecirc;n &#273&#7897ng vi&ecirc;n, th&#259m h&#7887i kh&iacute;ch l&#7879 h&#7885c vi&ecirc;n v&#432&#7907t l&ecirc;n ch&iacute;nh m&igrave;nh h&ograve;a nh&#7853p v&#7899i t&#7853p th&#7875; ti&#7871p thu, l&#7855ng nghe &yacute; ki&#7871n c&#361ng nh&#432 t&acirc;m t&#432 nguy&#7879n v&#7885ng ch&iacute;nh &#273&aacute;ng gi&#7843i quy&#7871t k&#7883p th&#7901i cho h&#7885c vi&ecirc;n, gi&uacute;p cho 260 em h&#7885c vi&#7879n an t&acirc;m t&#432 t&#432&#7903ng lao &#273&#7897ng h&#7885c t&#7853p t&#7889t). B&ecirc;n c&#7841nh &#273&oacute;, anh c&#361ng &#273&atilde; x&acirc;y d&#7921ng s&acirc;n ch&#417i th&#7875 thao, r&egrave;n luy&#7879n s&#7913c kh&#7887e t&#7841i khu nh&#432; s&acirc;n c&#7847u l&ocirc;ng, b&oacute;ng b&agrave;n, b&oacute;ng chuy&#7873n, b&oacute;ng &#273&aacute;, c&acirc;u l&#7841c b&#7897 &#273&#7885c s&aacute;ch, t&#7853p t&#7841.</span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT-BR">V&#7899i vai tr&ograve; U&#7927 vi&ecirc;n Ban Ch&#7845p h&agrave;nh &#272o&agrave;n S&#7903 Lao &#273&#7897ng, Th&#432&#417ng binh v&agrave; X&atilde; h&#7897i, Hi&#7875u H&#7891ng lu&ocirc;n n&#259ng n&#7893, ho&#7841t &#273&#7897ng v&#7899i tinh th&#7847n tr&aacute;ch nhi&#7879m cao, ph&aacute;t huy &#273&#432&#7907c n&#259ng l&#7921c, s&#7903 tr&#432&#7901ng c&#7911a m&igrave;nh n&ecirc;n &#273&atilde;&nbsp; tham m&#432u &#273&#7873 xu&#7845t cho t&#7893 ch&#7913c &#272o&agrave;n S&#7903, t&#7893 ch&#7913c H&#7897i S&#7903 trong ho&#7841t &#273&#7897ng &#273o&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thi&#7871u nhi nh&#432: Tham m&#432u k&yacute; k&#7871t li&ecirc;n t&#7883ch v&#7899i 10 Qu&#7853n, Huy&#7879n &#272o&agrave;n trong vi&#7879c ch&#259m lo cho thanh ni&ecirc;n &#273ang cai nghi&#7879n ph&#7909c h&#7891i s&#7913c kh&#7887e t&#7841i c&aacute;c Trung t&acirc;m thu&#7897c S&#7903 qu&#7843n l&yacute;; tham m&#432u t&#7893 ch&#7913c c&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;&#272&#7891ng h&agrave;nh c&ugrave;ng thanh ni&ecirc;n t&aacute;i h&ograve;a nh&#7853p c&#7897ng &#273&#7891ng&rdquo; t&#7841i Trung t&acirc;m Ph&#432&#7899c B&igrave;nh cho g&#7847n 500 em. Anh &#273&atilde; b&aacute;m s&aacute;t ch&#7881 &#273&#7841o c&#7911a &#272o&agrave;n c&#7845p tr&ecirc;n, k&#7871t n&#7889i v&agrave; tri&#7875n khai &#273&#7891ng lo&#7841t c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng cho 09 Chi &#273o&agrave;n kh&#7889i ch&#7919a b&#7879nh cai nghi&#7879n ma t&uacute;y t&#7893 ch&#7913c th&#7921c hi&#7879n, &#273&#7863c bi&#7879t c&aacute;c Chi &#273o&agrave;n tr&uacute; &#273&oacute;ng xa th&agrave;nh ph&#7889 t&#7841i B&igrave;nh D&#432&#417ng, B&igrave;nh Ph&#432&#7899c nh&#432: K&#7923 ngh&#7881 h&#7891ng t&#7841i Trung t&acirc;m Gi&aacute;o d&#7909c Thanh thi&#7871u ni&ecirc;n thi&#7871u ni&ecirc;n 2.</span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT-BR">B&ecirc;n c&#7841nh &#273&oacute;, anh &#273&atilde; tham m&#432u v&agrave; t&#7893 ch&#7913c th&agrave;nh c&ocirc;ng ch&#432&#417ng tr&igrave;nh t&#7885a &#273&agrave;m c&#7911a kh&#7889i cai nghi&#7879n ma t&uacute;y v&#7873 n&#7897i dung c&#7911a cu&#7897c v&#7853n &#273&#7897ng &ldquo;x&acirc;y d&#7921ng phong c&aacute;ch c&aacute;n b&#7897 &#272o&agrave;n&rdquo; v&agrave; x&acirc;y d&#7921ng &ldquo;m&#7851u h&igrave;nh &#273o&agrave;n vi&ecirc;n &#273&#7863c th&ugrave; c&#7911a Kh&#7889i ch&#7919a b&#7879nh cai nghi&#7879n ma t&uacute;y&rdquo; tr&#7921c thu&#7897c &#272o&agrave;n S&#7903 v&#7899i n&#7897i dung &ldquo;&#272o&agrave;n vi&ecirc;n Kh&#7889i Ch&#7919a b&#7879nh &ndash; Cai nghi&#7879n ma t&uacute;y y&ecirc;u ng&agrave;nh, y&ecirc;u ngh&#7873, g&#432&#417ng m&#7851u trong t&aacute;c phong, l&#7873 l&#7889i l&agrave;m vi&#7879c&rdquo;. &#272&#7863c bi&#7879t l&agrave; anh t&#432 v&#7845n nh&oacute;m v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n cho 215 ng&#432&#7901i/ 135 l&#432&#7907t, chuy&#7875n v&#7873 Trung t&acirc;m Ph&#432&#7899c B&igrave;nh h&#7885c ngh&#7873 76 tr&#432&#7901ng h&#7907p, v&#7873 &#273&#7883a ph&#432&#417ng xin vi&#7879c 102 tr&#432&#7901ng h&#7907p; n&#7897i dung t&#432 v&#7845n xoay quanh c&aacute;c v&#7845n &#273&#7873 v&#7873 t&acirc;m l&yacute;, &#273&#7901i s&#7889ng sinh ho&#7841t, ch&#7871 &#273&#7897, h&#432&#7899ng t&aacute;i h&ograve;a nh&#7853p c&#7897ng &#273&#7891ng; c&aacute;c bi&#7879n ph&aacute;p ph&ograve;ng ch&#7889ng t&aacute;i nghi&#7879n, c&aacute;c d&#7883ch v&#7909 h&#7895 tr&#7907 c&#7897ng &#273&#7891ng, gi&#7899i thi&#7879u vi&#7879c l&agrave;m...&nbsp;</span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT-BR">&nbsp;<b>* Khen th&#432&#7903ng:</b></span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><b><o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><span lang="PT-BR">- N&#259m 2013:</span></b></span></span><b><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><span lang="PT-BR">+&nbsp;</span></b><span lang="PT-BR">Gi&#7845y khen &#272&#7843ng b&#7897 S&#7903 Lao &#273&#7897ng, Th&#432&#417ng binh v&agrave; x&atilde; h&#7897i trao t&#7863ng &ldquo;&#272&#432&#7907c b&igrave;nh ch&#7885n l&agrave; c&ocirc;ng ch&#7913c vi&ecirc;n ch&#7913c Tr&#7867 - Gi&#7887i&nbsp; - Th&acirc;n thi&#7879n n&#259m 2013&rdquo;.</span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT-BR">+ B&iacute; th&#432 chi &#273o&agrave;n gi&#7887i c&#7845p th&agrave;nh ph&#7889 n&#259m 2013.</span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT-BR">+ Gi&#7843i nh&#7845t h&#7897i thi &ldquo;B&iacute; th&#432 chi &#273o&agrave;n gi&#7887i&rdquo; c&#7845p S&#7903 Lao &#273&#7897ng, Th&#432&#417ng binh v&agrave; x&atilde; h&#7897i n&#259m 2013.</span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT-BR">+ Gi&#7843i nh&igrave; b&#7843ng B h&#7897i thi &ldquo;Tu&#7893i tr&#7867 l&agrave;m theo l&#7901i B&aacute;c&rdquo; n&#259m 2013 do Th&agrave;nh &#272o&agrave;n t&#7893 ch&#7913c.</span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><span lang="PT-BR">- C&aacute;c n&#259m tr&#432&#7899c:</span></b></span></span><b><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT-BR">+ G&#432&#417ng th&#7911 l&#297nh thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n th&agrave;nh ph&#7889 n&#259m 2012.</span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT-BR">+ &#272&#7841t danh hi&#7879u &ldquo;Th&#7911 l&#297nh Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n th&agrave;nh ph&#7889&rdquo; l&#7847n 1 n&#259m 2012; danh hi&#7879u &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n ti&#7871n l&agrave;m theo l&#7899i B&aacute;c&rdquo; n&#259m 2010; danh hi&#7879u &ldquo;B&iacute; th&#432 Chi &#273o&agrave;n gi&#7887i&rdquo; n&#259m 2010, 2013 c&#7911a Th&agrave;nh &#272o&agrave;n TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh.</span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT-BR">+ B&#7857ng khen Th&#7911 t&#432&#7899ng Ch&iacute;nh ph&#7911 n&#259m 2011 v&igrave; &#273&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch trong c&ocirc;ng t&aacute;c t&#7915 n&#259m 2006 &#273&#7871n 2010 g&oacute;p ph&#7847n v&agrave;o s&#7921 nghi&#7879p x&acirc;y d&#7921ng Ch&#7911 ngh&#297a x&atilde; h&#7897i v&agrave; b&#7843o v&#7879 T&#7893 Qu&#7889c.</span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT-BR">+ B&#7857ng khen c&#7911a Trung &#432&#417ng &#272o&agrave;n n&#259m 2011 v&igrave; &#273&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh xu&#7845t s&#7855c trong c&ocirc;ng t&aacute;c &#273o&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thi&#7871u nhi TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh&nbsp; n&#259m 2011 &ldquo; N&#259m Thanh ni&ecirc;n&rdquo;.</span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT-BR">+ Huy hi&#7879u Th&agrave;nh ph&#7889 H&#7891 Ch&iacute; Minh n&#259m 2012 v&igrave; &#273&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xu&#7845t s&#7855c trong s&#7921 nghi&#7879p x&acirc;y d&#7921ng v&agrave; b&#7843o v&#7879&nbsp; th&agrave;nh ph&#7889.</span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT-BR">+ B&#7857ng khen c&#7911a Ch&#7911 t&#7883ch UBND TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh n&#259m 2006 &#273&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xu&#7845t s&#7855c trong c&ocirc;ng t&aacute;c th&#7921c hi&#7879n Ngh&#7883 quy&#7871t 16/2003 Qu&#7889c h&#7897i kho&aacute; XI c&#7911a Qu&#7889c h&#7897i v&#7873 th&#7921c hi&#7879n th&iacute; &#273i&#7875m &ldquo;T&#7893 ch&#7913c qu&#7843n l&yacute; d&#7841y ngh&#7873 v&agrave; gi&#7843i quy&#7871t vi&#7879c l&agrave;m cho ng&#432&#7901i sau cai nghi&#7879n ma tu&yacute;&rdquo; &#7903 th&agrave;nh ph&#7889 giai &#273o&#7841n n&#259m 2003 &#273&#7871n n&#259m 2006.</span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT-BR">+ B&#7857ng khen c&#7911a Ch&#7911 t&#7883ch UBND TP.H&#7891 Ch&iacute; Minh v&igrave; &#273&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch ho&agrave;n th&agrave;nh xu&#7845t s&#7855c nhi&#7879m v&#7909 02 n&#259m li&ecirc;n t&#7909c 2011-2012 g&oacute;p ph&#7847n t&iacute;ch c&#7921c v&agrave;o phong tr&agrave;o thi &#273ua c&#7911a Th&agrave;nh ph&#7889.</span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT-BR">+ 03 Gi&#7845y khen c&#7911a Th&agrave;nh &#272o&agrave;n n&#259m 2008, n&#259m 2009, 2010 v&igrave; &#273&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh xu&#7845t s&#7855c c&ocirc;ng t&aacute;c &#273o&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thi&#7871u nhi.</span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><span style="text-transform: uppercase;">5. TR&#431&#416NG ANH V&#258N -&nbsp;</span></b><span lang="PT-BR">- T&#7893 tr&#432&#7903ng T&#7893 &#272i&#7879n, C&ocirc;ng ty Tr&aacute;ch nhi&#7879m h&#7919u h&#7841n m&#7897t th&agrave;nh vi&ecirc;n Cao su Th&#7889ng nh&#7845t &ndash; T&#7893ng C&ocirc;ng ty C&ocirc;ng nghi&#7879p S&agrave;i G&ograve;n TNHH M&#7897t Th&agrave;nh vi&ecirc;n.</span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: center; text-indent: 22.1pt;"><img src="2%20(8).JPG" width="282" height="413" alt="" /></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: center; text-indent: 22.1pt;">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><span lang="PT-BR">* Gi&#7899i thi&#7879u chung:</span></b></span></span><b><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoBodyTextIndent2" style="margin-bottom: 6pt; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT">D&aacute;m ngh&#297, d&aacute;m l&agrave;m v&agrave; kh&ocirc;ng ch&ugrave;n b&#432&#7899c tr&#432&#7899c kh&oacute; kh&#259n, nh&#7919ng t&#7889 ch&#7845t &#7845y &#273&atilde; gi&uacute;p anh Tr&#432&#417ng Anh V&#259n, t&#7893 tr&#432&#7903ng t&#7893 &#273i&#7879n C&ocirc;ng ty TNHH M&#7897t th&agrave;nh vi&ecirc;n Cao su Th&#7889ng Nh&#7845t, tr&#7903 th&agrave;nh &ldquo;c&acirc;y s&aacute;ng ki&#7871n&rdquo; n&#7893i b&#7853t t&#7841i &#273&#417n v&#7883.</span></span></span><span lang="PT" style="font-size: 12.5pt; font-family: 'Times New Roman';"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyTextIndent2" style="margin-bottom: 6pt; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT">C&ocirc;ng tr&igrave;nh ch&#7871 t&#7841o m&aacute;y &#273&oacute;ng g&oacute;i s&#7843n ph&#7849m Deck th&#7921c hi&#7879n n&#259m 2012 &#273&atilde; kh&#7859ng &#273&#7883nh n&#259ng l&#7921c s&aacute;ng t&#7841o c&#7911a ng&#432&#7901i th&#7907 &#273i&#7879n &#273&#7847y nhi&#7879t huy&#7871t n&agrave;y. L&uacute;c &#7845y, khi &#273&#432&#7907c l&atilde;nh &#273&#7841o doanh nghi&#7879p giao tr&#7885ng tr&aacute;ch ch&#7871 t&#7841o chi&#7871c m&aacute;y, Anh V&#259n kh&ocirc;ng kh&#7887i lo l&#7855ng v&igrave; chuy&ecirc;n m&ocirc;n c&#7911a anh l&agrave; &#273i&#7879n, trong khi c&ocirc;ng vi&#7879c ch&#7871 t&#7841o m&aacute;y &#273&ograve;i h&#7887i ng&#432&#7901i th&#7907 ph&#7843i v&#7919ng ki&#7871n th&#7913c n&#7873n v&#7873 c&#417 kh&iacute;. L&uacute;c &#7845y, Anh V&#259n t&#7921 d&#7863n l&ograve;ng c&#7913 m&#7841nh d&#7841n th&#7917 s&#7913c m&igrave;nh, bi&#7871t &#273&acirc;u th&agrave;nh c&ocirc;ng s&#7869 &#273&#7871n.</span></span></span><span lang="PT" style="font-size: 12.5pt; font-family: 'Times New Roman';"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyTextIndent2" style="margin-bottom: 6pt; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT">G&#7847n 4 th&aacute;ng m&#7845t &#259n, m&#7845t ng&#7911 v&#7899i vi&#7879c thi&#7871t k&#7871, ch&#7871 t&#7841o, cu&#7889i c&ugrave;ng, b&#7841n &#273&atilde; cho ra &#273&#7901i chi&#7871c m&aacute;y &#273&oacute;ng g&oacute;i s&#7843n ph&#7849m Deck &ldquo;Made in Cao su Th&#7889ng Nh&#7845t&rdquo;. Vi&#7879c &#273&#432a m&aacute;y v&agrave;o s&#7917 d&#7909ng &#273&atilde; l&agrave;m l&#7907i cho c&ocirc;ng ty tr&ecirc;n 100 tri&#7879u &#273&#7891ng/n&#259m. Ni&#7873m vui c&agrave;ng nh&acirc;n &#273&ocirc;i khi m&#7899i &#273&acirc;y, m&#7897t &#273&#7889i t&aacute;c n&#432&#7899c ngo&agrave;i sau khi ch&#7913ng ki&#7871n hi&#7879u qu&#7843 v&#7853n h&agrave;nh m&aacute;y &#273&atilde; quy&#7871t &#273&#7883nh &#273&#7863t mua.</span></span></span><span lang="PT" style="font-size: 12.5pt; font-family: 'Times New Roman';"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyTextIndent2" style="margin-bottom: 6pt; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT">Trong su&#7889t th&#7901i gian t&#7915 n&#259m 2006 &#273&#7871n n&#259m 2012, Anh V&#259n c&ograve;n tham gia th&#7921c hi&#7879n nhi&#7873u c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&oacute; gi&aacute; tr&#7883 kh&aacute;c, nh&#432: c&#7843i ti&#7871n h&#7879 th&#7889ng gia nhi&#7879t n&oacute;ng - l&#7841nh cho m&aacute;y c&aacute;n, c&#7843i thi&#7879n h&#7879 th&#7889ng l&#432&#7899i &#273i&#7879n c&ocirc;ng ty. T&#7893ng gi&aacute; tr&#7883 ti&#7871t ki&#7879m, l&agrave;m l&#7907i c&#7911a c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh n&agrave;y l&agrave; g&#7847n 1,2 t&#7881 &#273&#7891ng/n&#259m. B&ecirc;n c&#7841nh &#273&oacute;, Anh V&#259n c&#361ng &#273&atilde; xu&#7845t s&#7855c &#273&#7841t &#273&#432&#7907c gi&#7843i Nh&#7845t H&#7897i thi &ldquo;Th&#7907 gi&#7887i ng&agrave;nh &#273i&#7879n&rdquo; c&#7845p t&#7893ng c&ocirc;ng ty trong hai n&#259m li&#7873n (n&#259m 2007 v&agrave; n&#259m 2009); &#273&#7841t gi&#7843i khuy&#7871n kh&iacute;ch H&#7897i thi &ldquo;B&agrave;n tay v&agrave;ng ng&agrave;nh &#273i&#7879n&rdquo; c&#7845p th&agrave;nh l&#7847n th&#7913 2, n&#259m 2007. Anh c&#361ng tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c &#273&agrave;o t&#7841o c&ocirc;ng nh&acirc;n v&#7853n h&agrave;nh m&aacute;y (38 c&ocirc;ng nh&acirc;n), &#273&agrave;o t&#7841o v&#7873 an to&agrave;n &#273i&#7879n cho c&ocirc;ng nh&acirc;n to&agrave;n c&ocirc;ng ty; m&#7903 l&#7899p hu&#7845n luy&#7879n &#273&agrave;o t&#7841o, v&#7853n h&agrave;nh th&agrave;nh th&#7841o h&#7879 th&#7889ng thu&#7927 l&#7921c, m&aacute;y m&oacute;c cho th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban C&#417 &#273i&#7879n v&agrave; k&#7929 thu&#7853t ca XN1, XNKTC, XNHCS th&#7913 Ba, N&#259m, B&#7843y h&agrave;ng tu&#7847n; t&iacute;ch c&#7921c tham gia c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng do C&ocirc;ng &#273o&agrave;n, &#272o&agrave;n TNCS H&#7891 Ch&iacute; Minh t&#7841i &#273&#417n v&#7883 t&#7893 ch&#7913c.</span></span></span><span lang="PT" style="font-size: 12.5pt; font-family: 'Times New Roman';"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyTextIndent2" style="margin-bottom: 6pt; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><span lang="PT">* Th&agrave;nh t&iacute;ch n&#7893i b&#7853t n&#259m 2013:</span></b></span></span><b><span lang="PT" style="font-size: 12.5pt; font-family: 'Times New Roman';"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoBodyTextIndent2" style="margin-bottom: 6pt; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT">Ti&#7871p n&#7889i k&#7871t qu&#7843 &#273&#7841t &#273&#432&#7907c c&#7911a nh&#7919ng s&aacute;ng ki&#7871n tr&#432&#7899c &#273&oacute;, n&#259m 2013, anh ti&#7871p t&#7909c th&#7921c hi&#7879n nh&#7919ng s&aacute;ng ki&#7871n &#273em l&#7841i hi&#7879u qu&#7843 cao cho &#273&#417n v&#7883 nh&#432 s&aacute;ng ki&#7871n &ldquo;c&#7843i ti&#7871n h&#7879 th&#7889ng &#273i&#7873u khi&#7875n m&aacute;y &eacute;p Press2 - ULTRALON&rdquo; (l&agrave;m l&#7907i &#432&#7899c t&iacute;nh h&#417n 97 tri&#7879u/n&#259m); &#273&#7891ng t&aacute;c gi&#7843 c&#7911a c&aacute;c s&aacute;ng ki&#7871n &ldquo;Ch&#7871 t&#7841o m&aacute;y &#273&oacute;ng g&oacute;i s&#7843n ph&#7849m deck&rdquo; (t&#7915 th&aacute;ng 11/2012, &#432&#7899c t&iacute;nh l&agrave;m l&#7907i tr&ecirc;n 100 tri&#7879u &#273&#7891ng/n&#259m), s&aacute;ng ki&#7871n &ldquo;H&#7879 th&#7889ng gi&aacute;m s&aacute;t theo d&otilde;i nhi&#7879t &#273&#7897 x&#432&#7903ng ULTRALON&rdquo; (t&#7915 th&aacute;ng 12/2012, l&agrave;m l&#7907i &#432&#7899c t&iacute;nh 70 tri&#7879u/n&#259m), s&aacute;ng ki&#7871n &ldquo;Ti&#7871t ki&#7879m n&#259ng l&#432&#7907ng chi&#7871u s&aacute;ng nh&agrave; x&#432&#7903ng c&ocirc;ng ty&rdquo; (t&#7915 t&aacute;ng 3/2013, &#432&#7899c t&iacute;nh l&agrave;m l&#7907i 270 tri&#7879u &#273&#7891ng/n&#259m), s&aacute;ng ki&#7871n &ldquo;C&#7843i ti&#7871n k&#7871t c&#7845u h&#7879 th&#7889ng th&#7911y l&#7921c m&aacute;y PRESS 5 d&#7921 &aacute;n ULTRALON&rdquo; (t&#7915 th&aacute;ng 4/2013, &#432&#7899c t&iacute;nh l&agrave;m l&#7907i h&#417n 100 tri&#7879u &#273&#7891ng/ n&#259m).</span></span></span><span lang="PT" style="font-size: 12.5pt; font-family: 'Times New Roman';"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><span lang="PT-BR">* Khen th&#432&#7903ng:</span></b></span></span><b><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><i><span lang="PT-BR">- N&#259m 2013:</span></i></b></span></span><b><i><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT-BR">+ B&#7857ng khen c&#7911a Ch&#7911 t&#7883ch UBND TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh v&igrave; &#273&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch ho&agrave;n th&agrave;nh xu&#7845t s&#7855c nhi&#7879m v&#7909, g&oacute;p ph&#7847n t&iacute;ch c&#7921c trong phong tr&agrave;o thi &#273ua c&#7911a th&agrave;nh ph&#7889.</span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT-BR">+ Gi&#7843i th&#432&#7903ng T&ocirc;n &#272&#7913c Th&#7855ng n&#259m 2013.</span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT-BR">+ Gi&#7843i th&#432&#7903ng &ldquo;Nguy&#7877n V&#259n Tr&#7895i&rdquo; n&#259m 2013.</span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><i><span lang="PT-BR">- C&aacute;c n&#259m tr&#432&#7899c:</span></i></b></span></span><b><i><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT-BR">+ B&#7857ng khen c&#7911a Ch&#7911 t&#7883ch UBND TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh trong ba n&#259m li&ecirc;n ti&#7871p 2011, 2012 v&igrave; &#273&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch ho&agrave;n th&agrave;nh xu&#7845t s&#7855c nhi&#7879m v&#7909, g&oacute;p ph&#7847n t&iacute;ch c&#7921c trong phong tr&agrave;o thi &#273ua c&#7911a th&agrave;nh ph&#7889.</span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT-BR">+ Danh hi&#7879u &ldquo;Chi&#7871n s&#297 thi &#273ua c&#7845p th&agrave;nh ph&#7889&rdquo; n&#259m 2012.</span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT-BR">+ Danh hi&#7879u &ldquo;Chi&#7871n s&#297 thi &#273ua c&#417 s&#7903&rdquo; &ndash; C&ocirc;ng ty TNHH m&#7897t th&agrave;nh vi&ecirc;n Cao su Th&#7889ng nh&#7845t t&#7915 n&#259m 2007 &ndash; 2012.</span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT-BR">+ Danh hi&#7879u &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u bi&#7875u&rdquo; n&#259m 2012.</span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT-BR">+ Gi&#7845y khen c&#7911a BCH &#272o&agrave;n T&#7893ng C&ocirc;ng ty C&ocirc;ng nghi&#7879p S&agrave;i G&ograve;n v&igrave; &#273&atilde; &#273&#7841t th&agrave;nh t&iacute;ch xu&#7845t s&#7855c trong c&ocirc;ng t&aacute;c &#272o&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n n&#259m 2011.</span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="PT-BR">+ Gi&#7845y khen c&#7911a C&ocirc;ng ty TNHH m&#7897t th&agrave;nh vi&ecirc;n Cao su Th&#7889ng Nh&#7845t n&#259m 2008 v&igrave; &#273&#7841t th&agrave;nh t&iacute;ch xu&#7845t s&#7855c trong phong tr&agrave;o thi &#273ua s&aacute;ng ki&#7871n c&#7843i ti&#7871n.</span></span></span><span lang="PT-BR" style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>6. NGUY&#7876N CH&Iacute; THANH&nbsp;</b>- Chi&#7871n s&#297 Ph&ograve;ng C&#7913u n&#7841n - C&#7913u h&#7897, S&#7903 C&#7843nh s&aacute;t Ph&ograve;ng ch&aacute;y v&agrave; Ch&#7919a ch&aacute;y TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: center; text-indent: 22.1pt;"><img src="1%20(13).jpg" width="640" height="415" alt="" /></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>* Gi&#7899i thi&#7879u chung:</b></span></span><b><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Sau khi ho&agrave;n th&agrave;nh kho&aacute; hu&#7845n luy&#7879n chi&#7871n s&#297 m&#7899i, Nguy&#7877n Ch&iacute; Thanh &#273&#432&#7907c ph&acirc;n c&ocirc;ng v&#7873 c&ocirc;ng t&aacute;c t&#7841i &#272&#7897i C&#7913u h&#7897 c&#7913u n&#7841n chuy&ecirc;n nghi&#7879p thu&#7897c Ph&ograve;ng H&#432&#7899ng d&#7851n ch&#7881 &#273&#7841o v&#7873 ch&#7919a ch&aacute;y v&agrave; c&#7913u h&#7897, c&#7913u n&#7841n.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyTextIndent2" style="margin-bottom: 6pt; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><span lang="PT">* Th&agrave;nh t&iacute;ch n&#7893i b&#7853t n&#259m 2013:</span></b></span></span><b><span lang="PT" style="font-size: 12.5pt; font-family: 'Times New Roman';"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Trong qu&aacute; tr&igrave;nh th&#7921c hi&#7879n nhi&#7879m v&#7909, Thanh lu&ocirc;n xung k&iacute;ch c&ugrave;ng &#273&#7891ng &#273&#7897i tham gia nhi&#7873u v&#7909 c&#7913u h&#7897 v&agrave; c&#7913u &#273&#432&#7907c nhi&#7873u ng&#432&#7901i b&#7883 k&#7865t trong c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh s&#7909p &#273&#7893, c&aacute;c v&#7909 l&#7863n t&igrave;m nh&#7919ng n&#7841n nh&acirc;n b&#7883 tai n&#7841n tr&ecirc;n s&ocirc;ng, h&#7891&hellip; &#272i&#7875n h&igrave;nh nh&#432: Ng&agrave;y 24/02/2013, Thanh &#273&atilde; c&ugrave;ng &#273&#7891ng &#273&#7897i c&#7913u s&#7889ng &#273&#432&#7907c m&#7897t ng&#432&#7901i b&#7883 k&#7865t trong &#273&#7889ng &#273&#7893 n&aacute;t trong v&#7909 c&#7913u n&#7841n, c&#7913u h&#7897 t&#7841i s&#7889 nh&agrave; 384/7, 384/7A, 384/9 Nam K&#7923 Kh&#7903i ngh&#297a, Qu&#7853n 3, TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh th&#7921c hi&#7879n nhi&#7879m v&#7909, tuy g&#7863p r&#7845t nhi&#7873u kh&oacute; kh&#259n do c&ograve;n r&#7845t nhi&#7873u v&#7853t li&#7879u n&#7893 &#273&#432&#7907c t&igrave;m v&agrave; c&oacute; th&#7875 n&#7893 b&#7845t c&#7913 l&uacute;c n&agrave;o, song v&#7899i l&ograve;ng quy&#7871t t&acirc;m, Thanh v&agrave; &#273&#7891ng &#273&#7897i &#273&atilde; &#273&#432a &#273&#432&#7907c 10 thi th&#7875 n&#7841n nh&acirc;n &#273&#7897i t&igrave;m ki&#7871m v&agrave; &#273&#7871n tr&#432a ng&agrave;y h&ocirc;m sau, &#273&atilde; &#273&#432a &#273&#432&#7907c 10 thi th&#7875 n&#7841n nh&acirc;n ra kh&#7887i c&ocirc;ng tr&igrave;nh s&#7909p &#273&#7893, &#273&#7891ng th&#7901i v&#7853n chuy&#7875n v&#7853t li&#7879u n&#7893 ra kh&#7887i c&ocirc;ng tr&igrave;nh s&#7909p &#273&#7893 v&agrave; b&agrave;n giao cho ch&iacute;nh quy&#7873n &#273&#7883a ph&#432&#417ng. Ngo&agrave;i ra, Thanh &#273&atilde; c&ugrave;ng &#273&#7891ng &#273&#7897i &#273&#432a &#273&#432&#7907c 03 n&#7841n nh&acirc;n ra kh&#7887i &#273&aacute;m ch&aacute;y t&#7841i s&#7889 322 &#273&#432&#7901ng H&agrave;n H&#7843i Nguy&ecirc;n, Ph&#432&#7901ng 10, Qu&#7853n 11; ng&agrave;y 05/3/2013, Thanh tham gia chi vi&#7879n l&#7863n t&igrave;m ng&#432&#7901i t&eacute; s&ocirc;ng Gi&#7891ng &Ocirc;ng T&#7889, khu v&#7921c c&#7847u Gi&#7891ng &Ocirc;ng T&#7889, Ph&#432&#7901ng B&igrave;nh Tr&#432ng T&acirc;y, Qu&#7853n 2 v&agrave; &#273&atilde; t&igrave;m th&#7845y n&#7841n nh&acirc;n v&agrave;o ng&agrave;y 21/3; ng&agrave;y 24/4/2013, Thanh &#273&atilde; c&ugrave;ng &#273&#7891ng &#273&#7897i tham gia c&#7913u h&#7897 t&#7841i Cty c&#7893 ph&#7847n da H&agrave;o D&#432&#417ng (Huy&#7879n Nh&agrave; B&egrave;) v&agrave; &#273&atilde; t&igrave;m &#273&#432&#7907c 03 thi th&#7875 n&#7841n nh&acirc;n b&#7883 k&#7865t trong h&#7889 x&#7917 l&yacute; ch&#7845t th&#7843i c&#7911a c&ocirc;ng ty.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Ngo&agrave;i vi&#7879c th&#7921c hi&#7879n c&ocirc;ng t&aacute;c chuy&ecirc;n m&ocirc;n, Thanh c&ograve;n t&iacute;ch c&#7921c tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c &#272o&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n, &#273&#7863c bi&#7879t l&agrave; trong c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truy&#7873n an to&agrave;n ph&ograve;n ch&aacute;y v&agrave; ch&#7919a ch&aacute;y, c&ocirc;ng t&aacute;c c&#7913u n&#7841n c&#7913u h&#7897, tho&aacute;t n&#7841n cho h&#7885c sinh, ng&#432&#7901i d&acirc;n.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>* Khen th&#432&#7903ng:</b></span></span><b><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><i>- N&#259m 2013:</i></b></span></span><b><i><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ B&#7857ng khen c&#7911a B&#7897 C&ocirc;ng an n&#259m 2013 v&igrave; &#273&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xu&#7845t s&#7855c s&#7855c trong &#273&#7907t thi &#273ua ch&agrave;o m&#7915ng K&#7927 ni&#7879m 65 n&#259m CAND h&#7885c t&#7853p, th&#7921c hi&#7879n 6 &#273i&#7873u B&aacute;c H&#7891 d&#7841y; 65 n&#259m ng&agrave;y Ch&#7911 t&#7883ch H&#7891 Ch&iacute; Minh ra l&#7901i k&ecirc;u h&#7885i thi &#273u a &aacute;i qu&#7889c &ndash; ng&agrave;y truy&#7873n th&#7889ng ng&agrave;y C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ Gi&#7845y khen c&#7911a T&#7893ng c&#7909c C&#7843nh s&aacute;t qu&#7843n l&yacute; h&agrave;nh ch&iacute;nh v&#7873 Tr&#7853t t&#7921 an to&agrave;n x&atilde; h&#7897i n&#259m 2013 v&igrave; &#273&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xu&#7845t s&#7855c trong c&ocirc;ng t&aacute;c ch&#7919a ch&aacute;y v&agrave; c&#7913u n&#7841n, c&#7913u h&#7897 t&#7841i s&#7889 384/7, &#273&#432&#7901ng Nam K&#7923 Kh&#7903i ngh&#297a, Qu&#7853n 3, TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 6pt 40.1pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b><i>C&aacute;c n&#259m tr&#432&#7899c:</i></b></span></span><b><i><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ Gi&#7845y khen c&#7911a T&#7893ng c&#7909c C&#7843nh s&aacute;t qu&#7843n l&yacute; h&agrave;nh ch&iacute;nh n&#259m 2011 v&#7873 Tr&#7853t t&#7921 an to&agrave;n x&atilde; h&#7897i v&igrave; &#273&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xu&#7845t s&#7855c trong c&ocirc;ng t&aacute;c t&igrave;m ki&#7871m c&#7913u n&#7841n v&#7909 ch&igrave;m t&agrave;u nh&agrave; h&agrave;ng D&igrave;n K&yacute; tr&ecirc;n s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n t&#7841i t&#7881nh B&igrave;nh D&#432&#417ng.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 22.1pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;+ Gi&#7845y khen c&#7911a S&#7903 C&#7843nh s&aacute;t Ph&ograve;ng Ch&aacute;y v&agrave; Ch&#7919a ch&aacute;y TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh&nbsp; n&#259m 2011 v&#7873 th&agrave;nh t&iacute;ch xu&#7845t trong c&ocirc;ng t&aacute;c l&#7863n t&igrave;m tang v&#7853t v&#7909 &aacute;n t&#7841i s&ocirc;ng &#272&#7891ng &#272i&#7873n, x&atilde; Long Th&#7899i, huy&#7879n Nh&agrave; B&egrave;.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ Gi&#7845y khen c&#7911a S&#7903 C&#7843nh s&aacute;t Ph&ograve;ng Ch&aacute;y v&agrave; Ch&#7919a ch&aacute;y TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh&nbsp; n&#259m 2011 v&#7873 th&agrave;nh t&iacute;ch xu&#7845t trong c&ocirc;ng t&aacute;c c&#7913u n&#7841n, c&#7913u h&#7897 v&#7909 s&#7841t l&#7903 nh&agrave; d&acirc;n t&#7841i s&ocirc;ng R&#7841ch D&#417i, &#7845p 4, x&atilde; Nh&#417n &#272&#7913c, Huy&#7879n Nh&agrave; B&egrave;.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>7. NGUY&#7876N HO&Agrave;NG TRUNG&nbsp;</b>- Th&agrave;nh vi&ecirc;n &#7910y ban H&#7897i LHTN x&atilde; Ph&#432&#7899c V&#297nh An, huy&#7879n C&#7911 Chi.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; text-indent: 8.75pt;"><img src="HINH%201.1(1).JPG" width="589" height="427" alt="" /></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 8.75pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>* Gi&#7899i thi&#7879u chung:</b></span></span><b><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 21.25pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Do t&#7889c &#273&#7897 &#273&ocirc; th&#7883 h&oacute;a qu&aacute; nhanh, nhi&#7873u c&ocirc;ng ty, x&iacute; nghi&#7879p v&#7915a v&agrave; nh&#7887 &#273&#432&#7907c x&acirc;y d&#7921ng tr&ecirc;n &#273&#7883a b&agrave;n x&atilde; &#273&atilde; thu h&uacute;t ph&#7847n l&#7899n thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n &#273&#7883a b&agrave;n b&#7887 &#273&#7845t n&ocirc;ng nghi&#7879p &#273&#7875 l&agrave;m c&ocirc;ng nh&acirc;n, &#273&#7875 l&#7841i nh&#7919ng m&#7843nh &#273&#7845t tr&#7889ng, c&acirc;y c&#7887 m&#7885c l&ecirc;n kh&ocirc;ng ng&#432&#7901i canh t&aacute;c. &#272&#7891ng th&#7901i, v&igrave; th&#432&#417ng ba m&#7865 &#273&atilde; l&#7899n tu&#7893i nh&#432ng v&#7851n g&#7855n b&oacute; v&#7899i ngh&#7873, v&#7851n s&#7899m h&ocirc;m ra canh t&aacute;c nh&#7919ng &#273&aacute;m ru&#7897ng b&#7887 hoang kia, n&ecirc;n khi t&#7889t nghi&#7879p trung c&#7845p k&#297 thu&#7853t n&ocirc;ng nghi&#7879p, Trung kh&ocirc;ng xin &#273i l&agrave;m m&agrave; quy&#7871t &#273&#7883nh n&#7889i nghi&#7879p gia &#273&igrave;nh theo ngh&#7873 n&ocirc;ng.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 8.75pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>* Th&agrave;nh t&iacute;ch n&#7893i b&#7853t n&#259m 2013:</b></span></span><b><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 21.25pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">- L&agrave; lao &#273&#7897ng ch&iacute;nh trong gia &#273&igrave;nh, t&#7853n d&#7909ng s&#7913c kh&#7887e c&#7911a tu&#7893i tr&#7867, Trung quy&#7871t t&acirc;m c&#7843i t&#7841o &#273&#7891ng ru&#7897ng kh&ocirc;ng &#273&#7875 &#273&#7845t hoang v&agrave; tr&#7891ng t&#7915ng lo&#7841i c&acirc;y th&iacute;ch h&#7907p. Trung &#273em ki&#7871n th&#7913c c&#7911a m&igrave;nh ch&#259m s&oacute;c c&#7849n th&#7853n n&ecirc;n m&ugrave;a v&#7909 n&agrave;o c&#361ng mang nhi&#7873u l&#7907i nhu&#7853n. Ban &#273&#7847u khi v&#7915a b&#7855t tay v&agrave;o l&agrave;m, Trung c&#361ng g&#7863p nhi&#7873u kh&oacute; kh&#259n v&igrave; ch&#7881 c&oacute; 1 m&igrave;nh, &#273&#7845t b&#7887 l&acirc;u n&ecirc;n kh&ocirc; c&#7857n, nh&#7919ng m&ugrave;a v&#7909 &#273&#7847u ti&ecirc;n s&acirc;u b&#7879nh nhi&#7873u n&ecirc;n t&#7915ng lo&#7841i hoa m&agrave;u &#273&#7873u l&#7895 v&#7889n n&#7863ng. Ch&iacute;nh t&#7915 nh&#7919ng th&#7845t b&#7841i &#273&oacute; &#273&atilde; cho Trung th&ecirc;m nhi&#7873u kinh nghi&#7879m trong vi&#7879c ch&#259m s&oacute;c t&#7915ng lo&#7841i hoa m&agrave;u, b&ecirc;n c&#7841nh &#273&oacute;, nh&#7901 l&#7907i th&#7871 &#7903 g&#7847n Khu n&ocirc;ng nghi&#7879p C&ocirc;ng ngh&#7879 cao n&ecirc;n Trung c&#361ng tranh th&#7911 th&#7901i gian qua h&#7885c t&#7853p kinh nghi&#7879m v&agrave; mua gi&#7889ng tr&#7891ng &#273&#7875 &#273&#7841t &#273&#432&#7907c n&#259ng su&#7845t cao ho&#7863c khi c&oacute; l&#7899p h&#7885c n&agrave;o v&#7873 k&#7929 thu&#7853t tr&#7891ng tr&#7885t &#7903 x&atilde; Trung &#273&#7873u tham gia. &#272&aacute;m hoa m&agrave;u n&agrave;y t&agrave;n th&igrave; &#273&aacute;m hoa m&agrave;u kh&aacute;c l&#7841i m&#7885c l&ecirc;n th&#7871 ch&#7895, c&#7913 th&#7871 t&#7853n d&#7909ng th&#7901i gian n&ecirc;n kinh t&#7871 gia &#273&igrave;nh d&#7847n kh&aacute; gi&#7843, cu&#7897c s&#7889ng gia &#273&igrave;nh &#7893n &#273&#7883nh mua s&#7855m &#273&#7847y &#273&#7911 ti&#7879n nghi.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 21.25pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">- Tr&ecirc;n di&#7879n t&iacute;ch 3500m<sup>2</sup>&nbsp;&#273&#7845t thu&ecirc; &#273&#7875 tr&#7891ng hoa m&agrave;u c&#7897ng v&#7899i 5000m<sup>2</sup>&nbsp;&#273&#7845t tr&#7891ng l&uacute;a c&#7911a gia &#273&igrave;nh, m&#7895i n&#259m b&#7841n thu nh&#7853p h&#417n 150.000.000 &#273&#7891ng v&#7899i 3 v&#7909 m&ugrave;a.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 21.25pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">- V&igrave; l&agrave;m n&ocirc;ng n&ecirc;n th&#7901i gian c&#7911a Trung c&#361ng linh ho&#7841t, c&oacute; th&#7875 d&agrave;nh th&#7901i gian &#273&#7875 tham gia ho&#7841t &#273&#7897ng &#272o&agrave;n &ndash; H&#7897i t&#7841i x&atilde;. T&#7915ng l&agrave; B&iacute; th&#432 Chi &#273o&agrave;n, UV BCH X&atilde; &#272o&agrave;n nhi&#7879m k&#7923 2007 &ndash; 2012, hi&#7879n nay l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n &#7910y ban H&#7897i LHTN Vi&#7879t&nbsp;</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Nam</span></span></st1:country-region></st1:place><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;x&atilde; nhi&#7879m k&igrave; 2009 &ndash; 2014. T&#7915 n&#259m 2008 &#273&#7871n nay, Trung &#273&#432&#7907c &#272o&agrave;n thanh ni&ecirc;n c&#7911a x&atilde; giao qu&#7843n l&yacute; t&#7893 vay v&#7889n 316 &#273&#7875 h&#7895 tr&#7907 gi&uacute;p &#273&#7905 thanh ni&ecirc;n vay v&#7889n, &#273&#7871n nay h&#7895 tr&#7907 &#273&#432&#7907c 60 tr&#432&#7901ng h&#7907p. Trung c&#361ng v&#7853n &#273&#7897ng &#273o&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&#7911a x&atilde; tham gia nhi&#7873u bu&#7893i h&#7885c t&#7853p c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh kinh t&#7871 hi&#7879u qu&#7843 tr&ecirc;n &#273&#7883a b&agrave;n x&atilde; v&agrave; huy&#7879n &#273&#7875 c&aacute;c b&#7841n thanh ni&ecirc;n l&#7921a ch&#7885n cho vi&#7879c ph&aacute;t tri&#7875n kinh t&#7871 c&#7911a ri&ecirc;ng m&igrave;nh. B&ecirc;n c&#7841nh &#273&oacute;, b&#7841n c&ograve;n t&iacute;ch c&#7921c h&#7895 tr&#7907 kinh nghi&#7879m k&#7929 thu&#7853t m&agrave; m&igrave;nh bi&#7871t trong vi&#7879c tr&#7891ng l&uacute;a, hoa m&agrave;u cho c&aacute;c b&#7841n thanh ni&ecirc;n c&oacute; nhu c&#7847u.</span></span><o:p></o:p></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 8.75pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>* Khen th&#432&#7903ng:</b></span></span><b><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 21.25pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><i>- N&#259m 2013:</i></b></span></span><b><i><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 21.25pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ Gi&#7843i th&#432&#7903ng L&#432&#417ng &#272&#7883nh C&#7911a n&#259m 2013.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 40.1pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b><i>C&aacute;c n&#259m tr&#432&#7899c:</i></b></span></span><b><i><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 21.25pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">+ &#272&#432&#7907c H&#7897i LHTN Vi&#7879t Nam Th&agrave;nh ph&#7889 tuy&ecirc;n d&#432&#417ng &ldquo;Thanh ni&ecirc;n n&ocirc;ng th&ocirc;n l&agrave;m kinh t&#7871 gi&#7887i&rdquo; n&#259m 2012.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;&nbsp; + &#272&#432&#7907c Huy&#7879n &#272o&agrave;n C&#7911 Chi tuy&ecirc;n d&#432&#417ng g&#432&#417ng &ldquo;Thanh ni&ecirc;n l&agrave;m theo l&#7901i B&aacute;c&rdquo; c&#7845p huy&#7879n.</span></span><span style="font-size: 12.5pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>&nbsp;BBT</b></span></span></p> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;