Phim tài liệu về anh Lý Tự Trọng

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>&nbsp;<b style="text-align: justify;"><span style="letter-spacing: -0.1pt;">Phim t&agrave;i li&#7879u v&#7873 anh L&yacute; T&#7921 Tr&#7885ng</span></b></strong></span><span style="font-size: 12px;">&nbsp;</span></div> </span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></div> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="letter-spacing: -0.1pt;">Th&#7921c hi&#7879n K&#7871 ho&#7841ch s&#7889 90 KH/TW&#272TN ng&agrave;y 25/7/2013 c&#7911a Ban Th&#432&#7901ng v&#7909 Trung &#432&#417ng &#272o&agrave;n v&#7873 vi&#7879c</span><span style="letter-spacing: -0.1pt;">&nbsp;</span><i><span style="letter-spacing: -0.1pt;">&ldquo;T&#7893 ch&#7913c c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng k&#7927 ni&#7879m 100 n&#259m Ng&agrave;y sinh &#273&#7891ng ch&iacute; L&yacute; T&#7921 Tr&#7885ng (20/10/1914 - 20/10/2014)&rdquo;</span></i><span style="letter-spacing: -0.1pt;">, Ban B&iacute; th&#432 Trung &#432&#417ng &#272o&agrave;n h&#432&#7899ng d&#7851n t&#7893 ch&#7913c &#273&#7907t sinh ho&#7841t ch&iacute;nh tr&#7883 cao &#273i&#7875m k&#7927 ni&#7879m 100 n&#259m Ng&agrave;y sinh &#273&#7891ng ch&iacute; L&yacute; T&#7921 Tr&#7885ng v&#7899i ch&#7911 &#273&#7873</span><span style="letter-spacing: -0.1pt;">&nbsp;</span><i><span style="letter-spacing: -0.1pt;">&ldquo;Con &#273&#432&#7901ng c&aacute;ch m&#7841ng c&#7911a thanh ni&ecirc;n th&#7901i k&#7923 m&#7899i&rdquo;</span></i>.</span></span><span style="font-size: 12.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.5pt; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">BBT Trang Th&ocirc;ng tin &#273i&#7879n t&#7917 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n gi&#7899i thi&#7879u &#273&#7871n b&#7841n link <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">t&#7843i phim t&agrave;i li&#7879u v&#7873 anh L&yacute; T&#7921 Tr&#7885ng: &quot;L&yacute; T&#7921 Tr&#7885ng - S&aacute;ng m&atilde;i t&ecirc;n anh&quot; </span>&nbsp;&#273&#7875 th&#7921c hi&#7879n t&#7889t c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truy&#7873n:&nbsp;</span></span><span style="font-size: 12.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="font-size: small;"><span style="line-height: 115%; color: rgb(17, 85, 204);"><a href="https://www.mediafire.com/?jli3g4alco6a2sf" target="_blank">https://www.mediafire.com/?jli3g4alco6a2sf</a></span></span></span></span></p> <div><span style="font-size: small;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.5pt; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-family: Arial;"><strong>BBT</strong></span></p> </span></div> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.5pt; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.5pt; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;