Hoạt động nổi bật tuần 08 năm 2016

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify">Th&acirc;n ch&agrave;o c&aacute;c bạn,</p> <p style="text-align:justify">Đ&acirc;y l&agrave; chuy&ecirc;n mục mới của Trang tin điện tử Th&agrave;nh Đo&agrave;n với mong muốn cung cấp những th&ocirc;ng tin hoạt động nổi bật trong mỗi tuần dưới dạng h&igrave;nh ảnh v&agrave; sơ đồ ho&aacute;. Bạn đọc theo d&otilde;i ở đ&acirc;y sẽ biết được nội dung trong tuần với t&ecirc;n hoạt động, địa điểm v&agrave; thời gian cụ thể để c&aacute;c bạn sắp xếp thời gian tham gia cho hợp l&yacute; c&ugrave;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i nh&eacute;.</p> <p style="text-align:justify">H&atilde;y c&ugrave;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i bắt đầu những hoạt động hứng khởi đầu ti&ecirc;n khởi động cho Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n năm 2016 v&agrave; đợt hoạt động kỷ niệm 85 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 - 26/3/2016).</p> <table border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:640px"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/2/24695/abcas.jpg" style="height:360px; text-align:justify; width:640px" /></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:right">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong>BBT</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;