Nghĩa tình người Châu Đốc

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>&nbsp;<b style="text-align: center;"><span lang="EN">Ngh&#297a t&igrave;nh ng</span></b><b style="text-align: center;"><span lang="VI">&#432&#7901i Ch&acirc;u &#272&#7889c</span></b></strong></span><b style="text-align: center;"><span lang="EN">&nbsp;</span></b></div> </span></span></div> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="EN">L&#7847n th&#7913 t</span><span lang="VI">&#432 &#273i c&#7913 nh&#432ng &#273&acirc;y l&agrave; l&#7847n &#273&#7847u ti&ecirc;n t&ocirc;i &#273&#432&#7907c &#273i c&#7913 Ch&acirc;u &#272&#7889c &ndash; An Giang, m&#7897t trong nh&#7919ng c&#7913 xa nh&#7845t c&#7911a Th&agrave;nh &#272o&agrave;n, m&#7897t c&#7843m gi&aacute;c th&#7853t kh&aacute;c. An Giang, m&#7843nh &#273&#7845t v&#7899i nh&#7919ng con ph&#7889 nh&#7887 ch&#7841y d&#7885c s&ocirc;ng H&#7853u hi&#7873n h&ograve;a &#273&atilde; d&#7847n hi&#7879n sau h&#417n 6 gi&#7901 tr&ecirc;n xe v&#7899i nh&#7919ng c&acirc;u chuy&#7879n bu&#7891n vui, gian kh&#7893 c&#7911a c&aacute;c C&ocirc;, Ch&uacute; (CLB truy&#7873n th&#7889ng Th&agrave;nh &#272o&agrave;n) trong th&#7901i gian tr&uacute; &#273&oacute;ng t&#7841i c&#259n c&#7913 Ch&acirc;u &#272&#7889c.</span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><img src="Cu%20Chau%20Doc%20-%20An%20Giang%201.jpg" width="336" height="362" alt="" /></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><em>Tu&#7893i tr&#7867 th&agrave;nh ph&#7889 t&#7863ng qu&agrave; cho gia &#273&igrave;nh c&oacute; c&ocirc;ng v&#7899i c&aacute;ch m&#7841ng.</em></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="VI">&#272&#7847u nh&#7919ng n&#259m 1971, trong cu&#7897c chi&#7871n &#273&#7845u ch&#7889ng M&#7929 c&#7913u n&#432&#7899c, &#272o&agrave;n Khu S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Gia &#272&#7883nh (nay l&agrave; Th&agrave;nh &#272o&agrave;n TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh) c&oacute; c&#259n c&#7913 &#273&oacute;ng t&#7841i Ch&acirc;u &#272&#7889c (c&#259n c&#7913 n&#7857m tr&ecirc;n Huy&#7879n Ph&uacute; An, Huy&#7879n Ph&uacute; Ch&acirc;u, Huy&#7879n Ch&acirc;u Ph&uacute;, Th&#7883 tr&#7845n An Ph&uacute; &ndash; Vi&#7879t Nam v&agrave; M&#432&#7901ng V&uacute;, M&#432&#7901ng Ch&agrave;m, Tr&agrave; B&#259ng &ndash; Campuchia). Nh&#7901 &#273&#432&#7907c b&agrave; con Ch&acirc;u &#272&#7889c ch&#7903 che, &#272o&agrave;n Khu S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Gia &#272&#7883nh &#273&atilde; g&#7847y d&#7921ng phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t tri&#7875n, g&oacute;p ph&#7847n v&agrave;o th&#7855ng l&#7907i chung c&#7911a &#273&#7845t n&#432&#7899c.</span><span lang="VI">&nbsp;</span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="VI">M&#7843nh &#273&#7845t Ch&acirc;u &#272&#7889c &#273&atilde; t&#7915ng ch&#7913ng ki&#7871n bao t&#7845m g&#432&#417ng ti&#7871p n&#7889i, v&#7919ng b&#7873n trong gian kh&oacute; &#273&#7875 tr&#7903 th&agrave;nh nh&#7919ng bi&#7875u t&#432&#7907ng c&#7911a mi&#7873n Nam anh d&#361ng tuy&#7879t v&#7901i. &#272&#7845t Ch&acirc;u &#272&#7889c c&#361ng &#273&atilde; l&agrave; ch&#7913ng nh&acirc;n c&#7911a bao t&#7845m l&ograve;ng ng&#432&#7901i d&acirc;n h&#432&#7899ng v&#7873 c&aacute;ch m&#7841ng, s&#7855t son, th&#7911y chung, h&#7871t l&ograve;ng v&igrave; s&#7921 nghi&#7879p gi&#7843i ph&oacute;ng d&acirc;n t&#7897c, th&#7889ng nh&#7845t &#273&#7845t n&#432&#7899c. Ch&#7859ng v&#7853y m&agrave; c&#7913 m&#7895i &#273&#7897 xu&acirc;n v&#7873, c&aacute;c gia &#273&igrave;nh t&#7915ng nu&ocirc;i gi&#7845u c&aacute;n b&#7897 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n l&#7841i h&aacute;o h&#7913c ch&#7901 &#273&oacute;n &#273o&agrave;n c&#7911a Th&agrave;nh &#272o&agrave;n v&#7873 th&#259m ch&uacute;c T&#7871t, nh&#432 &#273&oacute;n ch&iacute;nh nh&#7919ng ng&#432&#7901i th&acirc;n trong gia &#273&igrave;nh tr&#7903 v&#7873 sau m&#7897t n&#259m xa c&aacute;ch.</span><span lang="VI">&nbsp;</span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="VI">C&oacute; nh&#7919ng C&ocirc;, Ch&uacute; m&#7863c d&ugrave; bi&#7871t &#273&#7871n tr&#432a &#272o&agrave;n m&#7899i xu&#7889ng nh&#432ng &#273&atilde; d&#7853y s&#7899m, c&oacute; m&#7863t &#7903 &#273i&#7875m h&#7865n t&#7915 s&aacute;ng &#273&#7875 &#273&#7907i, d&ugrave; ch&#7881 l&agrave; &#273&#7875 th&#259m h&#7887i anh 5, anh 8, ch&#7883 &uacute;t, ch&#7883 6, ch&#7883 10 v&agrave;i ba c&acirc;u, qu&#7845n qu&yacute;t b&ecirc;n nhau &#273&#432&#7907c kho&#7843ng 10 ph&uacute;t r&#7891i l&#7841i ph&#7843i chia tay (do &#273&#7883a h&igrave;nh xa, kh&ocirc;ng t&#7853p trung n&ecirc;n t&#7841i m&#7895i &#273i&#7875m ch&uacute;ng t&ocirc;i ch&#7881 c&oacute; th&#7875 d&#7915ng kho&#7843ng 10-15 ph&uacute;t r&#7891i l&#7841i ti&#7871p t&#7909c &#273i) hay nh&#432 ch&uacute; &Uacute;t T&#7859ng bi&#7871t &#273o&agrave;n xu&#7889ng n&ecirc;n m&#7845y b&#7919a nay c&oacute; con c&aacute; n&agrave;o b&#7855t &#273&#432&#7907c l&agrave; mang ph&#417i &#273&#7875 l&agrave;m qu&agrave; t&#7863ng cho &#273o&agrave;n, hay C&ocirc; 7 Minh &#273&atilde; c&#7845t c&ocirc;ng c&#7843 tu&#7847n d&#7891n tr&#7913ng c&aacute; b&#7893i &#273&#7875 t&#7863ng &#273o&agrave;n mang v&#7873 l&agrave;m qu&agrave;, hay nh&#432 gia &#273&igrave;nh ch&uacute; hai Long ki&ecirc;n quy&#7871t b&#7855t c&#7843 &#273o&agrave;n ph&#7843i d&ugrave;ng b&#7919a c&#417m v&#7899i gia &#273&igrave;nh m&#7899i cho v&#7873&hellip; sau nh&#7919ng c&aacute;i &ocirc;m th&#7853t ch&#7863t &#273&oacute; l&agrave; nh&#7919ng c&acirc;u chuy&#7879n, nh&#7919ng ti&#7871ng c&#432&#7901i vang v&agrave; c&#7843 nh&#7919ng gi&#7885t n&#432&#7899c m&#7855t, n&#432&#7899c m&#7855t c&#7911a ni&#7873m h&#7841nh ph&uacute;c.</span></span></span><span lang="VI" style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:VI"><o:p></o:p></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="VI">T&igrave;nh c&#7843m v&agrave; t&igrave;nh ng&#432&#7901i c&#7913 th&#7871, c&#7913 th&#7871 qu&#7845n qu&yacute;t nh&#432 kh&ocirc;ng mu&#7889n d&#7901i, ai c&#361ng mong th&#7901i gian &#273&#432&#7907c d&agrave;i h&#417n, m&#7897t ng&agrave;y tr&ocirc;i ch&#7853m h&#417n &#273&#7875 nh&#7919ng con ng&#432&#7901i, nh&#7919ng t&#7845m l&ograve;ng &#273&#432&#7907c b&ecirc;n nhau, c&ugrave;ng quan t&acirc;m, s&#7867 chia v&#7899i nhau. </span>V&agrave; nh&#7919ng ng<span lang="VI">&#432&#7901i tr&#7867 nh&#432 ch&uacute;ng t&ocirc;i h</span><span lang="VI">i&#7875u h&#417n &acirc;n t</span>&igrave;nh, hi&#7875u h<span lang="VI">&#417n nh&#7919ng ng&#432&#7901i chi&#7871n s&#297 c&aacute;ch m&#7841ng, nh&#7919ng ba m&aacute; dang r&#7897ng v</span>&ograve;ng tay nu&ocirc;i gi&#7845u c&aacute;n b&#7897 &#273&atilde; s&#7889ng cu&#7897c &#273&#7901i l&#7899n lao &#273&#7871n d&#432&#7901ng n&agrave;o. Kh&acirc;m ph&#7909c t&igrave;nh c&#7843m, t&igrave;nh ng<span lang="VI">&#432&#7901i &#273&oacute; &#273&#7875 l&agrave;m &#273&#7897ng l&#7921c cho m</span>&igrave;nh lu&ocirc;n c&#7889 g&#7855ng ph&#7845n &#273&#7845u th&#7853t t&#7889t trong m&#7885i c&ocirc;ng vi&#7879c c&#361ng nh&#432 trong cu&#7897c s&#7889ng h&agrave;ng ng&agrave;y.</span></span><span style="font-size:13.0pt;font-family:Cambria;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:Cambria"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>P.V.L</b></span></span><b><span style="font-size:13.0pt; font-family:Cambria;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: Cambria"><o:p></o:p></span></b></p> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;