Châu Tuyết Vân – Cái duyên với nghiệp võ

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;<i>&nbsp;</i><b>C&ocirc;ng d&acirc;n tr&#7867 ti&ecirc;u bi&#7875u Th&agrave;nh ph&#7889 H&#7891 Ch&iacute; Minh n&#259m 2013:</b></span></span><b><o:p></o:p></b></div> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b>Ch&acirc;u Tuy&#7871t V&acirc;n &ndash; C&aacute;i duy&ecirc;n v&#7899i nghi&#7879p v&otilde;</b></span></span></span><b><o:p></o:p></b><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">V&#7915a tr&#7903 v&#7873 v&#7899i Huy ch&#432&#417ng V&agrave;ng SEA Games 27, Ch&acirc;u Tuy&#7871t V&acirc;n &#273&atilde; c&oacute; bu&#7893i trao &#273&#7893i ng&#7855n v&#7899i ch&uacute;ng t&ocirc;i v&#7873 ch&#7863ng &#273&#432&#7901ng ph&#7845n &#273&#7845u v&#7915a qua.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img src="1522993_10201270312667403_1811053977_o.jpg" width="640" height="333" alt="" /></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><em>Kho&#7843nh kh&#7855c tr&#7903 v&#7873 trong chi&#7871n th&#7855ng c&ugrave;ng b&#7841n b&egrave; v&agrave; ng&#432&#7901i th&acirc;n c&#7911a Ch&acirc;u Tuy&#7871t V&acirc;n.</em></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><i>PV: Ch&uacute;c m&#7915ng V&acirc;n &#273&atilde; &#273&#7841t Huy ch&#432&#417ng </i></span></span><i><st1:place w:st="on"><st1:placename w:st="on"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">V&agrave;ng&nbsp;</span></span></st1:placename><st1:placetype w:st="on"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">SEA</span></span></st1:placetype></st1:place><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> Games 27, trong qu&aacute; tr&igrave;nh tham gia thi &#273&#7845u, theo V&acirc;n, &#273&acirc;u l&agrave; kh&oacute; kh&#259n l&#7899n nh&#7845t khi thi &#273&#7845u t&#7841i SEA Games?</span></span><o:p></o:p></i><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">M&ocirc;n V&acirc;n thi &#273&#7845u l&agrave; quy&#7873n ti&ecirc;u chu&#7849n v&agrave; &#273i&#7873u lo ng&#7841i nh&#7845t kh&ocirc;ng ph&#7843i l&agrave; c&aacute;c &#273&#7889i th&#7911 m&agrave; V&acirc;n cho r&#7857ng &#273&oacute; l&agrave; tr&#7885ng t&agrave;i. &#272&ocirc;i khi chu&#7849n b&#7883 c&#7843 n&#259m, h&#7885c thu&#7897c c&aacute;c b&agrave;i quy&#7873n bi&#7875u di&#7877n nh&#432ng ch&#7881 c&#7847n thi&#7871u s&#7921 c&ocirc;ng t&acirc;m c&#7911a tr&#7885ng t&agrave;i th&igrave; c&#7889 g&#7855ng l&agrave; s&#7921 v&ocirc; &iacute;ch. R&#7845t may, b&#7857ng s&#7921 n&#7895 l&#7921c, b&agrave;i thi c&#7911a V&acirc;n v&agrave; &#273&#7891ng &#273&#7897i &#273&atilde; &#273&#7841t s&#7889 &#273i&#7875m cao nh&#7845t v&agrave; gi&agrave;nh huy ch&#432&#417ng V&agrave;ng.<br /> </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><i>PV: Theo V&acirc;n &#273&oacute; c&oacute; ph&#7843i l&agrave; may m&#7855n khi s&#7889 &#273i&#7875m ch&ecirc;nh l&#7879ch v&#7899i &#273&#7897i Th&aacute;i Lan ch&#7881 l&agrave; 0,1?</i></span></span><i><o:p></o:p></i></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Trong v&otilde; thu&#7853t, vi&#7879c ch&ecirc;nh l&#7879ch 0,1 &#273&atilde; l&agrave; m&#7913c cao. Tr&#432&#7899c &#273&acirc;y khi gi&agrave;nh Huy ch&#432&#417ng V&agrave;ng th&#7871 gi&#7899i, V&acirc;n v&agrave; &#273&#7891ng &#273&#7897i h&#417n tuy&#7875n </span></span><st1:place w:st="on"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Iran</span></span></st1:place><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> &#273&uacute;ng 0,02 &#273i&#7875m. Do &#273&oacute; kho&#7843ng c&aacute;ch tr&ecirc;n v&#7899i Th&aacute;i Lan l&agrave; &#273&aacute;ng k&#7875.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img src="SEA%20Games%2027%20(2).jpg" width="336" height="372" alt="" /></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><em><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">V&acirc;n c&ugrave;ng &#273&#7891ng &#273&#7897i &#273&atilde; gi&agrave;nh Huy ch&#432&#417ng v&agrave;ng Sea Games 27 t&#7841i Myanmar.</span></span></em></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><i>PV: V&#7899i b&#7873 d&agrave;y th&agrave;nh t&iacute;ch t&#7841i c&aacute;c &#273&#7845u tr&#432&#7901ng, V&acirc;n c&oacute; th&#7875 cho &#273&#7897c gi&#7843 bi&#7871t V&acirc;n theo nghi&#7879p v&otilde; t&#7915 khi n&agrave;o?</i></span></span><i><o:p></o:p></i></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">V&acirc;n h&#7885c v&otilde; t&#7915 nh&#7887, &#273&#7847u ti&ecirc;n l&agrave; Vovinam. Sau &#273&oacute; n&#259m 7 tu&#7893i chuy&#7875n sang h&#7885c Taekwondo. Th&#7921c ra ban &#273&#7847u v&igrave; th&#7875 tr&#7841ng &#7889m y&#7871u n&ecirc;n V&acirc;n h&#7885c v&otilde; cho c&oacute; s&#7913c kh&#7887e, sau d&#7847n &#273am m&ecirc; v&agrave; theo &#273u&#7893i &#273&#7871n nay.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><i>PV: Khi quy&#7871t t&acirc;m theo nghi&#7879p v&otilde;, gia &#273&igrave;nh c&oacute; &#7911ng h&#7897 V&acirc;n kh&ocirc;ng?</i></span></span><i><o:p></o:p></i></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Gia &#273&igrave;nh, nh&#7845t l&agrave; ba c&#7911a V&acirc;n &#7911ng h&#7897 V&acirc;n theo h&#7885c v&otilde;, quan t&acirc;m v&agrave; t&#7841o &#273i&#7873u ki&#7879n cho V&acirc;n r&#7845t nhi&#7873u. Sau n&agrave;y khi thi &#273&#7845u c&aacute;c gi&#7843i qu&#7889c gia v&agrave; qu&#7889c t&#7871 h&igrave;nh &#7843nh gia &#273&igrave;nh lu&ocirc;n l&agrave; ch&#7895 d&#7921a v&#7919ng ch&#7855c cho V&acirc;n.</span></span>&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img src="IMG_4211.JPG" width="640" height="427" alt="" /><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><em>&nbsp;V&acirc;n c&ugrave;ng ba m&#7865 v&agrave; hai em g&aacute;i.</em></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><i>PV: V&acirc;n &#273ang &#7845p &#7911 &#273i&#7873u g&igrave; cho t&#432&#417ng lai c&#7911a m&igrave;nh?</i></span></span><i><o:p></o:p></i></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Tr&#432&#7899c m&#7855t, V&acirc;n s&#7869 c&#7889 g&#7855ng n&#7895 l&#7921c cho chi&#7871c Huy ch&#432&#417ng V&agrave;ng Asiad 2019 t&#7893 ch&#7913c t&#7841i Vi&#7879t Nam &#273&#7875 ho&agrave;n th&agrave;nh b&#7897 s&#432u t&#7853p huy ch&#432&#417ng c&#7911a m&igrave;nh. V&#7873 ngh&#7873 nghi&#7879p V&acirc;n d&#7921 &#273&#7883nh theo &#273u&#7893i ngh&#7873 v&otilde; v&agrave; tr&#7903 th&agrave;nh hu&#7845n luy&#7879n vi&ecirc;n trong t&#432&#417ng lai.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">PV<i>: &#272&#432&#7907c bi&#7871t, V&acirc;n v&#7915a &#273&#432&#7907c Th&agrave;nh &#272o&agrave;n TP.H&#7891 Ch&iacute; Minh b&igrave;nh ch&#7885n Gi&#7843i th&#432&#7903ng C&ocirc;ng d&acirc;n tr&#7867 ti&ecirc;u bi&#7875u n&#259m 2013, c&#7843m x&uacute;c c&#7911a V&acirc;n nh&#432 th&#7871 n&agrave;o?</i></span></span><i><o:p></o:p></i></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">V&acirc;n c&#7843m th&#7845y r&#7845t vui v&agrave; h&#7841nh ph&uacute;c. &#272&oacute; l&agrave; ph&#7847n th&#432&#7903ng r&#7845t l&#7899n m&agrave; V&acirc;n vinh d&#7921 nh&#7853n &#273&#432&#7907c v&agrave; s&#7869 l&agrave; &#273&#7897ng l&#7921c cho V&acirc;n c&#7889 g&#7855ng nhi&#7873u h&#417n n&#7919a trong t&#432&#417ng lai.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">C&#7843m &#417n V&acirc;n. Ch&uacute;c V&acirc;n ti&#7871p t&#7909c th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&ecirc;n con &#273&#432&#7901ng s&#7855p t&#7899i!</span></span></em></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>NGUY&#7876N H&Ugrave;NG</b></span></span><b><o:p></o:p></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><o:p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></o:p></p> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;