Nguyễn Duy Thanh – Công nghệ thông tin là cuộc sống

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ứng cử vi&ecirc;n C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu 2015:</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nguyễn Duy Thanh &ndash; C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin l&agrave; cuộc sống</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>&ldquo;C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin giống như một nguồn sống của m&igrave;nh, niềm đam m&ecirc; ấy l&uacute;c n&agrave;o cũng chảy trong huyết mạch của Thanh&rdquo; &ndash; đ&oacute; l&agrave; lời chia sẻ đầy mộc mạc v&agrave; ch&acirc;n t&igrave;nh của Nguyễn Duy Thanh, ch&agrave;ng sinh vi&ecirc;n năm 4, trường ĐH C&ocirc;ng nghiệp TP. HCM.</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Xuất th&acirc;n từ gia đ&igrave;nh l&agrave;m n&ocirc;ng tại tỉnh Bến Tre nhưng Thanh may mắn c&oacute; được cơ hội tiếp x&uacute;c với m&aacute;y t&iacute;nh từ kh&aacute; sớm. &ldquo;Tuy nh&agrave; kh&ocirc;ng kh&aacute; giả lắm nhưng Thanh may mắn được ba mẹ mua cho chiếc m&aacute;y t&iacute;nh cũ để học tập, từ đ&oacute; m&igrave;nh mới tự m&agrave;y m&ograve; v&agrave; t&igrave;m hiểu về c&aacute;c ng&ocirc;n ngữ lập tr&igrave;nh&rdquo; &ndash; Duy Thanh chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hầu như tất cả c&aacute;c ng&agrave;y trong tuần, Nguyễn Duy Thanh đều d&agrave;nh hết thời gian của m&igrave;nh trong ph&ograve;ng m&aacute;y t&iacute;nh của trường để luyện tập v&agrave; nghi&ecirc;n cứu khoa học. Thanh kể, mỗi s&aacute;ng 7 giờ Thanh v&agrave;o trường, ngồi m&aacute;y t&iacute;nh t&igrave;m kiếm t&agrave;i liệu, nghi&ecirc;n cứu v&agrave; thực h&agrave;nh đến khoảng 5 đến 6 giờ chiều mới nghỉ. Về đến nh&agrave; Thanh tiếp tục chờ g&oacute;p &yacute; của thầy về dự &aacute;n, sau đ&oacute; ngồi chỉnh sửa cho ho&agrave;n thiện đến nữa khuya.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thật ra nếu c&ugrave;ng c&aacute;c bạn đồng trang lứa kh&aacute;c th&igrave; Thanh đ&atilde; c&oacute; thể tốt nghiệp cử nh&acirc;n đại học từ năm ngo&aacute;i. Sở dĩ Duy Thanh c&ograve;n ngồi tr&ecirc;n ghế nh&agrave; trường đến b&acirc;y giờ do Thanh phải bảo lưu một năm học, b&ugrave; lại khoảng thời gian đ&oacute; l&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo, thực tập, r&egrave;n luyện chăm chỉ, kh&ocirc;ng ngại kh&oacute; trong v&ograve;ng 13 th&aacute;ng tại H&agrave;n Quốc để chuẩn bị cho cuộc thi tay nghề thế giới tại Brazil đ&atilde; diễn ra th&aacute;ng 8 năm nay.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong cuộc thi đ&oacute;, Nguyễn Duy Thanh l&agrave; th&iacute; sinh duy nhất đại diện cho đội tuyển Việt Nam gi&agrave;nh được huy chương đồng ở phần Giải ph&aacute;p phần mềm c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, đ&acirc;y l&agrave; tấm huy chương đầu ti&ecirc;n trong 5 lần tham dự cuộc thi tay nghề thế giới của Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sản phẩm đưa Duy Thanh đứng l&ecirc;n bục nhận huy chương danh gi&aacute; ở cuộc thi cấp thế giới đ&oacute; l&agrave; ứng dụng quản l&yacute; cuộc thi Marathon.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;C&aacute;i kh&oacute; nhất trong cuộc thi n&agrave;y đ&oacute; l&agrave; l&agrave;m sao phải hiểu v&agrave; nắm bắt được &yacute; đồ của Ban tổ chức, bởi v&igrave; n&oacute;i về cuộc thi Marathon th&igrave; kh&aacute; rộng, vả lại m&ocirc;n thể thao n&agrave;y kh&ocirc;ng được phổ biến tại Việt Nam. Thanh phải chuẩn bị, t&igrave;m hiểu trong v&ograve;ng 1 th&aacute;ng v&agrave; lu&ocirc;n t&igrave;m mọi c&aacute;ch để mở rộng v&agrave; ph&aacute;t triển đề t&agrave;i hơn nữa. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh t&igrave;m hiểu th&igrave; m&igrave;nh biết được ở nước ngo&agrave;i hằng năm người ta đều tổ chức nhiều cuộc thi chạy Marathon. Bởi vậy cơ sở dữ liệu của th&iacute; sinh tham gia l&agrave; rất lớn đ&ograve;i hỏi phải c&oacute; một hệ thống th&ocirc;ng minh v&agrave; to&agrave;n diện để quản l&yacute; vấn đề tr&ecirc;n. Ngo&agrave;i ra việc ph&acirc;n chia đội thi, t&iacute;nh to&aacute;n nguồn dữ liệu của vận động vi&ecirc;n tham gia dự thi cũng được Thanh quan t&acirc;m&rdquo; &ndash; Duy Thanh t&acirc;m sự về qu&aacute; tr&igrave;nh chuẩn bị của m&igrave;nh cho cuộc thi tay nghề thế giới.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ứng dụng quản l&yacute; cuộc thi Marathon do Nguyễn Duy Thanh nguy&ecirc;n cứu v&agrave; chế tạo n&agrave;y sẽ gi&uacute;p c&aacute;c nh&agrave; điều h&agrave;nh cuộc thi quản l&yacute; dễ d&agrave;ng việc th&iacute; sinh đăng k&yacute; dự thi, quản l&yacute; vận động vi&ecirc;n trong qu&aacute; tr&igrave;nh tham gia cuộc thi, ngo&agrave;i ra c&ograve;n dễ d&agrave;ng quản l&yacute; được điểm v&agrave; kết quả của tất cả th&iacute; sinh tham dự.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng thời, ch&iacute;nh người d&ugrave;ng ứng dụng cũng c&oacute; thể xem được lịch sử cuộc đua,&nbsp; chặng đua, th&ocirc;ng tin của từng vận động vi&ecirc;n, th&agrave;nh t&iacute;ch v&agrave; c&aacute;c kỷ lục được thiết lập một c&aacute;ch nhanh ch&oacute;ng v&agrave; dễ d&agrave;ng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&oacute; thể n&oacute;i, với huy chương đồng đạt được trong cuộc thi lần n&agrave;y đ&atilde; đ&aacute;nh dấu một bước ngoặt lớn trong qu&aacute; tr&igrave;nh nguy&ecirc;n cứu, chế tạo sản phẩm về c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin của Nguyễn Duy Thanh v&agrave; phần n&agrave;o nh&igrave;n nhận, đ&aacute;nh gi&aacute; được sự cố gắng, t&agrave;i năng của ch&agrave;ng trai đến từ miền T&acirc;y s&ocirc;ng nước n&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trước đ&oacute;, trong qu&aacute; tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo tại H&agrave;n Quốc, Duy Thanh c&ograve;n tận dụng thời gian, kiến thức để s&aacute;ng chế ra một ứng dụng tr&igrave;nh chỉnh sửa video cho điện thoại di động m&agrave; Thanh tạm gọi đ&oacute; l&agrave; phụ đề h&igrave;nh ảnh. Điều đặc biệt ở phần mềm n&agrave;y l&agrave; người d&ugrave;ng c&oacute; thể đặt ch&uacute; th&iacute;ch cho bức ảnh hoặc video kh&ocirc;ng bằng những k&yacute; tự đơn điệu m&agrave; c&oacute; một c&aacute;ch trực quan hơn l&agrave; sử dụng c&aacute;c h&igrave;nh ảnh để ch&uacute; th&iacute;ch hoặc l&agrave;m nổi bật một điểm, một khu vực m&igrave;nh muốn.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với những th&agrave;nh quả của m&igrave;nh đạt được, Nguyễn Duy Thanh vinh dự nhận được rất nhiều bằng khen từ c&aacute;c đơn vị, đặc biệt hơn ngay khi c&ograve;n ngồi tr&ecirc;n ghế nh&agrave; trường Duy Thanh đ&atilde; được C&ocirc;ng ty SAMSUNG Việt Nam ngỏ &yacute; mời ra H&agrave; Nội để l&agrave;m việc tại đ&acirc;y ngay sau khi kết th&uacute;c chương tr&igrave;nh học ở trường.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NGỌC PHONG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;