Nguyễn Duy Thanh – Công nghệ thông tin là cuộc sống

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ứng cử vi&ecirc;n C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu 2015:</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nguyễn Duy Thanh &ndash; C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin l&agrave; cuộc sống</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>&ldquo;C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin giống như một nguồn sống của m&igrave;nh, niềm đam m&ecirc; ấy l&uacute;c n&agrave;o cũng chảy trong huyết mạch của Thanh&rdquo; &ndash; đ&oacute; l&agrave; lời chia sẻ đầy mộc mạc v&agrave; ch&acirc;n t&igrave;nh của Nguyễn Duy Thanh, ch&agrave;ng sinh vi&ecirc;n năm 4, trường ĐH C&ocirc;ng nghiệp TP. HCM.</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Xuất th&acirc;n từ gia đ&igrave;nh l&agrave;m n&ocirc;ng tại tỉnh Bến Tre nhưng Thanh may mắn c&oacute; được cơ hội tiếp x&uacute;c với m&aacute;y t&iacute;nh từ kh&aacute; sớm. &ldquo;Tuy nh&agrave; kh&ocirc;ng kh&aacute; giả lắm nhưng Thanh may mắn được ba mẹ mua cho chiếc m&aacute;y t&iacute;nh cũ để học tập, từ đ&oacute; m&igrave;nh mới tự m&agrave;y m&ograve; v&agrave; t&igrave;m hiểu về c&aacute;c ng&ocirc;n ngữ lập tr&igrave;nh&rdquo; &ndash; Duy Thanh chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hầu như tất cả c&aacute;c ng&agrave;y trong tuần, Nguyễn Duy Thanh đều d&agrave;nh hết thời gian của m&igrave;nh trong ph&ograve;ng m&aacute;y t&iacute;nh của trường để luyện tập v&agrave; nghi&ecirc;n cứu khoa học. Thanh kể, mỗi s&aacute;ng 7 giờ Thanh v&agrave;o trường, ngồi m&aacute;y t&iacute;nh t&igrave;m kiếm t&agrave;i liệu, nghi&ecirc;n cứu v&agrave; thực h&agrave;nh đến khoảng 5 đến 6 giờ chiều mới nghỉ. Về đến nh&agrave; Thanh tiếp tục chờ g&oacute;p &yacute; của thầy về dự &aacute;n, sau đ&oacute; ngồi chỉnh sửa cho ho&agrave;n thiện đến nữa khuya.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thật ra nếu c&ugrave;ng c&aacute;c bạn đồng trang lứa kh&aacute;c th&igrave; Thanh đ&atilde; c&oacute; thể tốt nghiệp cử nh&acirc;n đại học từ năm ngo&aacute;i. Sở dĩ Duy Thanh c&ograve;n ngồi tr&ecirc;n ghế nh&agrave; trường đến b&acirc;y giờ do Thanh phải bảo lưu một năm học, b&ugrave; lại khoảng thời gian đ&oacute; l&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo, thực tập, r&egrave;n luyện chăm chỉ, kh&ocirc;ng ngại kh&oacute; trong v&ograve;ng 13 th&aacute;ng tại H&agrave;n Quốc để chuẩn bị cho cuộc thi tay nghề thế giới tại Brazil đ&atilde; diễn ra th&aacute;ng 8 năm nay.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong cuộc thi đ&oacute;, Nguyễn Duy Thanh l&agrave; th&iacute; sinh duy nhất đại diện cho đội tuyển Việt Nam gi&agrave;nh được huy chương đồng ở phần Giải ph&aacute;p phần mềm c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, đ&acirc;y l&agrave; tấm huy chương đầu ti&ecirc;n trong 5 lần tham dự cuộc thi tay nghề thế giới của Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sản phẩm đưa Duy Thanh đứng l&ecirc;n bục nhận huy chương danh gi&aacute; ở cuộc thi cấp thế giới đ&oacute; l&agrave; ứng dụng quản l&yacute; cuộc thi Marathon.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;C&aacute;i kh&oacute; nhất trong cuộc thi n&agrave;y đ&oacute; l&agrave; l&agrave;m sao phải hiểu v&agrave; nắm bắt được &yacute; đồ của Ban tổ chức, bởi v&igrave; n&oacute;i về cuộc thi Marathon th&igrave; kh&aacute; rộng, vả lại m&ocirc;n thể thao n&agrave;y kh&ocirc;ng được phổ biến tại Việt Nam. Thanh phải chuẩn bị, t&igrave;m hiểu trong v&ograve;ng 1 th&aacute;ng v&agrave; lu&ocirc;n t&igrave;m mọi c&aacute;ch để mở rộng v&agrave; ph&aacute;t triển đề t&agrave;i hơn nữa. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh t&igrave;m hiểu th&igrave; m&igrave;nh biết được ở nước ngo&agrave;i hằng năm người ta đều tổ chức nhiều cuộc thi chạy Marathon. Bởi vậy cơ sở dữ liệu của th&iacute; sinh tham gia l&agrave; rất lớn đ&ograve;i hỏi phải c&oacute; một hệ thống th&ocirc;ng minh v&agrave; to&agrave;n diện để quản l&yacute; vấn đề tr&ecirc;n. Ngo&agrave;i ra việc ph&acirc;n chia đội thi, t&iacute;nh to&aacute;n nguồn dữ liệu của vận động vi&ecirc;n tham gia dự thi cũng được Thanh quan t&acirc;m&rdquo; &ndash; Duy Thanh t&acirc;m sự về qu&aacute; tr&igrave;nh chuẩn bị của m&igrave;nh cho cuộc thi tay nghề thế giới.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ứng dụng quản l&yacute; cuộc thi Marathon do Nguyễn Duy Thanh nguy&ecirc;n cứu v&agrave; chế tạo n&agrave;y sẽ gi&uacute;p c&aacute;c nh&agrave; điều h&agrave;nh cuộc thi quản l&yacute; dễ d&agrave;ng việc th&iacute; sinh đăng k&yacute; dự thi, quản l&yacute; vận động vi&ecirc;n trong qu&aacute; tr&igrave;nh tham gia cuộc thi, ngo&agrave;i ra c&ograve;n dễ d&agrave;ng quản l&yacute; được điểm v&agrave; kết quả của tất cả th&iacute; sinh tham dự.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng thời, ch&iacute;nh người d&ugrave;ng ứng dụng cũng c&oacute; thể xem được lịch sử cuộc đua,&nbsp; chặng đua, th&ocirc;ng tin của từng vận động vi&ecirc;n, th&agrave;nh t&iacute;ch v&agrave; c&aacute;c kỷ lục được thiết lập một c&aacute;ch nhanh ch&oacute;ng v&agrave; dễ d&agrave;ng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&oacute; thể n&oacute;i, với huy chương đồng đạt được trong cuộc thi lần n&agrave;y đ&atilde; đ&aacute;nh dấu một bước ngoặt lớn trong qu&aacute; tr&igrave;nh nguy&ecirc;n cứu, chế tạo sản phẩm về c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin của Nguyễn Duy Thanh v&agrave; phần n&agrave;o nh&igrave;n nhận, đ&aacute;nh gi&aacute; được sự cố gắng, t&agrave;i năng của ch&agrave;ng trai đến từ miền T&acirc;y s&ocirc;ng nước n&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trước đ&oacute;, trong qu&aacute; tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo tại H&agrave;n Quốc, Duy Thanh c&ograve;n tận dụng thời gian, kiến thức để s&aacute;ng chế ra một ứng dụng tr&igrave;nh chỉnh sửa video cho điện thoại di động m&agrave; Thanh tạm gọi đ&oacute; l&agrave; phụ đề h&igrave;nh ảnh. Điều đặc biệt ở phần mềm n&agrave;y l&agrave; người d&ugrave;ng c&oacute; thể đặt ch&uacute; th&iacute;ch cho bức ảnh hoặc video kh&ocirc;ng bằng những k&yacute; tự đơn điệu m&agrave; c&oacute; một c&aacute;ch trực quan hơn l&agrave; sử dụng c&aacute;c h&igrave;nh ảnh để ch&uacute; th&iacute;ch hoặc l&agrave;m nổi bật một điểm, một khu vực m&igrave;nh muốn.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với những th&agrave;nh quả của m&igrave;nh đạt được, Nguyễn Duy Thanh vinh dự nhận được rất nhiều bằng khen từ c&aacute;c đơn vị, đặc biệt hơn ngay khi c&ograve;n ngồi tr&ecirc;n ghế nh&agrave; trường Duy Thanh đ&atilde; được C&ocirc;ng ty SAMSUNG Việt Nam ngỏ &yacute; mời ra H&agrave; Nội để l&agrave;m việc tại đ&acirc;y ngay sau khi kết th&uacute;c chương tr&igrave;nh học ở trường.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NGỌC PHONG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;