Xuân về với biển đảo quê hương

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div><span style="font-family: Arial;"> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> </span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <div style="text-align: center;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp;<span style="text-align: center;">Xu&acirc;n v&#7873 v&#7899i bi&#7875n &#273&#7843o qu&ecirc; h&#432&#417ng</span></span></strong></div> </span></span></div> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Nh&#7857m ch&agrave;o m&#7915ng k&#7927 ni&#7879m 69 n&#259m ng&agrave;y th&agrave;nh l&#7853p Qu&acirc;n &#273&#7897i Nh&acirc;n d&acirc;n Vi&#7879t Nam (22/12/1944 &ndash; 22/12/2013), k&#7927 ni&#7879m 52 n&#259m &#273&#432&#7901ng H&#7891 Ch&iacute; Minh tr&ecirc;n bi&#7875n (23/10/1961 &ndash; 23/10/2013), nh&#7857m th&#7875 hi&#7879n l&ograve;ng bi&#7871t &#417n, t&igrave;nh c&#7843m c&#7911a tu&#7893i tr&#7867 Th&agrave;nh ph&#7889, g&#7855n k&#7871t v&#259n ngh&#7879 s&#297 tr&#7867 v&#7899i c&aacute;c chi&#7871n s&#297 &#273ang l&agrave;m nhi&#7879m v&#7909 t&#7841i c&aacute;c v&ugrave;ng bi&#7875n &#273&#7843o c&#7911a T&#7893 qu&#7889c&nbsp; <span lang="VI" style="letter-spacing: -0.2pt;">&#273&#7891ng th&#7901i tuy&ecirc;n truy&#7873n &#273&#7871n c&aacute;c b&#7841n &#273o&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thi&#7871u nhi th&agrave;nh ph&#7889 v&#7873 truy&#7873n th&#7889ng &#273&#7845u tranh c&aacute;ch m&#7841ng c&#7911a Qu&acirc;n &#273&#7897i nh&acirc;n d&acirc;n Vi&#7879t Nam n&oacute;i chung, H&#7843i qu&acirc;n Nh&acirc;n d&acirc;n Vi&#7879t Nam n&oacute;i ri&ecirc;ng trong s&#7921 nghi&#7879p b&#7843o v&#7879 T&#7893 qu&#7889c</span><span style="letter-spacing: -0.2pt;">;</span><span lang="VI" style="letter-spacing: -0.2pt;"> Nh&agrave; v&#259n h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n ph&#7889i h&#7907p v&#7899i B&aacute;o Tu&#7893i</span><span style="letter-spacing: -0.2pt;"> Tr&#7867</span>, &#272&agrave;i Truy&#7873n h&igrave;nh Th&agrave;nh ph&#7889 v&agrave; H&atilde;ng phim Tr&#7867<span style="letter-spacing: -0.2pt;"> <span lang="VI">t&#7893 ch&#7913c ng&agrave;y h&#7897i <i>&ldquo;M&ugrave;a xu&acirc;n bi&#7875n &#273&#7843o&rdquo;</i> n&#259m 201</span></span><span style="letter-spacing: -0.2pt;">3</span><span lang="VI" style="letter-spacing: -0.2pt;"> v&agrave; gi&#7899i thi&#7879u &#273&#297a <i>DVD &ldquo;Bi&#7875n &#273&#7843o qu&ecirc; h&#432&#417ng</i></span><i><span style="letter-spacing: -0.2pt;"> 3</span></i><i><span lang="VI" style="letter-spacing: -0.2pt;">&rdquo;</span></i><span style="letter-spacing: -0.2pt;">.</span></span></span><span style="letter-spacing: -0.2pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="letter-spacing: -0.2pt;">T&#7841i ng&agrave;y h&#7897i, &#273&ocirc;ng &#273&#7843o ngh&#7879 s&#297, ca s&#297 n&#7893i ti&#7871ng &#7903 c&aacute;c l&#297nh v&#7921c &#273&atilde; &#273&#7871n tham d&#7921, c&ugrave;ng chung tay vi&#7871t thi&#7879p ch&uacute;c T&#7871t, g&oacute;i qu&agrave; m&#7915ng xu&acirc;n g&#7917i &#273&#7871n c&aacute;c chi&#7871n s&#297 n&#417i h&#7843i &#273&#7843o. Nh&#7919ng c&aacute;nh thi&#7879p, ph&#7847n qu&agrave; nh&#432 l&agrave; l&#7901i &#273&#7897ng vi&ecirc;n, s&#7921 g&#7855n k&#7871t s&#7855t son gi&#7919a &#273&#7845t li&#7873n v&agrave; n&#417i tuy&#7871n &#273&#7847u T&#7893 qu&#7889c. C&ugrave;ng Trang Th&ocirc;ng tin &#273i&#7879n t&#7917 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n nh&igrave;n l&#7841i nh&#7919ng kho&#7843nh kh&#7855c &yacute; ngh&#297a t&#7841i ng&agrave;y h&#7897i M&ugrave;a xu&acirc;n bi&#7875n &#273&#7843o:</span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="letter-spacing: -0.2pt;"><o:p></o:p></span><o:p><span style="font-size: small;">&nbsp;<img src="IMG_3150.JPG" width="800" height="431" alt="" /></span></o:p></span><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><em>Nhi&#7873u ngh&#7879 s&#297 n&#7893i ti&#7871ng &#273&atilde; &#273&#7871n v&#7899i ch&#432&#417ng tr&igrave;nh.</em></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><img src="IMG_3173.JPG" width="800" height="533" alt="" /></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><em>&nbsp;Ho&agrave;i Linh vi&#7871t m&#7897t th&#432 ch&uacute;c T&#7871t ri&ecirc;ng cho chi&#7871n s&#297.</em></span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><img src="IMG_3265.JPG" width="0" height="0" alt="" /></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><img src="IMG_3265.JPG" width="0" height="0" alt="" /></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><img src="IMG_3265.JPG" width="800" height="533" alt="" /></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><em>Th&agrave;nh L&#7897c, &#272&#7841i Ngh&#297a, L&ecirc; Kh&aacute;nh, Qu&#7889c Thu&#7853n l&agrave;m m&#7897t t&#7845m thi&#7879p l&#7899n b&#7857ng h&igrave;nh &#7843nh vui nh&#7897n.</em></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;<img src="IMG_3291(1).JPG" width="0" height="0" alt="" /><img src="IMG_3291(1).JPG" width="800" height="470" alt="" /></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><em>&nbsp;Di&#7877n vi&ecirc;n Lan Ph&#432&#417ng b&ecirc;n t&#7845m thi&#7879p c&#7911a m&igrave;nh.</em></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><img src="IMG_3301.JPG" width="800" height="514" alt="" /></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><em>Di&#7877n vi&ecirc;n Hi&#7873n Mai ch&#7909p &#7843nh l&#432u ni&#7879m c&ugrave;ng chi&#7871n s&#297 h&#7843i qu&acirc;n.</em></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;<img src="IMG_3159.JPG" width="600" height="611" alt="" /></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><em>&nbsp;Kh&ocirc;ng ch&#7881 vi&#7871t, v&#7869, c&aacute;c ngh&#7879 s&#297 c&ograve;n l&agrave;m th&#417 g&#7917i t&#7863ng.</em></span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><img src="IMG_3084.JPG" width="800" height="357" alt="" /></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><em>Th&agrave;nh &#272o&agrave;n trao t&#7863ng b&#7857ng khen cho c&aacute;c v&#259n ngh&#7879 s&#297 tham gia ch&#432&#417ng tr&igrave;nh li&ecirc;n t&#7909c 3 n&#259m qua.</em></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>B&agrave;i, &#7843nh: L. TH&Agrave;NH - NGUY&#7876N H&Ugrave;NG</strong></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;