Phan Lê Ánh Dương – Ý tưởng sáng tạo từ rác thải của cô bé lớp 4

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ứng vi&ecirc;n C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu 2015: </strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Phan L&ecirc; &Aacute;nh Dương &ndash; &Yacute; tưởng s&aacute;ng tạo từ r&aacute;c thải của c&ocirc; b&eacute; lớp 4</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;B&agrave; ch&uacute;a&rdquo; ve chai l&agrave; t&ecirc;n gọi m&agrave; một số bạn b&egrave; ở trường thường đặt cho c&ocirc; b&eacute; Phan L&ecirc; &Aacute;nh Dương, sở dĩ bạn b&egrave; hay gọi &Aacute;nh Dương với biệt danh ấy bởi v&igrave; c&ocirc; b&eacute; rất y&ecirc;u những sản phẩm được chế tạo từ r&aacute;c. Hiện tại b&eacute; Phan L&ecirc; &Aacute;nh Dương đang l&agrave; học sinh lớp 4 trường tiểu học b&aacute;n tr&uacute; Thới Tam, huyện H&oacute;c M&ocirc;n TP.HCM.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&Yacute; tưởng từ cuộc sống</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Được hỏi v&igrave; sao em lại chọn r&aacute;c thải để chế tạo những sản phẩm của m&igrave;nh m&agrave; kh&ocirc;ng chọn những nguy&ecirc;n liệu kh&aacute;c th&igrave; em hồn nhi&ecirc;n chia sẻ: &ldquo;Mỗi người c&oacute; một sở th&iacute;ch ri&ecirc;ng, em chọn r&aacute;c thải bởi v&igrave; em muốn bảo vệ m&ocirc;i trường v&agrave; đ&acirc;y cũng l&agrave; những nguy&ecirc;n liệu gần gũi hằng ng&agrave;y đối với em&rdquo;. Một l&iacute; do kh&aacute;c nữa v&igrave; em nghĩ rằng c&oacute; rất nhiều người bị bệnh, bị khuyết tật, nhưng kh&ocirc;ng phải ai cũng bị nhiễm chất độc m&agrave;u da cam do chiến tranh g&acirc;y ra m&agrave; một phần cũng v&igrave; m&ocirc;i trường sống của mỗi người.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&uacute;c c&ograve;n nhỏ &Aacute;nh Dương đ&atilde; th&iacute;ch chơi c&aacute;c tr&ograve; chơi thiết kế, biểu diễn thời trang từ r&aacute;c&hellip;từ những tr&ograve; chơi được s&aacute;ng tạo như vậy em đ&atilde; nghĩ ra &yacute; tưởng tạo khu vui chơi dạy nghề cho trẻ em v&agrave; dạy c&aacute;c bạn nhỏ biết l&agrave;m c&aacute;c sản phẩm từ r&aacute;c thải, từ khu vui chơi sẽ c&oacute; tiền để x&acirc;y dựng một bệnh viện miễn ph&iacute; cho trẻ em ngh&egrave;o. Thế l&agrave; &yacute; tưởng Khu vui chơi dạy nghề cho trẻ em đ&atilde; được em đem đi thi &Yacute; tưởng s&aacute;ng tạo trẻ th&agrave;nh phố năm 2012 v&agrave; đạt giải 3, khi đ&oacute; chỉ mới học lớp 1.</span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ecirc;n lớp 2, v&igrave; em l&agrave;m b&agrave;i bị nhầm lẫn giữa c&aacute; nước mặn v&agrave; c&aacute; nước ngọt, n&ecirc;n em đ&atilde; nghĩ ra m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Vừa học, vừa chơi&rdquo;, với m&ocirc; h&igrave;nh n&agrave;y, tất cả nguy&ecirc;n liệu đều được l&agrave;m từ c&aacute;c hộp xốp đựng thức ăn rất rẻ tiền, dễ l&agrave;m v&agrave; quan trọng nhất l&agrave; giảm đi một lượng r&aacute;c thải kh&aacute; lớn từ nhiều hộp xốp bỏ đi . Em cũng đem &yacute; tưởng n&agrave;y đi thi v&agrave; em được giải ba cuộc thi &Yacute; tưởng s&aacute;ng tạo trẻ năm 2013.</span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ecirc;n lớp 3, kh&ocirc;ng dừng lại ở đ&oacute;, &Aacute;nh Dương đ&atilde; s&aacute;ng tạo ra nhiều sản phẩm trang tr&iacute; nội thất đẹp mắt, x&acirc;y dựng l&ecirc;n &yacute; tưởng mở cửa h&agrave;ng b&aacute;n đồ thời trang từ r&aacute;c với l&iacute; do: &ldquo;Em thấy ng&agrave;y n&agrave;o th&ugrave;ng r&aacute;c cũng đầy, nhưng trong đ&oacute; c&oacute; nhiều vật dụng c&ograve;n d&ugrave;ng được, m&igrave;nh c&oacute; thể sử dụng để trang tr&iacute; cho nhiều thứ&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ những suy nghĩ đ&oacute;, em lại nghĩ đến M&ocirc; h&igrave;nh khu vui chơi, hướng nghiệp dạy kỹ năng sống lưu động&nbsp;để c&oacute; thể mang đến cho c&aacute;c bạn v&ugrave;ng s&acirc;u, v&ugrave;ng xa những tr&ograve; chơi m&agrave; chỉ c&oacute; ở th&agrave;nh phố lớn mới c&oacute; v&agrave; từ khu vui chơi n&agrave;y em sẽ dạy cho c&aacute;c bạn hiểu về những kh&oacute; khăn, những thiệt th&ograve;i m&agrave; người khuyết tật phải chịu. Từ đ&oacute; dạy cho c&aacute;c bạn c&aacute;ch ỗ trợ người khuyết tật trong đời sống h&agrave;ng ng&agrave;y. Từ suy nghĩ thiết thực v&agrave; s&aacute;ng tạo như thế, năm 2015 em đ&atilde; đạt giải nhất &Yacute; tưởng s&aacute;ng tạo trẻ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Em vẫn thường xuy&ecirc;n khuy&ecirc;n những người bạn của m&igrave;nh kh&ocirc;ng n&ecirc;n vứt r&aacute;c bừa b&atilde;i v&agrave; c&oacute; &yacute; thức bảo vệ m&ocirc;i trường. Em c&ograve;n khuy&ecirc;n c&aacute;c bạn phụ gi&uacute;p m&igrave;nh gom r&aacute;c để l&agrave;m nguy&ecirc;n liệu cho c&aacute;c sản phẩm. Với t&igrave;nh cảm ch&acirc;n th&agrave;nh của m&igrave;nh, dần dần những lời khuy&ecirc;n v&agrave; chia sẻ của em cũng được một số bạn b&egrave; đồng t&igrave;nh. Những sản phẩm từ r&aacute;c m&agrave; &Aacute;nh Dương l&agrave;m đ&oacute; l&agrave; những ch&uacute; b&uacute;p b&ecirc; nhỏ nhắn, xinh xắn với nhiều m&agrave;u sắc, chiếc đ&egrave;n để b&agrave;n học, b&igrave;nh đựng hoa&hellip; Tất cả những sản phẩm ấy đều tự tay em thiết kế từ những vỏ chai nhựa, bao ni l&ocirc;ng&hellip;Đặc biệt em c&ograve;n biết d&ugrave;ng b&atilde; c&agrave; ph&ecirc; để vẽ tranh, những bức tranh được em vẽ rất ấn tượng v&agrave; c&oacute; hồn.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&ldquo;Mẹ l&agrave; động lực của em&rdquo; </strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Người đứng sau lưng em, cũng l&agrave; chỗ dựa tinh thần động vi&ecirc;n v&agrave; gi&uacute;p đỡ em l&agrave;m những sản phẩm ấy kh&ocirc;ng ai kh&aacute;c ngo&agrave;i chị L&ecirc; Thị Huệ - Mẹ của b&eacute; Phan L&ecirc; &Aacute;nh Dương. Hiện tại c&ocirc; l&agrave; chủ nhiệm của m&aacute;i ấm Th&agrave;nh Đạt, m&aacute;i ấm của những mảnh đời k&eacute;m may mắn. Tại m&aacute;i ấm n&agrave;y chị L&ecirc; Thị Huệ cũng l&agrave; người tạo điều kiện gi&uacute;p đỡ c&aacute;c anh chị c&oacute; số phận kh&ocirc;ng được may mắn c&oacute; được c&ocirc;ng ăn việc l&agrave;m, từ những sản phẩm handmade b&aacute;n ra thị trường. Với tấm gương của mẹ, b&eacute; Phan L&ecirc; &Aacute;nh Dương hằng ng&agrave;y vẫn ấp ủ trong m&igrave;nh những ước mơ thật giản dị, c&oacute; những &yacute; tưởng g&igrave; mới em lại tự m&igrave;nh m&agrave;y m&ograve; đi t&igrave;m nguy&ecirc;n liệu rồi về lặng lẽ l&agrave;m, l&agrave;m xong sản phẩm em mới đi khoe với mẹ, nhờ mẹ chỉnh sửa.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&oacute; ba mẹ, thầy c&ocirc;, bạn b&egrave; động vi&ecirc;n khuyến kh&iacute;ch v&agrave; những giải thưởng m&agrave; em đạt được, tất cả những điều đ&oacute; đ&atilde; thắp l&ecirc;n trong em niềm đam m&ecirc; v&agrave; ước mơ đối với r&aacute;c thải. Em chia sẻ: &ldquo;Em sẽ tiếp tục cố gắng v&agrave; nghĩ ra thật nhiều &yacute; tưởng nữa. Em mong rằng th&ocirc;ng qua những sản phẩm của m&igrave;nh mọi người sẽ chung tay g&oacute;p sức bảo vệ m&ocirc;i trường, sẽ kh&ocirc;ng vứt r&aacute;c bừa b&atilde;i v&agrave; biết ph&acirc;n loại r&aacute;c thải hợp l&iacute;&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Mẹ em l&agrave; động lực của em, l&agrave; người lu&ocirc;n ủng hộ, gi&uacute;p đỡ em nhiều trong việc trong vi&ecirc;c x&acirc;y dựng những &yacute; tưởng. Đ&oacute; thường l&agrave; những &yacute; tưởng mang lại lợi &iacute;ch cho cộng đồng, v&agrave; đặc biệt l&agrave; những người k&eacute;m may mắn. Hiện nay mẹ đang gi&uacute;p em viết dự &aacute;n x&acirc;y dựng &quot;Khu vui chơi hướng nghiệp cho trẻ em &ldquo;để t&igrave;m người t&agrave;i trợ&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc; L&ecirc; Thị Huệ t&acirc;m sự: &ldquo;Ngay từ nhỏ &Aacute;nh Dương đ&atilde; c&oacute; sở th&iacute;ch với những sản phẩm từ r&aacute;c thải, những &yacute; tưởng v&agrave; suy nghĩ của em, c&ocirc; đều động vi&ecirc;n, khuyến kh&iacute;ch. C&ocirc; vẫn thường căn dặn em, mỗi người c&oacute; một quan điểm v&agrave; sở th&iacute;ch kh&aacute;c nhau việc n&agrave;o con nghĩ n&oacute; đ&uacute;ng v&agrave; con y&ecirc;u th&iacute;ch, đam m&ecirc; th&igrave; con cứ l&agrave;m&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hiện nay em đang suy nghĩ về &yacute; tưởng l&agrave;m sao để c&oacute; thể tiết kiệm nước, l&agrave;m sạch nước từ r&aacute;c thải. &ldquo;V&igrave; em biết nước sạch rất thiếu lại rất mắc nhất l&agrave; ở v&ugrave;ng nước mặn. Đ&acirc;y l&agrave; &yacute; tưởng mới, nhưng em kh&ocirc;ng biết c&oacute; được kh&ocirc;ng, em sẽ cố gắng&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ước mơ về c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh một ng&agrave;y n&agrave;o đ&oacute; sẽ được thực hiện, c&ocirc; b&eacute; nhỏ nhắn, hồn nhi&ecirc;n ấy, vẫn &yacute; thức được rằng, kinh ph&iacute; sẽ l&agrave; điều kh&oacute; khăn m&agrave; em lu&ocirc;n nghĩ tới. Tiền b&aacute;n được từ c&aacute;c vật dụng r&aacute;c thải, tuy kh&ocirc;ng được bao nhi&ecirc;u nhưng em vẫn đ&oacute;ng g&oacute;p cho chương tr&igrave;nh Ước mơ của Th&uacute;y do b&aacute;o Tuổi Trẻ tổ chức. Em mong muốn c&aacute;c bệnh nhi ung thư sẽ lu&ocirc;n c&oacute; nhiều niềm vui.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tạm biệt căn nh&agrave; nhỏ c&oacute; c&ocirc; n&agrave;ng đam m&ecirc; r&aacute;c thải, t&ocirc;i lại nhớ tới c&acirc;u n&oacute;i c&ograve;n l&uacute;ng t&uacute;ng của em</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Nghệ thuật th&igrave; kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; s&aacute;nh bằng, em nghĩ nghệ thuật th&igrave; rất đẹp nhưng quan trọng nhất l&agrave; mỗi người phải c&oacute; t&acirc;m hồn v&agrave; tấm l&ograve;ng của m&igrave;nh trong những sản phẩm ấy&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&oacute; những điều đối với một người rất đơn giản v&agrave; b&igrave;nh thường, nhưng đối với một ai đ&oacute;, điều ấy l&agrave; cả trời ước mơ, l&agrave; những đam m&ecirc;, l&agrave; cả tấm l&ograve;ng gi&agrave;nh cho những người y&ecirc;u thương.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>THƯƠNG HO&Agrave;NG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;