Hành trình thắp sáng ước mơ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiều 23/12, chương tr&igrave;nh &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh thắp s&aacute;ng ước mơ&rdquo; đ&atilde; diễn ra tại Trường Cao đẳng C&ocirc;ng nghệ Thủ Đức. Chương tr&igrave;nh nhằm kỉ niệm 10 năm triển khai cuộc vận động b&igrave;nh chọn C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh (2006 &ndash; 2015).</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh, B&agrave; Nguyễn Thị L&yacute; &ndash; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng C&ocirc;ng nghệ Thủ Đức chia sẻ: &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh thắp s&aacute;ng ước mơ l&agrave; nguồn động vi&ecirc;n cho sinh vi&ecirc;n cũng như đội ngũ giảng vi&ecirc;n, l&agrave; buổi chia sẻ nơi c&aacute;c em sinh vi&ecirc;n được học hỏi kinh nghiệm từ những người c&ocirc;ng d&acirc;n điển h&igrave;nh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Danh hiệu C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; danh hiệu, phần thưởng cao qu&yacute;, sự t&ocirc;n vinh d&agrave;nh cho những bạn trẻ c&oacute; nhiều nỗ lực s&aacute;ng tạo, với những h&agrave;nh động cụ thể, c&oacute; sức lan tỏa trong x&atilde; hội, g&oacute;p phần cho sụ ph&aacute;t triển của th&agrave;nh phố v&agrave; đất nước. Từ năm 2006 đến nay, qua 10 năm triển khai, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; biểu dương h&agrave;ng trăm thanh ni&ecirc;n điển h&igrave;nh tr&ecirc;n tất cả lĩnh vực, trong đ&oacute; tuy&ecirc;n dương 58 C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh c&ograve;n l&agrave; buổi giao lưu chia sẻ giữa c&aacute;c C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu với c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n tham gia chương tr&igrave;nh. Tại đ&acirc;y, bạn L&ecirc; Y&ecirc;n Thanh, anh Trần Quốc Tuy&ecirc;n (C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu năm TP.HCM năm 2014), bạn Đ&agrave;m Nguyễn Trọng Nh&acirc;n v&agrave; bạn Nguyễn Thị Mộng Quỳnh (C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. HCM năm 2015) đ&atilde; chia sẻ cảm x&uacute;c tự h&agrave;o khi nhận được danh hiệu lớn v&agrave; những kinh nghiệm, r&egrave;n luyện để đạt được danh hiệu đ&oacute;. &ldquo;Phải cố gắng học tập thật tốt. Điều quan trọng nhất l&agrave; phải cố gắng hết m&igrave;nh tr&ecirc;n con đường m&igrave;nh chọn&rdquo;, bạn L&ecirc; Y&ecirc;n Thanh chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>TUYẾT VY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;