Nguyễn Đồng Anh Khoa – Thay đổi ý tưởng là tăng hiệu quả công việc

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nguyễn Đồng Anh Khoa &ndash; Thay đổi &yacute; tưởng l&agrave; tăng hiệu quả c&ocirc;ng việc</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>&ldquo;L&agrave;m việc l&agrave; v&igrave; c&aacute;i chung, v&agrave; bản th&acirc;n m&igrave;nh phải nằm trong c&aacute;i chung ấy&rdquo;, đ&oacute; l&agrave; chia sẻ của anh Nguyễn Đồng Anh Khoa - một trong những ứng vi&ecirc;n cho danh hiệu C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu năm 2015.</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Thay đổi &yacute; tưởng l&agrave; tăng hiệu quả c&ocirc;ng việc</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Khoa hiện đang l&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n quản l&yacute; dữ liệu, Ban giảm nước kh&ocirc;ng doanh thu C&ocirc;ng ty cổ phần cấp nước Thủ Đức. C&ocirc;ng việc ch&iacute;nh của anh l&agrave; quản l&iacute; mạng lưới kĩ thuật v&agrave; mục ti&ecirc;u quan trọng nhất của c&ocirc;ng việc l&agrave; l&agrave;m sao để giảm tỉ lệ thất tho&aacute;t nước ở mức &iacute;t nhất.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo anh chia sẻ, với mục ti&ecirc;u c&ocirc;ng việc th&igrave; cần phải kết hợp nhiều biện ph&aacute;p c&ugrave;ng một l&uacute;c, đồng thời phải lu&ocirc;n thay đổi &yacute; tưởng l&agrave;m việc để đạt kết quả tốt nhất. Bởi lẽ việc thất tho&aacute;t nước xảy ra từ nhiều l&iacute; do, c&oacute; l&iacute; do v&ocirc; h&igrave;nh, c&oacute; l&iacute; do hữu h&igrave;nh v&agrave; hơn cả l&agrave; c&aacute;c l&iacute; do c&agrave;ng tăng l&ecirc;n v&agrave; thay đổi, vậy n&ecirc;n phải quan s&aacute;t chi tiết, theo d&otilde;i thường xuy&ecirc;n v&agrave; thay đổi biện ph&aacute;p ph&ugrave; hợp. Với suy nghĩ như vậy, anh đ&atilde; thực hiện được nhiều biện ph&aacute;p khắc phục v&agrave; đề xuất nhiều &yacute; tưởng l&ecirc;n cấp tr&ecirc;n. &ldquo;Hiện nay, c&ocirc;ng nghệ ph&aacute;t triển n&ecirc;n c&oacute; nhiều thứ c&agrave;ng ng&agrave;y c&agrave;ng phức tạp nhưng kh&ocirc;ng phải ai cũng c&oacute; thể dễ d&agrave;ng hiểu được. Do đ&oacute; m&igrave;nh ch&uacute; trọng đưa mọi thứ về mức đơn giản để ai cũng c&oacute; thể hiểu v&agrave; kết hợp dễ d&agrave;ng hơn trong c&ocirc;ng việc&rdquo;, anh Khoa &nbsp;chia sẻ. Với anh, s&aacute;ng tạo kh&ocirc;ng phải l&agrave; c&aacute;i g&igrave; qu&aacute; cao si&ecirc;u m&agrave; đơn giản l&agrave; tạo ra những &yacute; tưởng mới, m&agrave; &yacute; tưởng đ&oacute; phải gi&uacute;p được m&igrave;nh v&agrave; gi&uacute;p được người kh&aacute;c. Thế n&ecirc;n, ngo&agrave;i c&ocirc;ng việc ch&iacute;nh của m&igrave;nh, anh c&ograve;n nghĩ ra nhiều phương ph&aacute;p mới để thay đổi c&aacute;ch l&agrave;m việc.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Sự gắn kết l&agrave; kết quả của th&agrave;nh c&ocirc;ng</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&oacute; đam m&ecirc; với c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, điện tử từ sớm vậy n&ecirc;n đến với chuy&ecirc;n ng&agrave;nh kĩ sư t&agrave;i nguy&ecirc;n nước của trường B&aacute;ch khoa v&agrave; hiện đang l&agrave;m việc trong nh&agrave; m&aacute;y nước Thủ Đức l&agrave; một cơ duy&ecirc;n. Anh Kh&ocirc;i cảm thấy bản th&acirc;n m&igrave;nh may mắn v&igrave; chọn được c&ocirc;ng việc ph&ugrave; hợp v&agrave; c&oacute; li&ecirc;n quan đến những g&igrave; m&igrave;nh học v&agrave; c&agrave;ng l&agrave;m th&igrave; c&agrave;ng thấy y&ecirc;u c&ocirc;ng việc m&igrave;nh hơn. Anh Khoa t&acirc;m sự: &ldquo;Đại học kh&ocirc;ng dạy nhiều về thực h&agrave;nh, mặc d&ugrave; đến năm 4 m&igrave;nh mới định h&igrave;nh cơ bản được về nh&agrave; m&aacute;y nước nhưng những kiến thức được học ch&iacute;nh l&agrave; nền tảng để m&igrave;nh vận dụng v&agrave;o c&ocirc;ng việc sau n&agrave;y&rdquo;. Với anh Khoa, hiệu quả c&ocirc;ng việc kh&ocirc;ng phải l&agrave; việc mọi người tranh gi&agrave;nh nhau để ghi th&agrave;nh t&iacute;ch m&agrave; l&agrave; mọi người gắn b&oacute; với nhau, c&ugrave;ng chung tay l&agrave;m việc v&igrave; mục ti&ecirc;u chung, đ&oacute; mới l&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng. Vậy n&ecirc;n trong c&ocirc;ng việc anh lu&ocirc;n ch&uacute; &yacute; đến th&aacute;i độ của bản th&acirc;n, cư xử h&ograve;a đồng, vui vẻ với mọi người. Anh quan niệm: &ldquo;Ở đời kh&ocirc;ng ai cho kh&ocirc;ng điều g&igrave;, sống l&agrave; cho đi m&agrave; cho đi nghĩa l&agrave; nhận lại&rdquo;. Thế n&ecirc;n b&ecirc;n cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ của m&igrave;nh, anh c&ograve;n cố gắng gi&uacute;p đỡ mọi người c&ugrave;ng c&ocirc;ng ty. Bản th&acirc;n nhận được nhiều giải thưởng, anh Khoa nỗ lực hướng c&aacute;c đồng nghiệp của m&igrave;nh đến với giải thưởng đ&oacute; bởi anh nghĩ ai cũng c&oacute; đủ khả năng để xứng đ&aacute;ng khen thưởng, chỉ l&agrave; &iacute;t ai quan t&acirc;m đến. B&ecirc;n cạnh c&ocirc;ng việc của m&igrave;nh, anh c&ograve;n tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n, hiện đang l&agrave; Ủy vi&ecirc;n ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n cơ sở C&ocirc;ng ty cổ phần cấp nước Thủ Đức. Theo anh, c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n gi&uacute;p anh gần gũi, gắn b&oacute; hơn với đồng nghiệp cả về c&ocirc;ng việc lẫn cuộc sống. Khi gắn b&oacute; với nhau th&igrave; dễ chia sẻ v&agrave; hỗ trợ nhau hơn, đ&oacute; cũng l&agrave; cầu nối, c&aacute;nh cửa để đạt hiệu quả cao trong c&ocirc;ng việc.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sống đơn giản để th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; c&oacute; động lực</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Gia đ&igrave;nh c&oacute; truyền thống gi&aacute;o dục nhưng anh chọn cho m&igrave;nh một con đường ri&ecirc;ng, c&oacute; thể ban đầu đ&oacute; l&agrave; cơ duy&ecirc;n nhưng c&agrave;ng l&agrave;m anh c&agrave;ng thấy y&ecirc;u qu&yacute;, tr&acirc;n trọng việc m&igrave;nh l&agrave;m. Anh chia sẻ rằng trong qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m việc cũng gặp nhiều kh&oacute; khăn, nhất l&agrave; l&uacute;c mới bắt đầu chưa quen với m&ocirc;i trường c&ocirc;ng việc, cũng chưa c&oacute; được mối quan hệ với đồng nghiệp. Nhiều l&uacute;c vừa l&agrave;m c&ocirc;ng việc của m&igrave;nh, vừa l&agrave;m việc b&ecirc;n Đo&agrave;n anh cảm thấy &aacute;p lực. Thế nhưng anh Khoa lu&ocirc;n cho rằng: Mọi thứ đều c&oacute; kh&oacute; khăn, vượt qua được n&oacute; sẽ thấy dễ d&agrave;ng. Vậy n&ecirc;n, anh lu&ocirc;n nghĩ mọi thứ theo hướng đơn giản v&agrave; t&iacute;ch cực, anh n&oacute;i c&aacute;i g&igrave; phức tạp qu&aacute; sẽ lu&ocirc;n g&acirc;y trở ngại, cứ đơn giản h&oacute;a mọi thứ v&agrave; giải quyết từng thứ một. &ldquo;Sống đừng qu&aacute; bon chen, cứ đơn giản l&agrave; l&agrave;m hết m&igrave;nh rồi m&igrave;nh sẽ được c&ocirc;ng nhận xứng đ&aacute;ng&rdquo;, anh Khoa chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mỗi l&uacute;c gặp kh&oacute; khăn anh thường nghĩ về gia đ&igrave;nh của m&igrave;nh, đ&oacute; l&agrave; động lực lớn nhất để anh tiếp tục nỗ lực ho&agrave;n th&agrave;nh tốt c&ocirc;ng việc. Ngo&agrave;i ra những giải thưởng, bằng khen cũng ch&iacute;nh l&agrave; những động lực để anh kh&ocirc;ng ngừng phấn đấu. Sau khi nhận được giải thưởng lớn Nguyễn Văn Trỗi lần 8 năm 2015, anh c&agrave;ng quyết t&acirc;m hơn nữa v&agrave; trong năm qua anh thường xuy&ecirc;n được khen thưởng từ c&ocirc;ng ty, cơ sở Đo&agrave;n. Anh n&oacute;i những khen thưởng đ&oacute; l&agrave;m anh thấy h&atilde;nh diện, xứng đ&aacute;ng v&agrave; tự nhủ l&agrave; tiếp tục cố gắng để &ldquo;động lực nh&acirc;n đ&ocirc;i động lực.&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;L&agrave;m việc cũng l&agrave; học. C&ocirc;ng việc dạy những thứ trong nh&agrave; trường chưa kịp dạy. Đ&oacute; l&agrave; trải nghiệm v&agrave; kinh nghiệm. Vậy n&ecirc;n kh&ocirc;ng c&oacute; c&aacute;ch n&agrave;o kh&aacute;c ngo&agrave;i việc y&ecirc;u v&agrave; l&agrave;m hết m&igrave;nh với c&ocirc;ng việc&rdquo;- Anh Khoa nhắn nhủ.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>THỦY PHAN</strong></span></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;