“Gắn kết yêu thương” ấm áp sẻ chia cùng Bệnh viện 175

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">Gắn kết y&ecirc;u thương l&agrave; một hoạt động x&atilde; hội t&igrave;nh nguyện được ủng hộ rất nhiệt t&igrave;nh của đ&ocirc;ng đảo văn nghệ sĩ Th&agrave;nh phố với mong muốn mang đến cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh bệnh nh&acirc;n v&agrave; bệnh nh&acirc;n ngh&egrave;o đang kh&aacute;m chữa bệnh ở c&aacute;c bệnh viện lớn tại th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh những bữa cơm chất lượng, gi&agrave;u t&igrave;nh y&ecirc;u thương. Chương tr&igrave;nh do <strong>Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh Ni&ecirc;n TPHCM</strong> phối hợp c&ugrave;ng <strong>Trung t&acirc;m c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội Thanh Ni&ecirc;n TP.HCM</strong> v&agrave; <strong>Gạo Hoa L&uacute;a</strong> tổ chức.</p> <p style="text-align: justify;">To&agrave;n bộ thực phẩm nấu những bữa ăn cho c&aacute;c bệnh nh&acirc;n ngh&egrave;o được c&aacute;c nghệ sĩ v&agrave; ekip chọn lựa kỹ c&agrave;ng từ <strong>Gạo Hoa L&uacute;a,</strong> hệ thống <strong>thực phẩm tươi sống</strong><strong> Co.op Mart</strong>, <strong>trứng gia cầm Ba Hu&acirc;n</strong> đảm bảo ti&ecirc;u chuẩn chất lượng, vệ sinh an to&agrave;n thực phẩm. Kh&ocirc;ng những thế, mỗi chương tr&igrave;nh sẽ c&oacute; c&aacute;c đầu bếp chuy&ecirc;n nghiệp của <strong>Trường nghệ thuật ẩm thực Việt VCA</strong> hỗ trợ c&ugrave;ng c&aacute;c nghệ sĩ nấu 3 m&oacute;n ăn v&agrave; 1 m&oacute;n tr&aacute;ng miệng mỗi kỳ, đảm bảo chất lượng, đầy đủ dinh dưỡng v&agrave; ngon miệng.</p> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i việc tự tay nấu những bữa ăn chất lượng c&aacute;c nghệ sĩ sẽ c&oacute; những m&agrave;n giao lưu văn nghệ để động vi&ecirc;n tinh thần c&aacute;c bệnh nh&acirc;n vượt qua kh&oacute; khăn. V&agrave; c&aacute;c nghệ sĩ tham gia sẽ đ&oacute;ng g&oacute;p &ldquo;của &iacute;t l&ograve;ng nhiều&rdquo; cũng như nhận sự hỗ trợ từ c&aacute;c mạnh thường qu&acirc;n biết đến chương tr&igrave;nh quy&ecirc;n g&oacute;p v&agrave;o quỹ <strong><em>&ldquo;Gắn kết y&ecirc;u thương&rdquo;</em></strong> để gi&uacute;p đỡ tiền trực tiếp cho những bệnh nh&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh đặc biệt hiểm ngh&egrave;o tại từng bệnh viện. Mỗi bệnh nh&acirc;n kh&oacute; khăn được nhận 2.000.000 Đồng. Ngo&agrave;i ra Ban tổ chức sẽ tặng th&ecirc;m 100 phần qu&agrave; cho c&aacute;c bệnh nh&acirc;n ngh&egrave;o</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:638px"> <p>Chương tr&igrave;nh lần 9 trong hoạt động x&atilde; hội t&igrave;nh nguyện <strong><em>&ldquo;Gắn kết y&ecirc;u thương&rdquo;</em></strong> sẽ được diễn ra tại <strong>Bệnh viện 175 từ 13h30 đến 15h30 ng&agrave;y 7/5/2015</strong>.</p> <p>Chương tr&igrave;nh dự kiến c&oacute; sự tham gia của nhiều văn nghệ sỹ được đ&ocirc;ng đảo kh&aacute;n giả y&ecirc;u mến:</p> <p><strong><u>Ở lĩnh vực s&acirc;n khấu cải lương, diễn vi&ecirc;n truyền h&igrave;nh&hellip;:</u></strong><strong> NSUT Đ&agrave;m Loan, NSUT C&ocirc;ng Ninh, Mỹ Chi, Ph&uacute; Qu&yacute;, Hải L&yacute;, L&yacute; H&ugrave;ng, Th&agrave;nh Bỉ, Tuyết Thu, C&aacute;t Phượng, Minh Lu&acirc;n, Ngọc Lan (h&agrave;i), Mai Thu Huyền, Tiết Cương, Lan Phương, V&acirc;n Trang, L&ecirc; B&ecirc; La, Ph&uacute;c An, T&uacute; Sương, Trinh Trinh, bi&ecirc;n kịch Đỗ Thị Thanh Hương, chuy&ecirc;n gia trang điểm Xu&acirc;n Hiếu</strong></p> <p><strong><u>C&aacute;c hoa kh&ocirc;i, hoa hậu, người mẫu</u></strong><strong>: Hoa hậu đến H&ugrave;ng Gi&aacute;ng My, &Aacute; hậu Đ&agrave;m Lưu Ly, Hoa hậu Thu Hương, Hoa hậu qu&yacute; b&agrave; Ho&agrave;ng Yến, Tăng Huệ Văn, Băng Ch&acirc;u, &Aacute;i Phương, nh&oacute;m người mẫu PMD &hellip;</strong></p> <p><strong><u>Đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c ca sĩ, nhạc sĩ</u></strong>:</p> <p><strong>Ca sĩ: NSND Trần Hiếu, NSUT Quỳnh Li&ecirc;n</strong></p> <p><strong>Lam Trường, Quang Dũng, Đức Tuấn</strong></p> <p><strong>Kh&aacute;nh Ngọc, Đ&ocirc;ng Nhi, &Ocirc;ng Cao Thắng, Th&uacute;y Uy&ecirc;n, Ho&agrave;ng B&aacute;ch</strong></p> <p><strong>V&otilde; Hạ Tr&acirc;m, Huỳnh Lợi, Nam Cường, Sơn Ngọc Minh</strong></p> <p><strong>B&ugrave;i Caroon, Dương Lễ, Trần Nam, Ngọc Quỳnh, Quỳnh Anh </strong></p> <p><strong>Nh&oacute;m Mắt Ngọc</strong></p> <p><strong>Chương tr&igrave;nh c&ograve;n c&oacute; sự g&oacute;p mặt của những MC lu&ocirc;n c&oacute; mặt trong c&aacute;c chương tr&igrave;nh thiện nguyện: Quỳnh Hoa, Quốc B&igrave;nh, Anh Qu&acirc;n, Kh&aacute;nh Huyền, Quỳnh Giang, Ngọc Tr&acirc;m, Ngọc Ti&ecirc;n, Ho&agrave;i Trinh, Ho&agrave;i Nam, B&aacute; Ni&ecirc;n</strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: right;"><strong>T&Acirc;M NGUYỄN</strong></p> <p style="text-align: right;">Ảnh: b&aacute;o Tuổi Trẻ</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;