Tuổi trẻ viết tiếp hành trình ước mơ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tuổi trẻ viết tiếp h&agrave;nh tr&igrave;nh ước mơ</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 27/12, gần 100 c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đ&atilde; lấp k&iacute;n c&aacute;c ghế ngồi tại Hội trường Quận Đo&agrave;n 3 để tham dự chương tr&igrave;nh H&agrave;nh tr&igrave;nh thắp s&aacute;ng ước mơ. Đ&acirc;y l&agrave; chương tr&igrave;nh được thực hiện nhằm kỷ niệm 10 năm triển khai cuộc vận động C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh (2006 &ndash; 2015).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại chương tr&igrave;nh, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đ&atilde; c&oacute; cơ hội n&oacute;i l&ecirc;n những ước mơ, ho&agrave;i b&atilde;o của m&igrave;nh đồng thời c&ugrave;ng giao lưu, đối thoại c&ugrave;ng với c&aacute;c nh&acirc;n vật đặc biệt đ&oacute; l&agrave; những người đ&atilde; được ghi nhận cho sự cố gắng, nỗ lực để thực hiện ước mơ của m&igrave;nh như: anh Nguyễn Hữu &Acirc;n &ndash; C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu th&agrave;nh phố 2006, em Trần Phan Thanh Hải &ndash; học sinh đoạt giải thưởng m&ocirc;n cờ vua tại &ldquo;Giải thể thao người khuyết tật&rdquo; to&agrave;n quốc v&agrave; bạn Nguyễn Thị Phương Quỳnh &ndash; học sinh lớp 11, Thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu 2015.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong cuộc đối thoại, bạn Phương Quỳnh cho rằng ước mơ ch&iacute;nh l&agrave; những ho&agrave;i b&atilde;o, kh&aacute;t vọng, những điều tuyệt vời m&agrave; ta mong muốn xảy ra trong tương lai v&agrave; ước mơ sẽ lu&ocirc;n tồn tại trong suốt cuộc đời của mỗi người.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">N&oacute;i về vấn đề của giới trẻ hiện nay, anh Nguyễn Hữu &Acirc;n nhận định, ch&iacute;nh việc sống nhanh, sống vội của c&aacute;c bạn trẻ đ&atilde; ảnh hưởng tới qu&aacute; tr&igrave;nh phấn đấu của bản th&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từng c&acirc;u chuyện nghị lực để thực hiện được ước mơ của cậu học sinh khuyết tật phải ngồi xe lăn suốt phần đời của m&igrave;nh Trần Phan Thanh Hải v&agrave; c&aacute;c kh&aacute;ch mời kh&aacute;c đ&atilde; phần n&agrave;o l&agrave;m cho c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&oacute; mặt tại hội trường nh&igrave;n r&otilde; được m&igrave;nh đang muốn g&igrave; v&agrave; phải l&agrave;m g&igrave; cho tương lai của bản th&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;H&atilde;y biến ước mơ từ điều v&ocirc; h&igrave;nh th&agrave;nh c&aacute;i hữu h&igrave;nh, h&atilde;y ước mơ thật nhiều, ước mơ đến suốt cuộc đời&rdquo; - Trần Phan Thanh Hải, em học sinh lớp 9 đ&atilde; l&agrave;m cả hội trường x&uacute;c động bằng c&acirc;u n&oacute;i của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phải để ước mơ bay cao, bay xa như ch&iacute;nh những chiếc b&oacute;ng bay treo những mảnh giấy ghi ước mơ được c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n thả l&ecirc;n kh&ocirc;ng trung. Như c&acirc;u n&oacute;i của Hải, d&ugrave; b&oacute;ng c&oacute; vỡ th&igrave; ta h&atilde;y vẫn cứ ki&ecirc;n tr&igrave; thả ch&uacute;ng đến khi n&agrave;o ch&iacute;nh ch&uacute;ng ta nh&igrave;n thấy được cầu vồng từ những chiếc b&oacute;ng bay mơ ước kia.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NGỌC PHONG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;