“Gắn kết yêu thương” ấm áp sẻ chia cùng Bệnh viện 175

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">Gắn kết y&ecirc;u thương l&agrave; một hoạt động x&atilde; hội t&igrave;nh nguyện được ủng hộ rất nhiệt t&igrave;nh của đ&ocirc;ng đảo văn nghệ sĩ Th&agrave;nh phố với mong muốn mang đến cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh bệnh nh&acirc;n v&agrave; bệnh nh&acirc;n ngh&egrave;o đang kh&aacute;m chữa bệnh ở c&aacute;c bệnh viện lớn tại th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh những bữa cơm chất lượng, gi&agrave;u t&igrave;nh y&ecirc;u thương. Chương tr&igrave;nh do <strong>Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh Ni&ecirc;n TPHCM</strong> phối hợp c&ugrave;ng <strong>Trung t&acirc;m c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội Thanh Ni&ecirc;n TP.HCM</strong> v&agrave; <strong>Gạo Hoa L&uacute;a</strong> tổ chức.</p> <p style="text-align: justify;">To&agrave;n bộ thực phẩm nấu những bữa ăn cho c&aacute;c bệnh nh&acirc;n ngh&egrave;o được c&aacute;c nghệ sĩ v&agrave; ekip chọn lựa kỹ c&agrave;ng từ <strong>Gạo Hoa L&uacute;a,</strong> hệ thống <strong>thực phẩm tươi sống</strong><strong> Co.op Mart</strong>, <strong>trứng gia cầm Ba Hu&acirc;n</strong> đảm bảo ti&ecirc;u chuẩn chất lượng, vệ sinh an to&agrave;n thực phẩm. Kh&ocirc;ng những thế, mỗi chương tr&igrave;nh sẽ c&oacute; c&aacute;c đầu bếp chuy&ecirc;n nghiệp của <strong>Trường nghệ thuật ẩm thực Việt VCA</strong> hỗ trợ c&ugrave;ng c&aacute;c nghệ sĩ nấu 3 m&oacute;n ăn v&agrave; 1 m&oacute;n tr&aacute;ng miệng mỗi kỳ, đảm bảo chất lượng, đầy đủ dinh dưỡng v&agrave; ngon miệng.</p> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i việc tự tay nấu những bữa ăn chất lượng c&aacute;c nghệ sĩ sẽ c&oacute; những m&agrave;n giao lưu văn nghệ để động vi&ecirc;n tinh thần c&aacute;c bệnh nh&acirc;n vượt qua kh&oacute; khăn. V&agrave; c&aacute;c nghệ sĩ tham gia sẽ đ&oacute;ng g&oacute;p &ldquo;của &iacute;t l&ograve;ng nhiều&rdquo; cũng như nhận sự hỗ trợ từ c&aacute;c mạnh thường qu&acirc;n biết đến chương tr&igrave;nh quy&ecirc;n g&oacute;p v&agrave;o quỹ <strong><em>&ldquo;Gắn kết y&ecirc;u thương&rdquo;</em></strong> để gi&uacute;p đỡ tiền trực tiếp cho những bệnh nh&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh đặc biệt hiểm ngh&egrave;o tại từng bệnh viện. Mỗi bệnh nh&acirc;n kh&oacute; khăn được nhận 2.000.000 Đồng. Ngo&agrave;i ra Ban tổ chức sẽ tặng th&ecirc;m 100 phần qu&agrave; cho c&aacute;c bệnh nh&acirc;n ngh&egrave;o</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:638px"> <p>Chương tr&igrave;nh lần 9 trong hoạt động x&atilde; hội t&igrave;nh nguyện <strong><em>&ldquo;Gắn kết y&ecirc;u thương&rdquo;</em></strong> sẽ được diễn ra tại <strong>Bệnh viện 175 từ 13h30 đến 15h30 ng&agrave;y 7/5/2015</strong>.</p> <p>Chương tr&igrave;nh dự kiến c&oacute; sự tham gia của nhiều văn nghệ sỹ được đ&ocirc;ng đảo kh&aacute;n giả y&ecirc;u mến:</p> <p><strong><u>Ở lĩnh vực s&acirc;n khấu cải lương, diễn vi&ecirc;n truyền h&igrave;nh&hellip;:</u></strong><strong> NSUT Đ&agrave;m Loan, NSUT C&ocirc;ng Ninh, Mỹ Chi, Ph&uacute; Qu&yacute;, Hải L&yacute;, L&yacute; H&ugrave;ng, Th&agrave;nh Bỉ, Tuyết Thu, C&aacute;t Phượng, Minh Lu&acirc;n, Ngọc Lan (h&agrave;i), Mai Thu Huyền, Tiết Cương, Lan Phương, V&acirc;n Trang, L&ecirc; B&ecirc; La, Ph&uacute;c An, T&uacute; Sương, Trinh Trinh, bi&ecirc;n kịch Đỗ Thị Thanh Hương, chuy&ecirc;n gia trang điểm Xu&acirc;n Hiếu</strong></p> <p><strong><u>C&aacute;c hoa kh&ocirc;i, hoa hậu, người mẫu</u></strong><strong>: Hoa hậu đến H&ugrave;ng Gi&aacute;ng My, &Aacute; hậu Đ&agrave;m Lưu Ly, Hoa hậu Thu Hương, Hoa hậu qu&yacute; b&agrave; Ho&agrave;ng Yến, Tăng Huệ Văn, Băng Ch&acirc;u, &Aacute;i Phương, nh&oacute;m người mẫu PMD &hellip;</strong></p> <p><strong><u>Đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c ca sĩ, nhạc sĩ</u></strong>:</p> <p><strong>Ca sĩ: NSND Trần Hiếu, NSUT Quỳnh Li&ecirc;n</strong></p> <p><strong>Lam Trường, Quang Dũng, Đức Tuấn</strong></p> <p><strong>Kh&aacute;nh Ngọc, Đ&ocirc;ng Nhi, &Ocirc;ng Cao Thắng, Th&uacute;y Uy&ecirc;n, Ho&agrave;ng B&aacute;ch</strong></p> <p><strong>V&otilde; Hạ Tr&acirc;m, Huỳnh Lợi, Nam Cường, Sơn Ngọc Minh</strong></p> <p><strong>B&ugrave;i Caroon, Dương Lễ, Trần Nam, Ngọc Quỳnh, Quỳnh Anh </strong></p> <p><strong>Nh&oacute;m Mắt Ngọc</strong></p> <p><strong>Chương tr&igrave;nh c&ograve;n c&oacute; sự g&oacute;p mặt của những MC lu&ocirc;n c&oacute; mặt trong c&aacute;c chương tr&igrave;nh thiện nguyện: Quỳnh Hoa, Quốc B&igrave;nh, Anh Qu&acirc;n, Kh&aacute;nh Huyền, Quỳnh Giang, Ngọc Tr&acirc;m, Ngọc Ti&ecirc;n, Ho&agrave;i Trinh, Ho&agrave;i Nam, B&aacute; Ni&ecirc;n</strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: right;"><strong>T&Acirc;M NGUYỄN</strong></p> <p style="text-align: right;">Ảnh: b&aacute;o Tuổi Trẻ</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;