Làm thêm ngày tết

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">L&agrave;m th&ecirc;m ng&agrave;y t&#7871t</span></span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> T&#7871t Nguy&ecirc;n &#273&aacute;n l&agrave; d&#7883p &#273&#7875 c&#7843 gia &#273&igrave;nh sum h&#7885p, vui v&#7847y b&ecirc;n nhau. Nh&#432ng v&igrave; ho&agrave;n c&#7843nh, t&#7871t n&agrave;y nhi&#7873u b&#7841n sinh vi&ecirc;n kh&ocirc;ng v&#7873 qu&ecirc;, xem &#273&acirc;y l&agrave; c&#417 h&#7897i &#7903 l&#7841i l&agrave;m th&ecirc;m, ki&#7871m ti&#7873n trang tr&#7843i cho cu&#7897c s&#7889ng.</span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> <br /> <img width="680" height="382" alt="" src="lam%20them%20ngay%20tet.jpg" /><br /> </span><em><span style="font-family: Arial;">Hai b&#7841n sinh vi&ecirc;n V&#361 H&#7843i B&#7857ng v&agrave; Th&acirc;n Th&#7883 L&#7879 Th&#7911y ph&#7909c v&#7909 b&agrave;n t&#7841i m&#7897t qu&aacute;n c&agrave; ph&ecirc; - &#7842nh: Quang Ph&#432&#417ng</span></em></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> Hai n&#259m h&#7885c t&#7853p t&#7841i TP.HCM l&agrave; hai n&#259m V&#361 H&#7843i B&#7857ng (qu&ecirc; Nam &#272&#7883nh), sinh vi&ecirc;n Tr&#432&#7901ng &#272H C&ocirc;ng ngh&#7879 TP.HCM, &#273&oacute;n t&#7871t xa nh&agrave;. N&#259m ngo&aacute;i d&#7883p t&#7871t B&#7857ng &#273i l&agrave;m c&ocirc;ng nh&acirc;n may &#7903 Khu c&ocirc;ng nghi&#7879p T&acirc;n B&igrave;nh. N&#259m nay B&#7857ng l&agrave;m ph&#7909c v&#7909 hai ca/ng&agrave;y t&#7841i m&#7897t qu&aacute;n c&agrave; ph&ecirc; &#7903 ng&atilde; t&#432 B&igrave;nh Ph&#432&#7899c (Th&#7911 &#272&#7913c, TP.HCM).</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> B&#7857ng cho bi&#7871t tr&#432&#7899c t&#7871t b&#7889 m&#7865 c&oacute; g&#7917i ti&#7873n &#273&#7875 v&#7873 qu&ecirc;, nh&#432ng ngh&#297 &#273i ngh&#297 l&#7841i v&#7899i s&#7889 ti&#7873n g&#7847n 3 tri&#7879u &#273&#7891ng &#273&oacute; &#273&#7911 &#273&#7875 B&#7857ng chi ph&iacute; cho cu&#7897c s&#7889ng sinh vi&ecirc;n c&#7843 th&aacute;ng. V&#7853y n&ecirc;n B&#7857ng quy&#7871t &#273&#7883nh &#7903 l&#7841i &#273i l&agrave;m th&ecirc;m ki&#7871m ti&#7873n, khi n&agrave;o c&oacute; &#273i&#7873u ki&#7879n th&igrave; v&#7873 sau.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> C&#361ng gi&#7889ng nh&#432 B&#7857ng, &#273&acirc;y l&agrave; n&#259m th&#7913 ba ch&agrave;ng sinh vi&ecirc;n n&#259m cu&#7889i Tr&#432&#7901ng &#272H Giao th&ocirc;ng v&#7853n t&#7843i (c&#417 s&#7903 2) L&ecirc; B&aacute; H&#7843i &#273&oacute;n t&#7871t xa nh&agrave;. Nh&#7919ng ng&agrave;y t&#7871t, H&#7843i l&agrave;m b&#7843o v&#7879 t&#7841i m&#7897t khu vui ch&#417i gi&#7843i tr&iacute; &#7903 Q.7, TP.HCM. H&#7857ng ng&agrave;y t&#7915 8g-22g H&#7843i &#273&#7873u tr&#7921c &#7903 &#273&acirc;y. H&#7843i cho bi&#7871t nh&#7919ng t&#7871t tr&#432&#7899c l&agrave;m nh&acirc;n vi&ecirc;n qu&eacute;t d&#7885n t&#7841i c&ocirc;ng vi&ecirc;n v&#259n h&oacute;a &#272&#7847m Sen, nh&acirc;n vi&ecirc;n ph&#7909c v&#7909 nh&agrave; h&agrave;ng... &ldquo;Ch&#7881 t&iacute;nh ri&ecirc;ng ti&#7873n t&agrave;u xe &#273i v&agrave; v&#7873 &#273&atilde; m&#7845t kho&#7843ng 3,5 tri&#7879u &#273&#7891ng, ch&#432a t&iacute;nh ti&#7873n qu&agrave; c&aacute;p... &#7902 l&#7841i tranh th&#7911 ng&agrave;y t&#7871t &#273i l&agrave;m ki&#7871m ti&#7873n &#273&#7875 sau t&#7871t trang tr&#7843i cho cu&#7897c s&#7889ng&rdquo; - B&aacute; H&#7843i n&oacute;i.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> Nh&agrave; &#7903 huy&#7879n C&#7849m M&#7929, &#272&#7891ng Nai, c&aacute;ch TP.HCM ch&#432a &#273&#7871n 100km nh&#432ng n&#259m nay Th&acirc;n Th&#7883 L&#7879 Th&#7911y - sinh vi&ecirc;n Tr&#432&#7901ng &#272H S&#432 ph&#7841m k&#7929 thu&#7853t TP.HCM - c&#361ng &#273&oacute;n t&#7871t xa nh&agrave;. T&#7871t v&#7899i Th&#7911y l&agrave; nh&#7919ng ng&agrave;y l&agrave;m ph&#7909c v&#7909 b&agrave;n &#7903 c&aacute;c qu&aacute;n c&agrave; ph&ecirc;. S&aacute;ng s&#7899m, khi m&#7885i ng&#432&#7901i th&#7913c d&#7853y chu&#7849n b&#7883 trang ph&#7909c &#273i ch&uacute;c t&#7871t c&#361ng l&agrave; l&uacute;c Th&#7911y r&#7901i ph&ograve;ng tr&#7885 &#273i l&agrave;m t&#7841i m&#7897t qu&aacute;n c&agrave; ph&ecirc; &#7903 khu v&#7921c ng&atilde; t&#432 B&igrave;nh Ph&#432&#7899c. Th&#7911y l&agrave;m t&#7841i &#273&acirc;y t&#7915 6g &#273&#7871n t&#7853n 15g. Tan ca, Th&#7911y v&#7897i v&agrave;ng quay v&#7873 ph&ograve;ng tr&#7885 ngh&#7881 ng&#417i v&agrave; chu&#7849n b&#7883 &#273&#7871n m&#7897t qu&aacute;n c&agrave; ph&ecirc; kh&aacute;c b&#7855t &#273&#7847u l&agrave;m ca t&#7889i t&#7915 17g-22g. M&#7895i ng&agrave;y t&#7871t &#273i l&agrave;m, Th&#7911y ki&#7871m &#273&#432&#7907c h&#417n 300.000 &#273&#7891ng.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> &#272&#7857ng sau c&ocirc;ng vi&#7879c c&#7911a nh&#7919ng b&#7841n tr&#7867 &#273&oacute;n t&#7871t xa nh&agrave; l&agrave; ngh&#7883 l&#7921c, l&agrave; tinh th&#7847n v&#432&#7907t kh&oacute;. C&aacute;c b&#7841n kh&ocirc;ng &#273&#432&#7907c &#273&oacute;n t&#7871t c&ugrave;ng gia &#273&igrave;nh, nh&#432ng nh&#7919ng bu&#7893i &#273i l&agrave;m th&ecirc;m ng&agrave;y t&#7871t l&agrave; m&#7897t d&#7883p &#273&#7875 h&#7885 c&oacute; nh&#7919ng tr&#7843i nghi&#7879m qu&yacute; b&aacute;u v&#7873 cu&#7897c s&#7889ng...</span></span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> <strong>QUANG PH&#431&#416NG</strong></span></span></div> <div style="text-align: right;"><em><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Theo TTO</span></span></em><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> <br /> </span></span></div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;