Phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh lần V (nhiệm kỳ 2015 -2020)

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div style="text-align: justify;"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> </meta> </div> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <div><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">S&aacute;ng 10/1, t&#7841i H&#7897i tr&#432&#7901ng Th&agrave;nh ph&#7889, L&#7877 khai m&#7841c &#272&#7841i h&#7897i &#272&#7841i bi&#7875u H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam th&agrave;nh ph&#7889 H&#7891 Ch&iacute; Minh l&#7847n V, Nhi&#7879m k&#7923 2015 &ndash; 2020 &#273&atilde; ch&iacute;nh th&#7913c di&#7877n ra. Phi&ecirc;n khai m&#7841c ng&agrave;y 10/1/2015 &#273&#432&#7907c tr&#7921c ti&#7871p tr&ecirc;n TTO &ndash; Truy&#7873n h&igrave;nh Tu&#7893i tr&#7867 v&agrave; &#273&#432&#7907c ti&#7871p s&oacute;ng tr&ecirc;n <a href="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/">Trang th&ocirc;ng tin &#272i&#7879n t&#7917 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n th&agrave;nh ph&#7889 H&#7891 Ch&iacute; Minh.</a></span></span></strong></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br type="_moz" /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> </span><em><span style="font-family: Arial;">* B&#7845m ph&iacute;m F5 &#273&#7875 c&#7853p nh&#7853t tin t&#7913c m&#7899i nh&#7845t</span></em></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <hr style="border:0;border-bottom:1px dashed #ccc;background:#999" /> <div style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;16g30:</strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> &nbsp; &nbsp; &nbsp;K&#7871t th&uacute;c phi&ecirc;n l&agrave;m vi&#7879c th&#7913 hai.</span></span></div> <hr style="border:0;border-bottom:1px dashed #ccc;background:#999" /> <div><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">16g17:</span></span></strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Tr&igrave;nh b&agrave;y, th&ocirc;ng qua &#272&#7873 &aacute;n v&agrave; hi&#7879p th&#432&#417ng nh&acirc;n s&#7921 Ban Ki&#7875m tra H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 nhi&#7879m k&igrave; V.</span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&#272&#7841i h&#7897i &#273&atilde; bi&#7875u quy&#7871t, th&#7889ng nh&#7845t 7 &#273&#7891ng ch&iacute; v&agrave;o Ban Ki&#7875m tra H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 nhi&#7879m k&igrave; V.</span></span></div> <hr style="border:0;border-bottom:1px dashed #ccc;background:#999" /> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><span style="line-height: 115%;">16g05: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></b><span style="line-height: 115%;">&#272&#7891ng ch&iacute; Nguy&#7877n M&#7841nh C&#432&#7901ng &ndash; Ch&#7911 t&#7883ch H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 nhi&#7879m k&#7923 IV tr&igrave;nh b&agrave;y, &#273i&#7873u h&agrave;nh th&ocirc;ng qua &#273&#7873 &aacute;n nh&acirc;n s&#7921 v&agrave; hi&#7879p th&#432&#417ng Ban Ch&#7845p h&agrave;nh H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 nhi&#7879m k&#7923 V.</span><span style="line-height: 115%;">&#272&#7841i h&#7897i &#273&atilde; bi&#7875u quy&#7871t, th&#7889ng nh&#7845t 45 &#273&#7891ng ch&iacute; v&agrave;o Ban Ch&#7845p h&agrave;nh H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 nhi&#7879m k&#7923 V.</span></span></span></div> <hr style="border:0;border-bottom:1px dashed #ccc;background:#999" /> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;<b><span style="line-height: 115%;">15g53</span></b><span style="line-height: 115%;">: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 nhi&#7879m k&igrave; IV tuy&ecirc;n b&#7889 k&#7871t th&uacute;c nhi&#7879m k&#7923.</span></span></span></div> <table width="640" height="427" align="center" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align: center;"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/97vGLfP_FuX4rMB09syr5B1BTbEuag3XsA5CDIcBuaE=w640-h357-no" width="640" height="427" alt="" /></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align:center;"> <div><span style="font-family: Arial; font-size: small; line-height: 14.9499998092651px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp; H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 nhi&#7879m k&igrave; IV&nbsp;</span></div> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <div style="text-align: justify;"><hr style="border:0;border-bottom:1px dashed #ccc;background:#999" /> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><span style="line-height: 115%;">15g44: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></b></span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 115%;"> &#272&#7891ng ch&iacute; Ph&#7841m Ki&#7873u H&#432ng - Ph&oacute; Ch&#7911 t&#7883ch H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 nhi&#7879m k&#7923 IV tr&igrave;nh b&agrave;y b&aacute;o c&aacute;o ki&#7875m &#273i&#7875m Ban Ch&#7845p h&agrave;nh H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 nhi&#7879m k&#7923 IV (2010 - 2015).&nbsp;</span></span></span><span style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 115%;">Trong &#273&oacute; &#273&#7891ng ch&iacute; &#273&atilde; n&ecirc;u b&#7853t l&ecirc;n nh&#7919ng th&agrave;nh t&#7921u trong nhi&#7879m k&#7923 v&agrave; nh&#7919ng h&#7841n ch&#7871, kh&oacute; kh&#259n. Cu&#7897c v&#7853n &#273&#7897ng sinh vi&ecirc;n 5 t&#7889t v&agrave; cu&#7897c v&#7853n &#273&#7897ng sinh vi&ecirc;n x&acirc;y d&#7921ng m&ocirc;i tr&#432&#7901ng gi&aacute;o d&#7909c t&iacute;ch c&#7921c, th&acirc;n thi&#7879n l&agrave;nh m&#7841nh &#273&#7841t k&#7871t qu&#7843 t&#7889t. Ph&#432&#417ng th&#7913c ho&#7841t &#273&#7897ng c&#7911a H&#7897i c&oacute; nhi&#7873u &#273&#7893i m&#7899i, nhi&#7873u ho&#7841t &#273&#7897ng c&#7845p th&agrave;nh t&#7841o &#273&#432&#7907c d&#7845u &#7845n, t&iacute;nh t&#7841o m&#7851u v&agrave; &#273&#7883nh h&#432&#7899ng cho c&#417 s&#7903, c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n b&#7897 H&#7897i &#273&#432&#7907c &#273&#7847u t&#432 kh&aacute; t&#7889t v&#7873 k&#7929 n&#259ng v&agrave; nghi&#7879p v&#7909, vi&#7879c ph&aacute;t hi&#7879n, b&#7891i d&#432&#7905ng t&#7853p hu&#7845n &#273&#432&#7907c th&#7921c hi&#7879n th&#432&#7901ng xuy&ecirc;n v&#7899i nhi&#7873u h&igrave;nh th&#7913c &#273&#7893i m&#7899i.</span></span></p> <span style="font-size: small;"> <p class="MsoNormal"><span style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> </span></div> <hr style="border:0;border-bottom:1px dashed #ccc;background:#999" /> <div style="text-align: justify;">&nbsp;<b style="font-size: small; font-family: Arial;"><span style="line-height: 115%;">15g15: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></b><span style="font-size: small; font-family: Arial; line-height: 115%;"> &#272&#7891ng ch&iacute; H&agrave; Thanh &#272&#7841t &ndash; UV. Ban th&#432 k&yacute; H&#7897i Sinh Vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam, Ch&#7911 t&#7883ch H&#7897i Sinh vi&ecirc;n </span><span style="font-size: small; font-family: Arial; line-height: 115%;">Tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c Y Khoa Ph&#7841m Ng&#7885c Th&#7841ch v&#7899i tham lu&#7853n: &ldquo;C&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n b&#7897 H&#7897i - Ch&igrave;a kh&oacute;a b&#7853t m&#7903 s&#7913c s&#7889ng c&#7911a t&#7893 ch&#7913c H&#7897i&rdquo;.</span></div> <table width="640" height="427" align="center" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align: center;"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/-ZZY0goTUc-0/VLDqG-4AOnI/AAAAAAAAAWc/fTBVLB8n72E/w640-h480-no/trinhbaythamluan.jpg" width="640" height="427" alt="" /></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align:center;"> <div><b style="text-align: justify; font-size: small; font-family: Arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="line-height: 14.9499998092651px;">&nbsp;</span></b><span style="text-align: justify; font-size: small; font-family: Arial; line-height: 14.9499998092651px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;&#272&#7891ng ch&iacute; H&agrave; Thanh &#272&#7841t &ndash; UV. Ban th&#432 k&yacute; H&#7897i Sinh Vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam, Ch&#7911 t&#7883ch H&#7897i Sinh vi&ecirc;n&nbsp;</span><span style="text-align: justify; font-size: small; font-family: Arial; line-height: 14.9499998092651px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c Y Khoa Ph&#7841m Ng&#7885c Th&#7841ch. &#7842nh: NBT</span></div> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> </meta> </div> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><hr style="border:0;border-bottom:1px dashed #ccc;background:#999" /> <div><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">15g07: </span></span></strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#272&#7891ng ch&iacute; D&#432&#417ng Minh M&#7851n &ndash; Ch&#7911 t&#7883ch H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c Kinh t&#7871 TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh tham lu&#7853n: &ldquo;Ho&#7841t &#273&#7897ng t&igrave;nh nguy&#7879n v&igrave; c&#7897ng &#273&#7891ng c&#7911a H&ocirc;&#803i vi&ecirc;n, Sinh vi&ecirc;n Tr&#432&#7901ng &#272a&#803i Ho&#803c Kinh t&#7871 TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh&rdquo;.</span></span></div> <table width="640" height="427" align="center" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align: center;"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-T27VUXkv5jI/VLDfUebTWjI/AAAAAAAAAVo/eKPpCNBTVlw/w640-h480-no/daibieuphatbieuthamlua.jpg" width="640" height="427" alt="" /></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align:center;"> <div><span style="font-family: Arial; font-size: small; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">&#272&#7891ng ch&iacute; D&#432&#417ng Minh M&#7851n &ndash; Ch&#7911 t&#7883ch H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c Kinh t&#7871 TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh tham lu&#7853n. &#7842nh: &nbsp;NBT</span></div> </td> </tr> </tbody> </table> <hr style="border:0;border-bottom:1px dashed #ccc;background:#999" /> <div style="text-align: justify;"><strong><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">14g55: &nbsp; </span></span></strong><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Nguy&#7877n Th&#7883 Ng&#7885c Kh&aacute;nh &ndash; Ch&#7911 t&#7883ch H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c Khoa h&#7885c X&atilde; h&#7897i v&agrave; Nh&acirc;n v&#259n - &#272HQG TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh v&#7899i tham lu&#7853n: &ldquo;Sinh vi&ecirc;n Nh&acirc;n v&#259n - T&#7921 tin h&#7897i nh&#7853p&rdquo;. H&#7897i nh&#7853p qu&#7889c t&#7871 nh&#432 m&#7897t c&aacute;nh c&#7917a kh&oacute;a k&iacute;n, &#273&#7889i v&#7899i Tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c Khoa h&#7885c X&atilde; h&#7897i v&agrave; Nh&acirc;n h&#7897i nh&#7853p qu&#7889c t&#7871 l&agrave; l&agrave;m th&#7871 n&agrave;o &#273&#7875 ch&#7885n &#273&uacute;ng ch&igrave;a kh&oacute;a m&#7903 c&aacute;nh c&#7917a &#273&oacute;. V&agrave; &#273&acirc;y ph&#7843i l&agrave; t&acirc;m th&#7871 s&#7861n s&agrave;ng c&#7911a c&aacute;c b&#7841n sinh vi&ecirc;n (Ngo&#7841i ng&#7919, ki&#7871n th&#7913c, k&#7929 n&#259ng, s&#7921 ch&#7911 &#273&#7897ng trong xu th&#7871 m&#7899i c&#7911a th&#7901i &#273&#7841i). Sinh vi&ecirc;n ph&#7843i x&aacute;c &#273&#7883nh &#273&#432&#7907c &#273i&#7875m m&#7841nh, y&#7871u, th&#7901i c&#417 c&#361ng nh&#432 th&aacute;ch th&#7913c c&#7911a m&igrave;nh. &nbsp;H&#7897i sinh vi&ecirc;n tr&#432&#7901ng lu&ocirc;n l&agrave; ng&#432&#7901i b&#7841n &#273&#7891ng h&agrave;nh v&#7899i sinh vi&ecirc;n, &#273&#7873 ra ho&#7841t &#273&#7897ng h&#7895 tr&#7907 (H&#7897i th&#7843o ti&#7871ng anh, cu&ocirc;c thi n&oacute;i, h&ugrave;ng bi&#7879n, c&acirc;u l&#7841c b&#7897 ngo&#7841i ng&#7919&hellip;) gi&uacute;p sinh vi&ecirc;n n&acirc;ng cao ki&#7871n th&#7913c v&#7873 v&#259n h&oacute;a, kinh t&#7871, x&atilde; h&#7897i c&#7911a c&aacute;c d&acirc;n t&#7897c tr&ecirc;n th&#7871 gi&#7899i &#273&#7875 giao l&#432u, tr&aacute;nh b&#7883 h&ograve;a tan trong v&ograve;ng xo&aacute;y giao thoa v&#7899i b&#7841n b&egrave; qu&#7889c t&#7871.&nbsp;</span></span></div> <table width="640" height="427" align="center" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align: center;"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-B7u6CESAuts/VLDhuMSAbnI/AAAAAAAAAV4/fTsVbk90NGc/w640-h480-no/khanhvan.jpg" width="640" height="427" alt="" /></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align:center;"> <div><span style="font-family: Arial; font-size: small; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;Nguy&#7877n Th&#7883 Ng&#7885c Kh&aacute;nh &ndash; Ch&#7911 t&#7883ch H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c Khoa h&#7885c X&atilde; h&#7897i v&agrave; Nh&acirc;n v&#259n - &#272HQG TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh tr&igrave;nh b&agrave;y tham lu&#7853n. &#7842nh: NBT</span></div> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: justify;"><hr style="border:0;border-bottom:1px dashed #ccc;background:#999" /> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><b><span style="line-height: 115%;">14g40:</span></b><span style="line-height: 115%;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Tr&#7847n V&#361 - Ch&#7911 t&#7883ch H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c Khoa h&#7885c T&#7921 nhi&ecirc;n - &#272HQG TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh tham lu&#7853n: &ldquo;B&iacute; quy&#7871t &#432&#417m m&#7847m tr&aacute;i ng&#7885t 5 t&#7889t&rdquo;.</span></span></span></p> <table width="640" height="427" align="center" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align: center;"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/oc8zbseAYQuQSd8PrW33pyXNXW-FFq7WECujs5pVs2A=w640-h480-no" width="640" height="427" alt="" /></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align:center;"> <div><span style="font-family: Arial; font-size: small; line-height: 14.9499998092651px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">Anh Tr&#7847n V&#361 - Ch&#7911 t&#7883ch H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c Khoa h&#7885c T&#7921 nhi&ecirc;n - &#272HQG TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh tham lu&#7853n. &#7842nh: NBT</span></div> </td> </tr> </tbody> </table> <table width="640" height="427" align="center" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align: center;"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-8TFTJXD4ze0/VLDcBgpew7I/AAAAAAAAAVY/6K8IWODG7ZM/w640-h480-no/daibieu.jpg" width="640" height="427" alt="" /></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align:center;"> <div>&#272&#7841i bi&#7875u tham d&#7921 &#272&#7841i h&#7897i l&#7855ng nghe b&agrave;i tham lu&#7853n. &#7842nh: NBT</div> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> </div> <div style="text-align: justify;"><hr style="border:0;border-bottom:1px dashed #ccc;background:#999" /> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>14g28:</strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Trong nhi&#7879m k&#7923 IV c&#7911a H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889, phong tr&agrave;o h&#7885c thu&#7853t v&agrave; nghi&ecirc;n c&#7913u khoa h&#7885c c&#7911a sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 ti&#7871p t&#7909c &#273&#7841t &#273&#432&#7907c nhi&#7873u k&#7871t qu&#7843 quan tr&#7885ng. &#272&#7875 ti&#7871p t&#7909c &#273&#7883nh h&#432&#7899ng gi&#7843i ph&aacute;p n&acirc;ng cao ch&#7845t l&#432&#7907ng ho&#7841t &#273&#7897ng khoa h&#7885c c&#7911a sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 trong th&#7901i gian t&#7899i, vai tr&ograve; c&#7911a c&aacute;c c&#417 quan, &#273&#417n v&#7883 li&ecirc;n quan trong c&ocirc;ng t&aacute;c n&agrave;y, PGS. Ti&#7871n s&#297 Nguy&#7877n K&#7923 Ph&ugrave;ng - S&#7903 Khoa h&#7885c &amp; C&ocirc;ng ngh&#7879 TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh ph&aacute;t bi&#7875u tham lu&#7853n: &ldquo;Sinh vi&ecirc;n nghi&ecirc;n c&#7913u khoa h&#7885c v&agrave; k&#7871t qu&#7843 &#7913ng d&#7909ng v&agrave;o th&#7921c ti&#7877n&rdquo;.</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 115%;">Trong &#273&oacute; cho r&#7857ng nghi&ecirc;n c&#7913u khoa h&#7885c c&#7911a sinh vi&ecirc;n l&agrave; m&#7897t trong nh&#7919ng ph&#7847n quan tr&#7885ng trong c&aacute;c tr&#432&#7901ng &#273&#7841i h&#7885c, c&#7847n &#273&#432&#7907c &#273&aacute;nh gi&aacute; v&agrave; ch&uacute; tr&#7885ng cao. Ph&#7847n l&#7899n c&aacute;c &#273&#7873 t&agrave;i d&#7915ng l&#7841i &#7903 &#273&#7883nh h&#432&#7899ng v&agrave; c&oacute; nhi&#7873u &#273&#7873 t&agrave;i ch&#432a &#273&#432&#7907c tri&#7875n khai &#7913ng d&#7909ng, c&ograve;n nhi&#7873u h&#7841n ch&#7871. Gi&#7843i ph&aacute;p trong t&#432&#417ng lai l&agrave; ph&#7843i b&aacute;m s&aacute;t &#273&#7883nh h&#432&#7899ng nghi&ecirc;n c&#7913u, khuy&#7871n kh&iacute;ch c&aacute;c &#273&#7873 t&agrave;i m&#7899i, t&#259ng c&#432&#7901ng tr&aacute;ch nhi&#7879m, n&acirc;ng cao hi&#7879u qu&#7843 &#273&#7873 t&agrave;i nh&#432 &#273&#7873 t&agrave;i V&#432&#7901n &#432&#417m&hellip;</span></span></div> <table width="640" height="427" align="center" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align: center;"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/-ceEUMX-SmQ8/VLDZqauF5AI/AAAAAAAAAU4/pomQvTj3gwQ/w640-h427-no/IMG_9286.JPG&quot;" width="640" height="427" alt="" /></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align:center;"> <div><span style="font-family: Arial; font-size: small; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">PGS. Ti&#7871n s&#297 Nguy&#7877n K&#7923 Ph&ugrave;ng - S&#7903 Khoa h&#7885c &amp; C&ocirc;ng ngh&#7879 TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh ph&aacute;t bi&#7875u tham lu&#7853n. &#7842nh: NBT</span></div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <hr style="border:0;border-bottom:1px dashed #ccc;background:#999" /> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;<b><span style="line-height: 115%;">14g17:</span></b><span style="line-height: 115%;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&Ocirc;ng Ph&#7841m Thi&ecirc;n Kha &ndash; Ph&oacute; b&iacute; th&#432 &#272&#7843ng &#7911y kh&#7889i c&aacute;c tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c, Cao &#273&#7859ng, Trung c&#7845p chuy&ecirc;n nghi&#7879p tr&ecirc;n &#273&#7883a b&agrave;n TP. HCM tham lu&acirc;n: &ldquo;&#272&#7849y m&#7841nh c&ocirc;ng t&aacute;c ph&aacute;t tri&#7875n &#272&#7843ng trong sinh vi&ecirc;n&rdquo;</span></span></span></div> <table width="640" height="427" align="center" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align: center;"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/-wAYfF9lR4fs/VLDWa-gE_tI/AAAAAAAAAUo/TP8QOIKZ-qQ/w762-h508-no/IMG_6968.JPG&quot;" width="640" height="427" alt="" /></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align:center;"> <div><span style="font-family: Arial; font-size: small; line-height: 14.9499998092651px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">&Ocirc;ng Ph&#7841m Thi&ecirc;n Kha &ndash; Ph&oacute; b&iacute; th&#432 &#272&#7843ng &#7911y kh&#7889i c&aacute;c tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c, Cao &#273&#7859ng, Trung c&#7845p chuy&ecirc;n nghi&#7879p tr&ecirc;n &#273&#7883a b&agrave;n TP. HCM. &#7842nh: NBT</span></div> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <hr style="border:0;border-bottom:1px dashed #ccc;background:#999" /> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>14g10: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</strong>S&#7921 ph&aacute;t tri&#7875n c&#7911a c&ocirc;ng t&aacute;c H&#7897i v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 n&oacute;i chung, c&#7911a t&#7915ng c&#417 s&#7903 H&#7897i n&oacute;i ri&ecirc;ng c&oacute; y&#7871u t&#7889 quan tr&#7885ng l&agrave; s&#7921 quan t&acirc;m ch&#259m lo c&#7911a &#272&#7843ng, c&#7911a ch&iacute;nh quy&#7873n Th&agrave;nh ph&#7889 v&agrave; t&#7841i t&#7915ng &#273&#417n v&#7883. &#272&#7843ng &#7911y - Ban Gi&aacute;m &#273&#7889c &#272&#7841i h&#7885c Qu&#7889c gia Th&agrave;nh ph&#7889 H&#7891 Ch&iacute; Minh lu&ocirc;n d&agrave;nh t&igrave;nh c&#7843m, s&#7921 quan t&acirc;m s&acirc;u s&#7855c &#273&#7889i v&#7899i c&ocirc;ng t&aacute;c H&#7897i v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh ph&#7889. C&#361ng trong &#272&#7841i h&#7897i, PGS. TS. Hu&#7923nh Th&agrave;nh &#272&#7841t - Ph&oacute; gi&aacute;m &#273&#7889c Th&#432&#7901ng tr&#7921c &#272&#7841i h&#7885c Qu&#7889c gia TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh ph&aacute;t bi&#7875u tham lu&#7853n: &ldquo;C&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o d&#7909c, x&acirc;y d&#7921ng m&ocirc;i tr&#432&#7901ng x&atilde; h&#7897i l&agrave;nh m&#7841nh t&#7841o &#273i&#7873u ki&#7879n thu&#7853n l&#7907i cho sinh vi&ecirc;n &#272HQG TP.HCM r&egrave;n luy&#7879n, c&#7889ng hi&#7871n v&agrave; tr&#432&#7903ng th&agrave;nh&rdquo;.</span></span></div> <table width="640" height="427" align="center" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align: center;"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/vq0NKEUUoEzHrQI1xN0zBydrJZlwNdHDIXatvBuc9Vg=w640-h427-no" width="640" height="427" alt="" /></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align:center;"> <div>PGS. TS. Hu&#7923nh Th&agrave;nh &#272&#7841t - Ph&oacute; gi&aacute;m &#273&#7889c Th&#432&#7901ng tr&#7921c &#272&#7841i h&#7885c Qu&#7889c gia TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh ph&aacute;t bi&#7875u tham lu&#7853n. &#7842nh : NBT&nbsp;</div> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: justify;"><hr style="border:0;border-bottom:1px dashed #ccc;background:#999" /> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><b><span style="line-height: 115%;">14g00:</span></b><span style="line-height: 115%;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &#272&#7891ng ch&iacute; Ph&#7841m V&#259n Linh &ndash; Tr&#432&#7903ng ban Th&#7849m tra t&#432 c&aacute;ch &#273&#7841i bi&#7875u b&aacute;o c&aacute;o t&igrave;nh h&igrave;nh &#273&#7841i bi&#7875u tham d&#7921 phi&ecirc;n th&#7913 hai &#272&#7841i h&#7897i &#272&#7841i bi&#7875u H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 l&#7847n th&#7913 V, nhi&#7879m k&#7923 2015-2020, t&#7893ng s&#7889 &#273&#7841i bi&#7875u tham d&#7921 430/445 </span><strong><span style="line-height: 115%;">(Chi&#7871m 96,63%).</span></strong></span></span></p> </div> <div style="text-align: justify;"><hr style="border:0;border-bottom:1px dashed #ccc;background:#999" /> <p class="MsoNormal">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">K&#7871t th&uacute;c phi&ecirc;n s&aacute;ng</span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> </div> <hr style="border:0;border-bottom:1px dashed #ccc;background:#999" /> <div style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">9g07 </span></span></strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <span style="line-height: 115%;">&#272&#7891ng ch&iacute; Nguy&#7877n Thanh &#272o&agrave;n c&#361ng n&ecirc;u m&#7897t s&#7889 g&#7907i &yacute; n&#7897i dung &#7903 c&aacute;c t&#7893 th&#7843o lu&#7853n v&#7873 vi&#7879c n&acirc;ng cao s&#7913c s&#7889ng cho phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n 5 t&#7889t, nh&#7919ng n&#7897i dung ho&#7841t &#273&#7897ng t&#7841o m&ocirc;i tr&#432&#7901ng l&agrave;nh m&#7841nh cho sinh vi&ecirc;n ph&aacute;t tri&#7875n. Qua &#273&oacute;, c&aacute;c &#273&#7841i bi&#7875u b&agrave;y t&#7887 nh&#7919ng ki&#7871n ngh&#7883 &#273&#7875 H&#7897i Sinh vi&ecirc;n c&oacute; th&ecirc;m nhi&#7873u gi&#7843i ph&aacute;p &#273&#7891ng h&agrave;nh v&#7899i sinh vi&ecirc;n.</span></span></span></div> <p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p> <div style="text-align: justify;"><hr style="border:0;border-bottom:1px dashed #ccc;background:#999" /> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>8g55: </strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#272&#7841i h&#7897i &#272&#7841i bi&#7875u H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh l&#7847n th&#7913 V, nhi&#7879m k&#7923 2015 - 2020 di&#7877n ra trong b&#7889i c&#7843nh n&#7873n gi&aacute;o d&#7909c c&#7911a n&#432&#7899c ta n&oacute;i ri&ecirc;ng, t&igrave;nh h&igrave;nh kinh t&#7871, x&atilde; h&#7897i th&agrave;nh ph&#7889 v&agrave; &#273&#7845t n&#432&#7899c ti&#7871p t&#7909c &#273&#7893i m&#7899i v&agrave; ph&aacute;t tri&#7875n. &#272&#7841i h&#7897i l&agrave; th&#7901i &#273i&#7875m &#273&#7875 H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam th&agrave;nh ph&#7889 ti&#7871p t&#7909c kh&#7859ng &#273&#7883nh m&igrave;nh tr&ecirc;n con &#273&#432&#7901ng l&agrave;m b&#7841n v&#7899i sinh vi&ecirc;n. &#272&#7875 l&agrave;m &#273&#432&#7907c &#273i&#7873u &#273&oacute;, tr&#432&#7899c h&#7871t t&#7893 ch&#7913c H&#7897i ph&#7843i l&#7855ng nghe v&agrave; hi&#7875u r&otilde; t&acirc;m t&#432, t&igrave;nh c&#7843m v&agrave; nguy&#7879n v&#7885ng c&#7911a c&aacute;c b&#7841n sinh vi&ecirc;n. Tr&#432&#7899c th&#7873m &#272&#7841i h&#7897i, Ban Th&#432 k&yacute; H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 &#273&atilde; ph&aacute;t &#273&#7897ng sinh vi&ecirc;n, h&#7897i vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 tham gia vi&#7871t Th&#432 g&#7917i &#272&#7841i h&#7897i &#273&#7841i bi&#7875u H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 l&#7847n th&#7913 V.</span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">B&#7841n H&agrave; Nam Kh&aacute;nh Giao &ndash; Tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c S&#432 ph&#7841m TP.HCM ph&aacute;t bi&#7875u: &ldquo;H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 &#273&atilde; k&#7883p th&#7901i n&acirc;ng b&#432&#7899c sinh vi&ecirc;n tr&ecirc;n con &#273&#432&#7901ng ph&aacute;t tri&#7875n. Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 B&aacute;c mong mu&#7889n c&ocirc;ng t&aacute;c H&#7897i v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n s&#7869 l&agrave; n&#417i l&#7855ng nghe, ti&#7871p thu v&agrave; gi&uacute;p sinh vi&ecirc;n th&#7921c hi&#7879n nh&#7919ng mong mu&#7889n c&#7911a m&igrave;nh. H&#7897i sinh vi&ecirc;n c&#7847n gi&uacute;p sinh vi&ecirc;n n&#7855m b&#7855t nh&#7919ng v&#7845n &#273&#7873 trong n&#432&#7899c v&agrave; tr&ecirc;n th&#7871 gi&#7899i gi&uacute;p sinh vi&ecirc;n v&#432&#417n m&igrave;nh ra bi&#7875n l&#7899n. Sinh vi&ecirc;n l&agrave; nh&#7919ng ng&#432&#7901i tr&iacute; th&#7913c tr&#7867, khao kh&aacute;t &#273&#432&#7907c th&#7893i b&ugrave;ng l&ecirc;n nh&#7919ng ng&#7885n l&#7917a t&igrave;nh nguy&#7879n trong c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng M&ugrave;a h&egrave; xanh, Xu&acirc;n t&igrave;nh nguy&#7879n, Ti&#7871p s&#7913c m&ugrave;a thi &#273&#7875 r&#7891i khi nh&#7919ng gi&#7885t m&#7891 h&ocirc;i r&#417i xu&#7889ng, ni&#7873m tin, hy v&#7885ng l&#7841i &#273&#432&#7907c ti&#7871p s&#7913c th&ecirc;m. H&#7897i sinh vi&ecirc;n ch&uacute; tr&#7885ng t&iacute;nh kh&#7843 thi c&#7911a c&aacute;c s&#7843n ph&#7849m do sinh vi&ecirc;n l&agrave;m ra v&agrave; &#273&#7891ng th&#7901i ph&aacute;t tri&#7875n Phong tr&agrave;o Sinh vi&ecirc;n 5 t&#7889t&quot;.</span></span></div> </div> <hr style="border:0;border-bottom:1px dashed #ccc;background:#999" /> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><strong>8g50: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </strong><span style="line-height: 112%;">B&aacute;o c&aacute;o t&#7893ng h&#7907p &yacute; ki&#7871n g&oacute;p &yacute; d&#7921 th&#7843o V&#259n ki&#7879n &#272&#7841i h&#7897i.</span><span style="line-height: 115%;">Trong qu&aacute; tr&igrave;nh chu&#7849n b&#7883 &#272&#7841i h&#7897i, n&#7897i dung c&#7911a D&#7921 th&#7843o V&#259n ki&#7879n &#272&#7841i h&#7897i &#273&atilde; &#273&#432&#7907c c&aacute;c &#273&#7891ng ch&iacute; l&atilde;nh &#273&#7841o, c&aacute;c nh&agrave; khoa h&#7885c, nh&agrave; nghi&ecirc;n c&#7913u, c&aacute;c anh ch&#7883 c&#7921u c&aacute;n b&#7897 H&#7897i Sinh vi&ecirc;n c&aacute;c th&#7901i k&#7923, c&ocirc; gi&aacute;o, c&aacute;c c&#7845p b&#7897 H&#7897i, &#273&ocirc;ng &#273&#7843o h&#7897i vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n quan t&acirc;m, &#273&oacute;ng g&oacute;p &yacute; ki&#7871n. &#272&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; t&igrave;nh c&#7843m qu&yacute; b&aacute;u, g&oacute;p ph&#7847n quan tr&#7885ng&nbsp;</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><hr style="border:0;border-bottom:1px dashed #ccc;background:#999" /> <div><span style="font-size: small;"><font face="Arial"><b>08g40: &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</b>Trong su&#7889t th&#7901i gian qua, c&ocirc;ng t&aacute;c H&#7897i v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh ph&#7889 lu&ocirc;n nh&#7853n &#273&#432&#7907c s&#7921 quan t&acirc;m, ph&#7889i h&#7907p ch&#7863t ch&#7869 c&#7911a &#272o&agrave;n TNCS H&#7891 Ch&iacute; Minh TP.H&#7891 Ch&iacute; Minh. T&#7841i di&#7877n &#273&agrave;n &#272&#7841i h&#7897i, &#273/c Ph&#7841m H&#7891ng S&#417n - Ph&oacute; B&iacute; th&#432 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n, Ch&#7911 t&#7883ch H&#7897i LHTN Vi&#7879t Nam TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh ph&aacute;t bi&#7875u nh&#7919ng n&#7897i dung li&ecirc;n quan &#273&#7871n vai tr&ograve; c&#7911a &#272o&agrave;n trong t&#7893 ch&#7913c v&agrave; ho&#7841t &#273&#7897ng c&#7911a H&#7897i Sinh vi&ecirc;n TP.</font></span></div> </div> <hr style="border:0;border-bottom:1px dashed #ccc;background:#999" /> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>08g35:</strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Nh&#7857m &#273&aacute;nh gi&aacute; m&#7897t c&aacute;ch nghi&ecirc;m t&uacute;c nh&#7919ng th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; h&#7841n ch&#7871 c&#7911a c&ocirc;ng t&aacute;c H&#7897i v&agrave; phong tr&agrave;o Sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh ph&#7889 nhi&#7879m k&#7923 IV, l&agrave;m c&#417 s&#7903 quy&#7871t &#273&#7883nh ph&#432&#417ng h&#432&#7899ng c&ocirc;ng t&aacute;c H&#7897i v&agrave; phong tr&agrave;o Sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh ph&#7889 trong 5 n&#259m t&#7899i, Ban Ch&#7845p h&agrave;nh H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 nhi&#7879m k&#7923 IV &#273&atilde; x&acirc;y d&#7921ng d&#7921 th&#7843o v&#259n ki&#7879n tr&igrave;nh &#272&#7841i h&#7897i. &#272/c Nguy&#7877n Thanh &#272o&agrave;n - Ph&oacute; Ch&#7911 t&#7883ch Th&#432&#7901ng tr&#7921c H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 nhi&#7879m k&#7923 IV thay m&#7863t &#272o&agrave;n Ch&#7911 t&#7883ch &#272&#7841i h&#7897i tr&igrave;nh b&agrave;y t&oacute;m t&#7855t d&#7921 th&#7843o v&#259n ki&#7879n, trong &#273&oacute; &#273&#7891ng ch&iacute; &#273&atilde; n&ecirc;u l&ecirc;n m&#7897t s&#7889 h&#7841n ch&#7871 nh&#432: &ldquo;Nh&#7919ng m&#7863t ch&#432a &#273&#432&#7907c trong c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truy&#7873n th&#7921c hi&#7879n Sinh vi&ecirc;n 5 t&#7889t nh&#432 c&aacute;ch &#273&#7847u t&#432 ch&#432a t&#7889t, nhi&#7873u ho&#7841t &#273&#7897ng ch&#432a c&oacute; c&aacute;ch &#273o l&#432&#7901ng khoa h&#7885c, ch&#432a c&oacute; nh&#7919ng ch&#7881 ti&ecirc;u &#273&#7873 &aacute;n ho&agrave;n th&agrave;nh &#273&uacute;ng ti&#7871n &#273&#7897 nhi&#7879m k&#7923 (ch&#7881 &#273&#7841t kho&#7843ng 78,5%).&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&#272&#7891ng th&#7901i, anh c&#361ng nh&#7845n m&#7841nh trong th&#7901i gian t&#7899i, nh&#7919ng l&#297nh v&#7921c sinh vi&ecirc;n quan t&acirc;m nh&#432 vi&#7879c l&agrave;m, h&#7885c thu&#7853t v&agrave; nghi&ecirc;n c&#7913u khoa h&#7885c. H&#7897i sinh vi&ecirc;n ti&#7871p t&#7909c l&agrave; &#273&#417n v&#7883 t&#7841o m&ocirc;i tr&#432&#7901ng r&egrave;n luy&#7879n cho sinh vi&ecirc;n v&#7873 ngo&#7841i ng&#7919, tin h&#7885c, k&#7929 n&#259ng th&#7921c h&agrave;nh x&atilde; h&#7897i.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&#272&#7891ng ch&iacute; c&#361ng th&ocirc;ng tin &#273&#7871n &#272&#7841i h&#7897i nh&#7919ng nhi&#7879m v&#7909 tr&#7885ng t&acirc;m trong nhi&#7879m k&#7923 n&agrave;y l&agrave;: th&#7921c hi&#7879n &#272&#7873 &aacute;n H&#7895 tr&#7907 n&acirc;ng cao tr&igrave;nh &#273&#7897 ti&#7871ng Anh cho sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 &#272&#7873 &aacute;n Trang b&#7883 k&#7929 n&#259ng th&#7921c h&agrave;nh x&atilde; h&#7897i cho sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 Ch&#432&#417ng tr&igrave;nh &Acirc;m nh&#7841c d&acirc;n t&#7897c h&#7885c &#273&#432&#7901ng; C&ocirc;ng tr&igrave;nh Kh&ocirc;ng gian truy&#7873n th&#7889ng phong tr&agrave;o h&#7885c sinh sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Gia &#272&#7883nh &ndash; Th&agrave;nh ph&#7889 H&#7891 Ch&iacute; Minh.</span></span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Tr&ecirc;n c&#417 s&#7903 ch&#7881 &#273&#7841o c&#7911a H&#7897i ph&aacute;t &#273&#7897ng Phong tr&agrave;o Sinh vi&ecirc;n 5 t&#7889t &#273&#7875 &#273&#7841t 15.000 Sinh vi&ecirc;n 5 t&#7889t.</span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <table border="0" width="640" height="427" align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/LTJiC8PdQeZT4439YJ0VfvF84Wy9nSPiWo1XCMwQ0_Q=w640-h426-no" width="640" height="427" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr bgcolor="#f5f5f5"> <td style="text-align: center;"> <div> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><font face="Arial, sans-serif"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px;"><i>&#272/c Nguy&#7877n Thanh &#272o&agrave;n - Ph&oacute; ch&#7911 t&#7883ch th&#432&#7901ng tr&#7921c H&#7897i Sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh ph&#7889 nhi&#7879m k&#7923 IV tr&igrave;nh b&agrave;y d&#7921 th&#7843o v&#259n ki&#7879n t&#7841i &#272&#7841i h&#7897i. &#7842nh: NBT</i></span></font></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <hr style="border:0;border-bottom:1px dashed #ccc;background:#999" /> </meta> </div> <div style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">08g25:</span></span></strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#272/c Nguy&#7877n M&#7841nh C&#432&#7901ng - B&iacute; th&#432 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n, Ch&#7911 t&#7883ch H&#7897i Sinh vi&ecirc;n TP nhi&#7879m k&#7923 IV cho bi&#7871t, nhi&#7873u ho&#7841t &#273&#7897ng thu h&uacute;t sinh vi&ecirc;n tham gia, c&aacute;c phong tr&agrave;o ho&#7841t &#273&#7897ng s&ocirc;i n&#7893i, s&aacute;ng t&#7841o &#273&atilde; tr&#7903 th&agrave;nh ng&agrave;y h&#7897i l&#7899n c&#7911a sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889, nh&#7853n &#273&#432&#7907c s&#7921 quan t&acirc;m &#273&ocirc;ng &#273&#7843o sinh vi&ecirc;n c&aacute;c Tr&#432&#7901ng. &#272&#7841i h&#7897i c&oacute; nhi&#7879m v&#7909 ki&#7875m &#273i&#7875m, &#273&aacute;nh gi&aacute; nhi&#7879m k&#7923 2010-2015 v&agrave; th&#7843o lu&#7853n, &#273&#7873 ra h&#432&#7899ng &#273i m&#7899i trong nhi&#7879m k&#7923 2015-2020. K&#7871t th&uacute;c ph&aacute;t bi&#7875u, &#273&#7891ng ch&iacute; Nguy&#7877n M&#7841nh C&#432&#7901ng tuy&ecirc;n b&#7889 khai m&#7841c &#272&#7841i h&#7897i.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <table width="640" height="427" align="center" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align: justify;"><img src="https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/s851x315/10931263_755090974578093_2432732539473017847_n.jpg?oh=f8ef77c6e868613175b8d77cb16fc13f&amp;oe=55408EA1&amp;__gda__=1429075967_22dc219fef2c282ff350126c9ca78f3e" width="640" height="427" alt="" /></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align:center;"> <div> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 115%; color: rgb(20, 24, 35); background: white;">Anh Nguy&#7877n M&#7841nh C&#432&#7901ng - Th&agrave;nh &#7911y vi&ecirc;n, B&iacute; th&#432 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n, Ch&#7911 t&#7883ch H&#7897i SV VN TP.HCM nhi&#7879m k&#7923 IV, ph&aacute;t bi&#7875u khai m&#7841c &#272&#7841i h&#7897i. &#7842nh: NBT</span></span></span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><hr style="border:0;border-bottom:1px dashed #ccc;background:#999" /> <div style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 112%;">08g15: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span></span></strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 112%;"> B&aacute;o c&aacute;o th&#7849m tra t&#432 c&aacute;ch &#273&#7841i bi&#7875u v&agrave; bi&#7875u quy&#7871t th&ocirc;ng qua t&#432 c&aacute;ch &#273&#7841i bi&#7875u</span></span></span></div> <table border="0" width="640" height="427" align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/ivzTkm4x4rdJxZlRprOOviy2a-_2v3RbjySHgcDQOcg=w640-h426-no" width="640" height="427" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr bgcolor="#f5f5f5"> <td style="text-align: center;"> <div> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><font face="Arial, sans-serif"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px;"><i>&#272&#7841i bi&#7875u &#272&#7841i h&#7897i bi&#7875u quy&#7871t b&aacute;o c&aacute;o th&acirc;m tra t&#432 c&aacute;ch &#272&#7841i bi&#7875u. &#7842nh: NBT</i></span></font></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="MsoNormal" style="line-height: 112%; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 112%; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <hr style="border:0;border-bottom:1px dashed #ccc;background:#999" /> <div style="text-align: justify;"><strong style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 112%;">08g10:</span></span></strong><span style="font-size: small; font-family: Arial;"><span style="line-height: 112%;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="line-height: 112%;">&#272o&agrave;n ch&#7911 t&#7883ch, &#272o&agrave;n th&#432 k&yacute;, Ban Th&#7849m tra t&#432 c&aacute;ch &#273&#7841i bi&#7875u l&ecirc;n v&#7883 tr&iacute; l&agrave;m vi&#7879c.</span></span></div> </meta> </div> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><span style="font-size: small;"> <p class="MsoNormal" style="line-height:112%"><span style="line-height: 112%;"><o:p></o:p></span></p> </span><hr style="border:0;border-bottom:1px dashed #ccc;background:#999" /> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>8g00: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</strong>Nghi th&#7913c ch&agrave;o c&#7901 ch&iacute;nh th&#7913c b&#7855t &#273&#7847u</span></span></div> </meta> </div> </meta> </div> </meta> </div> </meta> </div> </meta> </div> </meta> </div> </meta> </div> <div>&nbsp;</div> </html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;