Cùng nhìn lại Giải thưởng Công dân trẻ tiêu biểu năm 2013

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp;<span style="line-height: 18px;">C&ugrave;ng &nbsp;nh&igrave;n l&#7841i Gi&#7843i th&#432&#7903ng C&ocirc;ng d&acirc;n tr&#7867 ti&ecirc;u bi&#7875u n&#259m 2013</span></span></strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> <span style="line-height: 18px;">- H&#417n 8,7 tri&#7879u l&#432&#7907t b&igrave;nh ch&#7885n C&ocirc;ng d&acirc;n tr&#7867 ti&ecirc;u bi&#7875u tr&ecirc;n Tu&#7893i Tr&#7867 online v&agrave; Trang Th&ocirc;ng tin &#273i&#7879n t&#7917 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n.</span></span></div> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><img src="cdt%2019_12.bmp" width="1024" height="407" alt="" /></span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <div style="text-align: justify;">&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="line-height: 18px;">- Nguy&#7877n D&#432&#417ng Kim H&#7843o l&agrave; C&ocirc;ng d&acirc;n tr&#7867 ti&ecirc;u&nbsp;</span><span class="text_exposed_show" style="display: inline; line-height: 18px;">bi&#7875u n&#259m 2013 nh&#7887 tu&#7893i nh&#7845t (h&#7885c sinh l&#7899p 6/8, tr&#432&#7901ng THCS Nguy&#7877n Gia Thi&#7873u, Q. T&acirc;n B&igrave;nh).</span></span></div> </span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;<img src="1517665_501084993344348_1159984277_n.jpg" width="722" height="480" alt="" /></span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <div style="text-align: justify;">&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; line-height: 18px;"><br /> - Ch&acirc;u Tuy&#7871t V&acirc;n l&agrave; n&#7919 C&ocirc;ng d&acirc;n tr&#7867 ti&ecirc;u bi&#7875u duy nh&#7845t n&#259m 2013.</span></span></div> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><img src="1538805_501085616677619_739157994_n.jpg" width="720" height="480" alt="" /></span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; line-height: 18px;"><br /> - C&ocirc;ng d&acirc;n tr&#7867 ti&ecirc;u bi&#7875u &#272&#7863ng Hi&#7875u H&#7891ng l&agrave; ng&#432&#7901i c&ocirc;ng t&aacute;c xa Th&agrave;nh ph&#7889 nh&#7845t (Trung t&acirc;m Ch&#7919a b&#7879nh &#272&#7913c H&#7841nh, B&igrave;nh Ph&#432&#7899c).</span></span></div> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><img src="1558560_501086570010857_1717499691_n.jpg" width="800" height="382" alt="" /></span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; line-height: 18px;"><br /> - Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n duy nh&#7845t n&#259m nay nh&#7853n gi&#7843i l&agrave; anh Tr&#432&#417ng Anh V&#259n (C&ocirc;ng ty TNHH m&#7897t th&agrave;nh vi&ecirc;n Cao su Th&#7889ng Nh&#7845t).</span></span></div> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><img src="1555382_501087626677418_1309915003_n.jpg" width="720" height="480" alt="" /></span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; line-height: 18px;"><br /> - Nguy&#7877n Ho&agrave;ng Trung l&agrave; thanh ni&ecirc;n n&ocirc;ng th&ocirc;n &#273&#432&#7907c tuy&ecirc;n d&#432&#417ng n&#259m nay (anh &#273ang l&agrave;m ngh&#7873 n&ocirc;ng t&#7841i C&#7911 Chi).</span></span></div> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><img src="1508591_501087226677458_1668434386_n.jpg" width="802" height="480" alt="" /></span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; line-height: 18px;"><br /> - Ng&#432&#7901i th&#432&#7901ng xuy&ecirc;n &#273&#7889i m&#7863t v&#7899i c&aacute;c hi&#7875m nguy, c&#7913u h&#7897 tr&ecirc;n c&#7841n v&agrave; d&#432&#7899i n&#432&#7899c &#273&#432&#7907c tuy&ecirc;n d&#432&#417ng n&#259m nay l&agrave; b&#7841n Nguy&#7877n Ch&iacute; Thanh (chi&#7871n s&#297 S&#7903 C&#7843nh s&aacute;t Ph&ograve;ng ch&aacute;y, Ch&#7919a Ch&aacute;y TP).</span></span></div> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><img src="1560716_501086750010839_34460986_n.jpg" width="720" height="480" alt="" /></span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; line-height: 18px;"><br /> - B&#7841n tr&#7867 &#273&#432&#7907c tuy&ecirc;n d&#432&#417ng c&oacute; ni&#7873m &#273am m&ecirc; b&#7845t t&#7853n v&#7899i m&ocirc;n to&aacute;n l&agrave; Ph&#7841m Tu&#7845n Huy (h&#7885c sinh tr&#432&#7901ng Ph&#7893 th&ocirc;ng N&#259ng Khi&#7871u, th&agrave;nh vi&ecirc;n &#273&#7897i tuy&#7875n To&aacute;n qu&#7889c gia).</span></span></div> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><img src="1545777_501088440010670_1931584692_n.jpg" width="720" height="480" alt="" /></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: right;">&nbsp;</div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <div style="text-align: right;"><span style="line-height: 18px;"><b>&#272&#7890NG H&Agrave;NH</b></span></div> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;