Nguyễn Đồng Anh Khoa – Thay đổi ý tưởng là tăng hiệu quả công việc

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nguyễn Đồng Anh Khoa &ndash; Thay đổi &yacute; tưởng l&agrave; tăng hiệu quả c&ocirc;ng việc</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>&ldquo;L&agrave;m việc l&agrave; v&igrave; c&aacute;i chung, v&agrave; bản th&acirc;n m&igrave;nh phải nằm trong c&aacute;i chung ấy&rdquo;, đ&oacute; l&agrave; chia sẻ của anh Nguyễn Đồng Anh Khoa - một trong những ứng vi&ecirc;n cho danh hiệu C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu năm 2015.</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Thay đổi &yacute; tưởng l&agrave; tăng hiệu quả c&ocirc;ng việc</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Khoa hiện đang l&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n quản l&yacute; dữ liệu, Ban giảm nước kh&ocirc;ng doanh thu C&ocirc;ng ty cổ phần cấp nước Thủ Đức. C&ocirc;ng việc ch&iacute;nh của anh l&agrave; quản l&iacute; mạng lưới kĩ thuật v&agrave; mục ti&ecirc;u quan trọng nhất của c&ocirc;ng việc l&agrave; l&agrave;m sao để giảm tỉ lệ thất tho&aacute;t nước ở mức &iacute;t nhất.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo anh chia sẻ, với mục ti&ecirc;u c&ocirc;ng việc th&igrave; cần phải kết hợp nhiều biện ph&aacute;p c&ugrave;ng một l&uacute;c, đồng thời phải lu&ocirc;n thay đổi &yacute; tưởng l&agrave;m việc để đạt kết quả tốt nhất. Bởi lẽ việc thất tho&aacute;t nước xảy ra từ nhiều l&iacute; do, c&oacute; l&iacute; do v&ocirc; h&igrave;nh, c&oacute; l&iacute; do hữu h&igrave;nh v&agrave; hơn cả l&agrave; c&aacute;c l&iacute; do c&agrave;ng tăng l&ecirc;n v&agrave; thay đổi, vậy n&ecirc;n phải quan s&aacute;t chi tiết, theo d&otilde;i thường xuy&ecirc;n v&agrave; thay đổi biện ph&aacute;p ph&ugrave; hợp. Với suy nghĩ như vậy, anh đ&atilde; thực hiện được nhiều biện ph&aacute;p khắc phục v&agrave; đề xuất nhiều &yacute; tưởng l&ecirc;n cấp tr&ecirc;n. &ldquo;Hiện nay, c&ocirc;ng nghệ ph&aacute;t triển n&ecirc;n c&oacute; nhiều thứ c&agrave;ng ng&agrave;y c&agrave;ng phức tạp nhưng kh&ocirc;ng phải ai cũng c&oacute; thể dễ d&agrave;ng hiểu được. Do đ&oacute; m&igrave;nh ch&uacute; trọng đưa mọi thứ về mức đơn giản để ai cũng c&oacute; thể hiểu v&agrave; kết hợp dễ d&agrave;ng hơn trong c&ocirc;ng việc&rdquo;, anh Khoa &nbsp;chia sẻ. Với anh, s&aacute;ng tạo kh&ocirc;ng phải l&agrave; c&aacute;i g&igrave; qu&aacute; cao si&ecirc;u m&agrave; đơn giản l&agrave; tạo ra những &yacute; tưởng mới, m&agrave; &yacute; tưởng đ&oacute; phải gi&uacute;p được m&igrave;nh v&agrave; gi&uacute;p được người kh&aacute;c. Thế n&ecirc;n, ngo&agrave;i c&ocirc;ng việc ch&iacute;nh của m&igrave;nh, anh c&ograve;n nghĩ ra nhiều phương ph&aacute;p mới để thay đổi c&aacute;ch l&agrave;m việc.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Sự gắn kết l&agrave; kết quả của th&agrave;nh c&ocirc;ng</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&oacute; đam m&ecirc; với c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, điện tử từ sớm vậy n&ecirc;n đến với chuy&ecirc;n ng&agrave;nh kĩ sư t&agrave;i nguy&ecirc;n nước của trường B&aacute;ch khoa v&agrave; hiện đang l&agrave;m việc trong nh&agrave; m&aacute;y nước Thủ Đức l&agrave; một cơ duy&ecirc;n. Anh Kh&ocirc;i cảm thấy bản th&acirc;n m&igrave;nh may mắn v&igrave; chọn được c&ocirc;ng việc ph&ugrave; hợp v&agrave; c&oacute; li&ecirc;n quan đến những g&igrave; m&igrave;nh học v&agrave; c&agrave;ng l&agrave;m th&igrave; c&agrave;ng thấy y&ecirc;u c&ocirc;ng việc m&igrave;nh hơn. Anh Khoa t&acirc;m sự: &ldquo;Đại học kh&ocirc;ng dạy nhiều về thực h&agrave;nh, mặc d&ugrave; đến năm 4 m&igrave;nh mới định h&igrave;nh cơ bản được về nh&agrave; m&aacute;y nước nhưng những kiến thức được học ch&iacute;nh l&agrave; nền tảng để m&igrave;nh vận dụng v&agrave;o c&ocirc;ng việc sau n&agrave;y&rdquo;. Với anh Khoa, hiệu quả c&ocirc;ng việc kh&ocirc;ng phải l&agrave; việc mọi người tranh gi&agrave;nh nhau để ghi th&agrave;nh t&iacute;ch m&agrave; l&agrave; mọi người gắn b&oacute; với nhau, c&ugrave;ng chung tay l&agrave;m việc v&igrave; mục ti&ecirc;u chung, đ&oacute; mới l&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng. Vậy n&ecirc;n trong c&ocirc;ng việc anh lu&ocirc;n ch&uacute; &yacute; đến th&aacute;i độ của bản th&acirc;n, cư xử h&ograve;a đồng, vui vẻ với mọi người. Anh quan niệm: &ldquo;Ở đời kh&ocirc;ng ai cho kh&ocirc;ng điều g&igrave;, sống l&agrave; cho đi m&agrave; cho đi nghĩa l&agrave; nhận lại&rdquo;. Thế n&ecirc;n b&ecirc;n cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ của m&igrave;nh, anh c&ograve;n cố gắng gi&uacute;p đỡ mọi người c&ugrave;ng c&ocirc;ng ty. Bản th&acirc;n nhận được nhiều giải thưởng, anh Khoa nỗ lực hướng c&aacute;c đồng nghiệp của m&igrave;nh đến với giải thưởng đ&oacute; bởi anh nghĩ ai cũng c&oacute; đủ khả năng để xứng đ&aacute;ng khen thưởng, chỉ l&agrave; &iacute;t ai quan t&acirc;m đến. B&ecirc;n cạnh c&ocirc;ng việc của m&igrave;nh, anh c&ograve;n tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n, hiện đang l&agrave; Ủy vi&ecirc;n ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n cơ sở C&ocirc;ng ty cổ phần cấp nước Thủ Đức. Theo anh, c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n gi&uacute;p anh gần gũi, gắn b&oacute; hơn với đồng nghiệp cả về c&ocirc;ng việc lẫn cuộc sống. Khi gắn b&oacute; với nhau th&igrave; dễ chia sẻ v&agrave; hỗ trợ nhau hơn, đ&oacute; cũng l&agrave; cầu nối, c&aacute;nh cửa để đạt hiệu quả cao trong c&ocirc;ng việc.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sống đơn giản để th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; c&oacute; động lực</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Gia đ&igrave;nh c&oacute; truyền thống gi&aacute;o dục nhưng anh chọn cho m&igrave;nh một con đường ri&ecirc;ng, c&oacute; thể ban đầu đ&oacute; l&agrave; cơ duy&ecirc;n nhưng c&agrave;ng l&agrave;m anh c&agrave;ng thấy y&ecirc;u qu&yacute;, tr&acirc;n trọng việc m&igrave;nh l&agrave;m. Anh chia sẻ rằng trong qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m việc cũng gặp nhiều kh&oacute; khăn, nhất l&agrave; l&uacute;c mới bắt đầu chưa quen với m&ocirc;i trường c&ocirc;ng việc, cũng chưa c&oacute; được mối quan hệ với đồng nghiệp. Nhiều l&uacute;c vừa l&agrave;m c&ocirc;ng việc của m&igrave;nh, vừa l&agrave;m việc b&ecirc;n Đo&agrave;n anh cảm thấy &aacute;p lực. Thế nhưng anh Khoa lu&ocirc;n cho rằng: Mọi thứ đều c&oacute; kh&oacute; khăn, vượt qua được n&oacute; sẽ thấy dễ d&agrave;ng. Vậy n&ecirc;n, anh lu&ocirc;n nghĩ mọi thứ theo hướng đơn giản v&agrave; t&iacute;ch cực, anh n&oacute;i c&aacute;i g&igrave; phức tạp qu&aacute; sẽ lu&ocirc;n g&acirc;y trở ngại, cứ đơn giản h&oacute;a mọi thứ v&agrave; giải quyết từng thứ một. &ldquo;Sống đừng qu&aacute; bon chen, cứ đơn giản l&agrave; l&agrave;m hết m&igrave;nh rồi m&igrave;nh sẽ được c&ocirc;ng nhận xứng đ&aacute;ng&rdquo;, anh Khoa chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mỗi l&uacute;c gặp kh&oacute; khăn anh thường nghĩ về gia đ&igrave;nh của m&igrave;nh, đ&oacute; l&agrave; động lực lớn nhất để anh tiếp tục nỗ lực ho&agrave;n th&agrave;nh tốt c&ocirc;ng việc. Ngo&agrave;i ra những giải thưởng, bằng khen cũng ch&iacute;nh l&agrave; những động lực để anh kh&ocirc;ng ngừng phấn đấu. Sau khi nhận được giải thưởng lớn Nguyễn Văn Trỗi lần 8 năm 2015, anh c&agrave;ng quyết t&acirc;m hơn nữa v&agrave; trong năm qua anh thường xuy&ecirc;n được khen thưởng từ c&ocirc;ng ty, cơ sở Đo&agrave;n. Anh n&oacute;i những khen thưởng đ&oacute; l&agrave;m anh thấy h&atilde;nh diện, xứng đ&aacute;ng v&agrave; tự nhủ l&agrave; tiếp tục cố gắng để &ldquo;động lực nh&acirc;n đ&ocirc;i động lực.&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;L&agrave;m việc cũng l&agrave; học. C&ocirc;ng việc dạy những thứ trong nh&agrave; trường chưa kịp dạy. Đ&oacute; l&agrave; trải nghiệm v&agrave; kinh nghiệm. Vậy n&ecirc;n kh&ocirc;ng c&oacute; c&aacute;ch n&agrave;o kh&aacute;c ngo&agrave;i việc y&ecirc;u v&agrave; l&agrave;m hết m&igrave;nh với c&ocirc;ng việc&rdquo;- Anh Khoa nhắn nhủ.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>THỦY PHAN</strong></span></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;