Mời bạn tham gia thiết kế biểu trưng chào mừng 85 năm ngày thành lập Đoàn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hướng đến ch&agrave;o mừng Đại hội Đảng to&agrave;n quốc lần XII (nhiệm kỳ 2015 &ndash; 2020), thiết thực ch&agrave;o mừng 85 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh; Vận động s&aacute;ng t&aacute;c biểu trưng phục vụ cho c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền trong c&aacute;c hoạt động kỷ niệm 85 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n tổ chức cuộc vận động thiết kế biểu trưng ch&agrave;o mừng 85 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 &ndash; 26/3/2016).</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Yacute; tưởng thiết kế dựa tr&ecirc;n cơ sở chất liệu s&aacute;ng t&aacute;c gồm huy hiệu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, c&aacute;c đường n&eacute;t m&agrave;u sắc thể hiện kỷ niệm sinh nhật lần thứ 85 của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; tinh thần, kh&aacute;t vọng của thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố tr&ecirc;n con đường x&acirc;y dựng, bảo vệ Tổ quốc v&agrave; hội nhập, ph&aacute;t triển.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tr&ecirc;n cơ sở chấm điểm của Ban Gi&aacute;m khảo, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n sẽ lựa chọn biểu trưng ch&iacute;nh thức.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Giải thưởng cuộc thi bao gồm: 01 giải A: 06 triệu đồng/giải + giấy khen Th&agrave;nh Đo&agrave;n; 05 giải B: 02 triệu đồng/giải + giấy khen Th&agrave;nh Đo&agrave;n; 01 giải tập thể: 01 triệu đồng/giải + giấy khen Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&ocirc;ng tin chi tiết <a href="https://drive.google.com/file/d/0B7Wrg9LoT8ZoYXc2WjU0ZG95c0U/view?usp=sharing"><u><em>tại đ&acirc;y</em></u>.</a></span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S.T</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;