Trần Thị Tùng – Giảng viên vượt khó và học hỏi không ngừng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ứng vi&ecirc;n C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu 2015:</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Trần Thị T&ugrave;ng &ndash; Giảng vi&ecirc;n vượt kh&oacute; v&agrave; học hỏi kh&ocirc;ng ngừng</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&ldquo;Đam m&ecirc; cũng l&agrave; c&aacute;i duy&ecirc;n&rdquo;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&agrave; một c&ocirc; g&aacute;i rất bản lĩnh v&agrave; th&ocirc;ng minh, chị Trần Thị T&ugrave;ng (Giảng vi&ecirc;n ng&agrave;nh kế to&aacute;n, Trường Cao đẳng C&ocirc;ng nghệ Thủ Đức TP.HCM) đ&atilde; vươn l&ecirc;n v&agrave; tự khẳng định bản th&acirc;n qua nhiều chặng đường nỗ lực, phấn đấu.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vừa tốt nghiệp ng&agrave;nh Kế to&aacute;n, trường Cao đẳng C&ocirc;ng nghệ Thủ Đức, chị đ&atilde; bắt đầu l&agrave;m việc tại một số doanh nghiệp ở th&agrave;nh phố. Sau một thời gian, chị đ&atilde; quyết t&acirc;m học li&ecirc;n th&ocirc;ng l&ecirc;n Đại học v&agrave; hiện tại đang l&agrave; giảng vi&ecirc;n tại trường Cao đẳng C&ocirc;ng nghệ Thủ Đức. Vừa qua chị đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh lớp Cao học chuy&ecirc;n ng&agrave;nh kế to&aacute;n của trường Đại học C&ocirc;ng nghệ TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ nhỏ ước mơ trở th&agrave;nh một gi&aacute;o vi&ecirc;n, nhưng v&igrave; gia đ&igrave;nh kh&ocirc;ng cho học xa, chị đ&agrave;nh g&aacute;c lại ước mơ giảng dạy của m&igrave;nh. Sau khi tốt nghiệp ra trường, học l&ecirc;n cao, chị được thầy c&ocirc; mời quay lại l&agrave;m trợ giảng v&agrave; sau cả một qu&aacute; tr&igrave;nh phấn đấu, niềm đam m&ecirc; thưở nhỏ, cũng như c&aacute;i duy&ecirc;n trở th&agrave;nh c&ocirc; gi&aacute;o đ&atilde; trở th&agrave;nh hiện thực.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chị chia sẻ: &ldquo;V&igrave; bản th&acirc;n kh&ocirc;ng c&oacute; gốc từ sư phạm, ng&agrave;nh của m&igrave;nh cũng chủ yếu l&agrave; thực h&agrave;nh, nghề dạy nghề, đ&oacute; cũng l&agrave; một kh&oacute; khăn n&ecirc;n bản th&acirc;n lu&ocirc;n cố gắng học tập v&agrave; trau dồi kinh nghiệm. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh giảng dạy, m&igrave;nh đ&atilde; chủ động nghi&ecirc;n cứu những phương ph&aacute;p giảng dạy mới nhằm thu h&uacute;t học sinh học tập tốt hơn&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhằm cung cấp t&agrave;i liệu hữu &iacute;ch cho học sinh tại trường, chị đ&atilde; trực tiếp bi&ecirc;n soạn t&agrave;i liệu học tập m&ocirc;n Phần mềm kế to&aacute;n 1 bậc Trung cấp v&agrave; m&ocirc;n Thực h&agrave;nh nghiệp vụ kế to&aacute;n 1 với mục ti&ecirc;u gi&uacute;p học vi&ecirc;n dễ h&igrave;nh dung v&agrave; tập luyện thao t&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đặc biệt, trong năm 2015, chị đ&atilde; bi&ecirc;n soạn t&agrave;i liệu m&ocirc;n B&aacute;o c&aacute;o t&agrave;i ch&iacute;nh bậc Cao Đẳng v&agrave; đ&atilde; được nghiệm thu sử dụng tại trường.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch đạt được, Ban Chủ nhiệm khoa v&agrave; l&atilde;nh đạo nh&agrave; trường đ&atilde; tin tưởng giao tr&aacute;ch nhiệm cho chị hướng dẫn học vi&ecirc;n tham dự Hội thi &ldquo;Học sinh giỏi nghề&rdquo; cấp trường nhiều năm li&ecirc;n tiếp v&agrave; đ&atilde; đạt được nhiều giải thưởng cao.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&agrave; một c&ocirc; g&aacute;i c&ograve;n trẻ, tuy nhi&ecirc;n với những th&agrave;nh t&iacute;ch m&agrave; chị đạt được ai cũng nể phục v&agrave; k&iacute;nh trọng sự quyết t&acirc;m, nghị lực của chị. &ldquo;Nhớ những ng&agrave;y mới ra trường, vừa đi học vừa đi l&agrave;m vất vả lắm, b&acirc;y giờ khi đ&atilde; giảng dạy ở trường c&agrave;ng cần phải cố gắng hơn, sắp xếp thời gian sao cho hợp l&iacute;. Vừa tham gia nghi&ecirc;n cứu khoa học, vừa soạn t&agrave;i liệu giảng dạy, &ocirc;n thi cho học sinh giỏi nghề, tham gia hội thi gi&aacute;o vi&ecirc;n dạy giỏi&hellip; nhiều l&uacute;c stress lại t&igrave;m đến gia đ&igrave;nh, bạn b&egrave; v&agrave; những học tr&ograve; của m&igrave;nh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&ldquo;Học tr&ograve; l&agrave;m m&igrave;nh trẻ hơn&rdquo;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Khi hỏi về c&ocirc;ng việc giảng dạy ở trường, v&agrave; những c&ocirc; cậu học tr&ograve; của m&igrave;nh, chị lại cười vui vẻ: &ldquo;M&igrave;nh cũng hay tr&ograve; chuyện, đi chơi c&ugrave;ng c&aacute;c em, m&igrave;nh nghĩ như vậy sẽ kh&ocirc;ng c&ograve;n khoảng c&aacute;ch kh&aacute; lớn giữa giảng vi&ecirc;n v&agrave; sinh vi&ecirc;n, trong học tập hay cuộc sống c&aacute;c em cũng dễ d&agrave;ng chia sẻ. Tuy nhi&ecirc;n cũng cần phải c&oacute; chừng mực, v&igrave; để c&aacute;c em c&ograve;n biết &ldquo;sợ&rdquo; c&ocirc; trong những giờ học&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chị cũng cho biết: &ldquo;Kiến thức th&igrave; v&ocirc; hạn, bản th&acirc;n m&igrave;nh kh&ocirc;ng phải c&aacute;i g&igrave; cũng biết, c&oacute; nhiều thứ m&igrave;nh cần học hỏi từ c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n, m&igrave;nh biết lắng nghe v&agrave; c&ugrave;ng chia sẻ. Nhiều l&uacute;c gắn b&oacute; với c&aacute;c em, giảng vi&ecirc;n sẽ trẻ hơn v&agrave; hiểu c&aacute;c học tr&ograve; của m&igrave;nh hơn. Trong lớp kiến thức của mỗi em sẽ kh&ocirc;ng đều nhau, n&ecirc;n m&igrave;nh thường ph&acirc;n th&agrave;nh từng nh&oacute;m để bổ sung kiến thức cho c&aacute;c em, học tr&ograve; c&oacute; thể học từ c&ocirc;, học từ những người bạn đ&atilde; vững kiến thức&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Một trong những phương ph&aacute;p của chị để &ocirc;n thi cho c&aacute;c học vi&ecirc;n đạt kết quả cao trong c&aacute;c k&igrave; thi &ldquo;Học sinh giỏi nghề&rdquo; đ&oacute; l&agrave; ki&ecirc;n tr&igrave; thực h&agrave;nh. Khi thực h&agrave;nh nhiều, ứng dụng nhiều c&aacute;c học vi&ecirc;n sẽ th&agrave;nh thạo v&agrave; hiểu về c&aacute;c bước thao t&aacute;c. Đặc biệt, trường c&oacute; ph&ograve;ng m&ocirc; phỏng, học vi&ecirc;n c&oacute; thể trực tiếp luyện tập v&agrave; thực h&agrave;nh tại đ&acirc;y, đ&oacute; cũng l&agrave; một trong những lợi thế.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">May mắn l&agrave; một trong những yếu tố rất quan trọng đối với mỗi người, v&agrave; đối với bản th&acirc;n chị T&ugrave;ng cũng vậy, b&ecirc;n cạnh những nỗ lực v&agrave; cố gắng phấn đấu chị nghĩ bản th&acirc;n m&igrave;nh l&agrave; người rất may mắn v&igrave; đạt nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch. Ri&ecirc;ng năm 2015, chị được xem như được &ldquo;m&ugrave;a bội thu&rdquo; khi th&aacute;ng 12 sẽ nhận bằng cao học, hội thi &ldquo;Học sinh giỏi nghề&rdquo; cấp trường nhiều năm li&ecirc;n tiếp đ&atilde; đạt được nhiều giải thưởng cao như 1 giải nhất, 1 giải nh&igrave; v&agrave; 1 giải khuyến kh&iacute;ch. Chị được nh&agrave; trường chọn cử tham gia hội thi &ldquo;Gi&aacute;o vi&ecirc;n dạy giỏi bậc Trung cấp chuy&ecirc;n nghiệp&rdquo; năm 2015 v&agrave; xuất sắc đạt giải nhất cấp th&agrave;nh phố, &nbsp;giải nhất to&agrave;n quốc. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; chị thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu khoa học cấp trường &ldquo;C&aacute;c nh&acirc;n tố ảnh hưởng đến chất lượng th&ocirc;ng tin kế to&aacute;n của c&aacute;c đơn vị sự nghiệp gi&aacute;o dục c&ocirc;ng lập tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh B&igrave;nh Dương&rdquo; v&agrave; đ&atilde; được nghiệm thu, xếp loại Kh&aacute;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chị lu&ocirc;n lu&ocirc;n đặt ra nguy&ecirc;n tắc cho bản th&acirc;n đ&oacute; l&agrave; phải c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm trong từng c&ocirc;ng việc. Lu&ocirc;n biết c&acirc;n bằng giữa cuộc sống, c&ocirc;ng việc v&agrave; gia đ&igrave;nh. Mặc d&ugrave; c&ocirc;ng việc bận rộn, chị vẫn cười h&oacute;m hỉnh v&agrave; v&iacute; &ldquo;bận đến nỗi kh&ocirc;ng c&oacute; thời gian để buồn&rdquo; nhưng chị vẫn gi&agrave;nh thời gian cho bản th&acirc;n, cho những người xung quanh m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>THƯƠNG HO&Agrave;NG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;