Nguyễn Thị Ánh viên – Cô gái vàng của thể thao Việt Nam

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ứng vi&ecirc;n C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu 2015:</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nguyễn Thị &Aacute;nh vi&ecirc;n &ndash; C&ocirc; g&aacute;i v&agrave;ng của thể thao Việt Nam</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vẻ ngo&agrave;i hiền l&agrave;nh v&agrave; c&oacute; phần hơi nh&uacute;t nh&aacute;t nhưng lại rất mạnh mẽ tr&ecirc;n &ldquo;đường đua xanh&rdquo;, Nguyễn Thị &Aacute;nh Vi&ecirc;n &ndash; c&ocirc; g&aacute;i v&agrave;ng của Bơi lội Việt Nam khiến nhiều người th&aacute;n phục bởi những th&agrave;nh t&iacute;ch đ&aacute;ng nể tr&ecirc;n đấu trường quốc tế, tinh thần thi đấu ki&ecirc;n cường v&agrave; sự ch&acirc;n th&agrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Kh&ocirc;ng ngừng nỗ lực từng ng&agrave;y</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Được dạy bơi từ nhỏ v&agrave; dần dần trưởng th&agrave;nh qua những lần thi đấu c&aacute;c giải bơi từ cấp huyện đến th&agrave;nh phố, c&ocirc; g&aacute;i đến từ Cần Thơ bộc lộ những tố chất rất th&iacute;ch hợp cho m&ocirc;n bơi. Chia sẻ tại một buổi giao lưu với kh&aacute;n giả h&acirc;m mộ, &Aacute;nh Vi&ecirc;n t&acirc;m sự ch&acirc;n th&agrave;nh: &ldquo;Hồi tập bơi, &ocirc;ng nội chỉ cho &ocirc;m b&egrave; chuối nhưng nhớ người ta vẫn kể, &Aacute;nh Vi&ecirc;n b&egrave;n cho chuồn chuồn cắn lỗ rốn để mau biết bơi&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng biết c&oacute; phải v&igrave; bị cắn qu&aacute; đau n&ecirc;n phải biết bơi cho nhanh hay bản chất thi&ecirc;n ph&uacute; m&agrave; tập 3 ng&agrave;y, c&ocirc; b&eacute; đ&atilde; biết đập ch&acirc;n v&agrave;o nước, bơi lũm chũm. Lớn l&ecirc;n một ch&uacute;t, dự c&aacute;c giải bơi cấp huyện, cấp tỉnh, &Aacute;nh Vi&ecirc;n cũng chưa h&igrave;nh dung ra tương lai sau n&agrave;y c&oacute; thể gắn b&oacute; với s&ocirc;ng nước cho đến ng&agrave;y gặp thầy Tuấn (Huấn luyện vi&ecirc;n Đặng Anh Tuấn) ở Trung t&acirc;m Huấn luyện Thể dục Thể thao TP.HCM.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&aacute;c với h&igrave;nh ảnh mạnh mẽ, quyết liệt tr&ecirc;n đường đua xanh, &Aacute;nh Vi&ecirc;n ngo&agrave;i đời giản dị, th&acirc;n thiện v&agrave; nhiều l&uacute;c thể hiện sự rụt r&egrave; đầy nữ t&iacute;nh. Ở lứa tuổi 20, &Aacute;nh Vi&ecirc;n dốc to&agrave;n t&acirc;m to&agrave;n lực v&agrave;o luyện tập, với mục ti&ecirc;u cao nhất l&agrave; c&oacute; được huy chương tại đấu trường Olympic. &ldquo;Phương ch&acirc;m thi đấu của t&ocirc;i l&agrave; kh&aacute;t khao chiến thắng v&agrave; qu&ecirc;n ngay chiến thắng. Khi bước ra thi đấu, t&ocirc;i lu&ocirc;n thể hiện sự quyết t&acirc;m gi&agrave;nh chiến thắng. Tuy nhi&ecirc;n, khi chạm tay về đ&iacute;ch rồi th&igrave; đ&oacute; l&agrave; một chiến thắng của qu&aacute; khứ chứ kh&ocirc;ng phải của ng&agrave;y mai&rdquo; &ndash; &Aacute;nh Vi&ecirc;n chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chế độ tập luyện v&agrave; dinh dưỡng rất nghi&ecirc;m ngặt, chưa kể những đợt tập huấn d&agrave;i hạn ở nước ngo&agrave;i, kh&aacute;c biệt về điều kiện thời tiết v&agrave; ăn uống như khi ở Việt Nam, nhưng những điều đ&oacute; kh&ocirc;ng l&agrave;m c&ocirc; g&aacute;i trẻ thấy ch&ugrave;n ch&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Kh&aacute;t khao chiến thắng với m&agrave;u &aacute;o qu&ecirc; hương</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những sự nỗ lực v&agrave; tinh thần lu&ocirc;n trần đầy kh&aacute;t vọng vươn tới đỉnh cao đ&atilde; gi&uacute;p cho &Aacute;nh Vi&ecirc;n đạt được những th&agrave;nh t&iacute;ch vượt xa kỳ vọng tại c&aacute;c đấu trường khu vực v&agrave; thế giới. Tại SEA Games 28 diễn ra tại Singapore vừa qua, &Aacute;nh Vi&ecirc;n đoạt 8 Huy chương V&agrave;ng, 1 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng, ph&aacute; 8 kỷ lục SEA Games. Với th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc tại SEA Games 28, &Aacute;nh Vi&ecirc;n gi&agrave;nh 3 chuẩn A Olympic 2016. Điều đ&aacute;ng n&oacute;i, đ&acirc;y l&agrave; th&agrave;nh t&iacute;ch chỉ c&oacute; duy nhất &Aacute;nh Vi&ecirc;n l&agrave;m được ở khu vực Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;, sau SEA Games vừa qua.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Điều đ&aacute;ng tr&acirc;n qu&yacute; ở &Aacute;nh Vi&ecirc;n c&ograve;n l&agrave; sự ch&iacute;n chắn, trưởng th&agrave;nh của một c&ocirc; g&aacute;i tuổi mười ch&iacute;n đ&ocirc;i mươi. Trước ph&oacute;ng vi&ecirc;n quốc tế tại SEA Games 28, &Aacute;nh Vi&ecirc;n cho biết: &ldquo;T&ocirc;i đ&atilde; gi&agrave;nh nhiều huy chương, ph&aacute; nhiều kỷ lục ở SEA Games, nhưng t&ocirc;i sẽ kh&ocirc;ng ngừng phấn đấu. Nếu t&ocirc;i h&agrave;i l&ograve;ng với những g&igrave; đ&atilde; đạt được, t&ocirc;i l&agrave; kẻ thất bại ngay từ b&acirc;y giờ, chứ kh&ocirc;ng phải chờ tới ng&agrave;y mai. T&ocirc;i kh&ocirc;ng nhớ đến chiến thắng, mỗi ng&agrave;y đều nỗ lực như chưa gi&agrave;nh được g&igrave;&rdquo;. &nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Khi được hỏi nếu nhận được lời mời từ c&aacute;c quốc gia kh&aacute;c, &Aacute;nh Vi&ecirc;n trả lời ngay: &ldquo;Từ chối&rdquo;. Với &Aacute;nh Vi&ecirc;n, sinh ra v&agrave; lớn l&ecirc;n tr&ecirc;n qu&ecirc; hương Việt Nam, c&ocirc; kh&ocirc;ng c&oacute; kh&aacute;t vọng n&agrave;o kh&aacute;c ngo&agrave;i việc phấn đấu hết sức m&igrave;nh, thi đấu thật tốt để đem vinh quang về cho đất nước.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>T.M</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;