Trần Thị Tùng – Giảng viên vượt khó và học hỏi không ngừng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ứng vi&ecirc;n C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu 2015:</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Trần Thị T&ugrave;ng &ndash; Giảng vi&ecirc;n vượt kh&oacute; v&agrave; học hỏi kh&ocirc;ng ngừng</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&ldquo;Đam m&ecirc; cũng l&agrave; c&aacute;i duy&ecirc;n&rdquo;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&agrave; một c&ocirc; g&aacute;i rất bản lĩnh v&agrave; th&ocirc;ng minh, chị Trần Thị T&ugrave;ng (Giảng vi&ecirc;n ng&agrave;nh kế to&aacute;n, Trường Cao đẳng C&ocirc;ng nghệ Thủ Đức TP.HCM) đ&atilde; vươn l&ecirc;n v&agrave; tự khẳng định bản th&acirc;n qua nhiều chặng đường nỗ lực, phấn đấu.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vừa tốt nghiệp ng&agrave;nh Kế to&aacute;n, trường Cao đẳng C&ocirc;ng nghệ Thủ Đức, chị đ&atilde; bắt đầu l&agrave;m việc tại một số doanh nghiệp ở th&agrave;nh phố. Sau một thời gian, chị đ&atilde; quyết t&acirc;m học li&ecirc;n th&ocirc;ng l&ecirc;n Đại học v&agrave; hiện tại đang l&agrave; giảng vi&ecirc;n tại trường Cao đẳng C&ocirc;ng nghệ Thủ Đức. Vừa qua chị đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh lớp Cao học chuy&ecirc;n ng&agrave;nh kế to&aacute;n của trường Đại học C&ocirc;ng nghệ TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ nhỏ ước mơ trở th&agrave;nh một gi&aacute;o vi&ecirc;n, nhưng v&igrave; gia đ&igrave;nh kh&ocirc;ng cho học xa, chị đ&agrave;nh g&aacute;c lại ước mơ giảng dạy của m&igrave;nh. Sau khi tốt nghiệp ra trường, học l&ecirc;n cao, chị được thầy c&ocirc; mời quay lại l&agrave;m trợ giảng v&agrave; sau cả một qu&aacute; tr&igrave;nh phấn đấu, niềm đam m&ecirc; thưở nhỏ, cũng như c&aacute;i duy&ecirc;n trở th&agrave;nh c&ocirc; gi&aacute;o đ&atilde; trở th&agrave;nh hiện thực.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chị chia sẻ: &ldquo;V&igrave; bản th&acirc;n kh&ocirc;ng c&oacute; gốc từ sư phạm, ng&agrave;nh của m&igrave;nh cũng chủ yếu l&agrave; thực h&agrave;nh, nghề dạy nghề, đ&oacute; cũng l&agrave; một kh&oacute; khăn n&ecirc;n bản th&acirc;n lu&ocirc;n cố gắng học tập v&agrave; trau dồi kinh nghiệm. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh giảng dạy, m&igrave;nh đ&atilde; chủ động nghi&ecirc;n cứu những phương ph&aacute;p giảng dạy mới nhằm thu h&uacute;t học sinh học tập tốt hơn&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhằm cung cấp t&agrave;i liệu hữu &iacute;ch cho học sinh tại trường, chị đ&atilde; trực tiếp bi&ecirc;n soạn t&agrave;i liệu học tập m&ocirc;n Phần mềm kế to&aacute;n 1 bậc Trung cấp v&agrave; m&ocirc;n Thực h&agrave;nh nghiệp vụ kế to&aacute;n 1 với mục ti&ecirc;u gi&uacute;p học vi&ecirc;n dễ h&igrave;nh dung v&agrave; tập luyện thao t&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đặc biệt, trong năm 2015, chị đ&atilde; bi&ecirc;n soạn t&agrave;i liệu m&ocirc;n B&aacute;o c&aacute;o t&agrave;i ch&iacute;nh bậc Cao Đẳng v&agrave; đ&atilde; được nghiệm thu sử dụng tại trường.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch đạt được, Ban Chủ nhiệm khoa v&agrave; l&atilde;nh đạo nh&agrave; trường đ&atilde; tin tưởng giao tr&aacute;ch nhiệm cho chị hướng dẫn học vi&ecirc;n tham dự Hội thi &ldquo;Học sinh giỏi nghề&rdquo; cấp trường nhiều năm li&ecirc;n tiếp v&agrave; đ&atilde; đạt được nhiều giải thưởng cao.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&agrave; một c&ocirc; g&aacute;i c&ograve;n trẻ, tuy nhi&ecirc;n với những th&agrave;nh t&iacute;ch m&agrave; chị đạt được ai cũng nể phục v&agrave; k&iacute;nh trọng sự quyết t&acirc;m, nghị lực của chị. &ldquo;Nhớ những ng&agrave;y mới ra trường, vừa đi học vừa đi l&agrave;m vất vả lắm, b&acirc;y giờ khi đ&atilde; giảng dạy ở trường c&agrave;ng cần phải cố gắng hơn, sắp xếp thời gian sao cho hợp l&iacute;. Vừa tham gia nghi&ecirc;n cứu khoa học, vừa soạn t&agrave;i liệu giảng dạy, &ocirc;n thi cho học sinh giỏi nghề, tham gia hội thi gi&aacute;o vi&ecirc;n dạy giỏi&hellip; nhiều l&uacute;c stress lại t&igrave;m đến gia đ&igrave;nh, bạn b&egrave; v&agrave; những học tr&ograve; của m&igrave;nh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&ldquo;Học tr&ograve; l&agrave;m m&igrave;nh trẻ hơn&rdquo;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Khi hỏi về c&ocirc;ng việc giảng dạy ở trường, v&agrave; những c&ocirc; cậu học tr&ograve; của m&igrave;nh, chị lại cười vui vẻ: &ldquo;M&igrave;nh cũng hay tr&ograve; chuyện, đi chơi c&ugrave;ng c&aacute;c em, m&igrave;nh nghĩ như vậy sẽ kh&ocirc;ng c&ograve;n khoảng c&aacute;ch kh&aacute; lớn giữa giảng vi&ecirc;n v&agrave; sinh vi&ecirc;n, trong học tập hay cuộc sống c&aacute;c em cũng dễ d&agrave;ng chia sẻ. Tuy nhi&ecirc;n cũng cần phải c&oacute; chừng mực, v&igrave; để c&aacute;c em c&ograve;n biết &ldquo;sợ&rdquo; c&ocirc; trong những giờ học&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chị cũng cho biết: &ldquo;Kiến thức th&igrave; v&ocirc; hạn, bản th&acirc;n m&igrave;nh kh&ocirc;ng phải c&aacute;i g&igrave; cũng biết, c&oacute; nhiều thứ m&igrave;nh cần học hỏi từ c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n, m&igrave;nh biết lắng nghe v&agrave; c&ugrave;ng chia sẻ. Nhiều l&uacute;c gắn b&oacute; với c&aacute;c em, giảng vi&ecirc;n sẽ trẻ hơn v&agrave; hiểu c&aacute;c học tr&ograve; của m&igrave;nh hơn. Trong lớp kiến thức của mỗi em sẽ kh&ocirc;ng đều nhau, n&ecirc;n m&igrave;nh thường ph&acirc;n th&agrave;nh từng nh&oacute;m để bổ sung kiến thức cho c&aacute;c em, học tr&ograve; c&oacute; thể học từ c&ocirc;, học từ những người bạn đ&atilde; vững kiến thức&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Một trong những phương ph&aacute;p của chị để &ocirc;n thi cho c&aacute;c học vi&ecirc;n đạt kết quả cao trong c&aacute;c k&igrave; thi &ldquo;Học sinh giỏi nghề&rdquo; đ&oacute; l&agrave; ki&ecirc;n tr&igrave; thực h&agrave;nh. Khi thực h&agrave;nh nhiều, ứng dụng nhiều c&aacute;c học vi&ecirc;n sẽ th&agrave;nh thạo v&agrave; hiểu về c&aacute;c bước thao t&aacute;c. Đặc biệt, trường c&oacute; ph&ograve;ng m&ocirc; phỏng, học vi&ecirc;n c&oacute; thể trực tiếp luyện tập v&agrave; thực h&agrave;nh tại đ&acirc;y, đ&oacute; cũng l&agrave; một trong những lợi thế.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">May mắn l&agrave; một trong những yếu tố rất quan trọng đối với mỗi người, v&agrave; đối với bản th&acirc;n chị T&ugrave;ng cũng vậy, b&ecirc;n cạnh những nỗ lực v&agrave; cố gắng phấn đấu chị nghĩ bản th&acirc;n m&igrave;nh l&agrave; người rất may mắn v&igrave; đạt nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch. Ri&ecirc;ng năm 2015, chị được xem như được &ldquo;m&ugrave;a bội thu&rdquo; khi th&aacute;ng 12 sẽ nhận bằng cao học, hội thi &ldquo;Học sinh giỏi nghề&rdquo; cấp trường nhiều năm li&ecirc;n tiếp đ&atilde; đạt được nhiều giải thưởng cao như 1 giải nhất, 1 giải nh&igrave; v&agrave; 1 giải khuyến kh&iacute;ch. Chị được nh&agrave; trường chọn cử tham gia hội thi &ldquo;Gi&aacute;o vi&ecirc;n dạy giỏi bậc Trung cấp chuy&ecirc;n nghiệp&rdquo; năm 2015 v&agrave; xuất sắc đạt giải nhất cấp th&agrave;nh phố, &nbsp;giải nhất to&agrave;n quốc. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; chị thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu khoa học cấp trường &ldquo;C&aacute;c nh&acirc;n tố ảnh hưởng đến chất lượng th&ocirc;ng tin kế to&aacute;n của c&aacute;c đơn vị sự nghiệp gi&aacute;o dục c&ocirc;ng lập tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh B&igrave;nh Dương&rdquo; v&agrave; đ&atilde; được nghiệm thu, xếp loại Kh&aacute;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chị lu&ocirc;n lu&ocirc;n đặt ra nguy&ecirc;n tắc cho bản th&acirc;n đ&oacute; l&agrave; phải c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm trong từng c&ocirc;ng việc. Lu&ocirc;n biết c&acirc;n bằng giữa cuộc sống, c&ocirc;ng việc v&agrave; gia đ&igrave;nh. Mặc d&ugrave; c&ocirc;ng việc bận rộn, chị vẫn cười h&oacute;m hỉnh v&agrave; v&iacute; &ldquo;bận đến nỗi kh&ocirc;ng c&oacute; thời gian để buồn&rdquo; nhưng chị vẫn gi&agrave;nh thời gian cho bản th&acirc;n, cho những người xung quanh m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>THƯƠNG HO&Agrave;NG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;