Cùng nhìn lại Giải thưởng Công dân trẻ tiêu biểu năm 2013

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp;<span style="line-height: 18px;">C&ugrave;ng &nbsp;nh&igrave;n l&#7841i Gi&#7843i th&#432&#7903ng C&ocirc;ng d&acirc;n tr&#7867 ti&ecirc;u bi&#7875u n&#259m 2013</span></span></strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> <span style="line-height: 18px;">- H&#417n 8,7 tri&#7879u l&#432&#7907t b&igrave;nh ch&#7885n C&ocirc;ng d&acirc;n tr&#7867 ti&ecirc;u bi&#7875u tr&ecirc;n Tu&#7893i Tr&#7867 online v&agrave; Trang Th&ocirc;ng tin &#273i&#7879n t&#7917 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n.</span></span></div> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><img src="cdt%2019_12.bmp" width="1024" height="407" alt="" /></span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <div style="text-align: justify;">&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="line-height: 18px;">- Nguy&#7877n D&#432&#417ng Kim H&#7843o l&agrave; C&ocirc;ng d&acirc;n tr&#7867 ti&ecirc;u&nbsp;</span><span class="text_exposed_show" style="display: inline; line-height: 18px;">bi&#7875u n&#259m 2013 nh&#7887 tu&#7893i nh&#7845t (h&#7885c sinh l&#7899p 6/8, tr&#432&#7901ng THCS Nguy&#7877n Gia Thi&#7873u, Q. T&acirc;n B&igrave;nh).</span></span></div> </span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;<img src="1517665_501084993344348_1159984277_n.jpg" width="722" height="480" alt="" /></span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <div style="text-align: justify;">&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; line-height: 18px;"><br /> - Ch&acirc;u Tuy&#7871t V&acirc;n l&agrave; n&#7919 C&ocirc;ng d&acirc;n tr&#7867 ti&ecirc;u bi&#7875u duy nh&#7845t n&#259m 2013.</span></span></div> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><img src="1538805_501085616677619_739157994_n.jpg" width="720" height="480" alt="" /></span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; line-height: 18px;"><br /> - C&ocirc;ng d&acirc;n tr&#7867 ti&ecirc;u bi&#7875u &#272&#7863ng Hi&#7875u H&#7891ng l&agrave; ng&#432&#7901i c&ocirc;ng t&aacute;c xa Th&agrave;nh ph&#7889 nh&#7845t (Trung t&acirc;m Ch&#7919a b&#7879nh &#272&#7913c H&#7841nh, B&igrave;nh Ph&#432&#7899c).</span></span></div> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><img src="1558560_501086570010857_1717499691_n.jpg" width="800" height="382" alt="" /></span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; line-height: 18px;"><br /> - Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n duy nh&#7845t n&#259m nay nh&#7853n gi&#7843i l&agrave; anh Tr&#432&#417ng Anh V&#259n (C&ocirc;ng ty TNHH m&#7897t th&agrave;nh vi&ecirc;n Cao su Th&#7889ng Nh&#7845t).</span></span></div> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><img src="1555382_501087626677418_1309915003_n.jpg" width="720" height="480" alt="" /></span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; line-height: 18px;"><br /> - Nguy&#7877n Ho&agrave;ng Trung l&agrave; thanh ni&ecirc;n n&ocirc;ng th&ocirc;n &#273&#432&#7907c tuy&ecirc;n d&#432&#417ng n&#259m nay (anh &#273ang l&agrave;m ngh&#7873 n&ocirc;ng t&#7841i C&#7911 Chi).</span></span></div> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><img src="1508591_501087226677458_1668434386_n.jpg" width="802" height="480" alt="" /></span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; line-height: 18px;"><br /> - Ng&#432&#7901i th&#432&#7901ng xuy&ecirc;n &#273&#7889i m&#7863t v&#7899i c&aacute;c hi&#7875m nguy, c&#7913u h&#7897 tr&ecirc;n c&#7841n v&agrave; d&#432&#7899i n&#432&#7899c &#273&#432&#7907c tuy&ecirc;n d&#432&#417ng n&#259m nay l&agrave; b&#7841n Nguy&#7877n Ch&iacute; Thanh (chi&#7871n s&#297 S&#7903 C&#7843nh s&aacute;t Ph&ograve;ng ch&aacute;y, Ch&#7919a Ch&aacute;y TP).</span></span></div> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><img src="1560716_501086750010839_34460986_n.jpg" width="720" height="480" alt="" /></span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; line-height: 18px;"><br /> - B&#7841n tr&#7867 &#273&#432&#7907c tuy&ecirc;n d&#432&#417ng c&oacute; ni&#7873m &#273am m&ecirc; b&#7845t t&#7853n v&#7899i m&ocirc;n to&aacute;n l&agrave; Ph&#7841m Tu&#7845n Huy (h&#7885c sinh tr&#432&#7901ng Ph&#7893 th&ocirc;ng N&#259ng Khi&#7871u, th&agrave;nh vi&ecirc;n &#273&#7897i tuy&#7875n To&aacute;n qu&#7889c gia).</span></span></div> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><img src="1545777_501088440010670_1931584692_n.jpg" width="720" height="480" alt="" /></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: right;">&nbsp;</div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <div style="text-align: right;"><span style="line-height: 18px;"><b>&#272&#7890NG H&Agrave;NH</b></span></div> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;