Nghĩa tình người Châu Đốc

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>&nbsp;<b style="text-align: center;"><span lang="EN">Ngh&#297a t&igrave;nh ng</span></b><b style="text-align: center;"><span lang="VI">&#432&#7901i Ch&acirc;u &#272&#7889c</span></b></strong></span><b style="text-align: center;"><span lang="EN">&nbsp;</span></b></div> </span></span></div> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="EN">L&#7847n th&#7913 t</span><span lang="VI">&#432 &#273i c&#7913 nh&#432ng &#273&acirc;y l&agrave; l&#7847n &#273&#7847u ti&ecirc;n t&ocirc;i &#273&#432&#7907c &#273i c&#7913 Ch&acirc;u &#272&#7889c &ndash; An Giang, m&#7897t trong nh&#7919ng c&#7913 xa nh&#7845t c&#7911a Th&agrave;nh &#272o&agrave;n, m&#7897t c&#7843m gi&aacute;c th&#7853t kh&aacute;c. An Giang, m&#7843nh &#273&#7845t v&#7899i nh&#7919ng con ph&#7889 nh&#7887 ch&#7841y d&#7885c s&ocirc;ng H&#7853u hi&#7873n h&ograve;a &#273&atilde; d&#7847n hi&#7879n sau h&#417n 6 gi&#7901 tr&ecirc;n xe v&#7899i nh&#7919ng c&acirc;u chuy&#7879n bu&#7891n vui, gian kh&#7893 c&#7911a c&aacute;c C&ocirc;, Ch&uacute; (CLB truy&#7873n th&#7889ng Th&agrave;nh &#272o&agrave;n) trong th&#7901i gian tr&uacute; &#273&oacute;ng t&#7841i c&#259n c&#7913 Ch&acirc;u &#272&#7889c.</span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><img src="Cu%20Chau%20Doc%20-%20An%20Giang%201.jpg" width="336" height="362" alt="" /></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><em>Tu&#7893i tr&#7867 th&agrave;nh ph&#7889 t&#7863ng qu&agrave; cho gia &#273&igrave;nh c&oacute; c&ocirc;ng v&#7899i c&aacute;ch m&#7841ng.</em></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="VI">&#272&#7847u nh&#7919ng n&#259m 1971, trong cu&#7897c chi&#7871n &#273&#7845u ch&#7889ng M&#7929 c&#7913u n&#432&#7899c, &#272o&agrave;n Khu S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Gia &#272&#7883nh (nay l&agrave; Th&agrave;nh &#272o&agrave;n TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh) c&oacute; c&#259n c&#7913 &#273&oacute;ng t&#7841i Ch&acirc;u &#272&#7889c (c&#259n c&#7913 n&#7857m tr&ecirc;n Huy&#7879n Ph&uacute; An, Huy&#7879n Ph&uacute; Ch&acirc;u, Huy&#7879n Ch&acirc;u Ph&uacute;, Th&#7883 tr&#7845n An Ph&uacute; &ndash; Vi&#7879t Nam v&agrave; M&#432&#7901ng V&uacute;, M&#432&#7901ng Ch&agrave;m, Tr&agrave; B&#259ng &ndash; Campuchia). Nh&#7901 &#273&#432&#7907c b&agrave; con Ch&acirc;u &#272&#7889c ch&#7903 che, &#272o&agrave;n Khu S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Gia &#272&#7883nh &#273&atilde; g&#7847y d&#7921ng phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t tri&#7875n, g&oacute;p ph&#7847n v&agrave;o th&#7855ng l&#7907i chung c&#7911a &#273&#7845t n&#432&#7899c.</span><span lang="VI">&nbsp;</span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="VI">M&#7843nh &#273&#7845t Ch&acirc;u &#272&#7889c &#273&atilde; t&#7915ng ch&#7913ng ki&#7871n bao t&#7845m g&#432&#417ng ti&#7871p n&#7889i, v&#7919ng b&#7873n trong gian kh&oacute; &#273&#7875 tr&#7903 th&agrave;nh nh&#7919ng bi&#7875u t&#432&#7907ng c&#7911a mi&#7873n Nam anh d&#361ng tuy&#7879t v&#7901i. &#272&#7845t Ch&acirc;u &#272&#7889c c&#361ng &#273&atilde; l&agrave; ch&#7913ng nh&acirc;n c&#7911a bao t&#7845m l&ograve;ng ng&#432&#7901i d&acirc;n h&#432&#7899ng v&#7873 c&aacute;ch m&#7841ng, s&#7855t son, th&#7911y chung, h&#7871t l&ograve;ng v&igrave; s&#7921 nghi&#7879p gi&#7843i ph&oacute;ng d&acirc;n t&#7897c, th&#7889ng nh&#7845t &#273&#7845t n&#432&#7899c. Ch&#7859ng v&#7853y m&agrave; c&#7913 m&#7895i &#273&#7897 xu&acirc;n v&#7873, c&aacute;c gia &#273&igrave;nh t&#7915ng nu&ocirc;i gi&#7845u c&aacute;n b&#7897 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n l&#7841i h&aacute;o h&#7913c ch&#7901 &#273&oacute;n &#273o&agrave;n c&#7911a Th&agrave;nh &#272o&agrave;n v&#7873 th&#259m ch&uacute;c T&#7871t, nh&#432 &#273&oacute;n ch&iacute;nh nh&#7919ng ng&#432&#7901i th&acirc;n trong gia &#273&igrave;nh tr&#7903 v&#7873 sau m&#7897t n&#259m xa c&aacute;ch.</span><span lang="VI">&nbsp;</span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="VI">C&oacute; nh&#7919ng C&ocirc;, Ch&uacute; m&#7863c d&ugrave; bi&#7871t &#273&#7871n tr&#432a &#272o&agrave;n m&#7899i xu&#7889ng nh&#432ng &#273&atilde; d&#7853y s&#7899m, c&oacute; m&#7863t &#7903 &#273i&#7875m h&#7865n t&#7915 s&aacute;ng &#273&#7875 &#273&#7907i, d&ugrave; ch&#7881 l&agrave; &#273&#7875 th&#259m h&#7887i anh 5, anh 8, ch&#7883 &uacute;t, ch&#7883 6, ch&#7883 10 v&agrave;i ba c&acirc;u, qu&#7845n qu&yacute;t b&ecirc;n nhau &#273&#432&#7907c kho&#7843ng 10 ph&uacute;t r&#7891i l&#7841i ph&#7843i chia tay (do &#273&#7883a h&igrave;nh xa, kh&ocirc;ng t&#7853p trung n&ecirc;n t&#7841i m&#7895i &#273i&#7875m ch&uacute;ng t&ocirc;i ch&#7881 c&oacute; th&#7875 d&#7915ng kho&#7843ng 10-15 ph&uacute;t r&#7891i l&#7841i ti&#7871p t&#7909c &#273i) hay nh&#432 ch&uacute; &Uacute;t T&#7859ng bi&#7871t &#273o&agrave;n xu&#7889ng n&ecirc;n m&#7845y b&#7919a nay c&oacute; con c&aacute; n&agrave;o b&#7855t &#273&#432&#7907c l&agrave; mang ph&#417i &#273&#7875 l&agrave;m qu&agrave; t&#7863ng cho &#273o&agrave;n, hay C&ocirc; 7 Minh &#273&atilde; c&#7845t c&ocirc;ng c&#7843 tu&#7847n d&#7891n tr&#7913ng c&aacute; b&#7893i &#273&#7875 t&#7863ng &#273o&agrave;n mang v&#7873 l&agrave;m qu&agrave;, hay nh&#432 gia &#273&igrave;nh ch&uacute; hai Long ki&ecirc;n quy&#7871t b&#7855t c&#7843 &#273o&agrave;n ph&#7843i d&ugrave;ng b&#7919a c&#417m v&#7899i gia &#273&igrave;nh m&#7899i cho v&#7873&hellip; sau nh&#7919ng c&aacute;i &ocirc;m th&#7853t ch&#7863t &#273&oacute; l&agrave; nh&#7919ng c&acirc;u chuy&#7879n, nh&#7919ng ti&#7871ng c&#432&#7901i vang v&agrave; c&#7843 nh&#7919ng gi&#7885t n&#432&#7899c m&#7855t, n&#432&#7899c m&#7855t c&#7911a ni&#7873m h&#7841nh ph&uacute;c.</span></span></span><span lang="VI" style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:VI"><o:p></o:p></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="VI">T&igrave;nh c&#7843m v&agrave; t&igrave;nh ng&#432&#7901i c&#7913 th&#7871, c&#7913 th&#7871 qu&#7845n qu&yacute;t nh&#432 kh&ocirc;ng mu&#7889n d&#7901i, ai c&#361ng mong th&#7901i gian &#273&#432&#7907c d&agrave;i h&#417n, m&#7897t ng&agrave;y tr&ocirc;i ch&#7853m h&#417n &#273&#7875 nh&#7919ng con ng&#432&#7901i, nh&#7919ng t&#7845m l&ograve;ng &#273&#432&#7907c b&ecirc;n nhau, c&ugrave;ng quan t&acirc;m, s&#7867 chia v&#7899i nhau. </span>V&agrave; nh&#7919ng ng<span lang="VI">&#432&#7901i tr&#7867 nh&#432 ch&uacute;ng t&ocirc;i h</span><span lang="VI">i&#7875u h&#417n &acirc;n t</span>&igrave;nh, hi&#7875u h<span lang="VI">&#417n nh&#7919ng ng&#432&#7901i chi&#7871n s&#297 c&aacute;ch m&#7841ng, nh&#7919ng ba m&aacute; dang r&#7897ng v</span>&ograve;ng tay nu&ocirc;i gi&#7845u c&aacute;n b&#7897 &#273&atilde; s&#7889ng cu&#7897c &#273&#7901i l&#7899n lao &#273&#7871n d&#432&#7901ng n&agrave;o. Kh&acirc;m ph&#7909c t&igrave;nh c&#7843m, t&igrave;nh ng<span lang="VI">&#432&#7901i &#273&oacute; &#273&#7875 l&agrave;m &#273&#7897ng l&#7921c cho m</span>&igrave;nh lu&ocirc;n c&#7889 g&#7855ng ph&#7845n &#273&#7845u th&#7853t t&#7889t trong m&#7885i c&ocirc;ng vi&#7879c c&#361ng nh&#432 trong cu&#7897c s&#7889ng h&agrave;ng ng&agrave;y.</span></span><span style="font-size:13.0pt;font-family:Cambria;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:Cambria"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>P.V.L</b></span></span><b><span style="font-size:13.0pt; font-family:Cambria;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: Cambria"><o:p></o:p></span></b></p> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;