Phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh lần V (nhiệm kỳ 2015 -2020)

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div style="text-align: justify;"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> </meta> </div> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <div><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">S&aacute;ng 10/1, t&#7841i H&#7897i tr&#432&#7901ng Th&agrave;nh ph&#7889, L&#7877 khai m&#7841c &#272&#7841i h&#7897i &#272&#7841i bi&#7875u H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam th&agrave;nh ph&#7889 H&#7891 Ch&iacute; Minh l&#7847n V, Nhi&#7879m k&#7923 2015 &ndash; 2020 &#273&atilde; ch&iacute;nh th&#7913c di&#7877n ra. Phi&ecirc;n khai m&#7841c ng&agrave;y 10/1/2015 &#273&#432&#7907c tr&#7921c ti&#7871p tr&ecirc;n TTO &ndash; Truy&#7873n h&igrave;nh Tu&#7893i tr&#7867 v&agrave; &#273&#432&#7907c ti&#7871p s&oacute;ng tr&ecirc;n <a href="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/">Trang th&ocirc;ng tin &#272i&#7879n t&#7917 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n th&agrave;nh ph&#7889 H&#7891 Ch&iacute; Minh.</a></span></span></strong></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br type="_moz" /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> </span><em><span style="font-family: Arial;">* B&#7845m ph&iacute;m F5 &#273&#7875 c&#7853p nh&#7853t tin t&#7913c m&#7899i nh&#7845t</span></em></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <hr style="border:0;border-bottom:1px dashed #ccc;background:#999" /> <div style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;16g30:</strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> &nbsp; &nbsp; &nbsp;K&#7871t th&uacute;c phi&ecirc;n l&agrave;m vi&#7879c th&#7913 hai.</span></span></div> <hr style="border:0;border-bottom:1px dashed #ccc;background:#999" /> <div><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">16g17:</span></span></strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Tr&igrave;nh b&agrave;y, th&ocirc;ng qua &#272&#7873 &aacute;n v&agrave; hi&#7879p th&#432&#417ng nh&acirc;n s&#7921 Ban Ki&#7875m tra H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 nhi&#7879m k&igrave; V.</span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&#272&#7841i h&#7897i &#273&atilde; bi&#7875u quy&#7871t, th&#7889ng nh&#7845t 7 &#273&#7891ng ch&iacute; v&agrave;o Ban Ki&#7875m tra H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 nhi&#7879m k&igrave; V.</span></span></div> <hr style="border:0;border-bottom:1px dashed #ccc;background:#999" /> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><span style="line-height: 115%;">16g05: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></b><span style="line-height: 115%;">&#272&#7891ng ch&iacute; Nguy&#7877n M&#7841nh C&#432&#7901ng &ndash; Ch&#7911 t&#7883ch H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 nhi&#7879m k&#7923 IV tr&igrave;nh b&agrave;y, &#273i&#7873u h&agrave;nh th&ocirc;ng qua &#273&#7873 &aacute;n nh&acirc;n s&#7921 v&agrave; hi&#7879p th&#432&#417ng Ban Ch&#7845p h&agrave;nh H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 nhi&#7879m k&#7923 V.</span><span style="line-height: 115%;">&#272&#7841i h&#7897i &#273&atilde; bi&#7875u quy&#7871t, th&#7889ng nh&#7845t 45 &#273&#7891ng ch&iacute; v&agrave;o Ban Ch&#7845p h&agrave;nh H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 nhi&#7879m k&#7923 V.</span></span></span></div> <hr style="border:0;border-bottom:1px dashed #ccc;background:#999" /> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;<b><span style="line-height: 115%;">15g53</span></b><span style="line-height: 115%;">: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 nhi&#7879m k&igrave; IV tuy&ecirc;n b&#7889 k&#7871t th&uacute;c nhi&#7879m k&#7923.</span></span></span></div> <table width="640" height="427" align="center" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align: center;"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/97vGLfP_FuX4rMB09syr5B1BTbEuag3XsA5CDIcBuaE=w640-h357-no" width="640" height="427" alt="" /></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align:center;"> <div><span style="font-family: Arial; font-size: small; line-height: 14.9499998092651px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp; H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 nhi&#7879m k&igrave; IV&nbsp;</span></div> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <div style="text-align: justify;"><hr style="border:0;border-bottom:1px dashed #ccc;background:#999" /> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><span style="line-height: 115%;">15g44: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></b></span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 115%;"> &#272&#7891ng ch&iacute; Ph&#7841m Ki&#7873u H&#432ng - Ph&oacute; Ch&#7911 t&#7883ch H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 nhi&#7879m k&#7923 IV tr&igrave;nh b&agrave;y b&aacute;o c&aacute;o ki&#7875m &#273i&#7875m Ban Ch&#7845p h&agrave;nh H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 nhi&#7879m k&#7923 IV (2010 - 2015).&nbsp;</span></span></span><span style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 115%;">Trong &#273&oacute; &#273&#7891ng ch&iacute; &#273&atilde; n&ecirc;u b&#7853t l&ecirc;n nh&#7919ng th&agrave;nh t&#7921u trong nhi&#7879m k&#7923 v&agrave; nh&#7919ng h&#7841n ch&#7871, kh&oacute; kh&#259n. Cu&#7897c v&#7853n &#273&#7897ng sinh vi&ecirc;n 5 t&#7889t v&agrave; cu&#7897c v&#7853n &#273&#7897ng sinh vi&ecirc;n x&acirc;y d&#7921ng m&ocirc;i tr&#432&#7901ng gi&aacute;o d&#7909c t&iacute;ch c&#7921c, th&acirc;n thi&#7879n l&agrave;nh m&#7841nh &#273&#7841t k&#7871t qu&#7843 t&#7889t. Ph&#432&#417ng th&#7913c ho&#7841t &#273&#7897ng c&#7911a H&#7897i c&oacute; nhi&#7873u &#273&#7893i m&#7899i, nhi&#7873u ho&#7841t &#273&#7897ng c&#7845p th&agrave;nh t&#7841o &#273&#432&#7907c d&#7845u &#7845n, t&iacute;nh t&#7841o m&#7851u v&agrave; &#273&#7883nh h&#432&#7899ng cho c&#417 s&#7903, c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n b&#7897 H&#7897i &#273&#432&#7907c &#273&#7847u t&#432 kh&aacute; t&#7889t v&#7873 k&#7929 n&#259ng v&agrave; nghi&#7879p v&#7909, vi&#7879c ph&aacute;t hi&#7879n, b&#7891i d&#432&#7905ng t&#7853p hu&#7845n &#273&#432&#7907c th&#7921c hi&#7879n th&#432&#7901ng xuy&ecirc;n v&#7899i nhi&#7873u h&igrave;nh th&#7913c &#273&#7893i m&#7899i.</span></span></p> <span style="font-size: small;"> <p class="MsoNormal"><span style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> </span></div> <hr style="border:0;border-bottom:1px dashed #ccc;background:#999" /> <div style="text-align: justify;">&nbsp;<b style="font-size: small; font-family: Arial;"><span style="line-height: 115%;">15g15: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></b><span style="font-size: small; font-family: Arial; line-height: 115%;"> &#272&#7891ng ch&iacute; H&agrave; Thanh &#272&#7841t &ndash; UV. Ban th&#432 k&yacute; H&#7897i Sinh Vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam, Ch&#7911 t&#7883ch H&#7897i Sinh vi&ecirc;n </span><span style="font-size: small; font-family: Arial; line-height: 115%;">Tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c Y Khoa Ph&#7841m Ng&#7885c Th&#7841ch v&#7899i tham lu&#7853n: &ldquo;C&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n b&#7897 H&#7897i - Ch&igrave;a kh&oacute;a b&#7853t m&#7903 s&#7913c s&#7889ng c&#7911a t&#7893 ch&#7913c H&#7897i&rdquo;.</span></div> <table width="640" height="427" align="center" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align: center;"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/-ZZY0goTUc-0/VLDqG-4AOnI/AAAAAAAAAWc/fTBVLB8n72E/w640-h480-no/trinhbaythamluan.jpg" width="640" height="427" alt="" /></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align:center;"> <div><b style="text-align: justify; font-size: small; font-family: Arial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="line-height: 14.9499998092651px;">&nbsp;</span></b><span style="text-align: justify; font-size: small; font-family: Arial; line-height: 14.9499998092651px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;&#272&#7891ng ch&iacute; H&agrave; Thanh &#272&#7841t &ndash; UV. Ban th&#432 k&yacute; H&#7897i Sinh Vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam, Ch&#7911 t&#7883ch H&#7897i Sinh vi&ecirc;n&nbsp;</span><span style="text-align: justify; font-size: small; font-family: Arial; line-height: 14.9499998092651px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c Y Khoa Ph&#7841m Ng&#7885c Th&#7841ch. &#7842nh: NBT</span></div> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> </meta> </div> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><hr style="border:0;border-bottom:1px dashed #ccc;background:#999" /> <div><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">15g07: </span></span></strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#272&#7891ng ch&iacute; D&#432&#417ng Minh M&#7851n &ndash; Ch&#7911 t&#7883ch H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c Kinh t&#7871 TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh tham lu&#7853n: &ldquo;Ho&#7841t &#273&#7897ng t&igrave;nh nguy&#7879n v&igrave; c&#7897ng &#273&#7891ng c&#7911a H&ocirc;&#803i vi&ecirc;n, Sinh vi&ecirc;n Tr&#432&#7901ng &#272a&#803i Ho&#803c Kinh t&#7871 TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh&rdquo;.</span></span></div> <table width="640" height="427" align="center" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align: center;"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-T27VUXkv5jI/VLDfUebTWjI/AAAAAAAAAVo/eKPpCNBTVlw/w640-h480-no/daibieuphatbieuthamlua.jpg" width="640" height="427" alt="" /></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align:center;"> <div><span style="font-family: Arial; font-size: small; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">&#272&#7891ng ch&iacute; D&#432&#417ng Minh M&#7851n &ndash; Ch&#7911 t&#7883ch H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c Kinh t&#7871 TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh tham lu&#7853n. &#7842nh: &nbsp;NBT</span></div> </td> </tr> </tbody> </table> <hr style="border:0;border-bottom:1px dashed #ccc;background:#999" /> <div style="text-align: justify;"><strong><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">14g55: &nbsp; </span></span></strong><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Nguy&#7877n Th&#7883 Ng&#7885c Kh&aacute;nh &ndash; Ch&#7911 t&#7883ch H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c Khoa h&#7885c X&atilde; h&#7897i v&agrave; Nh&acirc;n v&#259n - &#272HQG TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh v&#7899i tham lu&#7853n: &ldquo;Sinh vi&ecirc;n Nh&acirc;n v&#259n - T&#7921 tin h&#7897i nh&#7853p&rdquo;. H&#7897i nh&#7853p qu&#7889c t&#7871 nh&#432 m&#7897t c&aacute;nh c&#7917a kh&oacute;a k&iacute;n, &#273&#7889i v&#7899i Tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c Khoa h&#7885c X&atilde; h&#7897i v&agrave; Nh&acirc;n h&#7897i nh&#7853p qu&#7889c t&#7871 l&agrave; l&agrave;m th&#7871 n&agrave;o &#273&#7875 ch&#7885n &#273&uacute;ng ch&igrave;a kh&oacute;a m&#7903 c&aacute;nh c&#7917a &#273&oacute;. V&agrave; &#273&acirc;y ph&#7843i l&agrave; t&acirc;m th&#7871 s&#7861n s&agrave;ng c&#7911a c&aacute;c b&#7841n sinh vi&ecirc;n (Ngo&#7841i ng&#7919, ki&#7871n th&#7913c, k&#7929 n&#259ng, s&#7921 ch&#7911 &#273&#7897ng trong xu th&#7871 m&#7899i c&#7911a th&#7901i &#273&#7841i). Sinh vi&ecirc;n ph&#7843i x&aacute;c &#273&#7883nh &#273&#432&#7907c &#273i&#7875m m&#7841nh, y&#7871u, th&#7901i c&#417 c&#361ng nh&#432 th&aacute;ch th&#7913c c&#7911a m&igrave;nh. &nbsp;H&#7897i sinh vi&ecirc;n tr&#432&#7901ng lu&ocirc;n l&agrave; ng&#432&#7901i b&#7841n &#273&#7891ng h&agrave;nh v&#7899i sinh vi&ecirc;n, &#273&#7873 ra ho&#7841t &#273&#7897ng h&#7895 tr&#7907 (H&#7897i th&#7843o ti&#7871ng anh, cu&ocirc;c thi n&oacute;i, h&ugrave;ng bi&#7879n, c&acirc;u l&#7841c b&#7897 ngo&#7841i ng&#7919&hellip;) gi&uacute;p sinh vi&ecirc;n n&acirc;ng cao ki&#7871n th&#7913c v&#7873 v&#259n h&oacute;a, kinh t&#7871, x&atilde; h&#7897i c&#7911a c&aacute;c d&acirc;n t&#7897c tr&ecirc;n th&#7871 gi&#7899i &#273&#7875 giao l&#432u, tr&aacute;nh b&#7883 h&ograve;a tan trong v&ograve;ng xo&aacute;y giao thoa v&#7899i b&#7841n b&egrave; qu&#7889c t&#7871.&nbsp;</span></span></div> <table width="640" height="427" align="center" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align: center;"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-B7u6CESAuts/VLDhuMSAbnI/AAAAAAAAAV4/fTsVbk90NGc/w640-h480-no/khanhvan.jpg" width="640" height="427" alt="" /></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align:center;"> <div><span style="font-family: Arial; font-size: small; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;Nguy&#7877n Th&#7883 Ng&#7885c Kh&aacute;nh &ndash; Ch&#7911 t&#7883ch H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c Khoa h&#7885c X&atilde; h&#7897i v&agrave; Nh&acirc;n v&#259n - &#272HQG TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh tr&igrave;nh b&agrave;y tham lu&#7853n. &#7842nh: NBT</span></div> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: justify;"><hr style="border:0;border-bottom:1px dashed #ccc;background:#999" /> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><b><span style="line-height: 115%;">14g40:</span></b><span style="line-height: 115%;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Tr&#7847n V&#361 - Ch&#7911 t&#7883ch H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c Khoa h&#7885c T&#7921 nhi&ecirc;n - &#272HQG TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh tham lu&#7853n: &ldquo;B&iacute; quy&#7871t &#432&#417m m&#7847m tr&aacute;i ng&#7885t 5 t&#7889t&rdquo;.</span></span></span></p> <table width="640" height="427" align="center" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align: center;"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/oc8zbseAYQuQSd8PrW33pyXNXW-FFq7WECujs5pVs2A=w640-h480-no" width="640" height="427" alt="" /></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align:center;"> <div><span style="font-family: Arial; font-size: small; line-height: 14.9499998092651px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">Anh Tr&#7847n V&#361 - Ch&#7911 t&#7883ch H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c Khoa h&#7885c T&#7921 nhi&ecirc;n - &#272HQG TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh tham lu&#7853n. &#7842nh: NBT</span></div> </td> </tr> </tbody> </table> <table width="640" height="427" align="center" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align: center;"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-8TFTJXD4ze0/VLDcBgpew7I/AAAAAAAAAVY/6K8IWODG7ZM/w640-h480-no/daibieu.jpg" width="640" height="427" alt="" /></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align:center;"> <div>&#272&#7841i bi&#7875u tham d&#7921 &#272&#7841i h&#7897i l&#7855ng nghe b&agrave;i tham lu&#7853n. &#7842nh: NBT</div> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> </div> <div style="text-align: justify;"><hr style="border:0;border-bottom:1px dashed #ccc;background:#999" /> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>14g28:</strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Trong nhi&#7879m k&#7923 IV c&#7911a H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889, phong tr&agrave;o h&#7885c thu&#7853t v&agrave; nghi&ecirc;n c&#7913u khoa h&#7885c c&#7911a sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 ti&#7871p t&#7909c &#273&#7841t &#273&#432&#7907c nhi&#7873u k&#7871t qu&#7843 quan tr&#7885ng. &#272&#7875 ti&#7871p t&#7909c &#273&#7883nh h&#432&#7899ng gi&#7843i ph&aacute;p n&acirc;ng cao ch&#7845t l&#432&#7907ng ho&#7841t &#273&#7897ng khoa h&#7885c c&#7911a sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 trong th&#7901i gian t&#7899i, vai tr&ograve; c&#7911a c&aacute;c c&#417 quan, &#273&#417n v&#7883 li&ecirc;n quan trong c&ocirc;ng t&aacute;c n&agrave;y, PGS. Ti&#7871n s&#297 Nguy&#7877n K&#7923 Ph&ugrave;ng - S&#7903 Khoa h&#7885c &amp; C&ocirc;ng ngh&#7879 TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh ph&aacute;t bi&#7875u tham lu&#7853n: &ldquo;Sinh vi&ecirc;n nghi&ecirc;n c&#7913u khoa h&#7885c v&agrave; k&#7871t qu&#7843 &#7913ng d&#7909ng v&agrave;o th&#7921c ti&#7877n&rdquo;.</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 115%;">Trong &#273&oacute; cho r&#7857ng nghi&ecirc;n c&#7913u khoa h&#7885c c&#7911a sinh vi&ecirc;n l&agrave; m&#7897t trong nh&#7919ng ph&#7847n quan tr&#7885ng trong c&aacute;c tr&#432&#7901ng &#273&#7841i h&#7885c, c&#7847n &#273&#432&#7907c &#273&aacute;nh gi&aacute; v&agrave; ch&uacute; tr&#7885ng cao. Ph&#7847n l&#7899n c&aacute;c &#273&#7873 t&agrave;i d&#7915ng l&#7841i &#7903 &#273&#7883nh h&#432&#7899ng v&agrave; c&oacute; nhi&#7873u &#273&#7873 t&agrave;i ch&#432a &#273&#432&#7907c tri&#7875n khai &#7913ng d&#7909ng, c&ograve;n nhi&#7873u h&#7841n ch&#7871. Gi&#7843i ph&aacute;p trong t&#432&#417ng lai l&agrave; ph&#7843i b&aacute;m s&aacute;t &#273&#7883nh h&#432&#7899ng nghi&ecirc;n c&#7913u, khuy&#7871n kh&iacute;ch c&aacute;c &#273&#7873 t&agrave;i m&#7899i, t&#259ng c&#432&#7901ng tr&aacute;ch nhi&#7879m, n&acirc;ng cao hi&#7879u qu&#7843 &#273&#7873 t&agrave;i nh&#432 &#273&#7873 t&agrave;i V&#432&#7901n &#432&#417m&hellip;</span></span></div> <table width="640" height="427" align="center" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align: center;"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/-ceEUMX-SmQ8/VLDZqauF5AI/AAAAAAAAAU4/pomQvTj3gwQ/w640-h427-no/IMG_9286.JPG&quot;" width="640" height="427" alt="" /></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align:center;"> <div><span style="font-family: Arial; font-size: small; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">PGS. Ti&#7871n s&#297 Nguy&#7877n K&#7923 Ph&ugrave;ng - S&#7903 Khoa h&#7885c &amp; C&ocirc;ng ngh&#7879 TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh ph&aacute;t bi&#7875u tham lu&#7853n. &#7842nh: NBT</span></div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <hr style="border:0;border-bottom:1px dashed #ccc;background:#999" /> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;<b><span style="line-height: 115%;">14g17:</span></b><span style="line-height: 115%;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&Ocirc;ng Ph&#7841m Thi&ecirc;n Kha &ndash; Ph&oacute; b&iacute; th&#432 &#272&#7843ng &#7911y kh&#7889i c&aacute;c tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c, Cao &#273&#7859ng, Trung c&#7845p chuy&ecirc;n nghi&#7879p tr&ecirc;n &#273&#7883a b&agrave;n TP. HCM tham lu&acirc;n: &ldquo;&#272&#7849y m&#7841nh c&ocirc;ng t&aacute;c ph&aacute;t tri&#7875n &#272&#7843ng trong sinh vi&ecirc;n&rdquo;</span></span></span></div> <table width="640" height="427" align="center" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align: center;"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/-wAYfF9lR4fs/VLDWa-gE_tI/AAAAAAAAAUo/TP8QOIKZ-qQ/w762-h508-no/IMG_6968.JPG&quot;" width="640" height="427" alt="" /></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align:center;"> <div><span style="font-family: Arial; font-size: small; line-height: 14.9499998092651px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">&Ocirc;ng Ph&#7841m Thi&ecirc;n Kha &ndash; Ph&oacute; b&iacute; th&#432 &#272&#7843ng &#7911y kh&#7889i c&aacute;c tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c, Cao &#273&#7859ng, Trung c&#7845p chuy&ecirc;n nghi&#7879p tr&ecirc;n &#273&#7883a b&agrave;n TP. HCM. &#7842nh: NBT</span></div> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <hr style="border:0;border-bottom:1px dashed #ccc;background:#999" /> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>14g10: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</strong>S&#7921 ph&aacute;t tri&#7875n c&#7911a c&ocirc;ng t&aacute;c H&#7897i v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 n&oacute;i chung, c&#7911a t&#7915ng c&#417 s&#7903 H&#7897i n&oacute;i ri&ecirc;ng c&oacute; y&#7871u t&#7889 quan tr&#7885ng l&agrave; s&#7921 quan t&acirc;m ch&#259m lo c&#7911a &#272&#7843ng, c&#7911a ch&iacute;nh quy&#7873n Th&agrave;nh ph&#7889 v&agrave; t&#7841i t&#7915ng &#273&#417n v&#7883. &#272&#7843ng &#7911y - Ban Gi&aacute;m &#273&#7889c &#272&#7841i h&#7885c Qu&#7889c gia Th&agrave;nh ph&#7889 H&#7891 Ch&iacute; Minh lu&ocirc;n d&agrave;nh t&igrave;nh c&#7843m, s&#7921 quan t&acirc;m s&acirc;u s&#7855c &#273&#7889i v&#7899i c&ocirc;ng t&aacute;c H&#7897i v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh ph&#7889. C&#361ng trong &#272&#7841i h&#7897i, PGS. TS. Hu&#7923nh Th&agrave;nh &#272&#7841t - Ph&oacute; gi&aacute;m &#273&#7889c Th&#432&#7901ng tr&#7921c &#272&#7841i h&#7885c Qu&#7889c gia TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh ph&aacute;t bi&#7875u tham lu&#7853n: &ldquo;C&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o d&#7909c, x&acirc;y d&#7921ng m&ocirc;i tr&#432&#7901ng x&atilde; h&#7897i l&agrave;nh m&#7841nh t&#7841o &#273i&#7873u ki&#7879n thu&#7853n l&#7907i cho sinh vi&ecirc;n &#272HQG TP.HCM r&egrave;n luy&#7879n, c&#7889ng hi&#7871n v&agrave; tr&#432&#7903ng th&agrave;nh&rdquo;.</span></span></div> <table width="640" height="427" align="center" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align: center;"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/vq0NKEUUoEzHrQI1xN0zBydrJZlwNdHDIXatvBuc9Vg=w640-h427-no" width="640" height="427" alt="" /></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align:center;"> <div>PGS. TS. Hu&#7923nh Th&agrave;nh &#272&#7841t - Ph&oacute; gi&aacute;m &#273&#7889c Th&#432&#7901ng tr&#7921c &#272&#7841i h&#7885c Qu&#7889c gia TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh ph&aacute;t bi&#7875u tham lu&#7853n. &#7842nh : NBT&nbsp;</div> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: justify;"><hr style="border:0;border-bottom:1px dashed #ccc;background:#999" /> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><b><span style="line-height: 115%;">14g00:</span></b><span style="line-height: 115%;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &#272&#7891ng ch&iacute; Ph&#7841m V&#259n Linh &ndash; Tr&#432&#7903ng ban Th&#7849m tra t&#432 c&aacute;ch &#273&#7841i bi&#7875u b&aacute;o c&aacute;o t&igrave;nh h&igrave;nh &#273&#7841i bi&#7875u tham d&#7921 phi&ecirc;n th&#7913 hai &#272&#7841i h&#7897i &#272&#7841i bi&#7875u H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 l&#7847n th&#7913 V, nhi&#7879m k&#7923 2015-2020, t&#7893ng s&#7889 &#273&#7841i bi&#7875u tham d&#7921 430/445 </span><strong><span style="line-height: 115%;">(Chi&#7871m 96,63%).</span></strong></span></span></p> </div> <div style="text-align: justify;"><hr style="border:0;border-bottom:1px dashed #ccc;background:#999" /> <p class="MsoNormal">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">K&#7871t th&uacute;c phi&ecirc;n s&aacute;ng</span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> </div> <hr style="border:0;border-bottom:1px dashed #ccc;background:#999" /> <div style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">9g07 </span></span></strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <span style="line-height: 115%;">&#272&#7891ng ch&iacute; Nguy&#7877n Thanh &#272o&agrave;n c&#361ng n&ecirc;u m&#7897t s&#7889 g&#7907i &yacute; n&#7897i dung &#7903 c&aacute;c t&#7893 th&#7843o lu&#7853n v&#7873 vi&#7879c n&acirc;ng cao s&#7913c s&#7889ng cho phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n 5 t&#7889t, nh&#7919ng n&#7897i dung ho&#7841t &#273&#7897ng t&#7841o m&ocirc;i tr&#432&#7901ng l&agrave;nh m&#7841nh cho sinh vi&ecirc;n ph&aacute;t tri&#7875n. Qua &#273&oacute;, c&aacute;c &#273&#7841i bi&#7875u b&agrave;y t&#7887 nh&#7919ng ki&#7871n ngh&#7883 &#273&#7875 H&#7897i Sinh vi&ecirc;n c&oacute; th&ecirc;m nhi&#7873u gi&#7843i ph&aacute;p &#273&#7891ng h&agrave;nh v&#7899i sinh vi&ecirc;n.</span></span></span></div> <p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p> <div style="text-align: justify;"><hr style="border:0;border-bottom:1px dashed #ccc;background:#999" /> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>8g55: </strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#272&#7841i h&#7897i &#272&#7841i bi&#7875u H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh l&#7847n th&#7913 V, nhi&#7879m k&#7923 2015 - 2020 di&#7877n ra trong b&#7889i c&#7843nh n&#7873n gi&aacute;o d&#7909c c&#7911a n&#432&#7899c ta n&oacute;i ri&ecirc;ng, t&igrave;nh h&igrave;nh kinh t&#7871, x&atilde; h&#7897i th&agrave;nh ph&#7889 v&agrave; &#273&#7845t n&#432&#7899c ti&#7871p t&#7909c &#273&#7893i m&#7899i v&agrave; ph&aacute;t tri&#7875n. &#272&#7841i h&#7897i l&agrave; th&#7901i &#273i&#7875m &#273&#7875 H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam th&agrave;nh ph&#7889 ti&#7871p t&#7909c kh&#7859ng &#273&#7883nh m&igrave;nh tr&ecirc;n con &#273&#432&#7901ng l&agrave;m b&#7841n v&#7899i sinh vi&ecirc;n. &#272&#7875 l&agrave;m &#273&#432&#7907c &#273i&#7873u &#273&oacute;, tr&#432&#7899c h&#7871t t&#7893 ch&#7913c H&#7897i ph&#7843i l&#7855ng nghe v&agrave; hi&#7875u r&otilde; t&acirc;m t&#432, t&igrave;nh c&#7843m v&agrave; nguy&#7879n v&#7885ng c&#7911a c&aacute;c b&#7841n sinh vi&ecirc;n. Tr&#432&#7899c th&#7873m &#272&#7841i h&#7897i, Ban Th&#432 k&yacute; H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 &#273&atilde; ph&aacute;t &#273&#7897ng sinh vi&ecirc;n, h&#7897i vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 tham gia vi&#7871t Th&#432 g&#7917i &#272&#7841i h&#7897i &#273&#7841i bi&#7875u H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 l&#7847n th&#7913 V.</span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">B&#7841n H&agrave; Nam Kh&aacute;nh Giao &ndash; Tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c S&#432 ph&#7841m TP.HCM ph&aacute;t bi&#7875u: &ldquo;H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 &#273&atilde; k&#7883p th&#7901i n&acirc;ng b&#432&#7899c sinh vi&ecirc;n tr&ecirc;n con &#273&#432&#7901ng ph&aacute;t tri&#7875n. Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 B&aacute;c mong mu&#7889n c&ocirc;ng t&aacute;c H&#7897i v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n s&#7869 l&agrave; n&#417i l&#7855ng nghe, ti&#7871p thu v&agrave; gi&uacute;p sinh vi&ecirc;n th&#7921c hi&#7879n nh&#7919ng mong mu&#7889n c&#7911a m&igrave;nh. H&#7897i sinh vi&ecirc;n c&#7847n gi&uacute;p sinh vi&ecirc;n n&#7855m b&#7855t nh&#7919ng v&#7845n &#273&#7873 trong n&#432&#7899c v&agrave; tr&ecirc;n th&#7871 gi&#7899i gi&uacute;p sinh vi&ecirc;n v&#432&#417n m&igrave;nh ra bi&#7875n l&#7899n. Sinh vi&ecirc;n l&agrave; nh&#7919ng ng&#432&#7901i tr&iacute; th&#7913c tr&#7867, khao kh&aacute;t &#273&#432&#7907c th&#7893i b&ugrave;ng l&ecirc;n nh&#7919ng ng&#7885n l&#7917a t&igrave;nh nguy&#7879n trong c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng M&ugrave;a h&egrave; xanh, Xu&acirc;n t&igrave;nh nguy&#7879n, Ti&#7871p s&#7913c m&ugrave;a thi &#273&#7875 r&#7891i khi nh&#7919ng gi&#7885t m&#7891 h&ocirc;i r&#417i xu&#7889ng, ni&#7873m tin, hy v&#7885ng l&#7841i &#273&#432&#7907c ti&#7871p s&#7913c th&ecirc;m. H&#7897i sinh vi&ecirc;n ch&uacute; tr&#7885ng t&iacute;nh kh&#7843 thi c&#7911a c&aacute;c s&#7843n ph&#7849m do sinh vi&ecirc;n l&agrave;m ra v&agrave; &#273&#7891ng th&#7901i ph&aacute;t tri&#7875n Phong tr&agrave;o Sinh vi&ecirc;n 5 t&#7889t&quot;.</span></span></div> </div> <hr style="border:0;border-bottom:1px dashed #ccc;background:#999" /> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><strong>8g50: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </strong><span style="line-height: 112%;">B&aacute;o c&aacute;o t&#7893ng h&#7907p &yacute; ki&#7871n g&oacute;p &yacute; d&#7921 th&#7843o V&#259n ki&#7879n &#272&#7841i h&#7897i.</span><span style="line-height: 115%;">Trong qu&aacute; tr&igrave;nh chu&#7849n b&#7883 &#272&#7841i h&#7897i, n&#7897i dung c&#7911a D&#7921 th&#7843o V&#259n ki&#7879n &#272&#7841i h&#7897i &#273&atilde; &#273&#432&#7907c c&aacute;c &#273&#7891ng ch&iacute; l&atilde;nh &#273&#7841o, c&aacute;c nh&agrave; khoa h&#7885c, nh&agrave; nghi&ecirc;n c&#7913u, c&aacute;c anh ch&#7883 c&#7921u c&aacute;n b&#7897 H&#7897i Sinh vi&ecirc;n c&aacute;c th&#7901i k&#7923, c&ocirc; gi&aacute;o, c&aacute;c c&#7845p b&#7897 H&#7897i, &#273&ocirc;ng &#273&#7843o h&#7897i vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n quan t&acirc;m, &#273&oacute;ng g&oacute;p &yacute; ki&#7871n. &#272&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; t&igrave;nh c&#7843m qu&yacute; b&aacute;u, g&oacute;p ph&#7847n quan tr&#7885ng&nbsp;</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><hr style="border:0;border-bottom:1px dashed #ccc;background:#999" /> <div><span style="font-size: small;"><font face="Arial"><b>08g40: &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</b>Trong su&#7889t th&#7901i gian qua, c&ocirc;ng t&aacute;c H&#7897i v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh ph&#7889 lu&ocirc;n nh&#7853n &#273&#432&#7907c s&#7921 quan t&acirc;m, ph&#7889i h&#7907p ch&#7863t ch&#7869 c&#7911a &#272o&agrave;n TNCS H&#7891 Ch&iacute; Minh TP.H&#7891 Ch&iacute; Minh. T&#7841i di&#7877n &#273&agrave;n &#272&#7841i h&#7897i, &#273/c Ph&#7841m H&#7891ng S&#417n - Ph&oacute; B&iacute; th&#432 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n, Ch&#7911 t&#7883ch H&#7897i LHTN Vi&#7879t Nam TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh ph&aacute;t bi&#7875u nh&#7919ng n&#7897i dung li&ecirc;n quan &#273&#7871n vai tr&ograve; c&#7911a &#272o&agrave;n trong t&#7893 ch&#7913c v&agrave; ho&#7841t &#273&#7897ng c&#7911a H&#7897i Sinh vi&ecirc;n TP.</font></span></div> </div> <hr style="border:0;border-bottom:1px dashed #ccc;background:#999" /> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>08g35:</strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Nh&#7857m &#273&aacute;nh gi&aacute; m&#7897t c&aacute;ch nghi&ecirc;m t&uacute;c nh&#7919ng th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; h&#7841n ch&#7871 c&#7911a c&ocirc;ng t&aacute;c H&#7897i v&agrave; phong tr&agrave;o Sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh ph&#7889 nhi&#7879m k&#7923 IV, l&agrave;m c&#417 s&#7903 quy&#7871t &#273&#7883nh ph&#432&#417ng h&#432&#7899ng c&ocirc;ng t&aacute;c H&#7897i v&agrave; phong tr&agrave;o Sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh ph&#7889 trong 5 n&#259m t&#7899i, Ban Ch&#7845p h&agrave;nh H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 nhi&#7879m k&#7923 IV &#273&atilde; x&acirc;y d&#7921ng d&#7921 th&#7843o v&#259n ki&#7879n tr&igrave;nh &#272&#7841i h&#7897i. &#272/c Nguy&#7877n Thanh &#272o&agrave;n - Ph&oacute; Ch&#7911 t&#7883ch Th&#432&#7901ng tr&#7921c H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 nhi&#7879m k&#7923 IV thay m&#7863t &#272o&agrave;n Ch&#7911 t&#7883ch &#272&#7841i h&#7897i tr&igrave;nh b&agrave;y t&oacute;m t&#7855t d&#7921 th&#7843o v&#259n ki&#7879n, trong &#273&oacute; &#273&#7891ng ch&iacute; &#273&atilde; n&ecirc;u l&ecirc;n m&#7897t s&#7889 h&#7841n ch&#7871 nh&#432: &ldquo;Nh&#7919ng m&#7863t ch&#432a &#273&#432&#7907c trong c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truy&#7873n th&#7921c hi&#7879n Sinh vi&ecirc;n 5 t&#7889t nh&#432 c&aacute;ch &#273&#7847u t&#432 ch&#432a t&#7889t, nhi&#7873u ho&#7841t &#273&#7897ng ch&#432a c&oacute; c&aacute;ch &#273o l&#432&#7901ng khoa h&#7885c, ch&#432a c&oacute; nh&#7919ng ch&#7881 ti&ecirc;u &#273&#7873 &aacute;n ho&agrave;n th&agrave;nh &#273&uacute;ng ti&#7871n &#273&#7897 nhi&#7879m k&#7923 (ch&#7881 &#273&#7841t kho&#7843ng 78,5%).&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&#272&#7891ng th&#7901i, anh c&#361ng nh&#7845n m&#7841nh trong th&#7901i gian t&#7899i, nh&#7919ng l&#297nh v&#7921c sinh vi&ecirc;n quan t&acirc;m nh&#432 vi&#7879c l&agrave;m, h&#7885c thu&#7853t v&agrave; nghi&ecirc;n c&#7913u khoa h&#7885c. H&#7897i sinh vi&ecirc;n ti&#7871p t&#7909c l&agrave; &#273&#417n v&#7883 t&#7841o m&ocirc;i tr&#432&#7901ng r&egrave;n luy&#7879n cho sinh vi&ecirc;n v&#7873 ngo&#7841i ng&#7919, tin h&#7885c, k&#7929 n&#259ng th&#7921c h&agrave;nh x&atilde; h&#7897i.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&#272&#7891ng ch&iacute; c&#361ng th&ocirc;ng tin &#273&#7871n &#272&#7841i h&#7897i nh&#7919ng nhi&#7879m v&#7909 tr&#7885ng t&acirc;m trong nhi&#7879m k&#7923 n&agrave;y l&agrave;: th&#7921c hi&#7879n &#272&#7873 &aacute;n H&#7895 tr&#7907 n&acirc;ng cao tr&igrave;nh &#273&#7897 ti&#7871ng Anh cho sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 &#272&#7873 &aacute;n Trang b&#7883 k&#7929 n&#259ng th&#7921c h&agrave;nh x&atilde; h&#7897i cho sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 Ch&#432&#417ng tr&igrave;nh &Acirc;m nh&#7841c d&acirc;n t&#7897c h&#7885c &#273&#432&#7901ng; C&ocirc;ng tr&igrave;nh Kh&ocirc;ng gian truy&#7873n th&#7889ng phong tr&agrave;o h&#7885c sinh sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Gia &#272&#7883nh &ndash; Th&agrave;nh ph&#7889 H&#7891 Ch&iacute; Minh.</span></span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Tr&ecirc;n c&#417 s&#7903 ch&#7881 &#273&#7841o c&#7911a H&#7897i ph&aacute;t &#273&#7897ng Phong tr&agrave;o Sinh vi&ecirc;n 5 t&#7889t &#273&#7875 &#273&#7841t 15.000 Sinh vi&ecirc;n 5 t&#7889t.</span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <table border="0" width="640" height="427" align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/LTJiC8PdQeZT4439YJ0VfvF84Wy9nSPiWo1XCMwQ0_Q=w640-h426-no" width="640" height="427" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr bgcolor="#f5f5f5"> <td style="text-align: center;"> <div> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><font face="Arial, sans-serif"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px;"><i>&#272/c Nguy&#7877n Thanh &#272o&agrave;n - Ph&oacute; ch&#7911 t&#7883ch th&#432&#7901ng tr&#7921c H&#7897i Sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh ph&#7889 nhi&#7879m k&#7923 IV tr&igrave;nh b&agrave;y d&#7921 th&#7843o v&#259n ki&#7879n t&#7841i &#272&#7841i h&#7897i. &#7842nh: NBT</i></span></font></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <hr style="border:0;border-bottom:1px dashed #ccc;background:#999" /> </meta> </div> <div style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">08g25:</span></span></strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&#272/c Nguy&#7877n M&#7841nh C&#432&#7901ng - B&iacute; th&#432 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n, Ch&#7911 t&#7883ch H&#7897i Sinh vi&ecirc;n TP nhi&#7879m k&#7923 IV cho bi&#7871t, nhi&#7873u ho&#7841t &#273&#7897ng thu h&uacute;t sinh vi&ecirc;n tham gia, c&aacute;c phong tr&agrave;o ho&#7841t &#273&#7897ng s&ocirc;i n&#7893i, s&aacute;ng t&#7841o &#273&atilde; tr&#7903 th&agrave;nh ng&agrave;y h&#7897i l&#7899n c&#7911a sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889, nh&#7853n &#273&#432&#7907c s&#7921 quan t&acirc;m &#273&ocirc;ng &#273&#7843o sinh vi&ecirc;n c&aacute;c Tr&#432&#7901ng. &#272&#7841i h&#7897i c&oacute; nhi&#7879m v&#7909 ki&#7875m &#273i&#7875m, &#273&aacute;nh gi&aacute; nhi&#7879m k&#7923 2010-2015 v&agrave; th&#7843o lu&#7853n, &#273&#7873 ra h&#432&#7899ng &#273i m&#7899i trong nhi&#7879m k&#7923 2015-2020. K&#7871t th&uacute;c ph&aacute;t bi&#7875u, &#273&#7891ng ch&iacute; Nguy&#7877n M&#7841nh C&#432&#7901ng tuy&ecirc;n b&#7889 khai m&#7841c &#272&#7841i h&#7897i.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <table width="640" height="427" align="center" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align: justify;"><img src="https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/s851x315/10931263_755090974578093_2432732539473017847_n.jpg?oh=f8ef77c6e868613175b8d77cb16fc13f&amp;oe=55408EA1&amp;__gda__=1429075967_22dc219fef2c282ff350126c9ca78f3e" width="640" height="427" alt="" /></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#f5f5f5" style="text-align:center;"> <div> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 115%; color: rgb(20, 24, 35); background: white;">Anh Nguy&#7877n M&#7841nh C&#432&#7901ng - Th&agrave;nh &#7911y vi&ecirc;n, B&iacute; th&#432 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n, Ch&#7911 t&#7883ch H&#7897i SV VN TP.HCM nhi&#7879m k&#7923 IV, ph&aacute;t bi&#7875u khai m&#7841c &#272&#7841i h&#7897i. &#7842nh: NBT</span></span></span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><hr style="border:0;border-bottom:1px dashed #ccc;background:#999" /> <div style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 112%;">08g15: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span></span></strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 112%;"> B&aacute;o c&aacute;o th&#7849m tra t&#432 c&aacute;ch &#273&#7841i bi&#7875u v&agrave; bi&#7875u quy&#7871t th&ocirc;ng qua t&#432 c&aacute;ch &#273&#7841i bi&#7875u</span></span></span></div> <table border="0" width="640" height="427" align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/ivzTkm4x4rdJxZlRprOOviy2a-_2v3RbjySHgcDQOcg=w640-h426-no" width="640" height="427" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr bgcolor="#f5f5f5"> <td style="text-align: center;"> <div> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><font face="Arial, sans-serif"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px;"><i>&#272&#7841i bi&#7875u &#272&#7841i h&#7897i bi&#7875u quy&#7871t b&aacute;o c&aacute;o th&acirc;m tra t&#432 c&aacute;ch &#272&#7841i bi&#7875u. &#7842nh: NBT</i></span></font></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="MsoNormal" style="line-height: 112%; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 112%; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <hr style="border:0;border-bottom:1px dashed #ccc;background:#999" /> <div style="text-align: justify;"><strong style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 112%;">08g10:</span></span></strong><span style="font-size: small; font-family: Arial;"><span style="line-height: 112%;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="line-height: 112%;">&#272o&agrave;n ch&#7911 t&#7883ch, &#272o&agrave;n th&#432 k&yacute;, Ban Th&#7849m tra t&#432 c&aacute;ch &#273&#7841i bi&#7875u l&ecirc;n v&#7883 tr&iacute; l&agrave;m vi&#7879c.</span></span></div> </meta> </div> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><span style="font-size: small;"> <p class="MsoNormal" style="line-height:112%"><span style="line-height: 112%;"><o:p></o:p></span></p> </span><hr style="border:0;border-bottom:1px dashed #ccc;background:#999" /> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>8g00: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</strong>Nghi th&#7913c ch&agrave;o c&#7901 ch&iacute;nh th&#7913c b&#7855t &#273&#7847u</span></span></div> </meta> </div> </meta> </div> </meta> </div> </meta> </div> </meta> </div> </meta> </div> </meta> </div> <div>&nbsp;</div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;