Tuyên dương 6 Công dân trẻ tiêu biểu

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 01/01/2016, Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức Lễ Tuy&ecirc;n dương C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ Ti&ecirc;u biểu TP.HCM năm 2015 tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n. Chặng đường 10 năm đ&atilde; khẳng định sức sống v&agrave; sự lan tỏa của danh hiệu.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm 2015, nhận đề cử từ 38 đơn vị về 64 gương thanh thiếu nhi ti&ecirc;u biểu tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực, Hội đồng b&igrave;nh chọn đ&atilde; lựa chọn 6 c&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu. Cuộc vận động b&igrave;nh chọn, tuy&ecirc;n dương C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP.HCM được Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n ph&aacute;t động lần đầu ti&ecirc;n năm 2006 với mục đ&iacute;ch ph&aacute;t hiện, tuy&ecirc;n dương v&agrave; nh&acirc;n rộng những điển h&igrave;nh đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi sống c&oacute; l&yacute; tưởng, ho&agrave;i b&atilde;o, c&oacute; những việc l&agrave;m thiết thực, g&oacute;p phần gi&aacute;o dục, định hướng lối sống đẹp trong tahnh thiếu nhi th&agrave;nh phố&hellip;Qua 10 năm Tổ chức, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; vinh danh được 58 gương C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ điển h&igrave;nh tr&ecirc;n nhiều lĩnh vực.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">6 C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu năm 2015 được vinh danh tại buổi lễ gồm: nghi&ecirc;n cứu vi&ecirc;n Đ&agrave;m Nguyễn Trọng Nh&acirc;n; k&igrave;nh ngư cứu nạn, cứu hộ V&otilde; Th&agrave;nh C&ocirc;ng, kiện tướng Taekwondo Nguyễn Thị Mộng Quỳnh, Kỹ sư Đinh Xu&acirc;n T&acirc;n, ca sĩ V&otilde; Hạ Tr&acirc;m v&agrave; Giảng vi&ecirc;n Trần Quốc Trung.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại Lễ Tuy&ecirc;n dương, đồng ch&iacute; Nguyễn Mạnh Cường, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n khẳng định<em>: &ldquo;Từ qu&aacute; tr&igrave;nh lao động, học tập, r&egrave;n luyện v&agrave; cống hiến hết sức nghi&ecirc;m t&uacute;c, cần mẫn, đầy sức thuyết phục, c&aacute;c c&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu được ph&aacute;t hiện, b&igrave;nh chọn, tuy&ecirc;n dương, xứng đ&aacute;ng l&agrave; mẫu h&igrave;nh của thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố, ti&ecirc;u biểu cho c&aacute;c gi&aacute; trị Y&ecirc;u nước-Kh&aacute;t vọng, Đạo đức-Tr&aacute;ch nhiệm, Tri thức-S&aacute;ng tạo, Năng động-Văn minh&rdquo;.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Xuất ph&aacute;t điểm kh&aacute;c nhau, từ tuổi đời, ho&agrave;n cảnh đến vị tr&iacute; c&ocirc;ng t&aacute;c, tuy nhi&ecirc;n 6 c&ocirc;ng d&acirc;n trẻ đều gặp nhau ở quyết t&acirc;m v&agrave; kh&aacute;t khao cống hiến.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Theo đuổi đam m&ecirc;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Một khi đ&atilde; chọn c&ocirc;ng việc n&agrave;y, phải chấp nhận những hiểm nguy đang chực chờ, c&oacute; khi phải đ&aacute;nh đổi cả mạng sống&rdquo; - anh V&otilde; Th&agrave;nh C&ocirc;ng chia sẻ. Với anh, c&oacute; thể cứu người, t&igrave;m kiếm người bị nạn hay trang bị những kỹ năng ứng ph&oacute; cho thanh thiếu nhi, cứ gi&uacute;p đỡ được ai đ&oacute; l&agrave; động lực để anh gắn b&oacute; với c&ocirc;ng việc nhiều hơn. Năm 2015, anh C&ocirc;ng v&agrave; đồng đội tham gia cứu nạn th&agrave;nh c&ocirc;ng t&agrave;u Ho&agrave;ng Ph&uacute;c bị ch&igrave;m tr&ecirc;n sống So&agrave;i Rạp (Cần Giờ) giải cứu được 13 thuyền vi&ecirc;n bị kẹt.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Được phong kiện tướng quốc tế hai năm li&ecirc;n tục, Huy chương v&agrave;ng Giải Taekwondo trẻ ch&acirc;u &Aacute;, Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; v&agrave; c&aacute;c CLB quốc tế l&agrave; th&agrave;nh t&iacute;ch đ&aacute;ng ngưỡng mộ của &nbsp;Nguyễn Thị Mộng Quỳnh (học sinh trường THPT Nguyễn Huệ, Quận 9). Đến với thể thao từ năm 9 tuổi, c&ocirc; g&aacute;i nhỏ nhắn Mộng Quỳnh vừa học vừa nu&ocirc;i dưỡng đam m&ecirc; Taekwondo của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&agrave;nh c&ocirc;ng với đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu khoa học: &ldquo;Chứng thực người d&ugrave;ng bằng c&aacute;c đặc trưng sinh trắc trong m&ocirc;i trường tương t&aacute;c th&ocirc;ng minh&rdquo;, Đ&agrave;m Nguyễn Trọng Nh&acirc;n được vinh danh l&agrave; gương sinh vi&ecirc;n điển h&igrave;nh to&agrave;n th&agrave;nh. Trọng Nh&acirc;n tốt nghiệp trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n &ndash; ĐHQGTP.HCM với số điểm 9,64/10, điểm&nbsp; trung b&igrave;nh cao nhất của khoa C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin hơn 20 năm qua. Kh&ocirc;ng chỉ học giỏi, Trọng Nh&acirc;n c&ograve;n khẳng định bản th&acirc;n tại nhiều cuộc thi v&agrave; c&aacute;c hoạt động x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Kh&aacute;t khao cống hiến</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Gương văn nghệ sĩ trẻ ti&ecirc;u biểu vinh danh ca sĩ V&otilde; Hạ Tr&acirc;m. Chất lửa v&agrave; l&ograve;ng nhiệt huyết của tuổi trẻ lu&ocirc;n b&ugrave;ng ch&aacute;y trong Hạ Tr&acirc;m khi biểu diễn c&aacute;c ca kh&uacute;c về c&aacute;ch mạng v&agrave; thanh ni&ecirc;n. Người thầy NSƯT Tạ Minh T&acirc;m n&oacute;i về c&ocirc; học tr&ograve; nhỏ bằng tất cả sự tự h&agrave;o. Hạ Tr&acirc;m được cử tham gia tại c&aacute;c hoạt động lưu diễn trong c&aacute;c chương tr&igrave;nh kỷ niệm quan hệ hợp t&aacute;c hữu nghị giữa Việt Nam với Ph&aacute;p, Bỉ, Canada&hellip; Kh&ocirc;ng chỉ vậy, ca sĩ trẻ V&otilde; Hạ Tr&acirc;m l&agrave; c&aacute;i t&ecirc;n quen thuộc của b&agrave; con v&agrave; chiến sĩ tại huyện đảo Trường Sa với những lần biểu diễn v&agrave;o c&aacute;c năm 2012, 2013, 2014.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong khi đ&oacute;, Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu th&agrave;nh phố 6 năm li&ecirc;n tục, anh Trần Quốc Trung (giảng vi&ecirc;n trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II-TP.HCM) trăn trở: &ldquo;Trước những hiệp định kinh tế được k&yacute; kết, Việt Nam n&oacute;i chung v&agrave; TP.HCM n&oacute;i ri&ecirc;ng đứng trước nhiều cơ hội để ph&aacute;t triển&rdquo;. Những suy nghĩ đ&oacute; khiến anh lu&ocirc;n nỗ lực để giảng dạy, định hướng cho sinh vi&ecirc;n nắm bắt t&igrave;nh h&igrave;nh hội nhập; &aacute;p dụng kiến thức học được tăng t&iacute;nh cạnh tranh v&agrave; ph&aacute;t triển bền vững cho doanh nghiệp.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Người thợ trẻ giỏi Đinh Xu&acirc;n T&acirc;n hiện đang c&ocirc;ng t&aacute;c tại X&iacute; nghiệp C&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Dịch vụ &Ocirc; t&ocirc; (ISAMCO) l&agrave; gương thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n ti&ecirc;u biểu năm 2015. Nhiều năm c&ocirc;ng t&aacute;c tại đ&acirc;y, anh đ&atilde; hiến kế nhiều giải ph&aacute;p gi&uacute;p tiết kiệm nguy&ecirc;n nhi&ecirc;n liệu v&agrave; giảm thiểu chi ph&iacute; sản xuất. Với s&aacute;ng kiến: &ldquo;Giải ph&aacute;p lắp đặt hệ thống hẹn giờ thời gian bật v&agrave; tắt c&ugrave;ng ống nước cho Hệ thống l&agrave;m m&aacute;t nh&agrave; xưởng 139 C&ocirc; Giang&rdquo; v&agrave; &ldquo;Giải ph&aacute;p thiết kế gi&aacute; đỡ v&agrave; đồ g&aacute; tr&ecirc;n b&agrave;n &eacute;p thủy lực khi thay thế khớp c&aacute;c đăng trục l&aacute;p&rdquo; gi&uacute;p đơn vị tiết kiệm 30.960.000 đồng/năm.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại điện cho 6 c&ocirc;ng d&acirc;n trẻ được vinh danh, nghi&ecirc;n cứu vi&ecirc;n Đ&agrave;m Nguyễn Trọng Nh&acirc;n chia sẻ: &ldquo;Tiếp tục nỗ lực để nu&ocirc;i dưỡng ho&agrave;i b&atilde;o v&agrave; cống hiến nhiều hơn cho th&agrave;nh phố anh h&ugrave;ng&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ecirc; Tuy&ecirc;n dương C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP.HCM năm 2015 l&agrave; hoạt động thiết thực ch&agrave;o mừng Đại hội Đại biểu To&agrave;n quốc lần thứ XII của Đảng, kỷ niệm 85 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>B&agrave;i, ảnh: HO&Agrave;NG HIẾU &ndash; MỸ NƯƠNG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;