Tuổi trẻ viết tiếp hành trình ước mơ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tuổi trẻ viết tiếp h&agrave;nh tr&igrave;nh ước mơ</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 27/12, gần 100 c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đ&atilde; lấp k&iacute;n c&aacute;c ghế ngồi tại Hội trường Quận Đo&agrave;n 3 để tham dự chương tr&igrave;nh H&agrave;nh tr&igrave;nh thắp s&aacute;ng ước mơ. Đ&acirc;y l&agrave; chương tr&igrave;nh được thực hiện nhằm kỷ niệm 10 năm triển khai cuộc vận động C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh (2006 &ndash; 2015).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại chương tr&igrave;nh, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đ&atilde; c&oacute; cơ hội n&oacute;i l&ecirc;n những ước mơ, ho&agrave;i b&atilde;o của m&igrave;nh đồng thời c&ugrave;ng giao lưu, đối thoại c&ugrave;ng với c&aacute;c nh&acirc;n vật đặc biệt đ&oacute; l&agrave; những người đ&atilde; được ghi nhận cho sự cố gắng, nỗ lực để thực hiện ước mơ của m&igrave;nh như: anh Nguyễn Hữu &Acirc;n &ndash; C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu th&agrave;nh phố 2006, em Trần Phan Thanh Hải &ndash; học sinh đoạt giải thưởng m&ocirc;n cờ vua tại &ldquo;Giải thể thao người khuyết tật&rdquo; to&agrave;n quốc v&agrave; bạn Nguyễn Thị Phương Quỳnh &ndash; học sinh lớp 11, Thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu 2015.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong cuộc đối thoại, bạn Phương Quỳnh cho rằng ước mơ ch&iacute;nh l&agrave; những ho&agrave;i b&atilde;o, kh&aacute;t vọng, những điều tuyệt vời m&agrave; ta mong muốn xảy ra trong tương lai v&agrave; ước mơ sẽ lu&ocirc;n tồn tại trong suốt cuộc đời của mỗi người.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">N&oacute;i về vấn đề của giới trẻ hiện nay, anh Nguyễn Hữu &Acirc;n nhận định, ch&iacute;nh việc sống nhanh, sống vội của c&aacute;c bạn trẻ đ&atilde; ảnh hưởng tới qu&aacute; tr&igrave;nh phấn đấu của bản th&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từng c&acirc;u chuyện nghị lực để thực hiện được ước mơ của cậu học sinh khuyết tật phải ngồi xe lăn suốt phần đời của m&igrave;nh Trần Phan Thanh Hải v&agrave; c&aacute;c kh&aacute;ch mời kh&aacute;c đ&atilde; phần n&agrave;o l&agrave;m cho c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&oacute; mặt tại hội trường nh&igrave;n r&otilde; được m&igrave;nh đang muốn g&igrave; v&agrave; phải l&agrave;m g&igrave; cho tương lai của bản th&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;H&atilde;y biến ước mơ từ điều v&ocirc; h&igrave;nh th&agrave;nh c&aacute;i hữu h&igrave;nh, h&atilde;y ước mơ thật nhiều, ước mơ đến suốt cuộc đời&rdquo; - Trần Phan Thanh Hải, em học sinh lớp 9 đ&atilde; l&agrave;m cả hội trường x&uacute;c động bằng c&acirc;u n&oacute;i của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phải để ước mơ bay cao, bay xa như ch&iacute;nh những chiếc b&oacute;ng bay treo những mảnh giấy ghi ước mơ được c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n thả l&ecirc;n kh&ocirc;ng trung. Như c&acirc;u n&oacute;i của Hải, d&ugrave; b&oacute;ng c&oacute; vỡ th&igrave; ta h&atilde;y vẫn cứ ki&ecirc;n tr&igrave; thả ch&uacute;ng đến khi n&agrave;o ch&iacute;nh ch&uacute;ng ta nh&igrave;n thấy được cầu vồng từ những chiếc b&oacute;ng bay mơ ước kia.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NGỌC PHONG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;