Võ Hạ Trâm – Khúc hát từ trái tim

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ứng vi&ecirc;n C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu 2015:</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>V&otilde; Hạ Tr&acirc;m &ndash; Kh&uacute;c h&aacute;t từ tr&aacute;i tim</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Sở hữu chất giọng cao, trong veo như m&acirc;y trời, V&otilde; Hạ Tr&acirc;m nguyện cất l&ecirc;n tiếng h&aacute;t bằng cả tr&aacute;i tim để t&ocirc; điểm cho đời. Tiếng h&aacute;t ấy như chắp th&ecirc;m đ&ocirc;i c&aacute;nh để kh&aacute;t vọng của tuổi trẻ bay cao, bay xa hơn nữa đến những ch&acirc;n trời rộng lớn.</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tỏa s&aacute;ng với niềm đam m&ecirc; &acirc;m nhạc</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngay từ thuở nhỏ, Hạ Tr&acirc;m đ&atilde; vượt trội so với nhiều bạn b&egrave; về năng khiếu &acirc;m nhạc v&agrave; lu&ocirc;n kh&aacute;t khao trở th&agrave;nh ca sĩ chuy&ecirc;n nghiệp để ch&aacute;y hết m&igrave;nh tr&ecirc;n s&acirc;n khấu. Lớn hơn một ch&uacute;t, c&ugrave;ng với ước mơ trở th&agrave;nh ca sĩ được nhiều người y&ecirc;u th&iacute;ch, Hạ Tr&acirc;m đặt k&igrave; vọng m&igrave;nh sẽ trở th&agrave;nh một giảng vi&ecirc;n thanh nhạc giỏi để vẽ tiếp ước mơ của nhiều bạn trẻ đam m&ecirc; &acirc;m nhạc.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhận ra năng khiếu v&agrave; niềm đam m&ecirc; đ&oacute;, gia đ&igrave;nh Hạ Tr&acirc;m đ&atilde; tạo điều kiện để Tr&acirc;m được học h&agrave;nh b&agrave;i bản. C&ugrave;ng với sự hết l&ograve;ng dạy dỗ của thầy c&ocirc;, Hạ Tr&acirc;m từng bước từng bước một chinh phục ước mơ của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong rất nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch đạt được về &acirc;m nhạc c&oacute; ba nấc thang quan trọng đưa lối Hạ Tr&acirc;m đến một vị tr&iacute; như ng&agrave;y h&ocirc;m nay. Bước đầu ti&ecirc;n l&agrave; giải nhất cuộc thi Tuổi đời m&ecirc;nh m&ocirc;ng 2005 đ&atilde; khẳng định khả năng &acirc;m nhạc thi&ecirc;n ph&uacute; của c&ocirc; nữ sinh trung học V&otilde; Hạ Tr&acirc;m. Nhờ đ&oacute;, Tr&acirc;m như được tiếp th&ecirc;m động lực v&agrave; tự tin hơn tr&ecirc;n con đường ca h&aacute;t của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bước thứ hai đ&aacute;nh dấu sự trưởng th&agrave;nh cả về t&agrave;i năng lẫn định vị thương hiệu đ&oacute; l&agrave; việc V&otilde; Hạ Tr&acirc;m thi đậu v&agrave;o Nhạc viện TP.HCM. C&oacute; thể n&oacute;i kĩ thuật thanh nhạc l&agrave; một trong những kĩ thuật kh&oacute; nhất của &acirc;m nhạc. Tr&acirc;m ra sức học tập, r&egrave;n luyện miệt m&agrave;i. Sau mỗi buổi luyện thanh, c&ocirc; g&aacute;i với th&acirc;n m&igrave;nh b&eacute; nhỏ mệt l&atilde; cả người nhưng Tr&acirc;m chưa bao giờ nản ch&iacute; bởi việc học tập tại Nhạc viện sẽ mở ra một thế giới ho&agrave;n to&agrave;n kh&aacute;c về &acirc;m nhạc &ndash; nơi của những ca sĩ chuy&ecirc;n nghiệp.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&agrave;i năng c&oacute;, kiến thức c&oacute;, kĩ thuật thanh nhạc vững cộng với cảm nhạc tốt, Tr&acirc;m bước th&ecirc;m bước thứ ba, chinh phục ng&ocirc;i vị cao nhất cuộc thi Ng&ocirc;i sao tiếng h&aacute;t truyền h&igrave;nh do HTV tổ chức năm 2007. Đ&oacute; l&agrave; l&uacute;c t&ecirc;n tuổi Hạ Tr&acirc;m được nhiều người biết đ&ecirc;n, l&uacute;c t&agrave;i năng vừa độ ch&iacute;n để c&ocirc; g&aacute;i bước ra s&acirc;n khấu với tư c&aacute;ch &ldquo;người của c&ocirc;ng ch&uacute;ng&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tr&ecirc;n con đường ca h&aacute;t, c&oacute; lẽ may mắn lớn nhất của Tr&acirc;m kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; chất giọng trong veo, cao v&uacute;t m&agrave; c&ograve;n nằm ở độ cảm nhận &acirc;m nhạc. Khi thể hiện bất k&igrave; ca kh&uacute;c n&agrave;o, dường như Hạ Tr&acirc;m đều thể hiện rất trọn vẹn những cảm x&uacute;c tinh tế m&agrave; người viết nhạc muốn diễn tả. Ch&iacute;nh điều đ&oacute; đ&atilde; đ&aacute;nh động c&aacute;i t&ocirc;i mỹ cảm của những người thưởng thức, ngay cả những kh&aacute;n giả kh&oacute; t&iacute;nh. C&oacute; thể về chất giọng, về kĩ thuật, Tr&acirc;m chưa thật sự tr&ograve;n trịa th&igrave; ch&iacute;nh cảm x&uacute;c từ tr&aacute;i tim sẽ khỏa lấp những khoảng trống.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Một may mắn nữa đối với Tr&acirc;m l&agrave; sự d&igrave;u dắt v&agrave; dạy dỗ tận t&igrave;nh của người thầy &ndash; NSƯT Tạ Minh T&acirc;m. Hạ Tr&acirc;m chia sẻ: &ldquo;Thầy ch&iacute;nh l&agrave; h&igrave;nh tượng đẹp v&agrave; thần tượng lớn nhất trong l&ograve;ng c&ocirc;. C&ocirc; tự h&agrave;o kh&ocirc;ng chỉ bởi c&aacute;i tầm của ca sĩ đứng ngang h&agrave;ng những danh ca quốc tế m&agrave; c&ograve;n bởi c&aacute;i t&acirc;m v&agrave; sự hết l&ograve;ng đối với học tr&ograve;&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&agrave; phải chăng ch&iacute;nh sự ngưỡng mộ đ&oacute; đ&atilde; k&eacute;o gần Tr&acirc;m hơn với những ca kh&uacute;c c&aacute;ch mạng, những b&agrave;i h&aacute;t về thanh ni&ecirc;n tuổi trẻ, những l&aacute;t cắt đẹp về qu&ecirc; hương, đất nước v&agrave; con người Việt Nam. Chọn d&ograve;ng nhạc n&agrave;y ở c&aacute;i tuổi của Tr&acirc;m c&oacute; vẻ l&agrave; một sự mạo hiểm giống như đi &ldquo;đ&ocirc;i ch&acirc;n trần&rdquo;, hoặc mang một &ldquo;đ&ocirc;i guốc mộc&rdquo; bước tr&ecirc;n thảm đỏ, leo l&ecirc;n từng nấc thang danh vọng. Rất dễ trượt ch&acirc;n, rất mong manh v&agrave; dễ nhạt nh&ograve;a bởi những đ&ocirc;i gi&agrave;y cao g&oacute;t đầy kim sa l&oacute;ng l&aacute;nh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thế nhưng Tr&acirc;m đ&atilde; chứng minh cho mọi người thấy rằng lựa chọn của m&igrave;nh l&agrave; đ&uacute;ng, hơn thế nữa đ&oacute; l&agrave; một sự may mắn. D&ugrave; ch&acirc;n trần hay guốc mộc th&igrave; Tr&acirc;m vẫn bước đi từng bước rất tự tin v&agrave; vững ch&atilde;i. Giữa những sắc m&agrave;u rực rỡ chợt nổi bật l&ecirc;n một Hạ Tr&acirc;m mộc mạc nhưng tr&agrave;n đầy nhiệt huyết, thứ &aacute;nh s&aacute;ng kh&ocirc;ng phải từ kim sa hay h&agrave;o quang s&acirc;n khấu m&agrave; &aacute;nh s&aacute;ng từ tr&aacute;i tim của một người ca sĩ sẵn s&agrave;ng ch&aacute;y hết m&igrave;nh v&igrave; đam m&ecirc; &acirc;m nhạc.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Gi&aacute; được th&ecirc;m một lần trở lại Trường Sa</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sẽ c&oacute; người bảo rằng &ldquo;đ&ocirc;i ch&acirc;n trần&rdquo; hay &ldquo;đ&ocirc;i guốc mộc&rdquo; chỉ l&agrave; một h&igrave;nh ảnh v&iacute; von nhưng ở một kh&iacute;a cạnh n&agrave;o đ&oacute;, n&oacute; đ&uacute;ng với trường hợp của Hạ Tr&acirc;m. Tr&acirc;m kh&ocirc;ng giam m&igrave;nh trong những ph&ograve;ng tr&agrave;, kh&ocirc;ng mặn m&agrave; với những vũ trường hay qu&aacute;n bar sang trọng. C&ocirc; g&aacute;i nguyện đem lời ca tiếng h&aacute;t cổ động tinh thần tuổi trẻ, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố v&agrave; đặc biệt l&agrave; c&aacute;c anh chiến sĩ ngo&agrave;i hải đảo xa x&ocirc;i.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Qua mỗi chuyến đi, mỗi lần đứng tr&ecirc;n s&acirc;n khấu h&aacute;t cho h&agrave;ng ngh&igrave;n bạn trẻ, V&otilde; Hạ Tr&acirc;m như học được một điều g&igrave; đ&oacute; về tinh thần, nhiệt huyết của tuổi trẻ, &yacute; thức s&acirc;u sắc hơn về tr&aacute;ch nhiệm của thanh ni&ecirc;n. Những b&agrave;i học rất ch&acirc;n thật từ cuộc sống như nh&oacute;m th&ecirc;m ngọn lửa đam m&ecirc; v&agrave; khỏa lấp những ph&uacute;t gi&acirc;y mệt mỏi.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ch&iacute;nh sự dấn th&acirc;n c&ugrave;ng chiến sĩ Tiếp sức M&ugrave;a thi, M&agrave;u h&egrave; xanh, h&aacute;t cho chương tr&igrave;nh T&agrave;u Thanh ni&ecirc;n Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; v&agrave; Nhật Bản, những chuyến về nguồn, Kỉ niệm 40 năm ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam, Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố tự h&agrave;o tiếp bước dưới cờ Đảng&hellip; m&agrave; Hạ Tr&acirc;m c&oacute; những h&igrave;nh dung rất r&otilde; về l&ograve;ng y&ecirc;u nước để thấy rằng cuộc đời vẫn đẹp biết bao, tuổi trẻ đẹp biết bao v&agrave; c&oacute; những con người đ&atilde; hi sinh đẹp biết bao&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&ocirc;i mắt ch&acirc;n th&agrave;nh của Hạ Tr&acirc;m chợt bừng s&aacute;ng l&ecirc;n khi nhắc về kỉ niệm đi Trường Sa. Tr&acirc;m lu&ocirc;n tự h&agrave;o rằng: &ldquo;Trường Sa l&agrave; kỉ niệm đẹp nhất, l&agrave; điều Tr&acirc;m lu&ocirc;n muốn chia sẻ nhất trong những cuộc chuyện tr&ograve;. V&agrave; gi&aacute; như Hạ Tr&acirc;m được th&ecirc;m một lần nữa ra thăm Trường Sa&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">H&agrave;nh tr&igrave;nh đến với c&aacute;c anh chiến sĩ hải đảo kh&ocirc;ng hề đơn giản với một c&ocirc; b&eacute; như Tr&acirc;m. H&agrave;nh tr&igrave;nh kh&ocirc;ng đo bằng h&agrave;ng trăm hay h&agrave;ng ngh&igrave;n hải l&yacute; m&agrave; đo bằng những th&aacute;ch thức v&agrave; sự chịu đựng với điều kiện khi đi tr&ecirc;n biển v&agrave; sống ngo&agrave;i đảo. Tr&acirc;m t&acirc;m sự: &ldquo;Bước l&ecirc;n t&agrave;u l&agrave; Tr&acirc;m kh&ocirc;ng c&ograve;n ch&uacute;t sức lực n&agrave;o v&igrave; say s&oacute;ng rồi lại n&ocirc;n mửa. Điều kiện tr&ecirc;n đảo thiếu thốn đủ thứ đặc biệt l&agrave; nước ngọt để sinh hoạt. Nhưng l&uacute;c n&agrave;o Tr&acirc;m cũng khao kh&aacute;t được ra Trường Sa th&ecirc;m một lần bởi c&oacute; trải qua những kh&oacute; khăn đ&oacute; mới thấy được những chiến sĩ Trường Sa đ&atilde; hi sinh như thế n&agrave;o!&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hạ Tr&acirc;m nhớ nhất l&agrave; những l&uacute;c đứng tr&ecirc;n s&acirc;n khấu h&aacute;t những ca kh&uacute;c qu&ecirc; hương, gia đ&igrave;nh. Từng c&acirc;u h&aacute;t của Tr&acirc;m gợi nhớ về h&igrave;nh ảnh, người cha, người mẹ, anh chị em hay người vợ hoặc chỉ đơn giản l&agrave; m&aacute;i nh&agrave; cũng đủ lấy đi những giọt nước mắt của chiến sĩ đảo xa. Những giọt nước mắt rất ch&acirc;n thật lăn d&agrave;i tr&ecirc;n khu&ocirc;n mặt sạm nắng, rắn rỏi cứ &aacute;m ảnh Tr&acirc;m m&atilde;i, đặc biệt l&agrave; h&igrave;nh ảnh của những bạn t&acirc;n binh. Thế mới biết c&aacute;c bạn, c&aacute;c anh hi sinh nhiều như thế n&agrave;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&acirc;m chợt suy tư: &ldquo;Được sống trong h&ograve;a b&igrave;nh v&agrave; thống nhất l&agrave; trọn vẹn lắm rồi! Phải h&ograve;a b&igrave;nh độc lập mới đi hết được chiều d&agrave;i đất nước, mới biết nước m&igrave;nh đẹp như thế n&agrave;o, d&acirc;n m&igrave;nh cần c&ugrave; như thế n&agrave;o. Giờ c&aacute;c chiến sĩ ngo&agrave;i hải đảo đang cầm s&uacute;ng l&agrave;m tiếp nghĩa vụ g&igrave;n giữ qu&ecirc; hương th&igrave; Tr&acirc;m chỉ xin g&oacute;p tiếng h&aacute;t của m&igrave;nh như một lời động vi&ecirc;n, lời cảm ơn v&agrave; một ch&uacute;t l&ograve;ng gửi đến c&aacute;c bạn, c&aacute;c anh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>H&atilde;y cho đi!</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chia sẻ về giới showbiz, Tr&acirc;m trăn trở: &ldquo;C&oacute; lẽ con đường m&agrave; Tr&acirc;m đ&atilde; chọn gi&uacute;p Tr&acirc;m tr&aacute;nh được nhiều chuyện thị phi trong giới showbiz nhưng Tr&acirc;m vẫn l&agrave; người của c&ocirc;ng ch&uacute;ng v&agrave; vẫn tồn tại trong showbiz. Điều m&agrave; Hạ Tr&acirc;m cũng như nhiều nghệ sĩ kh&aacute;c mong muốn đ&oacute; l&agrave; nh&igrave;n thấy một showbiz b&igrave;nh y&ecirc;n hơn. Anh chị em c&ugrave;ng nhau đi x&acirc;y dựng nghệ thuật ch&acirc;n ch&iacute;nh &ndash; thứ nghệ thuật khởi ph&aacute;t từ t&acirc;m hồn kh&ocirc;ng vẩn đục bởi danh lợi. Vậy th&igrave; h&atilde;y cho đi thật nhiều v&agrave; cho đi bằng cả tr&aacute;i tim!&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hạ Tr&acirc;m lu&ocirc;n quan niệm: &ldquo;Người của c&ocirc;ng ch&uacute;ng nghĩa l&agrave; phải đến gần hơn với c&ocirc;ng ch&uacute;ng chứ kh&ocirc;ng phải l&agrave; ng&agrave;y c&agrave;ng c&aacute;ch xa c&ocirc;ng ch&uacute;ng. Người trẻ như Tr&acirc;m th&igrave; lại c&agrave;ng gắn b&oacute; với tuổi trẻ, với thanh ni&ecirc;n!&rdquo;. Ngo&agrave;i ra V&otilde; Hạ Tr&acirc;m cũng đến gần hơn với c&ocirc;ng ch&uacute;ng th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động từ thiện, hướng về cộng đồng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ở c&aacute;i tuổi 25 trẻ trung nhiều mơ mộng nhưng c&oacute; lẽ c&ocirc; g&aacute;i Hạ Tr&acirc;m lại trưởng th&agrave;nh hơn rất nhiều trong suy nghĩ. Hạ Tr&acirc;m t&acirc;m đắc c&acirc;u n&oacute;i của người xưa &ldquo;Của cho kh&ocirc;ng bằng c&aacute;ch cho&rdquo;. Nếu bạn kh&ocirc;ng sẵn l&ograve;ng th&igrave; c&oacute; cho bao nhi&ecirc;u cũng chẳng &yacute; nghĩa g&igrave;. Ngược lại bạn chỉ cần cho một ch&uacute;t th&ocirc;i nhưng cho bằng cả tr&aacute;i tim th&igrave; hạnh ph&uacute;c biết bao. Cứ cho đi rồi thế n&agrave;o cũng nhận lại.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&otilde; Hạ Tr&acirc;m tặng cho người lời ca, d&acirc;ng cho đời tiếng h&aacute;t đổi lại được g&igrave;? Đ&oacute; l&agrave; t&igrave;nh y&ecirc;u của kh&aacute;n giả, đ&oacute; l&agrave; những b&agrave;i học trải nghiệm, l&agrave; những cảm x&uacute;c v&agrave; một ch&uacute;t tự h&agrave;o về những chuyến đi.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chia sẻ về kế hoạch sắp tới, V&otilde; Hạ Tr&acirc;m sẽ cố gắng ho&agrave;n th&agrave;nh chương tr&igrave;nh cao học, rồi sẽ cho ra đời nhiều sản phẩm mới. Đặc biệt l&agrave; một liveshow m&agrave; Tr&acirc;m đ&atilde; ấp ủ từ l&acirc;u. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; Tr&acirc;m sẽ lu&ocirc;n đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng thanh ni&ecirc;n v&agrave; tuổi trẻ. &ldquo;V&agrave; nếu được th&ecirc;m một lần ra Trường Sa, Tr&acirc;m l&agrave;m sao nỡ chối từ!&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>THANH ĐỨC</strong></span></span></p> </body></html>

Trantam

Một co gai có trái tim bao dung và đầy lòng nhân ái...mong e luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống


BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;