Mời bạn tham gia thiết kế biểu trưng chào mừng 85 năm ngày thành lập Đoàn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hướng đến ch&agrave;o mừng Đại hội Đảng to&agrave;n quốc lần XII (nhiệm kỳ 2015 &ndash; 2020), thiết thực ch&agrave;o mừng 85 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh; Vận động s&aacute;ng t&aacute;c biểu trưng phục vụ cho c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền trong c&aacute;c hoạt động kỷ niệm 85 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n tổ chức cuộc vận động thiết kế biểu trưng ch&agrave;o mừng 85 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 &ndash; 26/3/2016).</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Yacute; tưởng thiết kế dựa tr&ecirc;n cơ sở chất liệu s&aacute;ng t&aacute;c gồm huy hiệu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, c&aacute;c đường n&eacute;t m&agrave;u sắc thể hiện kỷ niệm sinh nhật lần thứ 85 của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; tinh thần, kh&aacute;t vọng của thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố tr&ecirc;n con đường x&acirc;y dựng, bảo vệ Tổ quốc v&agrave; hội nhập, ph&aacute;t triển.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tr&ecirc;n cơ sở chấm điểm của Ban Gi&aacute;m khảo, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n sẽ lựa chọn biểu trưng ch&iacute;nh thức.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Giải thưởng cuộc thi bao gồm: 01 giải A: 06 triệu đồng/giải + giấy khen Th&agrave;nh Đo&agrave;n; 05 giải B: 02 triệu đồng/giải + giấy khen Th&agrave;nh Đo&agrave;n; 01 giải tập thể: 01 triệu đồng/giải + giấy khen Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&ocirc;ng tin chi tiết <a href="https://drive.google.com/file/d/0B7Wrg9LoT8ZoYXc2WjU0ZG95c0U/view?usp=sharing"><u><em>tại đ&acirc;y</em></u>.</a></span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S.T</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;