Tuyên dương 6 Công dân trẻ tiêu biểu

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 01/01/2016, Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức Lễ Tuy&ecirc;n dương C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ Ti&ecirc;u biểu TP.HCM năm 2015 tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n. Chặng đường 10 năm đ&atilde; khẳng định sức sống v&agrave; sự lan tỏa của danh hiệu.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm 2015, nhận đề cử từ 38 đơn vị về 64 gương thanh thiếu nhi ti&ecirc;u biểu tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực, Hội đồng b&igrave;nh chọn đ&atilde; lựa chọn 6 c&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu. Cuộc vận động b&igrave;nh chọn, tuy&ecirc;n dương C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP.HCM được Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n ph&aacute;t động lần đầu ti&ecirc;n năm 2006 với mục đ&iacute;ch ph&aacute;t hiện, tuy&ecirc;n dương v&agrave; nh&acirc;n rộng những điển h&igrave;nh đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi sống c&oacute; l&yacute; tưởng, ho&agrave;i b&atilde;o, c&oacute; những việc l&agrave;m thiết thực, g&oacute;p phần gi&aacute;o dục, định hướng lối sống đẹp trong tahnh thiếu nhi th&agrave;nh phố&hellip;Qua 10 năm Tổ chức, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; vinh danh được 58 gương C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ điển h&igrave;nh tr&ecirc;n nhiều lĩnh vực.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">6 C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu năm 2015 được vinh danh tại buổi lễ gồm: nghi&ecirc;n cứu vi&ecirc;n Đ&agrave;m Nguyễn Trọng Nh&acirc;n; k&igrave;nh ngư cứu nạn, cứu hộ V&otilde; Th&agrave;nh C&ocirc;ng, kiện tướng Taekwondo Nguyễn Thị Mộng Quỳnh, Kỹ sư Đinh Xu&acirc;n T&acirc;n, ca sĩ V&otilde; Hạ Tr&acirc;m v&agrave; Giảng vi&ecirc;n Trần Quốc Trung.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại Lễ Tuy&ecirc;n dương, đồng ch&iacute; Nguyễn Mạnh Cường, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n khẳng định<em>: &ldquo;Từ qu&aacute; tr&igrave;nh lao động, học tập, r&egrave;n luyện v&agrave; cống hiến hết sức nghi&ecirc;m t&uacute;c, cần mẫn, đầy sức thuyết phục, c&aacute;c c&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu được ph&aacute;t hiện, b&igrave;nh chọn, tuy&ecirc;n dương, xứng đ&aacute;ng l&agrave; mẫu h&igrave;nh của thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố, ti&ecirc;u biểu cho c&aacute;c gi&aacute; trị Y&ecirc;u nước-Kh&aacute;t vọng, Đạo đức-Tr&aacute;ch nhiệm, Tri thức-S&aacute;ng tạo, Năng động-Văn minh&rdquo;.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Xuất ph&aacute;t điểm kh&aacute;c nhau, từ tuổi đời, ho&agrave;n cảnh đến vị tr&iacute; c&ocirc;ng t&aacute;c, tuy nhi&ecirc;n 6 c&ocirc;ng d&acirc;n trẻ đều gặp nhau ở quyết t&acirc;m v&agrave; kh&aacute;t khao cống hiến.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Theo đuổi đam m&ecirc;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Một khi đ&atilde; chọn c&ocirc;ng việc n&agrave;y, phải chấp nhận những hiểm nguy đang chực chờ, c&oacute; khi phải đ&aacute;nh đổi cả mạng sống&rdquo; - anh V&otilde; Th&agrave;nh C&ocirc;ng chia sẻ. Với anh, c&oacute; thể cứu người, t&igrave;m kiếm người bị nạn hay trang bị những kỹ năng ứng ph&oacute; cho thanh thiếu nhi, cứ gi&uacute;p đỡ được ai đ&oacute; l&agrave; động lực để anh gắn b&oacute; với c&ocirc;ng việc nhiều hơn. Năm 2015, anh C&ocirc;ng v&agrave; đồng đội tham gia cứu nạn th&agrave;nh c&ocirc;ng t&agrave;u Ho&agrave;ng Ph&uacute;c bị ch&igrave;m tr&ecirc;n sống So&agrave;i Rạp (Cần Giờ) giải cứu được 13 thuyền vi&ecirc;n bị kẹt.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Được phong kiện tướng quốc tế hai năm li&ecirc;n tục, Huy chương v&agrave;ng Giải Taekwondo trẻ ch&acirc;u &Aacute;, Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; v&agrave; c&aacute;c CLB quốc tế l&agrave; th&agrave;nh t&iacute;ch đ&aacute;ng ngưỡng mộ của &nbsp;Nguyễn Thị Mộng Quỳnh (học sinh trường THPT Nguyễn Huệ, Quận 9). Đến với thể thao từ năm 9 tuổi, c&ocirc; g&aacute;i nhỏ nhắn Mộng Quỳnh vừa học vừa nu&ocirc;i dưỡng đam m&ecirc; Taekwondo của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&agrave;nh c&ocirc;ng với đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu khoa học: &ldquo;Chứng thực người d&ugrave;ng bằng c&aacute;c đặc trưng sinh trắc trong m&ocirc;i trường tương t&aacute;c th&ocirc;ng minh&rdquo;, Đ&agrave;m Nguyễn Trọng Nh&acirc;n được vinh danh l&agrave; gương sinh vi&ecirc;n điển h&igrave;nh to&agrave;n th&agrave;nh. Trọng Nh&acirc;n tốt nghiệp trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n &ndash; ĐHQGTP.HCM với số điểm 9,64/10, điểm&nbsp; trung b&igrave;nh cao nhất của khoa C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin hơn 20 năm qua. Kh&ocirc;ng chỉ học giỏi, Trọng Nh&acirc;n c&ograve;n khẳng định bản th&acirc;n tại nhiều cuộc thi v&agrave; c&aacute;c hoạt động x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Kh&aacute;t khao cống hiến</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Gương văn nghệ sĩ trẻ ti&ecirc;u biểu vinh danh ca sĩ V&otilde; Hạ Tr&acirc;m. Chất lửa v&agrave; l&ograve;ng nhiệt huyết của tuổi trẻ lu&ocirc;n b&ugrave;ng ch&aacute;y trong Hạ Tr&acirc;m khi biểu diễn c&aacute;c ca kh&uacute;c về c&aacute;ch mạng v&agrave; thanh ni&ecirc;n. Người thầy NSƯT Tạ Minh T&acirc;m n&oacute;i về c&ocirc; học tr&ograve; nhỏ bằng tất cả sự tự h&agrave;o. Hạ Tr&acirc;m được cử tham gia tại c&aacute;c hoạt động lưu diễn trong c&aacute;c chương tr&igrave;nh kỷ niệm quan hệ hợp t&aacute;c hữu nghị giữa Việt Nam với Ph&aacute;p, Bỉ, Canada&hellip; Kh&ocirc;ng chỉ vậy, ca sĩ trẻ V&otilde; Hạ Tr&acirc;m l&agrave; c&aacute;i t&ecirc;n quen thuộc của b&agrave; con v&agrave; chiến sĩ tại huyện đảo Trường Sa với những lần biểu diễn v&agrave;o c&aacute;c năm 2012, 2013, 2014.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong khi đ&oacute;, Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu th&agrave;nh phố 6 năm li&ecirc;n tục, anh Trần Quốc Trung (giảng vi&ecirc;n trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II-TP.HCM) trăn trở: &ldquo;Trước những hiệp định kinh tế được k&yacute; kết, Việt Nam n&oacute;i chung v&agrave; TP.HCM n&oacute;i ri&ecirc;ng đứng trước nhiều cơ hội để ph&aacute;t triển&rdquo;. Những suy nghĩ đ&oacute; khiến anh lu&ocirc;n nỗ lực để giảng dạy, định hướng cho sinh vi&ecirc;n nắm bắt t&igrave;nh h&igrave;nh hội nhập; &aacute;p dụng kiến thức học được tăng t&iacute;nh cạnh tranh v&agrave; ph&aacute;t triển bền vững cho doanh nghiệp.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Người thợ trẻ giỏi Đinh Xu&acirc;n T&acirc;n hiện đang c&ocirc;ng t&aacute;c tại X&iacute; nghiệp C&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Dịch vụ &Ocirc; t&ocirc; (ISAMCO) l&agrave; gương thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n ti&ecirc;u biểu năm 2015. Nhiều năm c&ocirc;ng t&aacute;c tại đ&acirc;y, anh đ&atilde; hiến kế nhiều giải ph&aacute;p gi&uacute;p tiết kiệm nguy&ecirc;n nhi&ecirc;n liệu v&agrave; giảm thiểu chi ph&iacute; sản xuất. Với s&aacute;ng kiến: &ldquo;Giải ph&aacute;p lắp đặt hệ thống hẹn giờ thời gian bật v&agrave; tắt c&ugrave;ng ống nước cho Hệ thống l&agrave;m m&aacute;t nh&agrave; xưởng 139 C&ocirc; Giang&rdquo; v&agrave; &ldquo;Giải ph&aacute;p thiết kế gi&aacute; đỡ v&agrave; đồ g&aacute; tr&ecirc;n b&agrave;n &eacute;p thủy lực khi thay thế khớp c&aacute;c đăng trục l&aacute;p&rdquo; gi&uacute;p đơn vị tiết kiệm 30.960.000 đồng/năm.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại điện cho 6 c&ocirc;ng d&acirc;n trẻ được vinh danh, nghi&ecirc;n cứu vi&ecirc;n Đ&agrave;m Nguyễn Trọng Nh&acirc;n chia sẻ: &ldquo;Tiếp tục nỗ lực để nu&ocirc;i dưỡng ho&agrave;i b&atilde;o v&agrave; cống hiến nhiều hơn cho th&agrave;nh phố anh h&ugrave;ng&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ecirc; Tuy&ecirc;n dương C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP.HCM năm 2015 l&agrave; hoạt động thiết thực ch&agrave;o mừng Đại hội Đại biểu To&agrave;n quốc lần thứ XII của Đảng, kỷ niệm 85 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>B&agrave;i, ảnh: HO&Agrave;NG HIẾU &ndash; MỸ NƯƠNG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;