Đinh Xuân Tân – Không ngừng sáng tạo với đam mê công nghệ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ứng vi&ecirc;n C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu 2015:</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đinh Xu&acirc;n T&acirc;n &ndash; Kh&ocirc;ng ngừng s&aacute;ng tạo với đam m&ecirc; c&ocirc;ng nghệ</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Với nhiều s&aacute;ng kiến trong c&ocirc;ng việc v&agrave; hết m&igrave;nh trong cuộc sống, ch&agrave;ng trai 28 tuổi, qu&ecirc; B&igrave;nh Định &ndash; Đinh Xu&acirc;n T&acirc;n đ&atilde; trở th&agrave;nh một h&igrave;nh ảnh đẹp về t&igrave;nh y&ecirc;u đời, y&ecirc;u người v&agrave; y&ecirc;u lao động.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>C&ograve;n c&aacute;ch n&agrave;o hay hơn nữa kh&ocirc;ng?</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&oacute; l&agrave; c&acirc;u n&oacute;i nằm l&ograve;ng mỗi khi Đinh Xu&acirc;n T&acirc;n đứng trước một vấn đề hay một th&aacute;ch thức n&agrave;o đ&oacute; trong c&ocirc;ng việc. Cho d&ugrave; kh&oacute; khăn đ&atilde; vượt qua, mọi vấn đề đ&atilde; được giải quyết thỏa&nbsp;đ&aacute;ng nhưng anh vẫn tự đ&aacute;nh gi&aacute; &ldquo;th&agrave;nh quả lao động&rdquo; của m&igrave;nh, đặc biệt l&agrave; những hạn chế của giải ph&aacute;p rồi lại miệt m&agrave;i t&igrave;m t&ograve;i, nghi&ecirc;n cứu, đề xuất những giải ph&aacute;p s&aacute;ng tạo hiệu quả, chuy&ecirc;n nghiệp v&agrave; khoa học hơn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Xuất th&acirc;n từ một gia đ&igrave;nh kh&ocirc;ng lấy g&igrave; l&agrave;m kh&aacute; giả, ngay từ nhỏ Đinh Xu&acirc;n T&acirc;n đ&atilde; được kế thừa t&igrave;nh y&ecirc;u lao động, y&ecirc;u sản xuất v&agrave; chịu thương chịu kh&oacute; từ những người n&ocirc;ng d&acirc;n miền Trung lam lũ. &Yacute; thức sự thiếu hụt về vật chất đ&atilde; vun trồng n&ecirc;n tinh thần cầu tiến v&agrave; niềm kh&aacute;t khao tạo ra nhiều đổi mới t&iacute;ch cực trong anh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đam m&ecirc; s&aacute;ng tạo từ nhỏ khiến anh đặt nhiều k&igrave; vọng v&agrave;o s&acirc;n khấu điện ảnh v&agrave; nghệ thuật. Anh cũng từng nghĩ tới việc thi v&agrave;o Thể dục thể thao hay ng&agrave;nh t&agrave;u biển, c&oacute; lẽ qu&ecirc; hương miền biển đ&atilde; k&eacute;o gần anh đến với kh&aacute;t vọng n&agrave;y. Thế rồi, như một c&aacute;i duy&ecirc;n đưa đẩy, anh theo học ng&agrave;nh C&ocirc;ng nghệ &ocirc; t&ocirc; (trước đ&acirc;y l&agrave; Cơ kh&iacute; động lực &ndash; Trường Đại học C&ocirc;ng nghiệp).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh d&iacute; dỏm chia sẻ: &ldquo;Chữ duy&ecirc;n kh&oacute; m&agrave; lường trước được, đến về nghề từ con số kh&ocirc;ng vậy m&agrave; y&ecirc;u n&oacute; l&uacute;c n&agrave;o kh&ocirc;ng hay. Chắc l&agrave; y&ecirc;u từ năm 2 khi tự tay m&igrave;nh đ&atilde; l&agrave;m được việc li&ecirc;n quan đến ng&agrave;nh nghề v&agrave; may mắn đạt được một số giải thưởng trong c&aacute;c hội thi tay nghề d&agrave;nh cho sinh vi&ecirc;n&rdquo;. T&igrave;nh y&ecirc;u của anh xuất ph&aacute;t từ trong lao động, lao động ch&iacute;nh l&agrave; cội rễ của mọi niềm đam m&ecirc;. V&agrave; điều đ&oacute; đ&uacute;ng với Đinh Xu&acirc;n T&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cuối năm 2008, đầu 2009, anh v&agrave;o l&agrave;m việc tại X&iacute; nghiệp C&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Dịch vụ &Ocirc; t&ocirc; thuộc Tổng C&ocirc;ng ty Cơ kh&iacute; GTVT S&agrave;i G&ograve;n TNHH MTV (SAMCO). Với niềm đam m&ecirc; v&agrave; những kinh nghiệm t&iacute;ch g&oacute;p được trong khoảng thời gian đi học v&agrave; tham gia những cuộc thi, Đinh Xu&acirc;n T&acirc;n kh&ocirc;ng ngừng t&igrave;m t&ograve;i học hỏi từ những người đi trước, biết lắng nghe v&agrave; h&ograve;a đồng với mọi người. Chỉ một th&aacute;ng sau khi thử việc, anh đ&atilde; được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; một người thợ l&agrave;nh nghề v&agrave; được k&iacute; hợp đồng ch&iacute;nh thức với c&ocirc;ng ty.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hiện tại với vai tr&ograve; Cố vấn Dịch vụ, c&oacute; thể n&oacute;i l&agrave; một bước tiến xa hơn với nhiều người (từ thợ l&ecirc;n thầy) nhưng với T&acirc;n, điều đ&oacute; kh&ocirc;ng n&oacute;i l&ecirc;n &yacute; nghĩa g&igrave; bởi lẽ: &ldquo;Cho d&ugrave; bạn ở vị tr&iacute; n&agrave;o, vai tr&ograve; n&agrave;o th&igrave; hiệu quả c&ocirc;ng việc, lợi &iacute;ch của người ti&ecirc;u d&ugrave;ng v&agrave; lợi &iacute;ch chung của c&ocirc;ng ty mới l&agrave; điều quan trọng!&rdquo; &ndash; anh ch&acirc;n th&agrave;nh chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vẫn với c&acirc;u hỏi đ&oacute; &ldquo;C&ograve;n c&aacute;ch n&agrave;o hay hơn kh&ocirc;ng, c&ograve;n giải ph&aacute;p n&agrave;o kh&aacute;c hơn nữa kh&ocirc;ng?&rdquo;, Đinh Xu&acirc;n T&acirc;n li&ecirc;n tục đề xuất những &yacute; tưởng s&aacute;ng tạo, c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh giải ph&aacute;p hay cho x&iacute; nghiệp, x&acirc;y dựng mới những hệ thống tiết kiệm nguy&ecirc;n, nhi&ecirc;n liệu v&agrave; nh&acirc;n c&ocirc;ng, g&oacute;p phần giảm thiểu chi ph&iacute; sản xuất. Trong năm 2014, anh đ&atilde; đề xuất Ban Gi&aacute;m đốc ứng dụng s&aacute;ng kiến: &ldquo;Giải ph&aacute;p lắp đặt hệ thống hẹn thời gian bật v&agrave; tắt c&ugrave;ng ống nước cho hệ thống l&agrave;m m&aacute;t nh&agrave; Xưởng 139 C&ocirc; Giang&rdquo; gi&uacute;p tiết kiệm điện năng ti&ecirc;u thụ, tiết kiệm chi ph&iacute; khoảng 1.300.000 đồng/th&aacute;ng. Đồng thời giải ph&aacute;p n&agrave;y đảm bảo hiệu suất hoạt động v&agrave; k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ của động cơ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, &ldquo;Giải ph&aacute;p thiết kế gi&aacute; đỡ v&agrave; đồ g&aacute; tr&ecirc;n b&agrave;n &eacute;p thủy lực khi thay thế khớp c&aacute;c đăng trục l&aacute;p&rdquo; do anh đề xuất vừa gi&uacute;p tiết kiệm nh&acirc;n c&ocirc;ng lao động (chỉ cần 01 kỹ thuật vi&ecirc;n, trước đ&acirc;y l&agrave; 02 người), tiết kiệm chi ph&iacute; trả c&ocirc;ng cho người lao động 1.280.000 đồng/th&aacute;ng lại vừa đảm bảo quy tr&igrave;nh hoạt động mang t&iacute;nh khoa học, chuy&ecirc;n nghiệp v&agrave; hiệu quả hơn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Kết hợp hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n với chuy&ecirc;n m&ocirc;n</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh vai tr&ograve; l&agrave; Cố vấn Dịch vụ, Đinh Xu&acirc;n T&acirc;n c&ograve;n giữ vị tr&iacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n x&iacute; nghiệp C&ocirc;ng nghiệp &amp; Dịch vụ &ocirc; t&ocirc; ISAMCO. Với vai tr&ograve; một người thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, anh quan niệm c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o phải gắn với nhu cầu của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; kết hợp hiệu quả với c&ocirc;ng t&aacute;c chuy&ecirc;n m&ocirc;n tại x&iacute; nghiệp.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng tạo trong c&ocirc;ng việc, người c&aacute;n bộ cũng kh&ocirc;ng ngừng đổi mới trong c&aacute;c hoạt động c&ocirc;ng t&aacute;c phong tr&agrave;o. Đinh Xu&acirc;n T&acirc;n đ&atilde; mang nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n về tại đơn vị của m&igrave;nh, được sự&nbsp;hỗ trợ từ c&aacute;c cấp l&atilde;nh đạo v&agrave; li&ecirc;n kết với nhiều chi đo&agrave;n kh&aacute;c để tăng cường sự đo&agrave;n kết v&agrave; khai th&aacute;c hiệu quả sức mạnh tập thể.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ đ&oacute; anh tạo n&ecirc;n động lực v&agrave; sự phấn khởi cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong x&iacute; nghiệp hăng h&aacute;i thăm gia trồng c&acirc;y trong khu&ocirc;n vi&ecirc;n x&iacute; nghiệp; sơn vẽ lại tường, nền; tr&aacute;ng tr&iacute; nh&agrave; xưởng&hellip; Những c&ocirc;ng tr&igrave;nh n&agrave;y phục vụ trực tiếp cho m&ocirc;i trường l&agrave;m việc của c&ocirc;ng nh&acirc;n. Khi l&agrave;m việc c&ocirc;ng quả, c&ocirc;ng nh&acirc;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n lại c&agrave;ng hăng h&aacute;i tham gia c&aacute;c hoạt động.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ugrave;ng với việc thường xuy&ecirc;n tham mưu cho l&atilde;nh đạo x&iacute; nghiệp chăm lo, hỗ trợ kịp thời cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n gặp kh&oacute; khăn của đơn vị, anh c&oacute; khả năng tập hợp thanh ni&ecirc;n hiệu quả. Nhờ đ&oacute;, anh vận động c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n r&egrave;n luyện c&aacute;c gi&aacute; trị Cuộc vận động &ldquo;X&acirc;y dựng phong c&aacute;ch c&aacute;n bộ Đo&agrave;n SAMCO&rdquo; v&agrave; Cuộc vận động &ldquo;X&acirc;y dựng gi&aacute; trị mẫu h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n SAMCO&rdquo; gắn với việc tạo m&ocirc;i trường r&egrave;n luyện cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng những thế, Đinh Xu&acirc;n T&acirc;n c&ograve;n mang những kĩ năng quan trọng của c&ocirc;ng việc phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n. Điển h&igrave;nh nhất l&agrave; t&aacute;c phong c&ocirc;ng nghiệp với m&ocirc; h&igrave;nh 5S-Kaizen được anh vận dụng triệt để. Anh quan niệm: &ldquo;C&ocirc;ng nghệ &ocirc; t&ocirc; l&agrave; một ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp ti&ecirc;n tiến đ&ograve;i hỏi người c&ocirc;ng nh&acirc;n phải vững về kĩ năng. M&agrave; muốn vững th&igrave; phải &aacute;p dụng thường xuy&ecirc;n kh&ocirc;ng chỉ c&ocirc;ng việc m&agrave; cả c&aacute;c hoạt động Đo&agrave;n v&agrave; anh khuyến kh&iacute;ch thực h&agrave;nh mọi l&uacute;c, mọi nơi. 5S-kaizen sẽ gi&uacute;p bạn khai th&aacute;c gi&aacute; trị thời gian, thao t&aacute;c chuy&ecirc;n nghiệp, nhanh gọn v&agrave; dứt kho&aacute;t&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong vai tr&ograve; thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n, anh lu&ocirc;n cố gắng ho&agrave;n thiện m&igrave;nh kh&ocirc;ng chỉ c&ocirc;ng t&aacute;c chuy&ecirc;n m&ocirc;n m&agrave; tất cả c&aacute;c mặt để l&agrave;m gương cho người kh&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Biết sẻ chia v&agrave; sống hết m&igrave;nh</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&agrave; người cầu to&agrave;n v&agrave; cầu tiến, Đinh Xu&acirc;n T&acirc;n lu&ocirc;n đưa ra những ti&ecirc;u chuẩn kh&aacute; cao để tự th&aacute;ch thức bản th&acirc;n. Với anh, sự học l&agrave; m&atilde;i m&atilde;i bởi n&oacute; gi&uacute;p anh cải thiện nhiều thứ, gi&uacute;p anh đo lường được gi&aacute; trị của bản th&acirc;n v&agrave; thăng tiến trong c&ocirc;ng việc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Điều đ&oacute; kh&ocirc;ng khiến anh nảy sinh nhiều tham vọng m&agrave; n&oacute; th&ocirc;i th&uacute;c anh hết m&igrave;nh trong c&ocirc;ng việc, trong cuộc sống. Anh lu&ocirc;n đặt to&agrave;n bộ t&acirc;m huyết của m&igrave;nh cho bất k&igrave; một nhiệm vụ n&agrave;o. Anh kh&ocirc;ng muốn sau n&agrave;y nh&igrave;n lại ch&iacute;nh bản th&acirc;n anh lại tự hỏi &ldquo;Sao l&uacute;c đ&oacute; m&igrave;nh kh&ocirc;ng c&oacute; gắng th&ecirc;m ch&uacute;t nữa!&rdquo; Anh cho ph&eacute;p m&igrave;nh thất bại nhưng phải l&agrave; thất bại đ&aacute;ng tự h&agrave;o, thất bại khi đ&atilde; l&agrave;m mọi biện ph&aacute;p c&oacute; thể nhưng thiếu may mắn hoặc sức m&igrave;nh chưa tới, thất bại để r&uacute;t ra b&agrave;i học v&agrave; ho&agrave;n thiện m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nếu trong c&ocirc;ng việc anh l&agrave; người lu&ocirc;n chủ động v&agrave; biết chọn lọc th&igrave; sự hết m&igrave;nh trong cuộc sống được thể hiện ở tinh thần tr&aacute;ch nhiệm. &ldquo;Cứ tận t&acirc;m đi để lỡ sau n&agrave;y c&oacute; mất đi rồi th&igrave; cũng kh&ocirc;ng c&ograve;n g&igrave; để tự tr&aacute;ch nữa!&rdquo; &ndash; giọng anh c&oacute; g&igrave; đ&oacute; nghẹn lại.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hết m&igrave;nh th&ocirc;i chưa đủ! Với Đinh Xu&acirc;n T&acirc;n, cuộc đời sẽ thật sự đẹp khi ch&uacute;ng ta biết sẻ chia. Hai chữ sẻ chia nghe đơn giản nhưng lại v&ocirc; c&ugrave;ng k&igrave; diệu. Cũng lắm l&uacute;c anh gặp những gian nan trong c&ocirc;ng việc, những bế tắc trong cuộc sống th&igrave; sự sẻ chia từ những người xung quanh gi&uacute;p anh giữ vững một niềm tin để vượt qua, củng cố th&ecirc;m trong anh t&igrave;nh y&ecirc;u d&agrave;nh cho lao động, cho cuộc đời. Đ&aacute;p lại điều đ&oacute; anh t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện, hướng về cộng đồng v&agrave; quan t&acirc;m nhiều hơn đến những người xung quanh, bắt đầu từ những người gần nhất với anh.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>THANH ĐỨC</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hai năm liền là chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ, tham gia sôi nổi công tác Đoàn và các hoạt động phong trào, Huỳnh Minh Tài - học sinh lớp chuyên Văn trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) lại có một niềm cảm hứng rất đặc biệt với Lịch sử. Với Tài, Lịch sử không chỉ là một môn học, đó còn là một người bạn và là niềm đam mê bất tận trong hành trình học tập và trưởng thành của cậu bạn.

Agile Việt Nam
;