Hoạt động nổi bật tuần 08 năm 2016

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify">Th&acirc;n ch&agrave;o c&aacute;c bạn,</p> <p style="text-align:justify">Đ&acirc;y l&agrave; chuy&ecirc;n mục mới của Trang tin điện tử Th&agrave;nh Đo&agrave;n với mong muốn cung cấp những th&ocirc;ng tin hoạt động nổi bật trong mỗi tuần dưới dạng h&igrave;nh ảnh v&agrave; sơ đồ ho&aacute;. Bạn đọc theo d&otilde;i ở đ&acirc;y sẽ biết được nội dung trong tuần với t&ecirc;n hoạt động, địa điểm v&agrave; thời gian cụ thể để c&aacute;c bạn sắp xếp thời gian tham gia cho hợp l&yacute; c&ugrave;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i nh&eacute;.</p> <p style="text-align:justify">H&atilde;y c&ugrave;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i bắt đầu những hoạt động hứng khởi đầu ti&ecirc;n khởi động cho Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n năm 2016 v&agrave; đợt hoạt động kỷ niệm 85 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 - 26/3/2016).</p> <table border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:640px"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/2/24695/abcas.jpg" style="height:360px; text-align:justify; width:640px" /></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:right">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong>BBT</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;