Phim tài liệu về anh Lý Tự Trọng

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>&nbsp;<b style="text-align: justify;"><span style="letter-spacing: -0.1pt;">Phim t&agrave;i li&#7879u v&#7873 anh L&yacute; T&#7921 Tr&#7885ng</span></b></strong></span><span style="font-size: 12px;">&nbsp;</span></div> </span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></div> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="letter-spacing: -0.1pt;">Th&#7921c hi&#7879n K&#7871 ho&#7841ch s&#7889 90 KH/TW&#272TN ng&agrave;y 25/7/2013 c&#7911a Ban Th&#432&#7901ng v&#7909 Trung &#432&#417ng &#272o&agrave;n v&#7873 vi&#7879c</span><span style="letter-spacing: -0.1pt;">&nbsp;</span><i><span style="letter-spacing: -0.1pt;">&ldquo;T&#7893 ch&#7913c c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng k&#7927 ni&#7879m 100 n&#259m Ng&agrave;y sinh &#273&#7891ng ch&iacute; L&yacute; T&#7921 Tr&#7885ng (20/10/1914 - 20/10/2014)&rdquo;</span></i><span style="letter-spacing: -0.1pt;">, Ban B&iacute; th&#432 Trung &#432&#417ng &#272o&agrave;n h&#432&#7899ng d&#7851n t&#7893 ch&#7913c &#273&#7907t sinh ho&#7841t ch&iacute;nh tr&#7883 cao &#273i&#7875m k&#7927 ni&#7879m 100 n&#259m Ng&agrave;y sinh &#273&#7891ng ch&iacute; L&yacute; T&#7921 Tr&#7885ng v&#7899i ch&#7911 &#273&#7873</span><span style="letter-spacing: -0.1pt;">&nbsp;</span><i><span style="letter-spacing: -0.1pt;">&ldquo;Con &#273&#432&#7901ng c&aacute;ch m&#7841ng c&#7911a thanh ni&ecirc;n th&#7901i k&#7923 m&#7899i&rdquo;</span></i>.</span></span><span style="font-size: 12.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.5pt; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">BBT Trang Th&ocirc;ng tin &#273i&#7879n t&#7917 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n gi&#7899i thi&#7879u &#273&#7871n b&#7841n link <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">t&#7843i phim t&agrave;i li&#7879u v&#7873 anh L&yacute; T&#7921 Tr&#7885ng: &quot;L&yacute; T&#7921 Tr&#7885ng - S&aacute;ng m&atilde;i t&ecirc;n anh&quot; </span>&nbsp;&#273&#7875 th&#7921c hi&#7879n t&#7889t c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truy&#7873n:&nbsp;</span></span><span style="font-size: 12.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="font-size: small;"><span style="line-height: 115%; color: rgb(17, 85, 204);"><a href="https://www.mediafire.com/?jli3g4alco6a2sf" target="_blank">https://www.mediafire.com/?jli3g4alco6a2sf</a></span></span></span></span></p> <div><span style="font-size: small;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.5pt; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-family: Arial;"><strong>BBT</strong></span></p> </span></div> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.5pt; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.5pt; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;