Xuân về với biển đảo quê hương

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div><span style="font-family: Arial;"> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> </span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <div style="text-align: center;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp;<span style="text-align: center;">Xu&acirc;n v&#7873 v&#7899i bi&#7875n &#273&#7843o qu&ecirc; h&#432&#417ng</span></span></strong></div> </span></span></div> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Nh&#7857m ch&agrave;o m&#7915ng k&#7927 ni&#7879m 69 n&#259m ng&agrave;y th&agrave;nh l&#7853p Qu&acirc;n &#273&#7897i Nh&acirc;n d&acirc;n Vi&#7879t Nam (22/12/1944 &ndash; 22/12/2013), k&#7927 ni&#7879m 52 n&#259m &#273&#432&#7901ng H&#7891 Ch&iacute; Minh tr&ecirc;n bi&#7875n (23/10/1961 &ndash; 23/10/2013), nh&#7857m th&#7875 hi&#7879n l&ograve;ng bi&#7871t &#417n, t&igrave;nh c&#7843m c&#7911a tu&#7893i tr&#7867 Th&agrave;nh ph&#7889, g&#7855n k&#7871t v&#259n ngh&#7879 s&#297 tr&#7867 v&#7899i c&aacute;c chi&#7871n s&#297 &#273ang l&agrave;m nhi&#7879m v&#7909 t&#7841i c&aacute;c v&ugrave;ng bi&#7875n &#273&#7843o c&#7911a T&#7893 qu&#7889c&nbsp; <span lang="VI" style="letter-spacing: -0.2pt;">&#273&#7891ng th&#7901i tuy&ecirc;n truy&#7873n &#273&#7871n c&aacute;c b&#7841n &#273o&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thi&#7871u nhi th&agrave;nh ph&#7889 v&#7873 truy&#7873n th&#7889ng &#273&#7845u tranh c&aacute;ch m&#7841ng c&#7911a Qu&acirc;n &#273&#7897i nh&acirc;n d&acirc;n Vi&#7879t Nam n&oacute;i chung, H&#7843i qu&acirc;n Nh&acirc;n d&acirc;n Vi&#7879t Nam n&oacute;i ri&ecirc;ng trong s&#7921 nghi&#7879p b&#7843o v&#7879 T&#7893 qu&#7889c</span><span style="letter-spacing: -0.2pt;">;</span><span lang="VI" style="letter-spacing: -0.2pt;"> Nh&agrave; v&#259n h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n ph&#7889i h&#7907p v&#7899i B&aacute;o Tu&#7893i</span><span style="letter-spacing: -0.2pt;"> Tr&#7867</span>, &#272&agrave;i Truy&#7873n h&igrave;nh Th&agrave;nh ph&#7889 v&agrave; H&atilde;ng phim Tr&#7867<span style="letter-spacing: -0.2pt;"> <span lang="VI">t&#7893 ch&#7913c ng&agrave;y h&#7897i <i>&ldquo;M&ugrave;a xu&acirc;n bi&#7875n &#273&#7843o&rdquo;</i> n&#259m 201</span></span><span style="letter-spacing: -0.2pt;">3</span><span lang="VI" style="letter-spacing: -0.2pt;"> v&agrave; gi&#7899i thi&#7879u &#273&#297a <i>DVD &ldquo;Bi&#7875n &#273&#7843o qu&ecirc; h&#432&#417ng</i></span><i><span style="letter-spacing: -0.2pt;"> 3</span></i><i><span lang="VI" style="letter-spacing: -0.2pt;">&rdquo;</span></i><span style="letter-spacing: -0.2pt;">.</span></span></span><span style="letter-spacing: -0.2pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="letter-spacing: -0.2pt;">T&#7841i ng&agrave;y h&#7897i, &#273&ocirc;ng &#273&#7843o ngh&#7879 s&#297, ca s&#297 n&#7893i ti&#7871ng &#7903 c&aacute;c l&#297nh v&#7921c &#273&atilde; &#273&#7871n tham d&#7921, c&ugrave;ng chung tay vi&#7871t thi&#7879p ch&uacute;c T&#7871t, g&oacute;i qu&agrave; m&#7915ng xu&acirc;n g&#7917i &#273&#7871n c&aacute;c chi&#7871n s&#297 n&#417i h&#7843i &#273&#7843o. Nh&#7919ng c&aacute;nh thi&#7879p, ph&#7847n qu&agrave; nh&#432 l&agrave; l&#7901i &#273&#7897ng vi&ecirc;n, s&#7921 g&#7855n k&#7871t s&#7855t son gi&#7919a &#273&#7845t li&#7873n v&agrave; n&#417i tuy&#7871n &#273&#7847u T&#7893 qu&#7889c. C&ugrave;ng Trang Th&ocirc;ng tin &#273i&#7879n t&#7917 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n nh&igrave;n l&#7841i nh&#7919ng kho&#7843nh kh&#7855c &yacute; ngh&#297a t&#7841i ng&agrave;y h&#7897i M&ugrave;a xu&acirc;n bi&#7875n &#273&#7843o:</span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="letter-spacing: -0.2pt;"><o:p></o:p></span><o:p><span style="font-size: small;">&nbsp;<img src="IMG_3150.JPG" width="800" height="431" alt="" /></span></o:p></span><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><em>Nhi&#7873u ngh&#7879 s&#297 n&#7893i ti&#7871ng &#273&atilde; &#273&#7871n v&#7899i ch&#432&#417ng tr&igrave;nh.</em></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><img src="IMG_3173.JPG" width="800" height="533" alt="" /></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><em>&nbsp;Ho&agrave;i Linh vi&#7871t m&#7897t th&#432 ch&uacute;c T&#7871t ri&ecirc;ng cho chi&#7871n s&#297.</em></span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><img src="IMG_3265.JPG" width="0" height="0" alt="" /></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><img src="IMG_3265.JPG" width="0" height="0" alt="" /></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><img src="IMG_3265.JPG" width="800" height="533" alt="" /></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><em>Th&agrave;nh L&#7897c, &#272&#7841i Ngh&#297a, L&ecirc; Kh&aacute;nh, Qu&#7889c Thu&#7853n l&agrave;m m&#7897t t&#7845m thi&#7879p l&#7899n b&#7857ng h&igrave;nh &#7843nh vui nh&#7897n.</em></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;<img src="IMG_3291(1).JPG" width="0" height="0" alt="" /><img src="IMG_3291(1).JPG" width="800" height="470" alt="" /></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><em>&nbsp;Di&#7877n vi&ecirc;n Lan Ph&#432&#417ng b&ecirc;n t&#7845m thi&#7879p c&#7911a m&igrave;nh.</em></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><img src="IMG_3301.JPG" width="800" height="514" alt="" /></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><em>Di&#7877n vi&ecirc;n Hi&#7873n Mai ch&#7909p &#7843nh l&#432u ni&#7879m c&ugrave;ng chi&#7871n s&#297 h&#7843i qu&acirc;n.</em></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;<img src="IMG_3159.JPG" width="600" height="611" alt="" /></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><em>&nbsp;Kh&ocirc;ng ch&#7881 vi&#7871t, v&#7869, c&aacute;c ngh&#7879 s&#297 c&ograve;n l&agrave;m th&#417 g&#7917i t&#7863ng.</em></span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><img src="IMG_3084.JPG" width="800" height="357" alt="" /></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><em>Th&agrave;nh &#272o&agrave;n trao t&#7863ng b&#7857ng khen cho c&aacute;c v&#259n ngh&#7879 s&#297 tham gia ch&#432&#417ng tr&igrave;nh li&ecirc;n t&#7909c 3 n&#259m qua.</em></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>B&agrave;i, &#7843nh: L. TH&Agrave;NH - NGUY&#7876N H&Ugrave;NG</strong></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;