Kết quả Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>&nbsp;<span style="text-align: justify;">Trong 2 ng&agrave;y 10/1 v&agrave; 11/1/2015, t&#7841i H&#7897i tr&#432&#7901ng Th&agrave;nh ph&#7889 (111 B&agrave; Huy&#7879n Thanh Quan, Qu&#7853n 3), &#272&#7841i h&#7897i &#272&#7841i bi&#7875u H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam Th&agrave;nh ph&#7889 H&#7891 Ch&iacute; Minh l&#7847n th&#7913 V, nhi&#7879m k&#7923 2015 &ndash; 2020</span><span style="text-align: justify;">&nbsp; </span><span style="text-align: justify;">&#273&atilde; di&#7877n ra s&ocirc;i n&#7893i v&#7899i s&#7921 tham gia c&#7911a 445 &#273&#7841i bi&#7875u &#273&#7841i di&#7879n cho h&#417n 450.000 sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh ph&#7889.</span></strong> </span></span></div> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">V&#7899i ch&#7911 &#273&#7873 &ldquo;Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 H&#7891 Ch&iacute; Minh ph&#7845n &#273&#7845u l&agrave; sinh vi&ecirc;n 5 t&#7889t v&igrave; Th&agrave;nh ph&#7889 v&#259n minh, ph&aacute;t tri&#7875n&rdquo;, &#272&#7841i h&#7897i &#273&atilde; ti&#7871n h&agrave;nh t&#7893ng k&#7871t c&aacute;c k&#7871t qu&#7843 &#273&#7841t th&#7921c hi&#7879n c&aacute;c cu&#7897c v&#7853n &#273&#7897ng v&agrave; ch&#432&#417ng tr&igrave;nh trong nhi&#7879m k&#7923 (2010 &ndash; 2015), &#273&#7891ng th&#7901i &#273&#7873 ra ph&#432&#417ng h&#432&#7899ng, nhi&#7879m v&#7909 trong nhi&#7879m k&#7923 m&#7899i (2015 &ndash; 2020), trong &#273&oacute; tri&#7875n khai th&#7921c hi&#7879n phong tr&agrave;o &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 t&#7889t&rdquo; v&agrave; ch&#432&#417ng tr&igrave;nh &ldquo;X&acirc;y d&#7921ng H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam v&#7919ng m&#7841nh&rdquo;.</span></span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">T&#7841i h&#7897i ngh&#7883 ban ch&#7845p h&agrave;nh l&#7847n th&#7913 nh&#7845t, Ph&oacute; B&iacute; th&#432 th&#432&#7901ng tr&#7921c Th&agrave;nh &#273o&agrave;n L&acirc;m &#272&igrave;nh Th&#7855ng &#273&#432&#7907c t&iacute;n nhi&#7879m hi&#7879p th&#432&#417ng l&agrave;m ch&#7911 t&#7883ch H&#7897i.</span></span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">B&#7889n ph&oacute; ch&#7911 t&#7883ch h&#7897i l&agrave; c&aacute;c anh ch&#7883: Ph&#7841m Ki&#7873u H&#432ng (ph&oacute; tr&#432&#7903ng ban thanh ni&ecirc;n tr&#432&#7901ng h&#7885c Th&agrave;nh &#273o&agrave;n), Ph&#7841m V&#259n Linh (ph&oacute; tr&#432&#7903ng ban thanh ni&ecirc;n tr&#432&#7901ng h&#7885c Th&agrave;nh &#273o&agrave;n), Nguy&#7877n Th&#7883 Ng&#7885c Kh&aacute;nh (ch&#7911 t&#7883ch H&#7897i Sinh vi&ecirc;n &#272H Khoa h&#7885c x&atilde; h&#7897i &amp; nh&acirc;n v&#259n, &#272HQG TP.HCM) v&agrave; &#272&#7895 Tr&#7847n Qu&yacute; Ch&acirc;u (ch&#7911 t&#7883ch H&#7897i Sinh vi&ecirc;n &#272H S&#432 ph&#7841m TP.HCM).</span></span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Ngo&agrave;i ra, 15 anh ch&#7883 &#273&#432&#7907c hi&#7879p th&#432&#417ng tham gia ban th&#432 k&yacute;, 7 anh ch&#7883 tham gia ban ki&#7875m tra H&#7897i Sinh vi&ecirc;n VN TP.HCM nhi&#7879m k&#7923 2015-2020 do ch&#7883 Nguy&#7877n Th&#7883 B&iacute;ch Li&ecirc;n l&agrave;m tr&#432&#7903ng ban.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;<b>C&aacute;c ch&#7881 ti&ecirc;u quan tr&#7885ng c&#7911a nhi&#7879m k&#7923 2015-2020:</b></span></span></p> <table cellpadding="10px" cellspacing="10px" border="1px" bordercolor="#000000" style="border:thin;background-color:#FFFFCC" align="center"> <tbody> <tr> <td><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">V&#7853n &#273&#7897ng <strong>100</strong> t&#7881 &#273&#7891ng h&#7885c b&#7893ng h&#7895 tr&#7907 sinh vi&ecirc;n.<br /> Gi&#7899i thi&#7879u <strong>400.000</strong> vi&#7879c l&agrave;m th&ecirc;m, <strong>250.000</strong> ch&#7895 th&#7921c t&#7853p v&agrave; 200.000 ch&#7895 tr&#7885.<br /> &Iacute;t nh&#7845t <strong>10</strong> tri&#7879u ng&agrave;y t&igrave;nh nguy&#7879n c&#7911a sinh vi&ecirc;n.<br /> &Iacute;t nh&#7845t <strong>20.000</strong> &#273&#7873 t&agrave;i nghi&ecirc;n c&#7913u khoa h&#7885c c&aacute;c c&#7845p.<br /> &Iacute;t nh&#7845t <strong>15.000</strong> sinh vi&ecirc;n 5 t&#7889t c&#7845p tr&#432&#7901ng, <strong>400 </strong>sinh vi&ecirc;n 5 t&#7889t c&#7845p th&agrave;nh.<br /> T&#7853p h&#7907p sinh vi&ecirc;n c&aacute;c tr&#432&#7901ng c&oacute; H&#7897i sinh vi&ecirc;n &#273&#7841t tr&ecirc;n 95%.<br /> Ph&aacute;t tri&#7875n m&#7899i <strong>10</strong> t&#7893 ch&#7913c h&#7897i sinh vi&ecirc;n c&#7845p tr&#432&#7901ng.</span></span></td> </tr> </tbody> </table> <div>&nbsp;</div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong><br type="_moz" /> </strong></span></span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>BBT</strong></span></span></div> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;