Hành trình thắp sáng ước mơ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiều 23/12, chương tr&igrave;nh &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh thắp s&aacute;ng ước mơ&rdquo; đ&atilde; diễn ra tại Trường Cao đẳng C&ocirc;ng nghệ Thủ Đức. Chương tr&igrave;nh nhằm kỉ niệm 10 năm triển khai cuộc vận động b&igrave;nh chọn C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh (2006 &ndash; 2015).</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh, B&agrave; Nguyễn Thị L&yacute; &ndash; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng C&ocirc;ng nghệ Thủ Đức chia sẻ: &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh thắp s&aacute;ng ước mơ l&agrave; nguồn động vi&ecirc;n cho sinh vi&ecirc;n cũng như đội ngũ giảng vi&ecirc;n, l&agrave; buổi chia sẻ nơi c&aacute;c em sinh vi&ecirc;n được học hỏi kinh nghiệm từ những người c&ocirc;ng d&acirc;n điển h&igrave;nh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Danh hiệu C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; danh hiệu, phần thưởng cao qu&yacute;, sự t&ocirc;n vinh d&agrave;nh cho những bạn trẻ c&oacute; nhiều nỗ lực s&aacute;ng tạo, với những h&agrave;nh động cụ thể, c&oacute; sức lan tỏa trong x&atilde; hội, g&oacute;p phần cho sụ ph&aacute;t triển của th&agrave;nh phố v&agrave; đất nước. Từ năm 2006 đến nay, qua 10 năm triển khai, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; biểu dương h&agrave;ng trăm thanh ni&ecirc;n điển h&igrave;nh tr&ecirc;n tất cả lĩnh vực, trong đ&oacute; tuy&ecirc;n dương 58 C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh c&ograve;n l&agrave; buổi giao lưu chia sẻ giữa c&aacute;c C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu với c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n tham gia chương tr&igrave;nh. Tại đ&acirc;y, bạn L&ecirc; Y&ecirc;n Thanh, anh Trần Quốc Tuy&ecirc;n (C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu năm TP.HCM năm 2014), bạn Đ&agrave;m Nguyễn Trọng Nh&acirc;n v&agrave; bạn Nguyễn Thị Mộng Quỳnh (C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. HCM năm 2015) đ&atilde; chia sẻ cảm x&uacute;c tự h&agrave;o khi nhận được danh hiệu lớn v&agrave; những kinh nghiệm, r&egrave;n luyện để đạt được danh hiệu đ&oacute;. &ldquo;Phải cố gắng học tập thật tốt. Điều quan trọng nhất l&agrave; phải cố gắng hết m&igrave;nh tr&ecirc;n con đường m&igrave;nh chọn&rdquo;, bạn L&ecirc; Y&ecirc;n Thanh chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>TUYẾT VY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;