Võ Hạ Trâm – Khúc hát từ trái tim

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ứng vi&ecirc;n C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu 2015:</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>V&otilde; Hạ Tr&acirc;m &ndash; Kh&uacute;c h&aacute;t từ tr&aacute;i tim</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Sở hữu chất giọng cao, trong veo như m&acirc;y trời, V&otilde; Hạ Tr&acirc;m nguyện cất l&ecirc;n tiếng h&aacute;t bằng cả tr&aacute;i tim để t&ocirc; điểm cho đời. Tiếng h&aacute;t ấy như chắp th&ecirc;m đ&ocirc;i c&aacute;nh để kh&aacute;t vọng của tuổi trẻ bay cao, bay xa hơn nữa đến những ch&acirc;n trời rộng lớn.</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tỏa s&aacute;ng với niềm đam m&ecirc; &acirc;m nhạc</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngay từ thuở nhỏ, Hạ Tr&acirc;m đ&atilde; vượt trội so với nhiều bạn b&egrave; về năng khiếu &acirc;m nhạc v&agrave; lu&ocirc;n kh&aacute;t khao trở th&agrave;nh ca sĩ chuy&ecirc;n nghiệp để ch&aacute;y hết m&igrave;nh tr&ecirc;n s&acirc;n khấu. Lớn hơn một ch&uacute;t, c&ugrave;ng với ước mơ trở th&agrave;nh ca sĩ được nhiều người y&ecirc;u th&iacute;ch, Hạ Tr&acirc;m đặt k&igrave; vọng m&igrave;nh sẽ trở th&agrave;nh một giảng vi&ecirc;n thanh nhạc giỏi để vẽ tiếp ước mơ của nhiều bạn trẻ đam m&ecirc; &acirc;m nhạc.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhận ra năng khiếu v&agrave; niềm đam m&ecirc; đ&oacute;, gia đ&igrave;nh Hạ Tr&acirc;m đ&atilde; tạo điều kiện để Tr&acirc;m được học h&agrave;nh b&agrave;i bản. C&ugrave;ng với sự hết l&ograve;ng dạy dỗ của thầy c&ocirc;, Hạ Tr&acirc;m từng bước từng bước một chinh phục ước mơ của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong rất nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch đạt được về &acirc;m nhạc c&oacute; ba nấc thang quan trọng đưa lối Hạ Tr&acirc;m đến một vị tr&iacute; như ng&agrave;y h&ocirc;m nay. Bước đầu ti&ecirc;n l&agrave; giải nhất cuộc thi Tuổi đời m&ecirc;nh m&ocirc;ng 2005 đ&atilde; khẳng định khả năng &acirc;m nhạc thi&ecirc;n ph&uacute; của c&ocirc; nữ sinh trung học V&otilde; Hạ Tr&acirc;m. Nhờ đ&oacute;, Tr&acirc;m như được tiếp th&ecirc;m động lực v&agrave; tự tin hơn tr&ecirc;n con đường ca h&aacute;t của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bước thứ hai đ&aacute;nh dấu sự trưởng th&agrave;nh cả về t&agrave;i năng lẫn định vị thương hiệu đ&oacute; l&agrave; việc V&otilde; Hạ Tr&acirc;m thi đậu v&agrave;o Nhạc viện TP.HCM. C&oacute; thể n&oacute;i kĩ thuật thanh nhạc l&agrave; một trong những kĩ thuật kh&oacute; nhất của &acirc;m nhạc. Tr&acirc;m ra sức học tập, r&egrave;n luyện miệt m&agrave;i. Sau mỗi buổi luyện thanh, c&ocirc; g&aacute;i với th&acirc;n m&igrave;nh b&eacute; nhỏ mệt l&atilde; cả người nhưng Tr&acirc;m chưa bao giờ nản ch&iacute; bởi việc học tập tại Nhạc viện sẽ mở ra một thế giới ho&agrave;n to&agrave;n kh&aacute;c về &acirc;m nhạc &ndash; nơi của những ca sĩ chuy&ecirc;n nghiệp.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&agrave;i năng c&oacute;, kiến thức c&oacute;, kĩ thuật thanh nhạc vững cộng với cảm nhạc tốt, Tr&acirc;m bước th&ecirc;m bước thứ ba, chinh phục ng&ocirc;i vị cao nhất cuộc thi Ng&ocirc;i sao tiếng h&aacute;t truyền h&igrave;nh do HTV tổ chức năm 2007. Đ&oacute; l&agrave; l&uacute;c t&ecirc;n tuổi Hạ Tr&acirc;m được nhiều người biết đ&ecirc;n, l&uacute;c t&agrave;i năng vừa độ ch&iacute;n để c&ocirc; g&aacute;i bước ra s&acirc;n khấu với tư c&aacute;ch &ldquo;người của c&ocirc;ng ch&uacute;ng&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tr&ecirc;n con đường ca h&aacute;t, c&oacute; lẽ may mắn lớn nhất của Tr&acirc;m kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; chất giọng trong veo, cao v&uacute;t m&agrave; c&ograve;n nằm ở độ cảm nhận &acirc;m nhạc. Khi thể hiện bất k&igrave; ca kh&uacute;c n&agrave;o, dường như Hạ Tr&acirc;m đều thể hiện rất trọn vẹn những cảm x&uacute;c tinh tế m&agrave; người viết nhạc muốn diễn tả. Ch&iacute;nh điều đ&oacute; đ&atilde; đ&aacute;nh động c&aacute;i t&ocirc;i mỹ cảm của những người thưởng thức, ngay cả những kh&aacute;n giả kh&oacute; t&iacute;nh. C&oacute; thể về chất giọng, về kĩ thuật, Tr&acirc;m chưa thật sự tr&ograve;n trịa th&igrave; ch&iacute;nh cảm x&uacute;c từ tr&aacute;i tim sẽ khỏa lấp những khoảng trống.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Một may mắn nữa đối với Tr&acirc;m l&agrave; sự d&igrave;u dắt v&agrave; dạy dỗ tận t&igrave;nh của người thầy &ndash; NSƯT Tạ Minh T&acirc;m. Hạ Tr&acirc;m chia sẻ: &ldquo;Thầy ch&iacute;nh l&agrave; h&igrave;nh tượng đẹp v&agrave; thần tượng lớn nhất trong l&ograve;ng c&ocirc;. C&ocirc; tự h&agrave;o kh&ocirc;ng chỉ bởi c&aacute;i tầm của ca sĩ đứng ngang h&agrave;ng những danh ca quốc tế m&agrave; c&ograve;n bởi c&aacute;i t&acirc;m v&agrave; sự hết l&ograve;ng đối với học tr&ograve;&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&agrave; phải chăng ch&iacute;nh sự ngưỡng mộ đ&oacute; đ&atilde; k&eacute;o gần Tr&acirc;m hơn với những ca kh&uacute;c c&aacute;ch mạng, những b&agrave;i h&aacute;t về thanh ni&ecirc;n tuổi trẻ, những l&aacute;t cắt đẹp về qu&ecirc; hương, đất nước v&agrave; con người Việt Nam. Chọn d&ograve;ng nhạc n&agrave;y ở c&aacute;i tuổi của Tr&acirc;m c&oacute; vẻ l&agrave; một sự mạo hiểm giống như đi &ldquo;đ&ocirc;i ch&acirc;n trần&rdquo;, hoặc mang một &ldquo;đ&ocirc;i guốc mộc&rdquo; bước tr&ecirc;n thảm đỏ, leo l&ecirc;n từng nấc thang danh vọng. Rất dễ trượt ch&acirc;n, rất mong manh v&agrave; dễ nhạt nh&ograve;a bởi những đ&ocirc;i gi&agrave;y cao g&oacute;t đầy kim sa l&oacute;ng l&aacute;nh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thế nhưng Tr&acirc;m đ&atilde; chứng minh cho mọi người thấy rằng lựa chọn của m&igrave;nh l&agrave; đ&uacute;ng, hơn thế nữa đ&oacute; l&agrave; một sự may mắn. D&ugrave; ch&acirc;n trần hay guốc mộc th&igrave; Tr&acirc;m vẫn bước đi từng bước rất tự tin v&agrave; vững ch&atilde;i. Giữa những sắc m&agrave;u rực rỡ chợt nổi bật l&ecirc;n một Hạ Tr&acirc;m mộc mạc nhưng tr&agrave;n đầy nhiệt huyết, thứ &aacute;nh s&aacute;ng kh&ocirc;ng phải từ kim sa hay h&agrave;o quang s&acirc;n khấu m&agrave; &aacute;nh s&aacute;ng từ tr&aacute;i tim của một người ca sĩ sẵn s&agrave;ng ch&aacute;y hết m&igrave;nh v&igrave; đam m&ecirc; &acirc;m nhạc.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Gi&aacute; được th&ecirc;m một lần trở lại Trường Sa</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sẽ c&oacute; người bảo rằng &ldquo;đ&ocirc;i ch&acirc;n trần&rdquo; hay &ldquo;đ&ocirc;i guốc mộc&rdquo; chỉ l&agrave; một h&igrave;nh ảnh v&iacute; von nhưng ở một kh&iacute;a cạnh n&agrave;o đ&oacute;, n&oacute; đ&uacute;ng với trường hợp của Hạ Tr&acirc;m. Tr&acirc;m kh&ocirc;ng giam m&igrave;nh trong những ph&ograve;ng tr&agrave;, kh&ocirc;ng mặn m&agrave; với những vũ trường hay qu&aacute;n bar sang trọng. C&ocirc; g&aacute;i nguyện đem lời ca tiếng h&aacute;t cổ động tinh thần tuổi trẻ, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố v&agrave; đặc biệt l&agrave; c&aacute;c anh chiến sĩ ngo&agrave;i hải đảo xa x&ocirc;i.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Qua mỗi chuyến đi, mỗi lần đứng tr&ecirc;n s&acirc;n khấu h&aacute;t cho h&agrave;ng ngh&igrave;n bạn trẻ, V&otilde; Hạ Tr&acirc;m như học được một điều g&igrave; đ&oacute; về tinh thần, nhiệt huyết của tuổi trẻ, &yacute; thức s&acirc;u sắc hơn về tr&aacute;ch nhiệm của thanh ni&ecirc;n. Những b&agrave;i học rất ch&acirc;n thật từ cuộc sống như nh&oacute;m th&ecirc;m ngọn lửa đam m&ecirc; v&agrave; khỏa lấp những ph&uacute;t gi&acirc;y mệt mỏi.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ch&iacute;nh sự dấn th&acirc;n c&ugrave;ng chiến sĩ Tiếp sức M&ugrave;a thi, M&agrave;u h&egrave; xanh, h&aacute;t cho chương tr&igrave;nh T&agrave;u Thanh ni&ecirc;n Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; v&agrave; Nhật Bản, những chuyến về nguồn, Kỉ niệm 40 năm ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam, Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố tự h&agrave;o tiếp bước dưới cờ Đảng&hellip; m&agrave; Hạ Tr&acirc;m c&oacute; những h&igrave;nh dung rất r&otilde; về l&ograve;ng y&ecirc;u nước để thấy rằng cuộc đời vẫn đẹp biết bao, tuổi trẻ đẹp biết bao v&agrave; c&oacute; những con người đ&atilde; hi sinh đẹp biết bao&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&ocirc;i mắt ch&acirc;n th&agrave;nh của Hạ Tr&acirc;m chợt bừng s&aacute;ng l&ecirc;n khi nhắc về kỉ niệm đi Trường Sa. Tr&acirc;m lu&ocirc;n tự h&agrave;o rằng: &ldquo;Trường Sa l&agrave; kỉ niệm đẹp nhất, l&agrave; điều Tr&acirc;m lu&ocirc;n muốn chia sẻ nhất trong những cuộc chuyện tr&ograve;. V&agrave; gi&aacute; như Hạ Tr&acirc;m được th&ecirc;m một lần nữa ra thăm Trường Sa&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">H&agrave;nh tr&igrave;nh đến với c&aacute;c anh chiến sĩ hải đảo kh&ocirc;ng hề đơn giản với một c&ocirc; b&eacute; như Tr&acirc;m. H&agrave;nh tr&igrave;nh kh&ocirc;ng đo bằng h&agrave;ng trăm hay h&agrave;ng ngh&igrave;n hải l&yacute; m&agrave; đo bằng những th&aacute;ch thức v&agrave; sự chịu đựng với điều kiện khi đi tr&ecirc;n biển v&agrave; sống ngo&agrave;i đảo. Tr&acirc;m t&acirc;m sự: &ldquo;Bước l&ecirc;n t&agrave;u l&agrave; Tr&acirc;m kh&ocirc;ng c&ograve;n ch&uacute;t sức lực n&agrave;o v&igrave; say s&oacute;ng rồi lại n&ocirc;n mửa. Điều kiện tr&ecirc;n đảo thiếu thốn đủ thứ đặc biệt l&agrave; nước ngọt để sinh hoạt. Nhưng l&uacute;c n&agrave;o Tr&acirc;m cũng khao kh&aacute;t được ra Trường Sa th&ecirc;m một lần bởi c&oacute; trải qua những kh&oacute; khăn đ&oacute; mới thấy được những chiến sĩ Trường Sa đ&atilde; hi sinh như thế n&agrave;o!&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hạ Tr&acirc;m nhớ nhất l&agrave; những l&uacute;c đứng tr&ecirc;n s&acirc;n khấu h&aacute;t những ca kh&uacute;c qu&ecirc; hương, gia đ&igrave;nh. Từng c&acirc;u h&aacute;t của Tr&acirc;m gợi nhớ về h&igrave;nh ảnh, người cha, người mẹ, anh chị em hay người vợ hoặc chỉ đơn giản l&agrave; m&aacute;i nh&agrave; cũng đủ lấy đi những giọt nước mắt của chiến sĩ đảo xa. Những giọt nước mắt rất ch&acirc;n thật lăn d&agrave;i tr&ecirc;n khu&ocirc;n mặt sạm nắng, rắn rỏi cứ &aacute;m ảnh Tr&acirc;m m&atilde;i, đặc biệt l&agrave; h&igrave;nh ảnh của những bạn t&acirc;n binh. Thế mới biết c&aacute;c bạn, c&aacute;c anh hi sinh nhiều như thế n&agrave;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&acirc;m chợt suy tư: &ldquo;Được sống trong h&ograve;a b&igrave;nh v&agrave; thống nhất l&agrave; trọn vẹn lắm rồi! Phải h&ograve;a b&igrave;nh độc lập mới đi hết được chiều d&agrave;i đất nước, mới biết nước m&igrave;nh đẹp như thế n&agrave;o, d&acirc;n m&igrave;nh cần c&ugrave; như thế n&agrave;o. Giờ c&aacute;c chiến sĩ ngo&agrave;i hải đảo đang cầm s&uacute;ng l&agrave;m tiếp nghĩa vụ g&igrave;n giữ qu&ecirc; hương th&igrave; Tr&acirc;m chỉ xin g&oacute;p tiếng h&aacute;t của m&igrave;nh như một lời động vi&ecirc;n, lời cảm ơn v&agrave; một ch&uacute;t l&ograve;ng gửi đến c&aacute;c bạn, c&aacute;c anh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>H&atilde;y cho đi!</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chia sẻ về giới showbiz, Tr&acirc;m trăn trở: &ldquo;C&oacute; lẽ con đường m&agrave; Tr&acirc;m đ&atilde; chọn gi&uacute;p Tr&acirc;m tr&aacute;nh được nhiều chuyện thị phi trong giới showbiz nhưng Tr&acirc;m vẫn l&agrave; người của c&ocirc;ng ch&uacute;ng v&agrave; vẫn tồn tại trong showbiz. Điều m&agrave; Hạ Tr&acirc;m cũng như nhiều nghệ sĩ kh&aacute;c mong muốn đ&oacute; l&agrave; nh&igrave;n thấy một showbiz b&igrave;nh y&ecirc;n hơn. Anh chị em c&ugrave;ng nhau đi x&acirc;y dựng nghệ thuật ch&acirc;n ch&iacute;nh &ndash; thứ nghệ thuật khởi ph&aacute;t từ t&acirc;m hồn kh&ocirc;ng vẩn đục bởi danh lợi. Vậy th&igrave; h&atilde;y cho đi thật nhiều v&agrave; cho đi bằng cả tr&aacute;i tim!&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hạ Tr&acirc;m lu&ocirc;n quan niệm: &ldquo;Người của c&ocirc;ng ch&uacute;ng nghĩa l&agrave; phải đến gần hơn với c&ocirc;ng ch&uacute;ng chứ kh&ocirc;ng phải l&agrave; ng&agrave;y c&agrave;ng c&aacute;ch xa c&ocirc;ng ch&uacute;ng. Người trẻ như Tr&acirc;m th&igrave; lại c&agrave;ng gắn b&oacute; với tuổi trẻ, với thanh ni&ecirc;n!&rdquo;. Ngo&agrave;i ra V&otilde; Hạ Tr&acirc;m cũng đến gần hơn với c&ocirc;ng ch&uacute;ng th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động từ thiện, hướng về cộng đồng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ở c&aacute;i tuổi 25 trẻ trung nhiều mơ mộng nhưng c&oacute; lẽ c&ocirc; g&aacute;i Hạ Tr&acirc;m lại trưởng th&agrave;nh hơn rất nhiều trong suy nghĩ. Hạ Tr&acirc;m t&acirc;m đắc c&acirc;u n&oacute;i của người xưa &ldquo;Của cho kh&ocirc;ng bằng c&aacute;ch cho&rdquo;. Nếu bạn kh&ocirc;ng sẵn l&ograve;ng th&igrave; c&oacute; cho bao nhi&ecirc;u cũng chẳng &yacute; nghĩa g&igrave;. Ngược lại bạn chỉ cần cho một ch&uacute;t th&ocirc;i nhưng cho bằng cả tr&aacute;i tim th&igrave; hạnh ph&uacute;c biết bao. Cứ cho đi rồi thế n&agrave;o cũng nhận lại.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&otilde; Hạ Tr&acirc;m tặng cho người lời ca, d&acirc;ng cho đời tiếng h&aacute;t đổi lại được g&igrave;? Đ&oacute; l&agrave; t&igrave;nh y&ecirc;u của kh&aacute;n giả, đ&oacute; l&agrave; những b&agrave;i học trải nghiệm, l&agrave; những cảm x&uacute;c v&agrave; một ch&uacute;t tự h&agrave;o về những chuyến đi.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chia sẻ về kế hoạch sắp tới, V&otilde; Hạ Tr&acirc;m sẽ cố gắng ho&agrave;n th&agrave;nh chương tr&igrave;nh cao học, rồi sẽ cho ra đời nhiều sản phẩm mới. Đặc biệt l&agrave; một liveshow m&agrave; Tr&acirc;m đ&atilde; ấp ủ từ l&acirc;u. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; Tr&acirc;m sẽ lu&ocirc;n đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng thanh ni&ecirc;n v&agrave; tuổi trẻ. &ldquo;V&agrave; nếu được th&ecirc;m một lần ra Trường Sa, Tr&acirc;m l&agrave;m sao nỡ chối từ!&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>THANH ĐỨC</strong></span></span></p> </body></html>

Trantam

Một co gai có trái tim bao dung và đầy lòng nhân ái...mong e luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống


BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;