Khai mạc “Tiếng hát sinh viên toàn quốc” khu vực miền Nam

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau khi kết th&uacute;c v&ograve;ng sơ khảo khu vực miền Bắc v&agrave; miền Trung, tối 10/12 hội thi &ldquo;Tiếng h&aacute;t sinh vi&ecirc;n to&agrave;n quốc&rdquo; đ&atilde; bắt đầu v&ograve;ng sơ khảo khu vực miền Nam. V&ograve;ng sơ khảo sẽ diễn ra từ ng&agrave;y 10 &ndash; 13/12 tại trường Cao đẳng Văn h&oacute;a Nghệ thuật v&agrave; Du lịch S&agrave;i G&ograve;n. Đ&ecirc;m chung kết v&agrave; trao giải sẽ diễn ra v&agrave;o tối 13/12 ở c&ugrave;ng địa điểm tr&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;C&ugrave;ng tranh t&agrave;i năm nay l&agrave; 18 đội đến từ nhiều trường đại học, cao đẳng ở c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh ph&iacute;a Nam, trong đ&oacute; đa phần l&agrave; c&aacute;c trường tại TP.Hồ Ch&iacute; Minh như: CĐ Văn h&oacute;a Nghệ thuật &amp; Du lịch S&agrave;i G&ograve;n (VHNT&amp;DL SG), ĐH Sư phạm TP.HCM, ĐH&nbsp; Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, ĐH Văn h&oacute;a TP.HCM&hellip; C&aacute;c đội ở một số tỉnh kh&aacute;c l&agrave;: ĐH Cần Thơ, CĐ Sư phạm T&acirc;y Ninh. Hội đồng gi&aacute;m khảo v&ograve;ng sơ khảo miền Nam l&agrave; 6 nghệ sĩ, nhạc sĩ v&agrave; bi&ecirc;n đạo nổi tiếng, trong đ&oacute; c&oacute; cả nhạc sĩ k&igrave; cựu Ho&agrave;ng L&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau nghi thức khai mạc l&agrave; phần tr&igrave;nh diễn dự thi của bốn đội gồm: CĐ VHNT&amp;DL SG, ĐH Sư phạm TP.HCM, ĐH Văn h&oacute;a TP.HCM v&agrave; CĐ Sư phạm T&acirc;y Ninh. &Yacute; thức được t&iacute;nh chất cũng như quy m&ocirc; của hội thi, c&aacute;c th&iacute; sinh đ&atilde; mang đến rất nhiều sắc m&agrave;u &acirc;m nhạc, &aacute;nh s&aacute;ng, c&ugrave;ng những đạo cụ v&agrave; nhiều m&agrave;n vũ đạo chuy&ecirc;n nghiệp. Từ h&igrave;nh ảnh anh l&iacute;nh hải qu&acirc;n biển đảo qu&ecirc; hương, đến ch&acirc;n dung những người gi&aacute;o vi&ecirc;n mang con chữ l&ecirc;n v&ugrave;ng cao, về v&ugrave;ng s&acirc;u, c&aacute;c đội như biến s&acirc;n khấu th&agrave;nh những bức tranh vẽ sống động của ri&ecirc;ng m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&agrave; s&acirc;n chơi tầm cỡ quốc gia, đ&acirc;y l&agrave; lần thứ 14 &ldquo;Tiếng h&aacute;t sinh vi&ecirc;n to&agrave;n quốc&rdquo; được Bộ Gi&aacute;o dục &amp; Đ&agrave;o tạo c&ugrave;ng Bộ Văn h&oacute;a &amp; Thể thao phối hợp với Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức. Ở v&ograve;ng sơ khảo khu vực, Ban tổ chức sẽ b&igrave;nh chọn v&agrave; trao 1 giải Nhất, 2 giải Nh&igrave; v&agrave; 3 giải Ba ở mỗi khu vực. Sau v&ograve;ng sơ loại, 20 đo&agrave;n xuất sắc nhất của cả 3 miền sẽ c&ugrave;ng tranh t&agrave;i ở v&ograve;ng chung khảo to&agrave;n quốc năm 2016.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>ĐỨC DUY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;