Châu Tuyết Vân – Cái duyên với nghiệp võ

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;<i>&nbsp;</i><b>C&ocirc;ng d&acirc;n tr&#7867 ti&ecirc;u bi&#7875u Th&agrave;nh ph&#7889 H&#7891 Ch&iacute; Minh n&#259m 2013:</b></span></span><b><o:p></o:p></b></div> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b>Ch&acirc;u Tuy&#7871t V&acirc;n &ndash; C&aacute;i duy&ecirc;n v&#7899i nghi&#7879p v&otilde;</b></span></span></span><b><o:p></o:p></b><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">V&#7915a tr&#7903 v&#7873 v&#7899i Huy ch&#432&#417ng V&agrave;ng SEA Games 27, Ch&acirc;u Tuy&#7871t V&acirc;n &#273&atilde; c&oacute; bu&#7893i trao &#273&#7893i ng&#7855n v&#7899i ch&uacute;ng t&ocirc;i v&#7873 ch&#7863ng &#273&#432&#7901ng ph&#7845n &#273&#7845u v&#7915a qua.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img src="1522993_10201270312667403_1811053977_o.jpg" width="640" height="333" alt="" /></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><em>Kho&#7843nh kh&#7855c tr&#7903 v&#7873 trong chi&#7871n th&#7855ng c&ugrave;ng b&#7841n b&egrave; v&agrave; ng&#432&#7901i th&acirc;n c&#7911a Ch&acirc;u Tuy&#7871t V&acirc;n.</em></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><i>PV: Ch&uacute;c m&#7915ng V&acirc;n &#273&atilde; &#273&#7841t Huy ch&#432&#417ng </i></span></span><i><st1:place w:st="on"><st1:placename w:st="on"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">V&agrave;ng&nbsp;</span></span></st1:placename><st1:placetype w:st="on"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">SEA</span></span></st1:placetype></st1:place><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> Games 27, trong qu&aacute; tr&igrave;nh tham gia thi &#273&#7845u, theo V&acirc;n, &#273&acirc;u l&agrave; kh&oacute; kh&#259n l&#7899n nh&#7845t khi thi &#273&#7845u t&#7841i SEA Games?</span></span><o:p></o:p></i><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">M&ocirc;n V&acirc;n thi &#273&#7845u l&agrave; quy&#7873n ti&ecirc;u chu&#7849n v&agrave; &#273i&#7873u lo ng&#7841i nh&#7845t kh&ocirc;ng ph&#7843i l&agrave; c&aacute;c &#273&#7889i th&#7911 m&agrave; V&acirc;n cho r&#7857ng &#273&oacute; l&agrave; tr&#7885ng t&agrave;i. &#272&ocirc;i khi chu&#7849n b&#7883 c&#7843 n&#259m, h&#7885c thu&#7897c c&aacute;c b&agrave;i quy&#7873n bi&#7875u di&#7877n nh&#432ng ch&#7881 c&#7847n thi&#7871u s&#7921 c&ocirc;ng t&acirc;m c&#7911a tr&#7885ng t&agrave;i th&igrave; c&#7889 g&#7855ng l&agrave; s&#7921 v&ocirc; &iacute;ch. R&#7845t may, b&#7857ng s&#7921 n&#7895 l&#7921c, b&agrave;i thi c&#7911a V&acirc;n v&agrave; &#273&#7891ng &#273&#7897i &#273&atilde; &#273&#7841t s&#7889 &#273i&#7875m cao nh&#7845t v&agrave; gi&agrave;nh huy ch&#432&#417ng V&agrave;ng.<br /> </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><i>PV: Theo V&acirc;n &#273&oacute; c&oacute; ph&#7843i l&agrave; may m&#7855n khi s&#7889 &#273i&#7875m ch&ecirc;nh l&#7879ch v&#7899i &#273&#7897i Th&aacute;i Lan ch&#7881 l&agrave; 0,1?</i></span></span><i><o:p></o:p></i></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Trong v&otilde; thu&#7853t, vi&#7879c ch&ecirc;nh l&#7879ch 0,1 &#273&atilde; l&agrave; m&#7913c cao. Tr&#432&#7899c &#273&acirc;y khi gi&agrave;nh Huy ch&#432&#417ng V&agrave;ng th&#7871 gi&#7899i, V&acirc;n v&agrave; &#273&#7891ng &#273&#7897i h&#417n tuy&#7875n </span></span><st1:place w:st="on"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Iran</span></span></st1:place><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> &#273&uacute;ng 0,02 &#273i&#7875m. Do &#273&oacute; kho&#7843ng c&aacute;ch tr&ecirc;n v&#7899i Th&aacute;i Lan l&agrave; &#273&aacute;ng k&#7875.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img src="SEA%20Games%2027%20(2).jpg" width="336" height="372" alt="" /></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><em><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">V&acirc;n c&ugrave;ng &#273&#7891ng &#273&#7897i &#273&atilde; gi&agrave;nh Huy ch&#432&#417ng v&agrave;ng Sea Games 27 t&#7841i Myanmar.</span></span></em></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><i>PV: V&#7899i b&#7873 d&agrave;y th&agrave;nh t&iacute;ch t&#7841i c&aacute;c &#273&#7845u tr&#432&#7901ng, V&acirc;n c&oacute; th&#7875 cho &#273&#7897c gi&#7843 bi&#7871t V&acirc;n theo nghi&#7879p v&otilde; t&#7915 khi n&agrave;o?</i></span></span><i><o:p></o:p></i></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">V&acirc;n h&#7885c v&otilde; t&#7915 nh&#7887, &#273&#7847u ti&ecirc;n l&agrave; Vovinam. Sau &#273&oacute; n&#259m 7 tu&#7893i chuy&#7875n sang h&#7885c Taekwondo. Th&#7921c ra ban &#273&#7847u v&igrave; th&#7875 tr&#7841ng &#7889m y&#7871u n&ecirc;n V&acirc;n h&#7885c v&otilde; cho c&oacute; s&#7913c kh&#7887e, sau d&#7847n &#273am m&ecirc; v&agrave; theo &#273u&#7893i &#273&#7871n nay.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><i>PV: Khi quy&#7871t t&acirc;m theo nghi&#7879p v&otilde;, gia &#273&igrave;nh c&oacute; &#7911ng h&#7897 V&acirc;n kh&ocirc;ng?</i></span></span><i><o:p></o:p></i></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Gia &#273&igrave;nh, nh&#7845t l&agrave; ba c&#7911a V&acirc;n &#7911ng h&#7897 V&acirc;n theo h&#7885c v&otilde;, quan t&acirc;m v&agrave; t&#7841o &#273i&#7873u ki&#7879n cho V&acirc;n r&#7845t nhi&#7873u. Sau n&agrave;y khi thi &#273&#7845u c&aacute;c gi&#7843i qu&#7889c gia v&agrave; qu&#7889c t&#7871 h&igrave;nh &#7843nh gia &#273&igrave;nh lu&ocirc;n l&agrave; ch&#7895 d&#7921a v&#7919ng ch&#7855c cho V&acirc;n.</span></span>&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img src="IMG_4211.JPG" width="640" height="427" alt="" /><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><em>&nbsp;V&acirc;n c&ugrave;ng ba m&#7865 v&agrave; hai em g&aacute;i.</em></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><i>PV: V&acirc;n &#273ang &#7845p &#7911 &#273i&#7873u g&igrave; cho t&#432&#417ng lai c&#7911a m&igrave;nh?</i></span></span><i><o:p></o:p></i></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Tr&#432&#7899c m&#7855t, V&acirc;n s&#7869 c&#7889 g&#7855ng n&#7895 l&#7921c cho chi&#7871c Huy ch&#432&#417ng V&agrave;ng Asiad 2019 t&#7893 ch&#7913c t&#7841i Vi&#7879t Nam &#273&#7875 ho&agrave;n th&agrave;nh b&#7897 s&#432u t&#7853p huy ch&#432&#417ng c&#7911a m&igrave;nh. V&#7873 ngh&#7873 nghi&#7879p V&acirc;n d&#7921 &#273&#7883nh theo &#273u&#7893i ngh&#7873 v&otilde; v&agrave; tr&#7903 th&agrave;nh hu&#7845n luy&#7879n vi&ecirc;n trong t&#432&#417ng lai.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">PV<i>: &#272&#432&#7907c bi&#7871t, V&acirc;n v&#7915a &#273&#432&#7907c Th&agrave;nh &#272o&agrave;n TP.H&#7891 Ch&iacute; Minh b&igrave;nh ch&#7885n Gi&#7843i th&#432&#7903ng C&ocirc;ng d&acirc;n tr&#7867 ti&ecirc;u bi&#7875u n&#259m 2013, c&#7843m x&uacute;c c&#7911a V&acirc;n nh&#432 th&#7871 n&agrave;o?</i></span></span><i><o:p></o:p></i></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">V&acirc;n c&#7843m th&#7845y r&#7845t vui v&agrave; h&#7841nh ph&uacute;c. &#272&oacute; l&agrave; ph&#7847n th&#432&#7903ng r&#7845t l&#7899n m&agrave; V&acirc;n vinh d&#7921 nh&#7853n &#273&#432&#7907c v&agrave; s&#7869 l&agrave; &#273&#7897ng l&#7921c cho V&acirc;n c&#7889 g&#7855ng nhi&#7873u h&#417n n&#7919a trong t&#432&#417ng lai.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">C&#7843m &#417n V&acirc;n. Ch&uacute;c V&acirc;n ti&#7871p t&#7909c th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&ecirc;n con &#273&#432&#7901ng s&#7855p t&#7899i!</span></span></em></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>NGUY&#7876N H&Ugrave;NG</b></span></span><b><o:p></o:p></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><o:p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></o:p></p> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;