Sôi động Bán kết Hội thi Tiếng Anh dành cho Cán bộ Đoàn

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">&nbsp;<span style="text-align: center;">S&ocirc;i &#273&#7897ng B&aacute;n k&#7871t H&#7897i thi Ti&#7871ng Anh d&agrave;nh cho C&aacute;n b&#7897 &#272o&agrave;n</span></span></span></strong></span><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"> </span></span></div> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">S&aacute;ng ng&agrave;y 5/10/2014, V&ograve;ng b&aacute;n k&#7871t H&#7897i thi Ti&#7871ng Anh d&agrave;nh cho C&aacute;n b&#7897 &#272o&agrave;n &#273&atilde; di&#7877n ra t&#7841i H&#7897i tr&#432&#7901ng Nh&agrave; V&#259n h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">B&#7847u kh&ocirc;ng kh&iacute; &#273&atilde; &#273&#432&#7907c h&acirc;m n&oacute;ng b&#7903i ti&#7871t m&#7909c v&#259n ngh&#7879 &#273&#7847u gi&#7901 v&#7899i b&agrave;i &ldquo; I&rsquo;m Yours&rdquo; do b&#7841n Nguy&#7877n H&ugrave;ng S&#417n &ndash; Qu&#7853n &#272o&agrave;n G&ograve; V&#7845p tr&igrave;nh b&agrave;y. &#272&#7871n v&#7899i h&#7897i thi, b&#7843ng A (khu v&#7921c qu&#7853n huy&#7879n) c&oacute; 8 &#273&#7897i g&oacute;p m&#7863t tranh t&agrave;i g&#7891m: Qu&#7853n 1, Qu&#7853n 2, Qu&#7853n 5, Qu&#7853n 6, Qu&#7853n G&ograve; V&#7845p, Qu&#7853n Ph&uacute; Nhu&#7853n, Qu&#7853n B&igrave;nh Th&#7841nh v&agrave; cu&#7889i c&ugrave;ng l&agrave; huy&#7879n C&#7911 Chi.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">&nbsp;8g15 ph&uacute;t, ph&#7847n thi &ldquo; Rung chu&ocirc;ng v&agrave;ng&rdquo; b&#7855t &#273&#7847u. 24 th&iacute; sinh c&#7911a 8 &#273&#7897i ch&#417i c&ugrave;ng th&#7917 s&#7913c &#7903 c&aacute;c c&acirc;u h&#7887i xoay quanh ki&#7871n th&#7913c v&#7873 t&#7893 ch&#7913c &#272o&agrave;n, x&atilde; h&#7897i, khoa h&#7885c&hellip; C&aacute;c th&iacute; sinh nghe c&acirc;u h&#7887i v&agrave; vi&#7871t &#273&aacute;p &aacute;n v&agrave;o b&#7843ng. Th&iacute; sinh tr&#7843 l&#7901i sai ph&#7843i ra kh&#7887i ch&#7895 ng&#7891i.V&agrave;&nbsp; ngay t&#7915 c&acirc;u th&#7913 nh&#7845t, ch&#7881 c&ograve;n 8 th&iacute; sinh tr&ecirc;n s&acirc;n kh&#7845u. C&aacute;c b&#7841n &#273&#7873u c&#7889 g&#7855ng, th&#7853n tr&#7885ng &#7903 m&#7895i c&acirc;u h&#7887i nh&#432ng t&#7899i c&acirc;u h&#7887i th&#7913 4 th&igrave; tr&ecirc;n s&acirc;n kh&#7845u &#273&atilde; kh&ocirc;ng c&ograve;n b&#7841n n&agrave;o &#7903 l&#7841i. Tuy v&#7853y, v&#7899i s&#7921 xu&#7845t s&#7855c c&#7911a &#273&#7897i c&#7913u tr&#7907, 24 th&iacute; sinh &#273&atilde; quay tr&#7903 l&#7841i ti&#7871p t&#7909c ph&#7847n thi c&#7911a m&igrave;nh.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">9g, ti&#7871ng h&ograve; reo,c&#7893 v&#361 c&#7911a c&#7893 &#273&#7897ng vi&ecirc;n c&aacute;c &#273&#7897i &#273&atilde; khu&#7845y &#273&#7897ng h&#7897i tr&#432&#7901ng cho ph&#7847n thi &ldquo;H&ugrave;ng bi&#7879n&rdquo;. C&aacute;c &#273&#7897i l&#7847n l&#432&#7907t b&#7889c th&#259m v&agrave; chu&#7849n b&#7883. M&#7895i &#273&#7897i c&oacute; 2 ph&uacute;t tr&igrave;nh b&agrave;y quan &#273i&#7875m c&#7911a m&igrave;nh v&agrave; 5 ph&uacute;t th&#7843o lu&#7853n v&#7899i Ban gi&aacute;m kh&#7843o. C&aacute;c &#273&#7897i &#273&atilde; chia s&#7867 &yacute; ki&#7871n &#273&#7875 t&#7893 ch&#7913c c&aacute;c bu&#7893i sinh ho&#7841t &#272o&agrave;n hi&#7879u qu&#7843, n&oacute;i l&ecirc;n suy ngh&#297 c&#7911a m&igrave;nh v&#7873 c&acirc;u n&oacute;i &ldquo;H&#7885c, h&#7885c n&#7919a, h&#7885c m&atilde;i&rdquo;. C&aacute;c v&#7845n &#273&#7873 v&#7873 k&#297 n&#259ng th&#7921c h&agrave;nh x&atilde; h&#7897i, tr&ograve; ch&#417i &#273i&#7879n t&#7917, v&#7845n &#273&#7873 v&#7873 c&#7843i thi&#7879n, g&oacute;p ph&#7847n x&acirc;y d&#7921ng th&agrave;nh ph&#7889 ph&aacute;t tri&#7875n &#273&#7873u &#273&#432&#7907c &#273&#7873 c&#7853p v&agrave; trao &#273&#7893i.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Th&iacute; sinh V&#361 Thanh Ph&#432&#417ng&nbsp; &#273&#7871n t&#7915 Qu&#7853n 2 chia s&#7867: &ldquo;M&igrave;nh kh&aacute; h&#7913ng th&uacute; v&#7899i ph&#7847n thi n&agrave;y, l&uacute;c &#273&#7847u nh&#7853n c&acirc;u h&#7887i m&igrave;nh c&#361ng run, h&#7891i h&#7897p nh&#432ng &#273&#432&#7907c s&#7921 c&#7893 v&#361 t&#7915 c&aacute;c b&#7841n kh&aacute;n gi&#7843 v&agrave; &#273&#7863c bi&#7879t l&agrave; s&#7921 c&#7903i m&#7903 c&#7911a Ban gi&aacute;m kh&#7843o, m&igrave;nh c&#7843m th&#7845y t&#7921 tin h&#417n v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh t&#7889t c&acirc;u h&#7887i&rdquo;.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">10g30 ph&uacute;t, tr&#7853n thi &#273&#7845u k&#7871t th&uacute;c. Trong ng&agrave;y, c&ograve;n di&#7877n ra ph&#7847n thi c&#7911a b&#7843ng B (khu v&#7921c c&ocirc;ng nh&acirc;n lao &#273&#7897ng) v&agrave; b&#7843ng C (khu v&#7921c c&aacute;c tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c, Cao &#272&#7859ng)</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;"><strong><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">VI&#7878T TRINH</span></span></strong></p> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;