Sôi động Bán kết Hội thi Tiếng Anh dành cho Cán bộ Đoàn

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">&nbsp;<span style="text-align: center;">S&ocirc;i &#273&#7897ng B&aacute;n k&#7871t H&#7897i thi Ti&#7871ng Anh d&agrave;nh cho C&aacute;n b&#7897 &#272o&agrave;n</span></span></span></strong></span><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"> </span></span></div> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">S&aacute;ng ng&agrave;y 5/10/2014, V&ograve;ng b&aacute;n k&#7871t H&#7897i thi Ti&#7871ng Anh d&agrave;nh cho C&aacute;n b&#7897 &#272o&agrave;n &#273&atilde; di&#7877n ra t&#7841i H&#7897i tr&#432&#7901ng Nh&agrave; V&#259n h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">B&#7847u kh&ocirc;ng kh&iacute; &#273&atilde; &#273&#432&#7907c h&acirc;m n&oacute;ng b&#7903i ti&#7871t m&#7909c v&#259n ngh&#7879 &#273&#7847u gi&#7901 v&#7899i b&agrave;i &ldquo; I&rsquo;m Yours&rdquo; do b&#7841n Nguy&#7877n H&ugrave;ng S&#417n &ndash; Qu&#7853n &#272o&agrave;n G&ograve; V&#7845p tr&igrave;nh b&agrave;y. &#272&#7871n v&#7899i h&#7897i thi, b&#7843ng A (khu v&#7921c qu&#7853n huy&#7879n) c&oacute; 8 &#273&#7897i g&oacute;p m&#7863t tranh t&agrave;i g&#7891m: Qu&#7853n 1, Qu&#7853n 2, Qu&#7853n 5, Qu&#7853n 6, Qu&#7853n G&ograve; V&#7845p, Qu&#7853n Ph&uacute; Nhu&#7853n, Qu&#7853n B&igrave;nh Th&#7841nh v&agrave; cu&#7889i c&ugrave;ng l&agrave; huy&#7879n C&#7911 Chi.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">&nbsp;8g15 ph&uacute;t, ph&#7847n thi &ldquo; Rung chu&ocirc;ng v&agrave;ng&rdquo; b&#7855t &#273&#7847u. 24 th&iacute; sinh c&#7911a 8 &#273&#7897i ch&#417i c&ugrave;ng th&#7917 s&#7913c &#7903 c&aacute;c c&acirc;u h&#7887i xoay quanh ki&#7871n th&#7913c v&#7873 t&#7893 ch&#7913c &#272o&agrave;n, x&atilde; h&#7897i, khoa h&#7885c&hellip; C&aacute;c th&iacute; sinh nghe c&acirc;u h&#7887i v&agrave; vi&#7871t &#273&aacute;p &aacute;n v&agrave;o b&#7843ng. Th&iacute; sinh tr&#7843 l&#7901i sai ph&#7843i ra kh&#7887i ch&#7895 ng&#7891i.V&agrave;&nbsp; ngay t&#7915 c&acirc;u th&#7913 nh&#7845t, ch&#7881 c&ograve;n 8 th&iacute; sinh tr&ecirc;n s&acirc;n kh&#7845u. C&aacute;c b&#7841n &#273&#7873u c&#7889 g&#7855ng, th&#7853n tr&#7885ng &#7903 m&#7895i c&acirc;u h&#7887i nh&#432ng t&#7899i c&acirc;u h&#7887i th&#7913 4 th&igrave; tr&ecirc;n s&acirc;n kh&#7845u &#273&atilde; kh&ocirc;ng c&ograve;n b&#7841n n&agrave;o &#7903 l&#7841i. Tuy v&#7853y, v&#7899i s&#7921 xu&#7845t s&#7855c c&#7911a &#273&#7897i c&#7913u tr&#7907, 24 th&iacute; sinh &#273&atilde; quay tr&#7903 l&#7841i ti&#7871p t&#7909c ph&#7847n thi c&#7911a m&igrave;nh.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">9g, ti&#7871ng h&ograve; reo,c&#7893 v&#361 c&#7911a c&#7893 &#273&#7897ng vi&ecirc;n c&aacute;c &#273&#7897i &#273&atilde; khu&#7845y &#273&#7897ng h&#7897i tr&#432&#7901ng cho ph&#7847n thi &ldquo;H&ugrave;ng bi&#7879n&rdquo;. C&aacute;c &#273&#7897i l&#7847n l&#432&#7907t b&#7889c th&#259m v&agrave; chu&#7849n b&#7883. M&#7895i &#273&#7897i c&oacute; 2 ph&uacute;t tr&igrave;nh b&agrave;y quan &#273i&#7875m c&#7911a m&igrave;nh v&agrave; 5 ph&uacute;t th&#7843o lu&#7853n v&#7899i Ban gi&aacute;m kh&#7843o. C&aacute;c &#273&#7897i &#273&atilde; chia s&#7867 &yacute; ki&#7871n &#273&#7875 t&#7893 ch&#7913c c&aacute;c bu&#7893i sinh ho&#7841t &#272o&agrave;n hi&#7879u qu&#7843, n&oacute;i l&ecirc;n suy ngh&#297 c&#7911a m&igrave;nh v&#7873 c&acirc;u n&oacute;i &ldquo;H&#7885c, h&#7885c n&#7919a, h&#7885c m&atilde;i&rdquo;. C&aacute;c v&#7845n &#273&#7873 v&#7873 k&#297 n&#259ng th&#7921c h&agrave;nh x&atilde; h&#7897i, tr&ograve; ch&#417i &#273i&#7879n t&#7917, v&#7845n &#273&#7873 v&#7873 c&#7843i thi&#7879n, g&oacute;p ph&#7847n x&acirc;y d&#7921ng th&agrave;nh ph&#7889 ph&aacute;t tri&#7875n &#273&#7873u &#273&#432&#7907c &#273&#7873 c&#7853p v&agrave; trao &#273&#7893i.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Th&iacute; sinh V&#361 Thanh Ph&#432&#417ng&nbsp; &#273&#7871n t&#7915 Qu&#7853n 2 chia s&#7867: &ldquo;M&igrave;nh kh&aacute; h&#7913ng th&uacute; v&#7899i ph&#7847n thi n&agrave;y, l&uacute;c &#273&#7847u nh&#7853n c&acirc;u h&#7887i m&igrave;nh c&#361ng run, h&#7891i h&#7897p nh&#432ng &#273&#432&#7907c s&#7921 c&#7893 v&#361 t&#7915 c&aacute;c b&#7841n kh&aacute;n gi&#7843 v&agrave; &#273&#7863c bi&#7879t l&agrave; s&#7921 c&#7903i m&#7903 c&#7911a Ban gi&aacute;m kh&#7843o, m&igrave;nh c&#7843m th&#7845y t&#7921 tin h&#417n v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh t&#7889t c&acirc;u h&#7887i&rdquo;.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">10g30 ph&uacute;t, tr&#7853n thi &#273&#7845u k&#7871t th&uacute;c. Trong ng&agrave;y, c&ograve;n di&#7877n ra ph&#7847n thi c&#7911a b&#7843ng B (khu v&#7921c c&ocirc;ng nh&acirc;n lao &#273&#7897ng) v&agrave; b&#7843ng C (khu v&#7921c c&aacute;c tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c, Cao &#272&#7859ng)</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;"><strong><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">VI&#7878T TRINH</span></span></strong></p> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;